Mezőgazdasági Mérnök, 1961 (2. évfolyam, 1-22. szám)

1961-01-12 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK * AZ AGRÁRIUDOMA VN­I EGYETEM LAPJA II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, ARA 30 FILLÉR 1960. JANUÁR 12. Nem kis szó: 117 specialista a mezőgazdaságnak December 23-án délelőtt nagy esemény színhelye volt a gödöllői 1. előadó. Száztizen­hét mezőgazdasági szakember, üzemgazdász, baromfitenyész­tő, növénynemesítő, öntözéses, növénytermesztő, halgazdasá­gi, tejipari specialista és nö­vényvédő kapta meg okleve­lét a sikeres államvizsga után. Különösen nagy jelentőségű ez a tény, ha figyelembe vesszük, hogy országos viszonylatban először a mi egyetemünk bo­csátott ki szakosító ötödével végzett szakembereket. Nem kisebb ennek jelentősége a mezőgazdaság szempontjából sem. S hogy a várakozásnak meg­felelnek majd, arra már bizo­nyos fokig biztosíték az állam­vizsga jó eredménye. A nö­­vénynemesítési és halgazdaság­szakos hallgatók jeles átlag­gal, a baromfitenyésztők, ön­tözéses növénytermesztők, a növényvédelem és tejgazdaság­szakos hallgatók jó, az üzem­gazdászok közepes átlaggal vé­geztek. A mezőgazdaság növekvő szükségletei és az eddigi ered­mények alapján februárban már kilenc szakon indul meg a szakosító oktatás Gödöllőn. Az eddigi hét, illetve hat szakot (növénynemesítési szak nem lesz) kiegészíti a vetőmagter­mesztési, talajtan és agroké­mia és a rét, legelő és ta­karmányozási szak. Bár a je­lentkezési határidő még nem zárult le, már eddig közel 150-en jelentkeztek szakosító továbbképzésre, többségükben a gyakorlati életből (állami gazdasági, termelőszövetkezeti, tejipari stb. dolgozók) néhá­­nyan most végzett hallgatóink közül. Bedő Kálmán öntözéses növénytermesztő átveszi oklevelét dr. Penyigei Dénestől Pozitív a mérleg, méltán jó a hangulat (Fotó: Hudetz) A végzett hallgatók nevében Pataki Ervin növényvédő mond köszönetet az egyetem oktatóinak fáradságos mun­kájukért A szövetkezeti mozgalom gyarapodása a nyár óta, 150 000 új tag és 744 000 hold földterület Az ország szántóterületének 82­7%-án szocialista nagyüzemek gazdálkodnak A Földművelésügyi Minisztérium közleménye Mint ismeretes, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága 1960. évi ok­tóber 29-i ülésén hozott hatá­rozatában a termelőszövetke­zeti mozgalom továbbfejlesz­tésével kapcsolatban úgy ítél­te meg a helyzetet: lehetsé­gesnek és szükségesnek tartja, hogy e tél folyamán a töme­ges, számszerű fejlesztést, a mezőgazdaság szocialista át­szervezését lényegében befe­jezzük. Hasonlóképpen foglalt állást az országgyűlés is. A számszerű fejlesztés ed­digi eredményei igazolják e cél helyességét. Múlt év nyara óta ez év január 1-ig a termelőszö­vetkezetek száma 223-mal emelkedett. A meglevő és újonnan alakult termelőszövetkezetekbe csak­nem 150 000 dolgozó paraszt lépett be, összesen 744 000 ka­­tasztrális hold földterülettel; ebből 580 000 katasztrális hold a szántó. Jelentősen nőtt a termelőszövetkezeti csopor­tok, szakcsoportok száma és földterülete is. Ez újabb örvendetes fejlő­déssel együtt, a mezőgazdaság szocialis­ta nagyüzemei jelenleg több mint 7,6 millió ka­tasztrális hold szántón, az ország szántóterületének mintegy 82 százalékán gazdálkodnak. A termelőszövetkezetek tag­létszáma pedig meghaladja az egymillió főt. Az eddig megalakult ter­melőszövetkezetek zömében már megválasztották a vezető­séget. Folyamatban van a kö­zös munkaszervezet kialakítá­sa, a földrendezés, a termelé­si üzemtervek előkészítése és a felkészülés a tavaszi mun­kákra. A fejlesztés felvilágosító és szervező munkája — a párt és a kormány politikája szel­lemében — sikeresen tovább folyik. (MTI) Ajándékmúzeum a Kremlben A Szovjetunió Miniszterta­nácsának határozata értel­mében ajándékmúzeumot létesítenek a Kremlben. Itt állítják ki azokat az ajándé­kokat, amelyeket a Szov­jetunió kapott a világ min­den tájáról. Erre a célra a fegyvert­erem folytatásaként, 7 termet re­konstruálnak. Az új múze­um 1961. május 1-én nyílik meg. A VIZSGÁK ELŐTT Újabb vizsgaidőszak kezdő­dött, amelynek előkészüle­te és kellő izgalma az egész egyetemen