Gép, 1961 (13. évfolyam, 1-12. szám)

4 J Szerzők szerint: Szám Oldal szám Alemann Frigyes—Sasi Nagy István: ,,Haránt­­gvalugépek rezgésvizsgálati módszereinek is­­mertetése.’’(BUDAPESTI MŰSZAKI EGYE­TEM gépgyártástechnológiai TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI)....................... 9 326 Вakondi Károly dr.: „A keresztesztergálás al­kalmazása acél megmunkálhatóságának meg­határozására.” (BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓ­GIAI TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI).......... 11 433 Bakonyi Sebestyén Endre: „A gépipar soron kö­vetkező feladatai”.............................................. 1 3 Bass Emil: ,,Centrifugális ülepítő készülékek működésének jellemzése az elméletben és gya­korlatban.” I. rész.............................................. 3 87 Bass Emil: „Centrifugális ülepítő készülékek működésének jellemzése az elméletben és gya­korlatban.” II. rész.............................................. 4 126 Béres Lajos—Macz Ferenc —Pirkó József : „Ferrites C-acélok kopásellenállásának növe­lése lágy nitrálással”........................................... 1 15 Béres Lajos —- Macz Ferenc — Pirkó József: „Nemesíthető szerkezeti acélok kopásállósá­gának növelése lágy nitrálással”................... 2 61 Rteefc <7.: „Sík felületi alkatrészek jelölése” ..1 19 Во gáti Dezső: Könyvismertetés (Róth Gyula: „A felvonó” című könyvéről) ......................... 5 166 Csergő János: „Az új esztendő küszöbén”........ 1 1 Hallos Kálmán—dr. Kazinczy László: Könyv­­ismertetés (Dr. Jan. Kaczmarek: „A fémfor­gácsolás alapjai” című könyvéről) ................. 7 266 Davidesz János: „A szerelőszalag vezérlésének egyes problémái” (BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓ­GIAI TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI) ............. 8 293 Dénes Miklós—dr. Rudas János: „Elemekből összeállítható készülékek” ............................... 6 223 Dobor László: „Kerámikus lapkák élezhetőségi vizsgálatai” (BUDAPESTI MŰSZAKI EGYE­TEM gépgyártástechnológiai TAN­SZÉK KÖZLEMÉNYEI) ............................... 12 451 Dobos Imre—Lachowszky Károly: „LAMPART­­UNIVER 60 — üvegzománcozott acéllemez vegyipari készülékek és berendezések”........ 8 302 Domony András dr. — dr. Holló Mária: „A Kor­rózziós Szakosztály Közleményei”................. 9 362 Dressei R.: „A termelési folyamatok automati­zálásának néhány műszaki és gazdi i sági kérdése a Német Demokratikus Köztársaság gépgyár­tásában”.............................................................. 10 366 Edelényi László dr. — Hatvány József: „Elektro­nikus programvezérlések tervezési problémái” 2 46 Eöli ős Zoltánná dr.: „Nikkeltakarékos galvanizá­lási eljárás” ........................................................ 3 103 Erdős György: „A fémszórás alkalmazása a kor­rózióvédelemben” .............................................. 3 115 Erney György: „A fogaskerekek új nómenkla­túrája” ..................................... 12 477 Vazaleas Balázs: ,, A körből eltérő keresztmetsze­tek készítése esztergatípusú gépeken” (BU­DAPESTI MŰSZAKI EGYETEM GÉP­­GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI)............................................. 10 381 Fáy Csaba — dr. Varga József: „A magyarorszá­gi szivattyúkutatás néhány eredménye” .... 10 376 Fekete László: „Feladatok a vegyipari gépgyár­tás fejlesztése terén” ....................................... 2 41 Fekete László: .Könyvismertetés (Műszaki értel­mező szótár: „Mechanikai Technológia” I.) 4 154 Fekete László: Könyvismertetés (Szántay Ba­lázs: „Vegyipari készülékek szerkesztése” című könyvéről) ................................................ 6 213 Fekete László: Könyvismertetés (Pattantyús: „Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve I—II.” című könyvéről)................................... 8 307 Fekete László: Könyvismertetés (Hegedűs—dr. Kolláth: „Kémiai technológia gazdasági szak­emberek számára“ című könyvről)........ 11 417 Filemon J ózsef—dr. Lettner Ferenc: „A szerszám­­gépberuházások gazdaságossága” (BUDAPES­TI MŰSZAKI EGYETEM GÉPGYÁRTÁS­­TECHNOLÓGIAI TANSZÉK KÖZLEMÉ­NYEI) .................................................................. 6 215 Gál Ödön: „A Gépipari Tudományos Egyesület három évi munkássága” — közgyűlési beszá­moló ...................................................................... 4 121 Giessmann E. J.—Prof. Dr. habil: „Űjabb adatok a nagysebességgel végrehajtott szakító­vizsgálatok területéről” ................................... 12 447 Gillemot László dr.: „A hegeszthetőség vizsgá­lata”...................................................................... 11 403 Hajdú György—Pokorádi Árpád: „Szerszám­gépek vizsgálatának korszerű értelmezése és egységes rendszere” ......................................... 1 7 Hajdú Sándor: „Örvényszivattyúk típussoroza­tainak kialakítása”......................................... 1 23 Hajduska Kurt: „Európa legnagyobb lépcsős sajtológépe” ........................................................ 6 214 Harkányi István: „A legkedvezőbb csapágytá­maszköz meghatározása konzolos kéttámaszú tengelyeknél”...................................................... 4 150 Hatvány József — dr. Edelényi László: „Elektro­nikus programvezérlések tervezési problé­mái” ...................................................................... 2 46 Herpai Lajos: „Hidraulikus emelőkocsi” .... 12 476 Héberger Károly: „A dobrevolver fokozatos gépbeállításával elérhető gazdasági előnyök” (BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM GÉP­­GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI)............................................. 7 267 Hódi László: „A szerszámgépipar II. ötéves ter­vének főbb gyártmányfejlesztési célkitűzései” 5 167 Hódi László: „A fokozott és a nagypontosságú szerszámgépek tartós pontosságának alapvető feltételei” ............................................................ 9 323 Holló Mária dr. —- dr. Domony András: „A Kor­róziós Szakosztály Közleményei” ................... 9 362 Horányi Miklós: Könyvismertetés (Alapi Gá­bor—Asztalos Péter—Bogdán Mihály—Hör­‘GÉP 1961. évi tartalomjegyzéke

Next

/
Thumbnails
Contents