Viruló Föld, 1955 (3. évfolyam, 4-24. szám)

1955-02-25 / 4. szám

.In О1 ■L)\0 1985 -OS- О 5U G^ä з VIMIIO гою и AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM, KERTÉSZETI ÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLA LAPJA III. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM. ARA: 30 FILLER 1935. FEBRUÁR 25. Hogyan készülnek a Kertészeti Főiskola dolgozói felszabadulásunk tizedik évfordulójára ? Április 4-ét, felszabadulá­sunk évfordulóját ebben az év­ben különös ünnepélyességgel üljük meg. A 10 éves év­fordulóra az egész országban mindenütt a munkafelajánlá­sok egész sora születik meg. Ahogyan az országban minde­­nü­t. iker Főis­kolánkon is­­munkafelajánlással akarnak a dolgozók bizonyságot tenni ar­ról,­­hogy a békéért, a nyugodt jövőért, hazánk építéséért dol­goznak, munkálkodnak. Bár Főiskolánkon eddig még nem zárult le a munkafelaján­lások sora, 300 közül máris 230 dolgozónk tett eddig munka­felajánlást április 4-re. Mindenki igyekezett tudásá­nak, munkájának legjobbját adni azért, hogy a békéért fo­lyó építőmunkában részt ve­hessen, hogy ezzel is­­hitet te­hessen békeakarata mellett. A felajánlások azonban tel­jesen különböző természetűek. Legtöbbjük egyéni felajánlás, de nem egy szén eredménnyel kecsegtető kollektív felajánlás is született.­­ Ez utóbbiak közül kiemelke­­dik a Kerttervezési Tanszék ellatása a törökbálinti hon­­össégi tüdőszanatórium park­­ok rendezésére vonatkoz A Gyümölcstermesztési­zék kollektívája a gyá­­r­ajtókról fényképfelvéte­­t készít, hogy ezzel a de­­istrációt és a hallgatók ta­nulását megkönnyítse. A Fa­iskolai Tanszék demonstrációs anyag begyűjtését vállalta ha­sonlóképpen a Szöllőművelési Tanszék is a demonstrációs anyagát bővíti ki. A Növény­tani Tanszék kollektívája a múlt évihez hasonló tudomá­nyos beszámolót készít elő, ezenkívül négy tagja minta­előadás, illetve mintagyakor­lat tartását jelentette be. A Könyvtár kollektívája a kata­lógus teljes rendezését és ki­egészítését vállalta. Kísérleti tereink kollektív felajánlásai a termelést, a kísérleti munkát, a takarékosságot, gépek kar­bantartását, a telepek tovább­fejlesztését, építését szolgálják. Az egyéni felajánlások te­rén legnagyobb jelentőségűek azok, amelyek tankönyvek, vagy jegyzetek megírására vo­natkoznak. Fekete Zoltán pro­fesszor például tankönyvének második kiadását rendezi saj­tó alá. Terts Margit tanszékve­zető jegyzetének megírását je­lentette be, tankönyvrészlete­ket pedig Okányi Iván és Soós István professzorok, va­lamint Scholtz Albin, Angeli Lambert, Terta István, Zsoldos László készítenek. Balogh And­rás jegyzet megírását vállalta. Tamássy István tanszékvezető irodalmi forrásmunkának a tananyag számára való feldol­gozását, Horváth Imréné egy szakkönyv lefordítását vállal­ták. Peregi Sándor tanszékve­zető disszertációjának megírá­sát, Mőcsényi Mihály egyik aspiránsi vizsgájának letételét ajánlotta fel. Somos András professzor tanulmányt, Kozma Pál könyvet ír, Kárpáti Zoltán megvédett disszertációját ren­dezi nyomdakészre, Okályi Iván professzor pedig minta­előadást tart. Főiskolánk adminisztratív részlegének is igen sok, nagy­­jelentőségű felajánlása van a költségvetés, takarékosság fo­kozása, munka célszerűsítés te­rén de általában egész mun­katerületünkről nagy a fel­ajánlások száma kísérletek be­állítása, kiértékelése, valamint a fizikai munka egész terüle­téről is. Nem volna lehetséges mind a 230 dolgozónak ennél sok­kal nagyobb számú felajánlá­sát teljes részletességgel