érezhető. Ellátogat­tunk néhány illetékes helyre, hogy megtudjuk, hogyan ké­szülnek a vizsgákra egyete­münk egyes szervei és persze, maguk a hallgatók. A dékáni hivatalban élénk al­­l­­ folyik- A vizsgák elő­készítésében nagy szerepet játszik, hogy ki teljesítette a félév során kötelezettségeit, ki mehet vizsgázni, illetve, ki kapja meg az indexét. Tekint­ve, a hallgatók nagy számát, ez nagy munkát jelent, de örömmel jelenthetjük, hogy itt minden a legteljesebb rend­ben. Ellátogattunk a könyvtárba is, hogy megtudjuk, mennyire lendült fel a forgalom és mennyire készültek fel ennek a fogadására. A kölcsönzésnél Molnár Évát találtuk, tőle kértünk felvilágosítást. — A könyvtár forgalma már erősen megélénkült. De szá­mítottunk is erre és eleget tudunk tenni a kívánságok­nak. Most, minden esetre meg­­ragadom az alkalmat — fűzte hozzá —, és kérem a hallga­tókat, hogy ne használjanak idegen olvasójegyeket. így, az elmaradások nehezen hajt­hatók be, hiszen, akit felelős­ségre vonunk az olvasójegyek alapján, sokszor nem is tud a kölcsönzésről. Megköszönjük a könyvtár gondoskodását, az olvasóje­gyekkel kapcsolatos kérést peddig ezennel továbbítjuk az érdekeltek felé. És végül nézzük meg, mi újság az évfolyamokon, ho­gyan készülnek a legilletéke­sebbek. Az I. és II. évfolya­mon csoportosan vizsgáznak a hallgatók. A III. évesek még nem alkalmazzák ezt a mód­szert. Érdekes külön­bségek nyilvánulnak meg itt egyesek között a vizsgabeosztás tekin­tetében. A legnehezebb, eb­ben egyöntetű a vélemény, a géptanszigorlat lesz. Ennek a vizsgaidőszakra való elhelye­zése már emberenként más és más. Van, aki bízik tudásában és elsőnek szeretne túl lenni rajta, sőt egyes túlzottan opti­mista egyének az elővizsgával is megpróbálkoztak. Mások, reálisan mérlegelik az esélye­ket és utolsónak hagyják, mi­vel kellemetlen utóvizsgával nézni a további vizsgák elé. Jobb, ha utoljára marad az ilyesmi. Persze, megtalálhatók azok a „szürke tagok” is, akik az arany középutat vá­lasztva, a vizsgaidőszak félide­jére hagyják a legnehezebb buktatót. A tanulás láza lassan elkap mindenkit. Igyekezzünk eleget tenni a vizsgakötelezettségek­nek, hogy utána, a követke­zőknek már jobban felkészül­ve vághassunk neki! De mint­ha ilyesmit már egy fél évvel ezelőtt is megfogadtunk vol­na! Hogy csak magunknak és más nem hallotta? Talán éppen ez volt a hiba, és az, hogy magunknak könnyeb­ben megbocsátjuk a feledé­­­kenységet. Ez sajnos, nem változtat a pillanatnyi helyzeten, de ez­után megfogadva, vagy akár anélkül is, egész félévben rendszeresen készüljünk, hogy a vizsgák ne túlfeszí­tett tanulást és gyötrő bi­zonytalanságot jelentsenek. Most pedig mentsük, ami menthető és teljes erővel vág­junk neki a vizsgáknak. Szász Kálmán ^иашцицццщц««ццццщ|.\\\ILYEN LESZ AZ EGYETEM. Előzetes jelentésben már tájékoztattuk olvasóinkat az egyetem távlati fejlesztési­­ tervéről. Most elkészültek a tervek, a makett, íme, ilyen lesz az egyetem. Képünkön balról jobbra látható: a víztorony, mellette a három tömbből álló kor­­a­szerű diákszálló. Ez összekötő folyosóval kapcsolódik az aulához. Innen nyílik az auditori- I­um maximum. Az aulából a jobboldali (képen) összekötő folyosón juthatunk el a szemináriu­­mi helyiségekbe. Ez az épületrész párhuzamosan helyezkedik el a központi (jelenlegi) SkxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXV4XXXXXXV0^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXX>re^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVO.XXXVVXXXx>.xxxxxxvx,, --------------„ ............. épület könyvtári oldalával. A központi épület mögött épülnek fel a mezőgazdasági gépész­­mérnöki kar előadótermei, műhelyei, laboratóriumai és tanszéki helyiségei. Ezzel egy vonal­ban húzódik a kultúr­technikai tanszék vízlaboratóriuma. A kép jobb alsó sarkában lát­ható a lakótelep, felette a kísérleti tér. Ettől balra húzódik a sporttelep az öltözőkkel és a két tornaterem. Képünk bal alsó sarkában látható a központi fűtés kazánháza. Fotó: Hudetz ..ххчхххч\х\\ххччххххххччххх\\чхххх\хччхчххчххххххххххххххччхххчччххч\хх\ххчх\хххххххччххчххххчххххччхххххххххххххчххххх*

Next