Gazdasági Mérnök, 1888. január-december (12. évfolyam, 1-52. szám)

TARTALOM-JECYZÉK. A pádéi zsilip meghosszabbitása ... ... (>()8 A Panama-csatorna ... ... ... ... ... ... . (>IH Vízbeszerzés a Panama-csatorna részére és a mun­kálatok előhaladása ... ... ... ... ... (>]9 Pergamon vízvezetékei ... ... ... ... ... ... iíl8 A hajóvontatás a csatornákban ... ... ... ... 619 Gyors hajóépités ... ... ... ... ... . ... 619 A budapesti vízvezeték _. ... ... ... ... 609, 620 Vasútépítés, forgalom és közlekedés. * Vasúti síneken levő akadályok elhárítása ... 4 Közúti vasút Miskolczon... ... ... ... ... ... 8 Vranja-üszkiibi vasúti összeköttetés... ... ... 8, 128 Székely vasút........... ... ... ... ... ... ... 8 Keszthely-balator.-szt.-györgyi vasút 8, 43, 128. 152, 199 Magyar vasúti értékjegy szövetkezet ... 8 Vonatok villamos vi íágitásának új rendszere 8 A török vasutak ... ... ... ... ... ... ... ... 8 A kassa-oderbergi vasút.. ... ... 8. 68, -187, 020 Szent-endrei viczinális vasút ... ... 8, 20, 55 920 Vágvölgyi vasút ... ... ... ... ... ._ .. . 20 Győr-sopron-ebenfurfi vasút üzletfelügyelőségének újjászervezése... ... ... .. ... ... ... ... 20 Délnémet vasúti kötelék 20, üli, 98, 223, 247, 290, 476, 487, 499, 524, 535, 548 Díjszabási munka... ... ... ... ... ............. 20 A tarifa bizottság ._ ... ... ... ... ... 2U A hazai mezei vasutak ferde világításban ... . 29 Budapasti körvasút.. ... ... .... ... 32 Évi bérleti menetjegyek a ni. kir. államvasutakon 32 Magyar vasúti kötelék díjszabás 32, 103, 140, 162, ( 20 Kivételes díjszabás ... ... .................... ... 32 Szab. oszt. rnagy. államvasuttársaság 32, 55. 56, 69 81, 93, 114,'128. 139,187, 200,223,260, 272, 296 308. 344, 380, 393, 4.16, 427, 452, 476. 487, 524, 535 548, 573, 584. 596, 62(1 A m. kir. államvasutak forgalma Fiúmén át 1887 november havában ... ... ... ... ... 82 Közlekedési viszonyok a fővárosban dr. Csatáry Lajos . ... ... ... ... ... ... 39 Pozsony-soproni vasút ... ... ... ... ... 42 Kőbányai iparvasut... ... ... ... ... ... ._ 42 A déli vasat budai pályaháza.. ._ ... ... 42 A vasutak forgalmi és kereskedelmi szolgálata 42 Osztrák-magyar-szeri) vasúti kötelék 43, 139, 200, 42 A bolgár vasutak megnyitása ... ... ... ... 42 * Átrakható gazdasági és ipari vasutak... ... ... 51 Az osztrák-magyar államvasut építési terve ... 55 A budapest-szentendrei h. é; vasút... ... ... ... 55 A i ákos-ujszászi vasút ... .. ....... 56 A rajna-vesztfáliai vasút __....................._. 56 Új díjszabás .. ... ... ... _. ... ... ... 56 Vasúti értékjegy fin etek ... . .. ... ... ... ... 56 A na. kir. államvasutak bevétele kimutatása ... 56 Fj közúti vasúti gőzmozi'ony ... ... ... ... ... 56 Baross Gábor bes éde ... ... ... ... ... ... 65 Maroslndas-beszterczei h. é. vasút... _ ... ... 68 Kassa-oderbergi vasút ... .................. ... 8(1, 68 Székelyudvarhely-csikszeredai vasút ... ... ... 68 Perjánius-varjasi h. é. vasút 68, 81, 524, 5.35, 548 Díjszabási változtatások ... ... ... ... ... ... 66 Szász-magyar kötelék 69, 81, 224, 272, 416, 427, 487 499, 524 . 535, 548 Mérsékelt menet-térti jegyek a, in. kir. államvas­­utakon ... ... 69 A román délnémet vasúti kötelék ... 69, 224 Olcsó kirándulási jegyek a nyári idény alatt ... 69 Budapesti közúti vasút ... .. ... 69, 128. 163, 176 Budapesti helyi érdekű vasutak és a főváros .. 80 Vasúti felolvasás ... ... ... ... ... ... ... 8u Kelet-német-magyar vasúti kötelék.. ... 81, 163, 547 Kivételes díjszabások hatályának meghosszabbitása 81 A kisujszállás-dévaványa gyomai h. é. vasút ... 