is­mertetni, csupán néhány kira­gadott példával szándékozunk némileg megközelítő képet ad­ni arról, hogy mennyi minden­féle munkával, ötlettel igyek­szik Főiskolánk felszabadulá­sunk évfordulóját megünnepel­ni. S ehhez még csak azt kell hozzáfűzni, hogy a felajánlá­sok megtételét még nem zár­tuk le, úgyhogy még sok ér­tékes várható a napról napra érkező felajánlások közül Kárpáti Zoltán szakszervezeti termelési felelős G­ondoltok a diplom­aterv védés után 1955. január 29-én, szomba­ton, rendkívüli jelentőségű ál­lomáshoz érkezett az ország legfiatalabb főiskolája, a Me­zőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola. Ünnepélyes keretek között osztotta ki a főiskola igazgatósága első ízben a főis­kolán végzett mezőgazdasági gépészmérnökök oklevelét. 67 mezőgazdasági gépészmérnök nyert oklevelet, ezek közül hárman — Jeszenszky Zoltán Dudás Sándor és Soós Árpád — vörös diplomát kaptak. A diploma megszerzéséig komoly munkát kellett a jelölteknek kifejteniök és tudásukról a Földművelésügyi Minisztérium által szervezett Állami Vizsgáz­tató Bizottságok előtt kellett tanúságot tenniök. A Földművelésügyi Minisz­térium három vizsgabizottságot szervezett. Egy-egy bizottság előtt kb. 33 jelölt védte diplo­matervét. A diplomatervek té­mája a mezőgazdasági gépek és traktorok üzemeltetése, ja­vítása tárgykörével, gépállo­mások és gépjavító vállalatok kérdéseivel, állami gazdaságok egyes munkafolyamatainak gé­pesítésével foglalkozott. A dip­lomatervek témája általában a mezőgazdasági gépészmérnök napi munkáját képező műsza­ki és szervezési kérdéseket ölelte fel. A jelöltek többsége bebizonyította, hogy 4 és fél­éves tanulmányai során kellő­képpen felkészült a mezőgaz­daság szocialista átszervezése során rá váró feladatokra és ké­pes arra, hogy a mezőgazdasá­gi gépek üzemében és a gép­javítások során előadódó mű­szaki problémákat megoldja. Akadtak természetesen olya­nok is, akik nem tudták dip­lomatervüket megvédeni. Ösz­­szesen 96 diplomtatervet nyúj­tottak be megvédésre. Ezek közül figyelembe véve a „marxizmus—leninizmus“ ál­lamvizsgát is, csak 67-en felel­tek meg a követelményeknek. Ez annyit jelent, hogy a jelöl­tek 27 százaléka diplomatervét megvédeni nem tudta. A megvédés során megmu­tatkozott, hogy a diplomater­vek túlnyomó többsége igen jó minőségű, a tervkészítők ál­talában komoly és lelkiismere­tes munkát végeztek. Egyes diplomatervek kiemelkedők országos jelentőségű kérdések megoldásában is, ezért 7 dip­lomatervet a főiskola igazgató­sága — részben a Magyar Tu­dományos Akadémia keretében — 500 forintos jutalomban is részesített. A gyenge diploma­tervek és a tervüket megvé­deni nem tudó jelöltek viszont azt mutatták, hogy a jelöltek egy részénél hiányos volt a műszaki és természettudomá­nyi alapképzés. Hiányosságokat tapasztanak a bizottságok a matematika-fizika, mechanika és gépelemek tárgykörök te­kintetében, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőben több gondot kell fordítani az első évfolyamok alaptárgyi ok­tatására. Megjegyzendő, hogy a most végzett hallgatók még agronómusokként kezdték pá­lyájukat és csak a harmadik év folyamán specializálódtak a gépesítés témakörére. Az utá­nuk következő évfolyam már közvetlenül az Agrártudomá­nyi Egyetem gépesítési karára iratkozott. Itt már a hallgatók egész más tanrend szerint ta­nultak. Hiányos volt a hallga­tók egy részének technológiai tudása is, ugyancsak az előzők­ben említett okoknál fogva. Fentiekből adódott azután az, hogy a megvédésnél