Viruló Föld, 1954 (2. évfolyam, 2-22. szám)

1954-01-29 / 2. szám

a ACBÁPIUDOHÁNYlЕСШЕМ cs» ИЕВЛШИ ÉS FŐISKOLA • ~ • . ....­­ • II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM.­ARA: 30 FILLÉR 1954 JANUÁR 29. FELHÍVÁS Mi a Budapesti Agrártudo­mányi Egyetem hallgatói öröm­mel fogadjuk pártunk és kor­mányunk határozatát a mező­­gazdaság fejlesztéséről! Tud­juk, hogy a határozatok végre­hajtása során reánk, a mező­gazdaság jövő szakembereire komoly feladat hárul. Bizakod­va tekintünk pártunk III. kon­gresszusa felé, amely messze­menően meg fogja szabni a mi feladdatainkat is a mezőgazda­­sági munka­ irányítása és to­vá­bbfejlesz­tése területén. A kormányprogramok sikeres vég­rehajtásához szükséges az, hogy egyetemistáink, főiskolai hall­gatóink a­ saját munkaterületü­kön mindent megtegyenek a határozatok végrehajtásáért. Merőképpen akarunk készül­ni pártunk III. kongresszusá­ra. Ezért az Agrártudományi Egyetem Közgazasági Karának I. évfolyama felhívást intézett az összes alapszervek felé az­­za­l, hogy a II. félévet kon­gresszusi félévbé­n indítsák b". Mi, az Agrártudományi Egyetem hallgatói felhívással fordulunk az ország valamen­-­i­­­ egyeteme és főiskolája felé, hogy csatlakozzanak e felhí­váshoz. A kongresszusi­ félév alatt a következőket akarjuk végrehaj­­tani: I. A tanulmányi munka, fe­­lem terén. A v'zsoták sikere érdeke­­, II. félév elején már irreol-Уао a fo'yamatos öná!'ó .k'alakvását. Megszilár­­előadásokon a fegyel­em cé'-íil fűzzük ki azt, hogy a csopor'ok-ban az igazo- 1 a' 11 n le'ányzás, késés nem fog előfo-f’tiW. 9. Nagyobb gomiot ford'tunk a ‘i'd.­'-k­órivo« d'átkörökre. A tudományos diákkörökön beül ó­vari tudományos problémák­kal Ioan’elll~unk amelyeken keresztül közvetlenül вео-Гет­­tudunk a mezőgazdaság fejlesz­tésében. 3­­rondot soroítunk arra, hogy hallgatóinkban növeljük a sza­k­­ma iránti szeretetet és előké­szítsük őket a gyakorlati élet feladatira. II. A poltikai nevelő- és szer­­­vezeti типЫ területén. I. Széleskörű politikai neve­lőmunkával ismertetni és nép-­szerűsiteni fogjuk a párt hatá­rozatit. Nagy gondot fordítunk az égyén-' atris fickóra, a szemé­lyes beszél­getésekre, a hall­ga­­tók kommunista jellemének ki­alakítására. 2. Emeljük a politikai órák színvonalát. A politikai órákon ismertetni fogjuk a párt har­cát, eredményeit, a III. párt­­kongresszus jelentőségét. En­nek szellemében biztosítani fogjuk a népnevelők megfelelő politikai felkészültségét és mód­szerbeli segítséget adunk a politikai órák vezetőinek. 3. Kialakítjuk a DISZ cso­portok, a DISZ alapszervek erős kolelktíváját. Fokozni fog­juk a csoportokban a bíráló szellemet, a kollektív ellenőr­zést, az elvtársi segítség érzé­sét. A taggyűléseket ezeknek szellemében rendszeresen meg­tartjuk. III. A kultur- és sportmunka területén. 1. A kormányprogramm szel­lemének megfelelően kulúr­­csoportok és sportszakosztályok vidéki szereplését megszervez­zük, ezen keresztül segítséget adunk a falusi kulturcsoportok és sportkörök kialakításában. 2. Rendszeresítjük a­ hallga­tók színház és mozilátogatását, valamint a könnankétokat. A kultú­rmegmoz­dulá­sokon­ ke­res­z­­­tül ismertetjük a hallgatókka’ pártun­k, harcát. Az egyetemen magas színvonalú zene­esteket rendezünk. 3. A­popuk egyetmünk ha­gyományait. Ennek érdekében egyetemi zászlót alapítunk. Ag­rár-ifjúsági napot rendszeresí­tünk, amelyet minden év szep­tember idő utolsó hetében tar­tunk meg. Ugyanakkor rend­szeresítjük az agrárbá­’okat is. IV. A dóiba*'honok tev'éjén. 1. Növeljük hallgató­nkban a szocialista tulajdon megvédé­sének érzését. Nagyobb súlyt hetyereü­k a­ d­iá­kot­thonokben­­történő politikai nevelésre, a kollektív szellem kialakítására. A zavartalan tanulás érdekében a diáko­thonaink életét szebbé és valóban otthonossá tesszük. A felhívásban foglalta­kat a DISZ-bizottság részletes mun­katervben dolgozza ki annak alapján fogjuk mindezt meg­valósítani. Javasoljuk, hogy a DISZ Központi Vezetőség Egyetemi Osztálya értékelje felhívás alapján az egyetemi és főisko­lai DISZ-szervezetek munkáját. A legjobb munkát végző DISZ- bizottságot részesíti el­isme­résben­. Budapest, 1954. január hó. Lőrincz Miklós PB-titkár, Pillár László DISZ-bizottság titkára. DISZ-vezetők példamutatásáról DISZ-vezető hivatott arra, hogy munkájával, példamutató magatartásával nevelően has­son a DISZ-tagokra, hogy ifjú­sági szervezetünkbe tömörítse a becsületes fiatalokat. A vezetőn múlik, hogy milyen mértékben tudja ezeket a feladatokat meg­­oldani. Ezért elsősorban a DISZ-vezetőknek kell maguk­ban kialakítani azokat a jó tu­lajdonságokat, amelyeken ke­resztül tudnak irányítani. Szép és megtisztelő feladat DISZ- vezetőnek lenni Az egyetemen a DISZ-veze­­tőnek kell elsősorban fegyelme­zett magatartású, jó eredménye­ket elérő hallgatónak lenni. Ha ezt nem tudja elérni, akkor meg­szűnt vezetőnek lenni, akkor a DISZ-tagok nem bíznak benne, vagy pedig a rossz példájét kö­veik. Egyetemünkön a DISZ- vezetők egy részénél hiba van a tan­ulás terén, sőt még a fe­­győrem terén is. Megmutatkozik DISZ-vezetőink egy részénél a megalkuvás, a nemtörődömség. Sok esetben nem határozottak, eltűrik azt, hogy társaik fegyel­­mezetlenek. pl. Kiss Ferenc agronómiai B. ala­pszerv titkára, aki eltűrte, hogy szobájában a vizsga ideje alatt többször zaj volt, úgy, hogy más szobákban sem tudtak tanulni a hallgató elvtársak. Vagy eltűrte Hergyó elvtárs, hogy szobájában kár­tyáznak az ottlakó elvtársak. Vannak DISZ-vezetők, akik nem eléggé határozottak, mert attól félnek, hogy ezzel elvesz­tik baráti kapcsolataikat. Nem mernek rászólni a fegyelmezet­len későn jövő hallgatókra. Tanuzás terén is egyes veze­tők gyengén szerepeltek. Ennek oka egyrészt az, hogy nem ér­lelődött meg bennük teljesen az a tudat, hogy ők vezetők, hogy nekik kell a legjobb eredményt elérni, másrészt az, hogy ma­guk igyekeztek mindent elin­tézni s így időzavarba kerültek Sokkal több DISZ-tagot kell maguk mellé bevonni, hogy munkáink megkönnyebbülön f"t kellett volna tenni Földi, Badis elvtársaknak. Súlyosabb azonban a helyzet az olyan vezetőknél, akik a vizs­gákon megbuktak, vagy gyen­gén mentek, mint pl. Gacsányi elvtárs. Hev­vesi, vagy Hergyó elvtársak. Valjon