Gép, 1976 (28. évfolyam, 1-12. szám)

GEP A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰSZAKI FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: űr. Lettner Ferenc Szerkesztő: Schmelcx Mihály \ BG 18 Szerkesztő bizottság: Dr. Angyal Béla, Bedr latrán, Bogaţi Deseső, Dénes Miklós, Lajtai István, Báduly Endre, Dr, Réti Pál, Dr, Llbrich Sándor, Villányi Miklós Szerkesztőség: BUDAPEST V., KOSSUTH LAJOS TÉB 6 — 8. TELEFON: 329-99«. (Levélcím: 1872 Budapest. Postafiók 451) TARTALOM Voronkó Jurij: Szuperkemény Szerszámanyagok a magyar gép­iparban .......................................................................................... 1 Dr. Réti Pál: Beszámoló az Anyagvizsgáló gépek és berendezések kiállításról .................................................................................... 13 Dr. Ginsztler János: Beszámoló а II. International High Pressure Engineering konferenciáról......................................................... 17 Lengyel Szilvia: Bőr- és műanyag tömítések előállítása, alkalma­Dr. Neményi Rezső: Fémek keményforrasztása védőgázban .. 23 Katona Jenő: Rövid hírek külföldről .......................... 25 Kondor ay' Egon: Szabványosítási hírek........................................... 27 Hidas Dezső: A GTE 1976 tavaszán induló műszaki továbbképző tanfolyamai .................................................................................... 27 A BME Továbbképző Intézetének 1976. évi tavaszi tanfolyamai 28 Dr. Réti Pál: Beszámoló a roncsolásmentes anyagvizsgálati és mérési Szemináriumról................................................................. 29 Bakó Béla—Csekeő Ervin: A mikroplazma-hegeSztés hazai hely­zete és alkalmazási lehetőségei ................................................. 31 Farkas Lászó: Ismertetés A. Sz. Gelman: ,,Sajtolóhegesztés” c. könyvről.......................................................................................... 35 N aderi Habib: ElektronSugaras-hegeSztő célberendezés a hazai tex­tiliparban ...................................................................................... 36 N aderi Habib: Elektronsugaras-hegesztés hazai perspektívái ... 37 Losonci Pál: Kezdeményezés a mikro-dörzshegesztés hazai beve­zetésére ............................................................................................ 38 Kálmán Péter: Különleges hegesztési eljárások............................. 39 Dr. Gremsperger Géza: UNIDO hegesztési szeminárium Kievben 39 СОДЕРЖАНИЕ Воронко Юрий: Сверхтвердые инструментальные материалы в венгер­ской машиностроительной промышленности............................... 1 Д-р Реши Пап: Отчет о выставке «Машин и оборудования для испы­таний материалов» .......................................................................... 13 Д-р Гинстлер Янош: Отчет о П. Интернейшинел Хайг Прешппор Инжениринг конференции .............................................................. 17 Лендьел Сильвия: Производство кожанных и пластмассовых уплот­нений и области их применения..................................................... 18 Д-р Немени Реже: Твердая спайка металлов в защитном газе........... 23 Катона Енё: Краткие новости из-за рубежа.......................................... 25 Кондораи Эгон: Новости стандартизации.............................................. 27 Хидаш Дежё: Курсы дальнейшего обучения, начинающиеся весной 1976 года в Научном Обществе по Машиностроению................. 27 Курсы в 1976 годы Института Дальнейшего Обучения БМЕ............... 28 Д-р Реши Пол: Отчет о семинаре по испытанию материалов без рарушения и измерениям................................................................ 29 Бако Бела— Чекё Эрвин: Отечественное положение микроплазменной сварки и возможности ее применения........................Г*.................. 31 Фаркаш Ласло: О книгах: А. С. Гельман:«Сварка под давлением»__ 35 Надери Хабиб: Специальное оборудование для электронно лучевой сварки в отечественной текстильной промышленности............... 36 Надери Хабиб: Отечественные перспективы электронно лучевой сварки ............................................................................................... 37 Лошонци Пал: Начинания в области отечественного внедрения сварки микротрением ............................................................................... 38 Кальман Петер: Особые сварочные методы ........................................ 