81 Közgazdaság. Közgazdasági mozgalmak 1887-ben M. P. .. 2 A földbirtok megoszlása Magyarországban ... 14 Veszedelmes e jövőre is az amerikai buzaverseny V 25 A gazdasági oktatás reformja M. P. ... ... ... 37 Nagy közgazdasági feladatok. Mudrony Pál ... 49 Közlekedési politikánk ... ... ... ... ... ... 61 Nézetek a közép és kis birtokosok anyagi helyze­tének javítása, tárgyában .. ... ... ...62, 97 Gazdasági hitelszövetkezetek alapítása M. P.... 73 Gazdakörök és kaszinók M. P. ..... 85 Új szeszadó törvény ... ... ... ... ... 86, 98 i A földrészvénybauk szervezet projeetuma ... ... 121 Szakszövetkezetek alakítása M. P.......... ... ... 109 Uj községi rendezés M. P. ... ... ... ... ... 181 Egy szó gazdasági szesziparunk érdekében M. P. 145 Czukoriparunk érdekében Mudrony Pál...................157 Söriparunk előmozdítása. Mudrony Pál ... ... 169 A birtokviszonyok rendezése s közép és kisbirto­kosok rendezése ... ... ... ... ... ... ... 265 Magyar pénresoport alakítása Mudrony Pál. ... 313 Gazdasági szövetkezetek Németországban........... 314 líegale-iuegváltás a városok és vármegyék által Mudrony Pál .. .. ... — ... .. 385 A regalejog megváltásának hasznossága Mudrony P. 397 Talajjavitási bankok s a regaleváltság... ... ... 421 A világ búzatermelése és fogyasztása 1888-ban 325 A magyarországi pénzviszonyok M. P.... ... ... 481 Állami feladatok a pénzviszonyok javítására... 498 Vámtarifa-reform az Egyesült-Államokban ... 495 A magyar tengeri kereskedés ... . ... 505 A bank államosítása ... . . ... ... ... 517, 529 A valuta rendezése .................. ... ... . ... 542 Magyar pénz- és ezüst piacz ... ... ... ... ... 553 A konversió ... _ . ... ... ... ... 565 Vizépitkezések és egyék vízi ügyek. * Beton-zsilip a Ternava torkolatán .................. 5 A nagyszőllős-tekeházai, tiszai vashid... ... ... 81 A hajózás beszüntetése ... ... ... .................. 8 Gőzhajós társaságok a Keleten ... ... 8 Védekezés az árvizek ellen G. B. ... ... 13 A Bába-melléki tóköz ... 19. 32 A hajóvontatási jog államosítása a. Ferencz-csa­tornán ... ... ... ... ... .. ... ... 19 A Balatongőzhajözási társaság ... ... ... ... 19, 629 * A Panama-csatorna 1887. év végén Gerster B. 25 Duna vízállásának jelzése ... ... ... ... ... 32 A Szittyó-éri belvizek lecsapolása ... ... ... 32 A kínai árvizekről ... ... 33 Néinet-osztrák-magyar tengeri kikötő kötelék 32, 176, 296, 320. 416, 427, 487. 490 , Közigazgatási költségek az árvédekezésnél ... 42 ] Tengeri magánjogi törvényjavaslat ... ... ... 42 A hajó levelek kiadása ............................ ... -42: Új sziklatörő- és kotró gép .. .. 42 Nagy szabású talajjavítás Francziaországban ... 42 Két érdekes vízvezeték ... ._ ... 42 A tiszai állami Létrákokról ... ... ... 56 A Felső Duna jogviszonyai ... ... ... ... 56 Hazai hajógyáraink ... ... ... _ ... ... ... 56 A inanchester hajózó csatorna .. ... ... ... 56 Osztrák-magyar Lloyd ... 57, 69, 80. 103, 140. 162 A korinthusi csatorna ... ... 56, 103, 547 * A Lobnitz-féle sziklatőrő és kotrógép ... ... 88 Tengerközi csatorna Olaszországban ... 92 A Suez-csatorna ... ... ... ... ... ... ... 92 Ha jó összeköttetés a fekete és közép tenger között 104 Wiesbaden csatornázása ... .................. ... ... 111 A' vízrendezésre alakult társulatok tisztvezetőinek fegyelmi ügyeiben követendő eljárás.. ... ... 115 * Az Odera-,Spree-csatorna ... ... .......... 136, 1481 A vizjogi törvény alkalmazása vizi hajtó erőmű­veknél Holla Mihály ... ... ... ... ............ 146! [Dunaszabályozás ... ... ... ... ... ... . 