kialakult vita során, a jelöltek a témá­hoz közvetlenül kapcsolódó kérdésekkel általában tisztában voltak, többségüknél megálla­pítható volt, hogy a kiadott, illetve választott témával el­­mélyülten foglalkoztak, de a kapcsolódó alapvető műszaki kérdésekben bizonytalanságot mutattak. Kitűnt, hogy bár a jelöltek kezdetben agronómu­­soknak indultak, a mezőgazda­­sági gépészet, gépjavítás, gépek üzemeltetése tárgykörét meg­szerezték, a mezőgazdaság gé­pesítését szívügyüknek tekin­tik, megvan a képességük és hajlandóságuk arra, hogy a rájuk bízott feladatokat öntu­datosan és fegyelmezetten el­lássák. Jellemző erre többek között az is, hogy elhelyezésük során a 67 diplomás között egy sem akadt, aki a neki felkínált beosztást el ne fogadta volna. Végül még egy megjegyzés a szakérettségis hallgatókról. Szakérettségiseink többsége jól megállta helyét a főiskolán Ezt bizonyítja az is, hogy a­­három vörös diplomás közül egy szakérettségis. Hisszük, hogy fiatal mérnö­keink feladatukat jól látják majd el, ehhez azonban az szükséges, hogy az eddig tanul­takat csak kiindulási alapként kezeljék és szorgalmas önkép­zéssel bővítsék a főiskolán megszerzett tudásukat és lépést tartsanak a rohamosan fejlő­dő mezőgazdasági gépészettel. Lehoczky László TE VASZI LEHELET... Hányszor jössz még értem te röpke pillanat. Hogy emlékim rabold — hányszor egy nap alatt. Ki küldött, merre laksz, te bátor, mondd, nem félsz. Csendes éjszakákon — álmomból részt mért kérsz. Kövesselek — mondod, hagyjak fel a téllel. De mi az — mit akarsz e lengő, langyos széllel. Hisz ez már dajkálja kint a hóvirágot, Akarod, hogy lássam, az ébredő világot. Ott bolyongok ismét, merengek a tájra. Merészen kihajló mohos vén sziklára. Hogy­ vigyázzam minden kecses kicsi lépted. Szembejön valaki, hogy pírul a képed. Sudártörzsű fényes, öreg makkos álján, Vívó agancsosok. Akárcsak a tajgán. Duzzad a kis-patak, s a tavaszi Idhelet Suhan a fák között, suttogja nevedet. . . H. M. Kormánykitüntetést kapott Molnár Sándor elvtárs Üdvözöljük Molnár Sándor elvtársat abból az alkalomból, hogy népköztársaságunk kor­mányától Munka Érdemérem kitüntetésben részesült. Hat évvel ezelőtt, 1949-ben Kiskőrösön találkoztunk vele először, amikor ő a kiskőrösi járás pártbizottságának titkára volt. Termelőszövetkezeteink szervezése, erősítése volt a fel­adatunk és igen gyakran for­dultunk hozzá segítségért, ami­kor valami nehézséggel talál­tuk szemben magunkat! Gyak­ran eljött velünk a szövetkeze­tekbe, hol itt, hol ott nyújtott segítséget munkánkhoz. Em­­berszeretete, határozott, ener­gikus tettrekészsége mindenütt ismert volt, kü­önösen a ter­melőszövetkezetek dolgozói bíztak benne. Később a Földművelésügyi Minisztérium oktatási osztá­lyán találkoztunk, majd köze­­lebbi kapcsolatba akkor ke­rültünk, amikor egyetemünkön, Budapesten a szakszervezeti bizottság elnöke lett. A tömeg­szervezetek közül a szakszer­vezetek munkája sok-sok em­ber fejlődését segíti elő. A jó szakszervezeti munka kelle­mes pihenést biztosít a dolgo­zóknak, növeli a versenyek lendületét, elősegíti a tovább­képzést, Molnár elvtárs itt is megmutatta kitartását és len­dületes munkáját. Ma, mint a rektor elvtárs titkára, gondja az egyetem összes gondja — segíti a mun­kafegyelem megszilárdítását, biztosítja a tudományos mun­ka fejlődését. Bármilyen se­gítségre van szükség, bizalom­mal fordulhatunk,hozzá — szí­vesen segít. Jó érzéssel olvas­tuk a kitüntetéséről a hírt, bi­zonyságát látjuk annak, hogy nemcsak körünkben hanem a MÚOSZ Budapesti Bizottságá­ban is jó munkát végez. Továb­bi jó munkát, jó egészséget és sok sikert kívánunk. Munkatársai ­ A politikai gazdaságtan vizsgák tapasztalatai az Agronómia III. évfolyamán Az évfolyam félévi politikai gazdaságtan vizsgáinak átlag­­eredménye: 34,29. Minden túl­zás nélkül megállapítható, hogy ennél jobb eredményt is elér­hettek volna. Tekintetbe kell vennünk ugyan azt, hogy az évfolyam ebben a tanévben kezdte a pol.