Gép, 1964 (16. évfolyam, 1-12. szám)

Л­GEP 1964. évi tartalomjegyzéke AJ Szerzők szerint: Szám Old. Szám Old. Andrásfay Ernő: „Nagy hőmérsékleten üzemelő berendezések szilárdsági méretezésének újabb mód­szerei” ........................................................................................ 4 129 Artinger István—Ziaja György: „Centrifugál öntesű hengerperselyek meghibásodásai és azok megszün­tetésének módjai” .................................................................. 10 385 Bader W.: „Csőszerkezetek teherbírása és méretezése” 7 270 Bakondi Károly dr.: „Foghántoló szerszámok for­gácsolási viszonyainak vizsgálata” ........................... 5 169 Bálezer Jânoş^-Kocsis József: „Méretláncos szere­lés” c. könymől — KÖNYVISMERTETÉS ... 9 359 Baránszky^—JóJ ^n,re: „Beszámoló a lipcsei IV. Nemzetközi ^eţcsztesi Konferenciáról”................. 3 117 Bardócz IstvW- „Közepes jyolframtartalmú gyors­acél hőkezelésének hatása a szívósságra” ............ 2 72 Barna Gábor—dr. 1ГЩ Pál—K^:m,án József: „Kísér­letek fáradásos kezlíb rt p^edések üzem közbeni kimutatására ultrahangéi’............... ...................... 1 11 Biot, Maurice A.—Kármán Tódor •- „Matematikai módszerek műszaki feladatokéi megoldására — KÖNYVISMERTETÉS...............10 372 Bodrogai József: „Bonyolult szilárdságtani felada­tok megoldása egyszerű számítógépen” . . .•.- < Г> .м212 Botka Imre: „Fogaskeiékméretezés kiegye'í&tett kontakthőmérsékletre”.........................................................11 42Т» V-y Éb.V Czibere Tibor dr.: „Iterációs számítási eljárás az egye- %' nes és radiális lapátrácsok lapátprofiljainak meg­határozására” ......................................................................... 1 27 Ciocirlan G.—F. Gyulai—I. Potencz: „Szárnylapátos szivattyúk kavitációs jelleggörbéinek vizsgálata” 3 86 Cselényi József: „Lemezből hegesztett, hajlított és nyírt I tartók optimális méretezése a rugalmas alakváltozások tartományában”.................................. 9 345 Cselényi József—Daróczy Levente: „Nagy hőmérsék­leten üzemelő gépek hidraulikájának hőfokstabi­lizációja” ................................................................................... 10 397 Gsetényi József—Schóltz Péter: „Hegesztett tartó­­szerkezetek konbinált hajlító- és csavaró fárasztó vizsgálatára alkalmas gép”............................................... 12 483 Daróczy Levente—Cselényi József: „Nagy hőmérsék­­• létén üzemelő gépek hidraulikájának hőfokstabili­zációja” ..................................................................................... 10 397 Darvas Endre: „Hegesztett acélszerkezetek mére­tezési módszereinek fejlődése” ..................................... 7 241 Dedinszky Henrik: „Mérnök-, technikus- és szak­ember igényesség a gépiparban” ................................ 9 355 Emey György: „A korszerű hengerkerék pontossági szabványok összehasonlítása”........................................ 11 415 Farkas Jenő—Gáncs Elemér: „Szemcsesugaras oxid­­mentesítés, különös tekintettel a szemcse megvá­lasztására” ............................................................................... 9 350 Farkas József: „Hegesztett I.-tartók és oszlopok sarokvarratos kapcsolatainak teherbírása”............ 7 274 Flämisch Ottó dr.—Nádast Endre: „Söntáramok hatása finomacél lemezek ponthegesztésekor” 2 62 Fleischer József: „Nagyteljesítményű elektromotor - házgyártó automatikus gépsor” .................................. 5 161 Flieger Nándor: „A magyar hegesztőanyag-gyártás jelenlegi helyzete”................................................. 3 111 Fodor József—Keömley Gábor—Ury Judit: „Gépjár­műalkatrész-párok kopásának vizsgálata radio­­izotópos módszerrel .............................................. 2 67 Gállik István dr.: „Új előírások a hegesztett acélszer­kezeti szabályzat tervezetekben”......................... 7 249 Gáncs Elemér—Farkas Jenő: „Szemcsesugaras oxid­­mentesítés, különös tekintettel a szemcse megvá­lasztására” ............................................................... 9 350 Gerbaux, H.: „A hegesztett szerkezetek időszerű kérdései” ................................................................. 7 260 Guba Ferenc dr.—dr. Vámos Endre: „Gépzsírok gél­szerkezetének változása mechanikai igénybevétel hatására”................................................................. 8 312 Győrfi Gyula: „Az esztergálásnál keletkező forgács nyomásának vizsgálata”........................................ 5 190 Gyulai F.—I. Potencz—C. Ciocirlan : „Szárnylapátos szivattyúk kapitációs jelleggörbéinek vizsgálata” 3 86 Hajdú György: „Szerszámgépek pontosságával kap­csolatos fogalmak meghatározása és a gépek pon­tossági osztályozásának alapjai” ......................... 3 96 Harasymowicz, Dr. Ing. Jan: „Éltartam- és forgá­csolóerő problémák a szögletes testek esztergálá­sakor........................................................................ 8 287 Hänsch, Dipl. Ing. H.: Közúti hidak hegesztett kötései” ................................................................... 10 365 Hegedűs Zoltán: „RO gyorsacélok tulajdonságai és hőkezelési problémái”.............................................. 12 478 Helm László: „Egységes pneumatikus folyamatsza­bályozó rendszer” .................................................. 3 81 Huszthy László dr:. „Bütykös vezérlés sebesség és gyorsulásviszonyainak analitikus vizsgálata” ... 4 135 Iliász Dimitrisz: „A köszörűszerszámok szilárdsági vizsgálata” ........................................................... 11 446 Jakkel Ottó: „Gázkenés a súrlódás csökkentésére” . 6 233 Kubai Imre—Zsáry Árpád: „Fárasztási módszerek és fogtőkifáradási értékek acél fogaskerekeknél. . 12 461 Halán Tibor dr.: „Az elizálás Magyarországon” ... 8 281 Kalászi István: „A forgácsolási hőmérsékletmérés egykéses módszerének tökéletesítése és üzemi alkal­mazásának lehetőségei” ........................................ 10 373 Kardos Árpád dr.: „A szerszáméltartam vizsgálata alumíniumötvözet esztergálásakor” ..................... 3 91 Kardos Árpád dr.: „A forgácsolóerő és a szerszám­geometria összefüggése alumíniumötvözet eszter­gálásakor” ............................................................... 12 457 Kálmán József—Barna Gábor—dr. Réti Pál: „Kísér­letek fáradásos kezdő repedések üzem közbeni kimutatására ultrahanggal”.................................. 1 11 Kármán Tódor—Maurica A. Biot: „Matemagikai módszerek műszaki feladatok megoldására” — KÖNYVISMERTETÉS.......................................... 10 372 Keömley Gábor—Ury Judit—Fodor József: „Gép­járműalkatrész-párok kopásának vizsgálata radio­­izotópos módszerrel” ............................................ 2 67 4 -

Next

/
Thumbnails
Contents