152 j * Árvizek . ... ... ... ... ... ... ... 159 Vaskapu szabályozása... ... ._ ..159, 176, 265 A bostoni csatornarendszer és szivattyúművek 171 Halászati törvényjavaslat ... .... ._ 173, 185 A korinthusi csatorna ... ... ... .. . 183 Dunaszabályozás Rácz-Almásnál.......... 187 A hidak és kompok fentartást, költségei .. 187 Biztosítás az árvizek és árvízkárok ellen. ... 187 A Rajnáról mint hajózható vonalról ... _ ... 187 j Orosz dunagőzhajózási társaság ... ... ... ... 187 j Védekezés az árvizek ellen ... ... ... ... ... 206 Kossuth levele az árvizekről... _. ... ... ... 207: A villoresi csatorna ...208, 219. 2311 Az árvizek megjelölése az államutakon. ... 212 j Vízvezeték Ojeren tóból Krisztianiába ... ... 219 { Árvizek és erdők Bedő Albert... ... ... ... ... 221 j n vaskapu szabályozásának kérdéséhez ... ... 235 A Fertő lecsapolása tárgyában... ... ... ... ... 236 A Tiszavölgy rendezése.................._. ... ... ... 253 Az Olt szabályozása ... ... ... ... ... ... ... 257 Törvényjavaslat az aldunai vaskapunál és az ottani zuhatagoknál létező hajózási akadályok el­hárítása tárgyában ... ... ... ... ... ... 270 Az aldunai hajózási akadályok elhárítása .. _ 278 A főváros végleges vízmüve... ... ... ... 281. 292 A Zsitva folyó szabályozása ... ... ... 284 A Calaisi csatorna áthidalása ... ... ... 284j A vaskapu ........... ... . ... ... ... ... 2961 A duna-oderai csatorna... ... ... ... ... ... 296 j A 111. belhajózási kongresszus... ... ... ... ... 305 A körösi árvíz Leidl Henrik 315 A sarudi szakadás ... ... ... ... ... ... .. 3171 A végleges vízvezeték ügye... ............................ 328 A Kábaszabályozás tört. 339, 354, 365, 379, 390, 402 i Az öntözés fejlődése Francziaországban. ... ... 342 * Fj száraz doekok a genuai kikötőben ... 36-4, 375 A Panama-csatorna társulat válsága ... ... .. 367 A fővárosi végleges vizmíí ... ... ... ... ... 388 Az I888. évi árvíz lefolyása ... . 391, 400 A Niagara-vizesés kihasználása ... .. ... 704 A Panama-csatorna társulat __ ... -413 A frankfurti harmadik nemzetközi belhajózási kon­gresszus ... .. ... ... ... ... ... . 414, 471 A budapesti végleges vízmű ... ... ... ... ... 415 Az idei árv z ... ... ... ... ... ... ... -415 Párisi tengeri kikötő ... ... ... ... ... ... ... 415 A Nicaragua-csatorna . ... ... ... ... ... 416 A folyók hajózhatásának javításáról Wallandt E. 422, 433 A balatoni gőzhajózás.. ... .... ... 427 A pozsonyi állandó híd ... ... ... 440 * l'j amerikai vízmű, szűrés, praecipitatió és acpa­tito alapján ... ... ... .. ... ... ... ... -449 A porgányi zsilip-próba ......... ... ... ... ... 451 A megromlott zsilip... ... ... ... ... ... ... 451 Róma, mint kikötő ... ... ... .. ... 451 A folyamok cultur földrajzi jelentősége ... ... 458 Hajómalmi rendszabály .. ... 461, 472. 483 A vitorlás hajók jövője ... ... ... ... ... 475 A Fekete és az Azovi tengert egymással összekötő csatorna ... ... ... ... ... ... ......... 475 Fj vízi fit ... ... ........... ... ... ... 476 A személyforgalom a La Manche-csatornán ... 476 Árvíz elleni védekezés ... ... .. ... 484, 5121 Enquéte a Tisza-szabályozás ügyében .. 5( 6 A Rábaszabályozásról ... ... ... ... ... ... 534 Az Antwerpentől a Rajnáig vezető csatorna... ... 547 Az aldunai 1887-iki forgalomról ... ... ... ... 547 A Nyírvizek szabályozása... ... ... ... ... 560 A közmunka és közlekedési minisztérium új beru­házásai ... . ... ... _ .. 569, 590 A Vaskapu szabályozása _ ... ........... 602

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents