Mezőgazdasági Mérnök, 1964 (5. évfolyam, 1-21. szám)

1964-01-23 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ AGRÁRTUDOMÁNI EGYETEM LAPJA­ IRA 50 FILLÉR 1964. JANUÄR 23. V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. VIZSGA + VIZSGA VIZSGA + VIZSGA Premier hat jelessel, négy elé-**? ’ n » MECHANIZMUSOK VIZSGA A GÉPÉSZ 111/2 CSOPORTBAN „Történelmi esemény” szemtanúi voltunk a minap. A gépész III/2. csoport me­chanizmusok vizsgájára té­vedtünk be. Hogy mi ebben a rendkívü­li? Az idén a kar történetében először avan­zsált fakultatívból kötelező tárggyá, a mechanizmusok. Dr. Soós Pál docens oktatta,­­ s talán hallgatóinál is­­na­­­­gyobb izgalommal készült az első számonkérésre, a kelléké­í­viumra.­­ Az első vizsganap első, s egyben a tárgy első vizsgá­zója, Bakó Gyula. Kissé me­chanikusan építi fel feleletét, az anyag önálló gyakorlati alkalmazásánál kissé bizony­talan. S már be is kerül az indexbe az első osztályzat mechanizmusokból: közepes. Both X Vilmos felelete szapko­­ló, szemmel láthatóan rend­kívül ideges. Egymás után pe­regnek a kisegítő kérdések, céljukat azonban nem érik el. Both Vilmos fejében rendkívüli káosz uralkodik. Hiába a vizsgáztató türelme, elégségesnél jobbat nem pro­dukált а пар II .hőse. Annál kellemesebb viszont a követ­kező meglepetés. Lakatos Rudolf betegen jött vizsgázni, mégis meglepően jól felelt a centro per Us informitás szer­kesztéssel kapcsolatos tételé­re, jól ment a második kér­dés­ is. Szemmel láthatóan meglepődött ő is, amikor Soós docens így tette fel a« kérdést: — Ez nem egészen jeles. A jelesért még egy s mást kér­deznem kell. Hát ez már nem ment olyan jól. Az indexbe tehát a reá­lis „jó” került. Ami nem sikerült Lakatos Rudolfnak, az sikerült a kö­vetkező páciensnek, Csapó Gyulának. Jelese szinte egy pillanatra sem volt kétséges. Nagyon határozott, logikus válaszokat adott, mindenütt azonnal a lényegre tért. Ala­pos tárgyi tudásról tett tanú­­bizonyságot, s az elméleti té­teleket jól alkalmazta a gya­korlatban is. Délután, a vizsgák után is­­mét felkerestük dr. Soós Pál docenset, hogy megtudjuk, milyen tapasztalatokat szer­zett a mechanizmusok I. vizsganapján, mi a vélemé­nye az eredményről. — Az eredmény végső so­ron nem rossz. A csoport át­laga 3,41. Hat jeles (25 szá­zalék), hét jó (28 százalék), három közepes (12,5 százalék) két elégséges (8,35 százalék), és négy elégtelen osztályzat került az indexekbe. Egyelő­re ismeretlen okoikból, két hallgató nem jelent meg a vizsgán. Ha a számszerű eredményt vizsgáljuk, azon­nal szembetűnik; sok a jeles és a jó, úgyszintén a gyenge osztályzat lényegesen keve­sebb azonban a közepes. Ez a tény remekül rávilágít a tárgy sajátosságaira.­­ Mielőtt ezt a kérdést fe­szegetnénk azonban, meg kellene nézni az előzménye­ket. Mechanizmusokat eddig fakultatív tárgyként oktat­tunk, az idei tanévben ke­rült először kötelező tárgy­ként bevezetésre a III. éven. Bizonyos fokig talán kísérleti jelleggel. Éppen ezért még a félév közben véleménykuta­tást végeztem az évfolyamon. A kérdésekre beérkezett név­telen válaszokból ezek a kö­vetkeztetések vonhatók le: hallgatóink véleménye sze­rint is szükség van a tárgy­ra. Mint írták: a mechaniz­musok jó kiegészítő, jó elő­tanulmánynak bizonyul a mezőgépekhez, az állatte­nyésztés gépeihez, a gépjaví­táshoz, és a traktorokhoz. Főként az egyes mezőgazda­­sági gépek működésének fel­ismeréséhez ad segítséget.