-gazda tanulását, így le kellett gyűrnie az új tantárgy tanulásának nehézsé­geit — mégis a tárgy iránti na­gyobb érdeklődéssel, rendsze­resebb tanulással komolyabb tudásra tehettek volna szert, mint amit a vizsgákon mutat­tak. Különösen azok a cso­portok értek el gyenge ered­ményeket, amelyek az első vizsganapokon vizsgáztak. Itt még az évközben legjobb hall­gatók feleletén is meglátszott a szünet hatása. Ezeknek a csoportoknak készülésén lát­szott, hogy akkor jöttek meg otthonról, otthon viszont nem tanultak. Az egész évfolyamon a legrosszabbnak mondható az A/1-es csoport eredménye (2,68). Ennek oka a szeminá­rium jelentős részénél a folya­matos tanulás hiánya. Ennek következménye lett a csoport 4 bukása és 6 elégségese. Leg­több bukást a pol.-gazd. alap­fogalmainak nem tudása, vagy felületes ismerete okozta. Sok hallgató nem tudta a termelő­erők, termelési viszonyok, a társadalom anyagi létfeltételei­nek fogalmát. Felületesen ta­nulták meg a társadalmi for­mák fejlődését is. Ennek oka: ezekkel a fogal­makkal az év elején ismertet­tük meg a hallgatókat, hallga­tóink viszont csak a félév kö­zepe felé kezdték meg a rend­szeres tanulást — ezeket aztán nem pótolták be. Másoknál vi­szont az volt az alapfogalmak felületes tanulásának oka, hogy ezekről már a pártoktatásban, itt-ott hallottak valamit, s azt hitték, ez elég a vizsgára. A felszínes tanulást mutatta az, hogy pl. az anyag történeti ré­­szeit nem tudták. Pl egyes csoportokban 5—6-an nem tud­ták mi az az eredeti tőkefel­halmozás stb., stb.... itt pedig még arra sem hivatkozhattak, hogy nehéz, vagy nem értik, vagy a hallgatók nagy része szinte következetesen összeke­verte a tőke koncentrációjának és centralizációjának fogal­mát. Érdekes, hogy miután egy-egy csoport levizsgázott, egyáltalán nem terjedtek el a vizsgatapasztalatok. Ezt mutat­ta az, hogy a később vizsgázó csoportoknál is ugyanazok a hiányosságok mutatkoztak, mint az elsőknél. Az évfolyam néhány cso­portjának alapos felkészülése viszont minden elismerést megérdemel: pl. а / 2/ 3,95/, a В/3/3,37/, a B/4/3,7/. Néhány hallgató kitűnt alapos felké­szülésével, szép, logikus fele­letével, így: Lukács Lajos szak­­érettségis hallgató C/1, Matos Károly B/3, Nagy Sándor A/4. Ez évfolyam vizsgái azt mu­tatják, hogy a következő fél­évben időiben meg kell kezde­ni a folyamatos tanulást. Job­ban fel kell használni a tan­könyvként megadott szovjet tankönyv nyers fordítását. A vizsgák bebizonyították, hogy a gyengébb hallgatóknak nem elegendő a vizsgák előtti­­kon­zultáció, ezért fokozottabban igénybe kell venniök a tan­széki konzultációkat. Csak ezek figyelembevételével re­mélhetünk év végén a mosta­ninál jobb eredményeket. Süli Irén Marxizmus—leninizmus Tanszék Néhány megjegyzés az Agronómiai kar növénytan tárgyának tanulásához A tanév eleje óta az I. éves hallgatók ismételten felmerü­lő kérdése a növénytani tan­könyv. Melyik könyvből ké­szüljünk. Miért kell oly sokat foglalkozni ennek a fontos alapozó tárgynak anyagával? Cél a növény minél alaposabb megismerése, mert enélkül az erre építő tárgyak, növényter­mesztés, agrobiológia, mikro­biológia stb. a magasabb évek­ben homokra építenének. Ezért kell kora ősztől herbá­riumhoz növényeket gyűjteni, azoknak, alapos ismeretéről beszámolni, vizsgán számot adni. Agronómus számára szinte minden ismeret (agrotechni­kai eljárás stb.) elsősorban a növény érdekében történik. Hogy az ehhez szükséges alak­tani és rendszertani ismeretek­hez jusson a hallgató, rendsze­resen kell az egész tanévben tanulni, a gyakorlati foglalko­zásokon figyelmesen dolgoz­ni, a terepen herbáriumi anya­got gyűjteni. Problémák a tan­könyv körül vannak, az két­ségtelen. Az I. félévb­en Kur­szánon: Botanika I. könyvét a tanszék kézikönyvként aján­lotta az­ a, hogy az előadási jegyzet kiegészítéséül igen jól felhasználható. Hasonlóképpen igen jól kiegészíti és elmélyíti a hallgató ismereteit Kárpáti Z.: Kertészeti növénytan c. munkájának I. kötete is. Emel­lett haszonnal sem. forgatni Szabó Z.: Bogotás—Szabados könyveit ill. egyetemi jegyze­teit. A szakirodalom megfelelő használatának módszerét per­sze nem sajátíthatták el azok, akik egy jegyzet mankóján akartak élni, irtózva attól a fáradságtól, hogy többet kell­jen tenni egy tárgy elsajátítá­sához, mint ahogy azt a közép­iskolában megszokták. Tárt kapukkal várják tanul­ni vágyó ifjúságunkat főváro­sunk gazdag könyvtárai. A tanszék konzultációs lehetősé­get ad a nehezebb részek meg­értéséhez, csak igénybe kell venni. A tanulás alapja a II. félév­ben is az órán készült jegyzet A tananyag Soó R. fejlődéstör­téneti növényrendszere alap­ján a mezőgazdasági gyakor­latnak megfelelő részletekben kerül tárgyalásra Miután az említett munka a legkorsze­rűbb elveken épül fel, így a követelményeknek tudományos szempontokból mindenben m­egfelel. A kisebb részleteket tekintve igen jól beilleszthető ennek a rendszernek keretei­be Révy D.: Mezőgazdasági növénytan V. füzetének anya­ga. Az előadások a virágos nö­vényeknél részletben Soó Já­vorka: A magyar növényvilág kézikönyve I., II. c. munkának megjegyzéseit, kiegészítő ada­tait is tartalmazzák. Miután a legújabb egyéb tudományos eredmények is közlésre kerül­nek, a jegyzetelés megfelelő volta idén fontos követelmény. Bevált módszer a tanulásnál több jegyzet összeolvasása. A szakkifejezéseket tanácsos egy kézikönyvből vagy régebbi jegyzetből figyelmesen ellen­őrizni. Természetesen a tan­anyag többszöri ismétléssel sa­játítható el legjobban. A ta­nulási lehetőség a rendelkezés­re álló magyar fánkon vető terén oly korszerű és gazdag, hogy ilyen lehetőséget kevés tárgynál találunk. Bízom abban, hogy hallga­tóink feladataikat sikerrel meg fogják oldani és a II. félévet sikeres vizsgával fejezik majd be. Dr. Jeanplong József egyetemi adjunktus FELHÍVÁS A Kertészeti Főiskola DISZ-bizottsága 1955. március 11-én délután öt órakor „Emlékezzünk 1848-ra“ címmel szavaló ver­senyt rendez. A verseny feltételei: A verseny résztvevőinek két verset kell elszavalniok, me­lyek közül a résztvevő egyet szabadon választhat. Kérjük azon­ban, hogy ez a 48-as történelmi eseményhez fűződjön. A másik verset, a könnyebb bírálat szempontjából az alant meghatározottakból kell kiválasztani. Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet. Petőfi Sándor: Szájhősök. Arany János: A Walesi bárdok. A résztvevők március 5-ig küldjék be pályázatukat a Bu­dapesti Kertészeti Főiskola DISZ-bizottságához. A verseny három legjobb részvevőjét könyvvel jutalmaz­zák. Kertészeti Főiskola DISZ-bizottsága

Next