Fogorvosi szemle, 1931 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. MORELLI GUSZTÁV EGYETEMI MAGÁNTANÁR S EG É DSZER KESZTŐ: DR. REHÁK RUDOLF Szerkesztőség (Redaktion): Buda­pest, IV., Városház-utca 14. szám. ­­Kiadóhivatal (Administration): C. ASH & SONS UTÓDA, Budapest IV., Ferenciek-tere 4.sz. Laptulajdonos: Magy. Fogorvosok Orsz. Egyesülete Megjelenik havonként egy füzet. ­­Előfizetési ár 12 füzetre Magyar­­országon 16 pengő, Ausztriában 20 silling, Romániában 700 lei, Csehszlovákiában 100 ék, Jugo­szláviában 200 dinár. - Az összes többi államokban 20 svájci frank. Egyes füzet ára .. .. 1.60 pengő. A Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének tagjai Illetményként ingyen kapják FOGORVOSI SZEMLE MAGYAR FOGORVOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA 1908-1925-IG SZERKESZTETTE: DR. KÖRMÖCZI ZOLTÁN TARTALOMJEGYZÉK: Oldal Prof. Salamon Henrik: Annus sanctus — annus congressus 17 Eredeti közlemények : Prof. Corrado D’Alise: A fog­szabályozás és a fogpótlás szerepe a XX. század orvos­tudományában ..................... 19 Bonyhárd Béla dr. : Jacket-koro­nák töréséről ................... _ 26 Ledniczer Sándor dr. : A betétes hidhorgonyok teherbíró-képes­sége -........................................ 30 Ledniczer Sándor dr. : Felső nagy metsző gyökerének teljes fel­szívódása ............ 36 Oravecz Pál dr.: Az orvosi tanul­mányi idő meghosszabbítása 37 Könyvismertetés és lapszemle ... 43 A gazdasági bizottság közleményei 49 A jóléti bizottság jelentése........ 51 Hírek_... ...................................... 55 Akologikns újdonságok _ _ _ 65 I. Congrès Stomatologique International Budapest 2 — 7. Septembre 1931 XXIV. ÉVF. - 1. SZÁM 1931 JANUÁR H Ó

Next

/
Thumbnails
Contents