­­ Mivel a mechanizmuso­kat az idén még kísérleti­­ tárgyként oktattuk, most az a feladat, hogy a célkitűzés­nek teljesen megfelelővé te­gyük ezt a tárgyat. Meg kell határozni, hogy a mezőgaz­dasági gépészmérnök-k kép­­zés rendszerében tematikájá­ban milyen szerepet kapjon ez a tárgy. Az idén, a kísér­leti félév keretében még a fakultatív mechanizmusok anyagát oktattuk. Ezentúl jobban kell kapcsolni az anyagot a többi tárgyhoz. Például a traktor tanszék igénye alapján, a bütykös mechanizmusokat részlete­sebben kell tárgyalni. — Ezek után szeretnék rá­térni az első vizsganap ta­pasztalataira. A hallgatók tu­dásán érződik, hogy kevés a gyakorlati óra (4-1-2 rendszer­ben oktattuk a mechanizmu­sokat). Itt ugyanis rengeteg díj fogalommal mmerítennek meg a hallgatók, és nem tudják az elméletet megfele­lően alkalmazni a gyakorlat­ban. Ez nagyon erősen meg­mutatkozott a 2. csoport vizs­gájánál. Kissé mechanikus volt a tudásuk. Tanulták, de nem tudták alaposan megér­teni az anyagot, annyira, hogy azt alkalmazni is tud­ják. — A mechanizmusok, jegy­zet rövid és tömör. A tárgy igényli az előadások és gya­korlatok jegyzetének együttes használatát. Ezért elengedhe­tetlen az előadások és gya­korlatok rendszeres látoga­tása. A jobb megértés, a vizs­gára való felkészülés meg­könnyítése, az egyes szer­kesztési módok elsajátítása érdekében, évközben egyedi rajzfeladatokat adott ki a tanszék. Ezen a téren a ta­pasztalatok kedvezőek, s azt a jövőben is hasznosnak lá­tom.­­ A számszerű vizsga­­eredményekkel kapcsolatban, még egyszer hangsúlyozni szeretném: az anyag megérté­se megy kissé még nehezen, ha ugyanis hallgatóink meg­értik, elsajátítják az alapvető fogalmakat, a­ik­­or a többi már könnyebben megy. A­­mezőgazdasági­ gépeken alkalmazott mechanizmusok elméletének tisztázására rendkívül nagy gondot for­dítanak világszerte, mert ezek a gépek célszerű kialakí­tásánál nagyon fontos szere­pet játszanak. Ez tehát egy fejlődésben levő szakterület, amelynek az alapjaival már most meg kell ismertetni hallgatóinkat. Távlati terv­ben az automatizálással kap­csolható majd össze. Elismerés és köszönet A Pest Megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottságától az alábbi levél érkezett egyetemünk rektora címére: A Pest Megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottsága nevében el­ismerésünket és köszönetün­­ket fejezem ki ezúton az egye­tem mindazon dolgozójának, aki munkájával segítette a megyében az őszi mezőgazda­­sági munkák eredményes el­végzését. Kérem, hogy a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának elismerését és köszönetét az egyetem érintett dolgozóival közölni szíveskedjék. Elvtársi üdvözlettel: Varga Péter s. k. Ш/8 A vizsgaidőszak felénél tart már a gödöllői harmadév. A hét vizsgából négyet ma­ik mögött tudnak a 8. cí­port tagjai is, de nem is­­ akármilyen eredménnyel. A statisztika tanszéken ta­lálkoztam a csoporttal, éppen startra készen, hogy referál­janak Kiss professzornak sta­tisztikai tájékozottságukról és tudásukról. Kérdésemre, mely valahogy így hangzott — az eddigi vizsgáltokat mi­lyen eredmények jelzik? — kórusban felelték. Minden eddigi eredmé­nyünk négyes átlagai­­n.ul­­túrtechnika: 3,72, állatte­nyésztés: 4, növénytermesz­tés: 3,88, takarmányozástan, 4.16), de a statisztikától na­gyon félünk. Nagy anyag, és az a sok képlet, levezetés, korreláció, regresszió stb., nem egy leányálom! Aztán meg évközben nem nagyon erőltette meg senki sem ma­gát. Egyelőre még nyílt ki­menetelű a verseny. Remél­jük — mondta Sz. Tóth Laci —, hogy itt is sikerül egy négyes