hogyan tud­nak jó ered­ményekre buzdítani, a­­kor erre elsősorban példa­­mutatás kell. A DISZ-vezetők előtt tehát fokozottabb követelmények van­nak és hogy jó vezetőkké vál­hassanak, akkor elsősorban a követelményeknek meg kell fe­­lelniök. A DISZ-vezetőkön van az alapszerv szeme, ezért nem mindegy, hogy milyen a mun­kájuk. Pillár László A tervkészítő gyakorlatról írja Walmuth László IV. évf. agronómushallgató „őszintén szólva kissé félén­ken jöttem ide, a jászapáti Ve­­lemi Endre tsz-be, hiszen eddig még nem volt komolyabb bele­­tekintésem egy-egy termelőszö­vetkezet életébe. Most, hogy itt vagyok már 10 napja, látom, hogy ez a félelem alaptalan volt. Nagy szeretettel vártak itt bennünket. Mindent meg­tettek, hogy jól érezzük ma­gunkat és munkánk alapos le­gyen. Csak egy példát: a föld­művesszövetkezet nagyon drá­gán akart enni adni. A tagság naponta és fejenként fél liter tejet adott. Nem tudtunk hol fürödni — adtak nagy lavóro­kat és lehetne sorolni a sok apróságot, amely bizonyítja, hogy a falu tudja, hogy egye­temünkön az „ő“ szakemberei nevelődnek. Végtelenül jól esett, hogy problémákkal jöttek hozzánk. Én tartottam egy szakmai elő­adást, nagyon sok hozzászóló és kérdés akadt. Hallgatnak is ránk, tehát nem hiába tanu­lunk! Példákon keresztül lá­tom, hogy lehet — és kell is — alkalmazni az elméletben tanultakat, csak alapos körül­tekintő munkára van szükség. Pl.: két napig dolgoztunk 14— 16 tsz-taggal együtt a növények területi elhelyezésén. 722 kát, hold szántó 90 darabban fek­szik, de sikerült megtalálni a leghelyesebb elhelyezést. A parasztok nagyon örülnek és támaszukat látják az új kor­­mányprogrammban, bíznak ál­lamunk segítségében. Tudják, hogy a gépállomás hivatásánál fogva segíti őket, tudják azt, hogy a jászszentandrási gép­állomáson is meg fog javulni a helyzet. Mint már az előbb említet­tem 14—16 tagú tervkészítő bi­zottság dolgozik. A növények összetételét tárgyaltuk. A gya­potról volt szó. A járási terv 10 kat.­holdat írt elő, ezt so­kan sokalták, hiszen 1953-ban is rosszul fizetett. Egy elvtárs — Ádám János brigád­vezető — felszólalt, hogy nem sza­bad csak azt nézni, hogy meny­nyit keres a tsz, hanem azt is, ami állami érdek. Öröm az ilyen elvtársak között dolgoz­ni, így is dolgozunk. Nagyon jó volt és jókor is jött a Szabad Nép cikke a tsz-ter­­vezésről, minden útmutatást megadott. A tsz-tagok szeretik a párt újságát, olvassák és hivatkoznak rá. A termelőszövetkezetek jö­vője a kormányprogramm után biztos úton halad. Nagyon sok a belépő új tag. Megkérdeztem egy belépőt, hogy miért lép be? „Nem akarok megöreged­ni — mondta — a termelőszö­vetkezet fiatal, övé a jövő.