Gép, 1994 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1994-02-01 / 2. szám

LINEÁRIS TENGELLYEL RENDELKEZŐ ROBOTTAL KISZOLGÁLT GYÁRTÓRENDSZER INTEGRÁLT TERMELÉSPROGRAMOZÁSA ✓ ✓ * ✓ ** ✓ SS *** Prof. Dr. Cselényi József Drhe — Dr. Kovács László — Kovács László A dolgozat lineáris tengellyel rendelkező robottal ki­szolgált gyártórendszer integrált termelésprogramozásá­ra kifejlesztett eljárást mutatja be. Az integrált termelés­programozás kifejezést az indokolja, hogy a termelés­­programozásra kidolgozott eljárásnál olyan feltételeket és célfüggvényeket használunk, amelyek a robotos ki­szolgálás sajátosságait is figyelembe veszik. Az integrált termelésprogramozásnál egy finom prog­ramozást tűzünk ki célul. A következőkben leírjuk a fi­nom programozás modelljét A modell — tekintettel az integrált termelésprogramozásra — tartalmaz a terme­lésre és az anyagáramlásra vonatkozó megkötéseket. A termelésre vonatkozó megkötések: Ml: a tervezés megkezdése el­őt már ismertek a dur­va termelési programok, ahol egy durva termelési prog­ram tartalmazza: — mely termékek gyártása folyik egyidejűleg; — az egyes termékek darabszáma és ennek ettől való megengedett eltérése; — a gyártás műveleteit, a műveletek sorrendjét min­den egyes termékre vonatkozóan; М2: a rendszerben gyártás folyik, s nem szerelés (két munkadarab nem épül össze egy munkahelyen); М3: a megmunkálóhelyek technológiai adatai, mely termékek, melyik műveletei, milyen idő alatt hajthatók végre; M4: adottak az egyes durva termelési programok elő­fordulási arányai, gyakoriságai; M5: egy-egy technológiai megmunkálóhelyen egy programban csak egy termék egyféle művelete végezhe­tő, kivéve, ha összevonható műveletek vannak; M6: egy termék közvetlen egymás utáni műveletei összevonhatók, ha mindegyik végrehajtható a kiválasz­tott megmunkálóhelyen; M7: az adott műveletnél a sorozat két vagy több gép között megosztható, de a művelet nem kerül megosztás­ra; M8: a rendszerben maximum 6 megmunkálóhely van (maximum két sorba rendezve), s az egyidejűleg meg­munkált termékek maximális száma 4, M9: egy-egy terméknél csak azok a technológiai be­rendezések jöhetnek számításba, amelyeknél a műveleti idők csak kis mértékben térnek el egymástól, vagy a mű­veleti idő közel egész számú többszöröse az alapszint­nek. Az anyagáramlásra vonatkozó megkötések: M10: a rendszerben egy robot található; MI1: az alkalmazott robot egy több lineáris tengely­­lyel rendelkező portálrobot; M12: a pozíciók fixen rögzítettek a megmunkálóhe­­lyeken és a segédperifériákon; M13: pont-pont vezérlésű robot található a rend­szerben; M14: az egyes műveletek között nincs műveletközi tárolási lehetőség de bemenő és kimenő munkahelyi tá­rolók léteznek; M15: a műveletközi szállítást végezheti a robot vagy segédperiféria; M16: a környezetből a rendszerhez ER-ekben érkez­het be a munkadarab (s ekkor a bemenetnél ER bontás történik, s innen munkadarabonként megy át a megmun­kálóhelyeken, s a kimenetnél ER képzés után lép ki a rendszerből) vagy munkadarabonként jön be a rend­szerbe a munkadarab; E­­ rendszeren belül csak munkadarabonként törté­nik a mozgatás; M18: a technológiai berendezések kiszolgálását, a ki­vétel vagy adagolás műveletét, végezheti a robot vagy a periféria; M19: adottak a technológiai berendezések, a periféri­ák és a robotok geometriai és anyagáramlási adatai; A modell úgy került megfogalmazásra, hogy alkal­mas legyen a teljes kiszolgálási folyamat megtervezésé­re. A tervezés egyes moduljait mutatja be az 1. ábra. Eb­ben első modulként szerepel a finomprogramozás. A fi­nom termelésprogramozás célja annak meghatározása, hogy az egyes gyártási műveleteket mely technológiai berendezéshez vagy berendezésekhez kell hozzárendelni a megszorítások figyelembevételével, hogy a rendszer célfüggvényeinek értékei az optimumot érjék el. A dolgozat kötött terjedelme miatt nem térünk ki a műveletek összevonásainak illetve egy-egy művelet több gépre való kiosztásának technikájával. A termék művelet összerendeléseket xtmpg mátrixban tároljuk, ahol t a termék kódja, m a művelet kódja, g a gép kódja és p a programot azonosítja. A mátrix értékeire * tanszékvezető, egyetemi tanár, miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék ** egy. adjunktus. Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék *** egy. tanársegéd. Miskolci Egyetem, Informatikai Tanszék FEBRUÁR GÉP, XLVI. évfolyam, 1994. 14

Next