körüli átlagot „kihoz­ni­”. Közben az első vizsgázó, Darabont Andrrás, jeles ered­ménnyel már átesett a tűzke­resztségen. Majd Bugyi Laci, Tímár Magdi és még sorol­hatnánk a jelesek neveit (összesen 5 volt), ezt egy sor négyes követte. Az átlag eb­ből a tárgyból is négyes. Kü­lönben a csoportban az ed­digi öt vizsgán egyetlen u. v. sem született. — Nagyon örülnénk, ha ezt a szintet a még hátralévő két vizsgán is tartani tudnánk, és megúsznánk u. v. nélkül — mondotta Gajdócsi Gyuri. (Ő is négyesre ment ma.) — Ezenkívül van még egy dé­delgetett vagyunk (megkértek ugyan, hogy ezt ne írjam le, de hadd kövessek el egyszer indiszkréciót), szeretnénk, ha a csoport megnyerné az évfo­lyamon a tanulmányi ver­senyt. Köztudott dolog, hogy az 5. csoporttal mindig nagy harcot vívott a 8., talán most sikerül győztesként átszakí­tani a célszalagot. Már az utolsó ember is le­vizsgázott, kihalt a tanszék, mikor dr. Kiss Albert tan­székvezető egyetemi tanárhoz bekopogtattam hogy érdek­lődjek a csoportról, bár a je­gyek alapján is könnyű le­vonni a következtetést. De mégis más az, ha nemcsak a vizsgázó, hanem a vizsgázta­tó véleményét is meghallgat­juk. — Ilyen jó átlag még nem született az évfolyamon sta­tisztikából. Kereken négyes. Ezzel a 8. csoport került az élre. Az igazat megvallva, egy kicsit szorongó érzéssel, félve fogadtuk a csoportot, ugyanis az a gyakorlat, hogy ilyen nagy szellemi koncent­rációt kívánó tárgyból, sta­tisztikából — négy öt letett kollokvium után — vizsgázni nem könnyű, s általában nem vezetett még ilyen kiugróan jó eredményhez. Meglepett a csoport felké­szültsége. Egy összeforrott, egymást segítő, egymás ered­ményeiért aggódó társaságot ismertem meg a 8. csoport­ban. Nem tudom másként el­­, nogy az igazán nehéz részeket is ilyen jól el tudták sajátítani. A négyesek nagy többsége is igen közel állt a jeleshez. Ismétlem, ki­ugróan szép eredményt pro­dukált a csoport. Csak így tovább, és én bízom abban, hogy a statisztikából tanulta­kat ez a csoport a továbbiak­ban is gyümölcsöztetni tudja. Gondolok itt a számvitelre, az agrárgazdaságtanra — fe­jezte be dr. Kiss Albert. V­ás Megtörtént Vizsgaidőszak kellős közepe a gépészkaron. A III. évesek a mechanizmusok vizsga­iz­galmait élik át. Ki előtte van még, ki utána már — ott to­pognak az ajtó előtt. Közeleg az ifjú tanársegéd. Mély együttérzéssel szól oda: — Miből vizsgáztok, fiúk? — Mechanizmusokból. Az ifjú tanársegédnek fo­galma sincs e tárgyról, hiszen neki még nem tanították: — Hűha, ez egy meredek vizsga! A szenvedő alanyok kóru­­sa: — Tudjuk, el is csúsztunk!! Tavasz a télben (Hudetz József felvétele) A szabadalom tulajdonosa: Dr. Faragó Ferenc adjunktus Még a múlt év végén, értékes levéllel kopogtatott be a postás dr. Faragó Ferenchez, a nö­vénytermesztési és földműve­­léstani tanszék adjunktusához. Feladó: az Országos Találmá­nyi Hivatal. Tárgya nem titok. Faragó ad­junktus megkapta a szabadal­mat a többrétegű szántás mi­nőségének javítására szolgáló berendezésére, amely lénye­géről, működéséről annak idején már beszámoltunk ol­vasóinknak , és 45 a 1314 A d­­b 1314 osztályú találmány­ként regisztrálták a „nagy­­könyvben”. Az értesítéssel egyidejűleg az Országos Találmányi Hiva­tal közgazdasági osztálya a ta­lálmányt, mint rendkívül érté­keset, közvetlenül a földműve­lésügyi miniszter figyelmébe ajánlotta. E­nnek eredménye­ként egyetemünk adjunktusa rövidesen meghívást kapott a minisztériumba, ahol a gratu­lációk mellett azt is tudtára adták, egyetértenek