“ Röviden, de remélem, min­denről írtam. Csak még any­­nyit, hogy a III. kongresszu­sunk tiszteletére megfogadom itteni elvtársaim nevében is,­­ hogy tervünket kiválóan ké­szítjük el és azon felül, ha időnk engedi, más tsz-ben is, ahol nincsenek egyetemisták, segítünk a tervkészítésnél. Walmuth László IV. évf. agronómus A Marxizmu­s-Lenibnizmus Tanszék munkájáról A tanszék előadásai az el­múlt félévben sokkal színvona­lasabbak voltak, mint az el­múlt tanévben. Sikerült a hall­gatók érdeklődését nagy mérték­­ben felkelteni, mivel előadáso­kon és szemináriumokon a hall­gatók jóval többet kaptak, m­nt azelőtt. Azonban a tanszéknél még mindig tapasztalható húzódozás a mezőgazdasági kérdések­.6. Az államvizsgák és diplomater­­vek megvédésénél, ami pár hét­tel ezelőtt fejeződött be, ott is felvetődött, hogy a hallgatók ki­kerülnek úgy az egyetemről, hogy a parasztkérdést, a lenini szövetkezeti tervet nem ismerik. Így nyilván nem is tudják he­lyesen alkalmazni a gyakorlat­ban pártunk parasztpolitikáját. Mi ennek az oka? A legfőbb oka az, hogy ma­ga a tanszék is keve­set foglalkozik ezekkel a kérdé­sekkel. Pl. a központi vezetőség határozata a mezőgazdaság fej­lesztéséről több, mint egy hó­napja jelent meg, de a tanszék még mindig nem vitatta meg ezt a fontos határozatot tan­széki értekezleten. A Központi Vezetőség júniusi és októberi határozata fő feladatul jelölte meg, hogy az ideológiai kérdé­sekkel sokkal többet kelll foglal­kozni, mint eddig, minel az ideológiai kérdések megvitatása nagymértékben elősegíti a párt­tagság fejlődését. Úgy látszik, hogy a tanszék erről megfeled­kezett és nem tartja szükséges­nek az ideológiai kérdések meg­vitatását. Nemes eltárs az ,,új szakasz” elvi kérdéseinek kidol­gozásában részt vett, ő maga is sokat foglalkozott vele, több olyan vitán is részt vett, ahol ez a kérdés alapos megvitatásra került. Hát miért nem tájékoz­tatta ezeknek a tapasztalatok­nak alapján a tanszék munka­társait? Vagy miért nem vitat­ták meg, ha egyszer az ott dol­gozó elvtársak is felvetették és hiányolták? Azért nem, mert a tanszék vezetője, a szakcsoport vezetői nem tartják ezt fontos feladat­na­k­. A tanszék oktatásában nem érvényesül ezy határozott törek­vés az irányban, hogy a­ mező­­gazdasági kérdésekkel mélyen, alaposan foglalkozzanak. A tanszék eddigi munkájának iránya teljes mértékben megfe­lelne a Színművészeti Főiskola, vagy az Orvosi Egyetem marx­­izmus-leninizmus tanszékén, de­­nem felel meg az Agrártudomá­nyi Egyetemen, ahol a mező­­gazdaság kérdéseivel sokkal bátrabban kell foglalkozni, mi­vel a parasztkérdés ismerete nélkül hallgatóink nem lehetnek teljes értékű szakemberek. A tanszék foglalkozott az egyetemen eladott szakmai kérdésekkel, ami igen helyes kezdeményezés volt, mivel az előadások megtartására szak­mai tanszékeket hívtak meg. Azonban úgy látszik, felesleges­nek tartják ezeknek folytatását, pedig erre nagy szükség lenne, mivel elősegítené, hogy az elő­adásokban több mezőgazdasági példát tudjanak felhozni, pl. a filozófia-oktatásnál vagy párt­történetnél . Helyes, hogy a tanszék a­­munkatársak továbbképzésére nagy gondot fordít, valameny­­nyien részt vesznek szervezett oktatásban, a Lenin Intézet 3 vagy 5 éves továbbképző okta­tásában, azonban ez nem je­lentheti azt, hogy megfeledkez­zenek a mezőgazdaság legfon­tosabb elvi kérdéseinek megvi­tatásáról. A gyakorlat pedig azt mutat­ja, hogy olyan fontos kérdések­kel, mint a munkás-paraszt szö­vetség, a­­kisárutermelés problé­mái, a Társadalmi Szemlében megjelent elvi cikkekkel nem