39 Д-р Гремшпергер Геза: Семинар УНИДО по сварке в Киеве. Опыт, полученный в области сварки ....................................................... 39 CONTENTS Voronko, Jurij: Superhard tool materials in Hungarian machine building .......................................................................................... 1 Réti Dr., Pál: Report on the expition of material-testing machines and equipment ..............;............................................................. 13 Ginsztler Dr., János: Report on the 2nd International High-Pressure Engineering- Conference ............................................. 17 Lengyel, Szilvia: Production and fields of application of leather and plastic gaskets ..................................................................... 18 Neményi Dr., Rezső: Brazing.of metal under protective gas----- 23 Katona, Jenő: Briefs from abroad ................................................. 25 Ilondoray, Egon: Standardization News ....................................... 27 Hidas, Dezső: Technical post-graduate courses of the GTE starting in spring 1976 ................................................................................ 27 Training courses during 1976 at the Post-Graduate Institute of the Budapest Polytechnical University................................... 28 Réti Dr., Pál: Report about the Seminar on non-destructive mate­rial testing and measuring......................................................... 29 Bakó, Béla—Csekeő, Ervin: Situation and possible applications of micro-plasma welding in Hungary ..................................... 31 Farkas, László: Report on the book: Squeeze-Welding, by A. Sz. Gelman ......................„.................................................................... 35 N aderi, Habib: Single-purpose electron-ray welding device in the Hungarian textile industry ....................................................... 36 N aderi, Habib: Prospects of electron-ray welding in Hungary 37 Losonci, Pál: Initiative for introducing micro-friction welding in Hungary.......................................................................................... 38 Kálmán, Péter: Special welding processes ....................................... 39 Gremsperger Dr., Géza: UNIDO Welding Seminar in Kiev........ 39 INHALT Voronko, Jurij: Superharte Werkzeug Werkstoffe im ungarischen Maschinenbau ................................................................................ 1 Réti Dr., Pál: Bericht über die AuSstelung von Materialprüfma­schinen und Einrichtungen ..................................................... 13 Ginsztler Dr., János: Bericht über die II. Internationale High-PreSSure Engineering Konferenz............................................... 17 Lengyel, Szilvia: Herstellung und Anwendungsgebiete von Leder­und Kunststoffdichtungen ......................................................... 18 Neményi Dr., Rezső: Das Hartlöten von Metallen in Schutzgas ... 23 Katona, Jenő: Kurznachrichten vom Ausland................................. 25 Kondoray Egon: Normungsnachrichten ........................................... 27 Hidas, Dezső: Im Frühjahr 1976 beginnende technische Fort­bildungskurse des GTE............................................................... 27 Lehrkurse des Fortbildungsinstituts der Budapester Technischen Universität in 1976 ..................................................................... 28 Réti Dr., Pál: Bericht über das Seminar für zerstörungsfreie Materialprüfung und Messung................................................... 29 Bakó, Béla—Csekeő, Ervin: Lage und Anwendungsmöglichkeiten des Mikroplasma-Schweissens in Ungarn ............................... 31 Farkas, László: Buchbesprechung: Preßschweissen von A. Sz. Gelman ........................ 35 N aderi, Habib: Einzweck Elektronenstrahl-Schweissvorrichtung in der ungarischen Textilindustrie ......................................... 36 N aderi. Habib: Die heimischen Perspektiven des Elektronenstrahl-Schweissens .................................................................................... 37 Losonci, Pál: Initiative zur Einführung des Mikro-Friktions­schweissens in Ungarn ............................................................... 38 Kálmán, Péter: Spezielle Schweissverfahren ................................. 39 Gremsperger Dr., Géza: UNIDO Schweißseminar in Kiew.......... 39

Next

/
Thumbnails
Contents