a szabada­lommal és a mezőgazdasági gyakorlatban való alkalma­zását fontos feladatnak tekin­tik. Bár a gödöllői — a tanszék kísérleti terén lefolytatott — kísérletek, különösen az őszi búzánál már szép eredménye­ket hoztak (10—15 százalékos plusztermés, továbbá sokkal egyszerűbb a talajművelési munka szervezése kisebb a vo­nóerő-szükséglet), a munka egy pilanatra sem állhat meg. Most a kísérleteket kiterjesztik az egész ország területére. To­vább kell vizsgálni, hogy a különféle talaj- és éghajlati adottságok mellett mit jelent ma az új bes­zünetes, különö­sen a munka termelékenysé­gének a növelése terén. Ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés határainkon túl is a Faragó-féle szabadalom iránt. Már több külföldi me­zőgazdasági szakember jelen­tette be: szeretné hasznosíta­ni munkájában Faragó adjunk­tus eredményeit. Ehhez a nagyszerű sikerhez tiszta szívből gratulálunk Fa­ragó elvtársnak és további szép eredményeket kívánunk tudományos munkájához. Államvizsgáztak az új növényvédelmi szakmérnökök Karácsony előtt újabb 20 fős csoport állam vizsgázott és szerezte meg szakmérnöki ok­levelét a növényvédelmi sza­kon. Ezzel már a negyedik év­folyam zárult le. 1960 óta egyetemünk 93 növényvédel­mi szakmérnököt adott a nö­vényvédő állomásoknak, ál­lami gazdaságoknak, termelő­szövetkezeteknek és nem ke­vesen kerültek egytemre, fő­iskolára és kutatóintézetbe. Egyetemünk feladata: szo­cialista mezőgazdaságunk ré­szére kommunista szakembe­rek képzése. Mezőgazdasá­gunk fejlődését tükrözi, hogy ma már ott tartunk, nemcsak általánosan képzett szakem­ber­eket kérnek tőlünk, ha­nem a mezőgazdaság egyes területeire való szakosítást is megköveteli a gyakorlat. A növényvédelmi szakon — levelező tagozaton — jelenleg is folyik 40 hallgató képzése, ez év elején pedig 20 fővel újabb nappali tagozat, 30 fő­vel pedig újabb levelező ta­gozat indul. A most végzett 20 szakmér­nök nagyon jól tanult. Az ál­­lamvizsga eredménye: hat ki­tűnő,­ egy jeles, tizenegy jó és két közepes. Különösen dicsé­retre méltó hallgatóink ko­molysága, szorgalma. Ezek az elvtársak a gyakorlatból jöt­tek vissza az egyetem padjai­ba, tudják, milyen feladatok-­­kal kell megküzdeniük. Tud­ják, hogy a növényvédelem olyan szakterület, amelyen alapos és részletes tudás nél­kül nem lehet eredményeket elérni, ilyen ismeretek nélkül nem képesek elhárítani a veszteségeket, sőt esetleg ma­guk idézhetnek elő károkat. Mint minden évben,­­az el­múlt évben is megrendeztük az évzáró ünnepéllyel, kapcso­latban az összes végzett szak­mérnökök egésznapos ankét­jét. Ezen az ankéton szakmai újdonságokat vitattunk meg, majd az FM Növényvédelmi Szolgálat igazgatója, Nagy Bá­lint mondott vitaindítót a nö­vényvédelmi szakmérnökök soron következő legfontosabb feladatairól. A vita során is megállapítást nyert, hogy mi­lyen felelősségteljes,, komoly munka vár a jövőben a nö­vényvédelemre. A növényvé­delmi tanszék kollektívája és a végzett növényvédelmi szak­mérnökök között a kapcsolat szorosabbá, barátibbá vált, ami mind az oktatásban, mind tant a gyakorlatban haszno­san realizálódik majd. Az államvizsga és az ankét tapasztalatai alapján, tanszé­künk dolgozói az oktatás mód­szerein tovább kívánnak ja­vítani. Főleg önállóbb munká­ra kell nevelnünk hallgatóin­kat és ezért meghatározott fel­adatok elvégzését kell rájuk bízni. Pataki Ervin, egyetemi tanársegéd I. ЩШ. Nagy Elemér, a Tolna megyei Növényvédő Állomás labo­ratóriumvezetője, kitűnő eredménnyel államvizsgázott

Next