foglalkoznak, nem vitatják meg. A tanszéknek fontos feladata, hogy ezeket a hiányosságokat kijavítsa, a mezőgazdaság kér­déseivel többet foglalkozzon, rendszeresítse az ideológiai kér­dések megvitatását, így a tan­szék munkatársainak fejlődése gyorsabb lesz és az egész okta­tás pedig eredményesebb lesz. Oktatók­ hallottak előre a kongresszusi félév sikeréért! Rossz módszer, rossz eredmény Fejlődő szocialista mezőgaz­daságunknak szüksége van új, szakképzett felsőkáderekre, akik a haladó agrotechnika■ teljes mértékben elsajátították­ és a gyakorlatban is alka­mazni tud­ják. Pártunk és kormányzatunk mindenben segíti az új káderek képzését. Egyetemeken és főis­kolákon több ezer munkás és pa­raszt fiatal tanul. A dolgozó népnek és a párt­nak úgy hálá­juk meg az értünk tett erőfeszítését, hogy jól elsa­­játítjuk ott előadóink által le­adott anyagot és el­hagyva az egyetem kapuit, a termelésben megálljuk helyünket, mezőgaz­daságunkat felemeljük az ipar színvonalára. Feladatunk tehát a tanulás. Én nem tudtam teljes mérték­ben eleget tenni a pán és a dol­gozó nép által elém tűzött fela­datoknak. 1. Rossz volt az időbeosztá­som és nem készítettem tanulási tervet, hanem ötletszerűen ta­nultam. Mindig azt, amelyiknél az idő jobban sürgetett. Pl. ele­inte én is elvesztem a Kursza­­nov-féle botanikába­n, más tan­tárgyból pedig elmaradtam..­­. Elhanyagoltam a páros ta­­nulást, ami a későbbiekben na­gyon rosszul éreztette hatását. Vannak tantárgyak, amelyek ne­hezebben érthetők és még egy­­szeri átbeszélést kívánnak. Oroszt például csak páros tanu­lással lehet helyesen elsajátí­tani. 3. Magatasszerű­en tanul­om. Először a jegyzetelési gyakor­lat híján nem tudtam kivenni az anyag lényegét, elvesztettem a vezérfonalat. Ez a hiba most, amely legsú­lyosabban­ érezte­tő hatású, és okozta az egyes anyagrészekb­en való lemaradást Ebből következik a negyedik hiba. Az anyagot csak a félévi vizsgák előtt ismételtem át és közben alig. A két vizsga kö­zötti időszak kevésnek bizonyult arra, hogy minden egyes anyag­részt tüzetesen átnézzek. Leszűrve a mait félév tapasz­talatait, kijavítom a hibákat és nagyobb lendülettel fogok tanul­ni a köve­kező félévben, így tel­jesíteni tudom a párt és a dol­gozó nép által elém tűzött fela­datokat. GYIMAKÓ ENDRE, I. évf., B/2. Akik könnyen vették az egyetem tanulmányi fegyelmét Az agronómiai kar II. év­folyamán az első félévi vizsgák eredményei mellett nem lehet elhallgatni a rossz eredménye­ket sem. Ha minden hallgató egész félév alatt folyamatosan ta­nult volna, akkor ötven hall­gatónál a tanulmányi ered­mény nem lett volna elégtelen. Ezek a hallgatók úgy gondol­ják, hogy csak az államnak van kötelessége velük szem­ben. Azon már egyáltalán nem gondolkodnak, hogy mi lenne az ő kötelességük pártunk és dolgozó népünk felé azért, hogy a továbbtanulásuk, ösz­töndíjuk, tankönyv-, jegyzet­­kedvezményük, nem beszélve a többi kedvezményekről, bizto­sítva van számukra. Ezek a hallgatók természetesnek ve­szik mindezt és ahelyett, hogy az elégtelen eredményeket ki­javították volna, a pótvizsga időszakában inkább hazamen­tek, mert ez kellemesebb meg­oldás volt, mint a fegyelem betartása. Mikor január 25-én visszajöttek, még fáradságot sem vettek maguknak arra, hogy megkérdezzék, mi lesz az elmaradt vizsgájukkal. Ezek közé a hallgatók közé tartoznak: Faragó Imre, Per­laki Paula, Tóth Piroska, Kiss István, Fürjes Béla, Csöngei Lajos, Gerhát Ilona és idetar­tozik Hencze Magdolna is, aki az I. évfolyamon ígéretet tett a jó tanulásra azért, hogy ta­nulmányait a II. évfolyamon folytathassa. De ez csak ígéret maradt, mert négy elégtelen vizsgája ellenére hazament, nem törődve a kötelezettségé­vel. Vagy Szkocsinszkaja Nina, aki bár tudta, hogy a pótvizs­ga időszakában le kell tenni a vizsgáit, ezzel egyáltalán nem törődött, folytatta a tavalyi hanyag munkáját. Hallgatóink nem okultak az első félévi eredményeken, mert egyesek a második félévet is hiányzással kezdték, így­­ Makkai Károly is, akinek elmúlt félévben huszonhat igazolatlan órája volt, a II. fél­évet sem kezdte meg rendes időben. Vagy Ráki Ferenc, Gál Béla, Serfőző Lajos, Budai Jenő és Budai Péter, akik ja­nuár 25-én fél 2 órakor a szo­bájukban voltak, ahelyett, hogy 1-től 4 óráig az állattani előadást hallgatták volna. "Gál Béla nemrégen érkezett, Bukai Péter a legédesebb ál­mát aludta, a többiek a két hallgatótársuknak asszisztál­tak- Úgy gondolom, hogy a most kezdődő új tantárgyat ők már nagyon jól tudják. Egye­sek pedig rögtön, ahogy meg­érkeztek, szaladtak orvoshoz, különböző betegségekre hivat­kozva, hogy legyen mivel iga­zolni azokat az órákat, amelye­ken nem akartak ott lenni. Az érdekessége az, hogy ezek a hallgatók a hazautazás felé sohasem lesznek betegek, csak akkor, amikor vissza kell jön­ni az egyetemre. Hallgatóinknak feladata az, hogy a II. félévben komolyab­ban fogjanak hozzá a hiányos­ságok kijavításához, tanulja­nak becsületesen, mert a II. félév nem lesz könnyű és a vizsgák előtti kapkodással nem fogják tudni behozni az elmu­lasztottakat. Három Sándorné szoc. előadó A törökszentmiklósi járási tanács dolgozói írják Az 1954. évi termelés,a tervek készítésében igen nagy segítsé­get adtak a hozzánk leküldött egyetemi hallgatók. A törökszentmiklósi járási tervek bontásánál Farkas László és Szőlősi Kálmán egyetemi hallgatók tudásuk maximumát igyekeztek nyújtani annak érde­kében, hogy minél jobbak le­gyenek a tervek, mert tudatá­ban vannak annak, hogy a jó terv alapja a kormányprogramm megval­ósí­t­ás­án­ak. Udvari László­, körzeti felelős adjunktus a tervek készítésénél is nagy segítséget adott, de se­gítette az egyetemi hallgatókat egyes problémák helyes meg­oldásánál is. Igen helyes, hogy az egyetem így segíti a termelés fokozását. Virágh István főállattenyésztő, Törökszent­miklós Felhívjuk egyetemünk hall­gatóit és dolgozóit, hogy min­den hónap első és utolsó he­tében, kedden délután 4 órá­tól XI. ker., Ménesi-út (volt Nagyboldogasszony-út) 53. szám alatt S. Nagy Zsigmond elvtárs, a Fővárosi Ta­­ács tagja fogadóórát tart. Kérjük az elvtársakat, hogy a megadott időpontban keressék fel S. Nagy elvtár­sat, aki problémájuk megol­dásában szívesen segítségük­re lesz.

Next