Mezőgazdasági Mérnök, 1970 (11. évfolyam, 1-20. szám)

1970-01-19 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XI. ÉVFOLYAM, I. SZÁM Ezek a lépcsők nem közön­séges, emeletre vezető lépcsők: emberi vágyakat tesznek tel­jessé, vágyakat, amelyek nél­kül elképzelhetetlenek min­dennapjaink. „A vízhiány a Nagy-Alföld közepén 50 év átlagában — a párolgást és egyéb tényezőket is figyelembe véve — eléri a 177 mm-t, míg az ország egyéb területein csak 20—35 mm’’ — írja az egyik, Tisza vízlépcső­ről szóló prospektus. Tervek és a Tisza I. Valaha Hortobágy dúsfüvű legelőt adott Debrecen város csordáinak. Erről a Tisza évenként többszöri kiöntése gondoskodott. Aztán az 1845. évi rendkívüli árvíz után Szé­chenyi István és Vásárhelyi Pál megkezdte a kanyarok át­vágását, a folyó mederbe te­relését. De a kirekesztett ve­széllyel az áldásos tevékenység is megszűnt. 1863-ban olyan nagymérvű aszály uralkodott, hogy az ön­tözéses gazdálkodás gondolatát latolgatták. Az 1870-es csapa­dékos esztendő azonban elfor­dította erről a figyelmet. A kérdést végül is az 1937-ben hozott XX. t­c. oldotta meg, amely „A Tisza bal parti aszá­lyos országrészeknek élővízzel való ellátásáról’’ rendelkezett. Így épült meg a szentandrási duzzasztómű, a tiszafüredi és a lúdvári szivattyútelep az ön­tözőrendszerekkel. Hozzákezd­tek a tiszalöki vízlépcső és a Keleti Főcsatorna előkészítő munkájához. A felszabadulás után, több m­int egymillió hold öntözésé­nek megoldására, országos Vízgazdálkodási keretterv ké­szült. Vásárosnaménynál, Dombrádnál, Tiszalöknél, Kis­körénél és Csongrádnál ter­veztek vízlépcsőt. A Tisza I. építése Tiszalök­nél 1950-ben kezdődött, 1959- ben adták át. A Keleti Főcsa­tornán keresztül kétszázezer holdat lát el vízzel. Csak az tudja, hogy mit je­lent ez a „lépcső”, aki látta a Hortobágyot. Látta a puszta csatornákkal szabdalt testét, a Lépcsők halastavakat, a kiterjesztett szárnnyal pihenő növényvédő­repülőgépeket. A második lépcső: a Tisza II. A tervek készítéséhez már évekkel előbb hozzákezdtek. A földműveléstani és növényter­mes­ztésitani tanszéken Gáspár Zoltán szakmérnök tájékoztat. A munkában még részt vesz­nek az alkalmazott üzemtani, üzem­tani, kultúrtechnikai és a kertészeti tanszékek is.­­ Magyarország speciális földrajzi helyzetéből adódik, hogy a felszíni vizek 96 szá­zaléka külföldön ered. Nyáron ez a szám 99 százalékra mó­dosul. Világviszonylatban az egyik legfontosabb nyersanyag a víz. Nálunk a mezőgazda­ság fejlesztése igényli, hogy növeljük az öntözött területek nagyságát. A vízlépcső közvetlen hatás­­területe félmillió hold lesz. Vizet ad még a körösvölgyi öntözőrendszernek is. A Tisza árterében a duzzasz­tómű mögött olyan tároló épül, amelynek vízfelülete négyszer akkora lesz, mint a Velencei­tóé. (300 millió köbmétert fo­gad be.) — Az eddigi öntözésfejlesz­téseken okulva, most alapos, mezőgazdasági előkészítő mun­kát végzünk. Olyan területek­re juttatunk vizet, ahol leg­gyorsabb a beruházási költsé­gek megtérülése. A jobb tala­jokat kívánjuk öntözésben ré­szesíteni. A tervezés munkafázisait a Tiszavidéki Mezőgazdaságfej­lesztési Iroda irányítja. A ter­vezésben az Agrártudományi Egyetem, a debreceni főiskola, a kompolti és karcagi kutató­­intézetek is részt vesznek. Megvalósulását a FAO, az ENSZ élelmezésügyi és mező­­gazdasági kérdésekkel foglal­kozó szervezete is figyelemmel kíséri. — A tervezést három fázis­ban végezzük. Az első lépés a helyzetfelmérési tanulmányok elkészítése. Vizsgáljuk az ön­tözésbe bekapcsolandó terüle­tek közgazdasági, talajtani, ég­hajlati viszonyait, elemezzük az állóeszköz-ellátást, a gépe­sítés fokát,­ a helyi termelési viszonyokat, egyszóval a ter­melés színvonalát. A második lépés az üzemfejlesztési ter­vek készítése, első szakasza az öntözővíz fogadásáig terjed. A második szakasz az öntözővíz megérkezésétől öt fejlesztési felfelé évet vizsgál. Ennek az a célja, hogy a legjobb hatásfokkal térjenek át az öntözéses gaz­dálkodásra. A harmadik lépés: az elkészített üzemfejlesztési terv művezetése. Itt a terve­ző az üzemfejlesztési terv megvalósulását kíséri figye­lemmel. Petrasovits professzor irányításával eddig 18 helyzet­felmérési tanulmánytervet és egy üzemfejlesztési tervet ké­szítettek, 1970-ben még továb­bi három üzem részére dolgo­zunk ki üzemfejlesztési ter­vet. Hatalmas átalakuláson megy át ez a vidék. Az eddigi ár­tér helyén víziparadicsom épül. A szemünk előtt játszó­dik le a táj és az ember újjá­varázsolása, átformálása. A IV. ötéves tervnek ez a legnagyobb mezőgazdasági be­ruházása. A hatásterület öntö­zésfejlesztésére 2489 millió fo­rintot­, a főmű építésére 1700 millió forintot, ezen felül a já­rulékos beruházásokra 6800 millió forintot invesztálnak, így ez a terület az ország egyik legnagyobb termésered­ményt elérő tájává változik. A vízlencső a történelmi tokaji borvidéket is érinti. Az átalakított vidék az em­bertől is több szakértelmet kí­ván. 1971-től 1975-ig 260 ön­tözési szakmérnököt szeretné­nek itt foglalkoztatni. Néhány évtized múlva pedig egy újabb „lépcső” követke­zik: a Tisza III. építése, Csongrádnál. Felhívás — egyetemistáknak! Az építkezés kezdetén a KISZ KB védnökséget vállalt a Tisza II. felett. Az egyetem KISZ-szervezete is. De a vál­lalás egy-két TDK-dolgozat el­készültével kimerült Pedig szép, „testhezálló” feladatokat kaphatnának az egyetemisták. Most nem talicskázásról, föld­hordásról van szó. Hanem olyan tanulmányok elkészíté­séről — az esetleg arra a vi­dékre kerülő mérnökjelöltnek —, amelyek részeredményeket jelenthetnek a tanszékek mun­kájában is. A Petrasovits pro­fesszor vezetésével működő tervezőcsoport, Gáspár Zoltán szakmérnök és valamennyi érintett tanszék igényli is a hallgatók bekapcsolódását. Igaz, hogy a hallgatók is több segítséget várnak. Czoma László Elköltözött a szerkesztőség Ezúton értesítjük kedves ol­vasóinkat, hogy a Mezőgazda­­sági Mérnök szerkesztősége el­költözött régi helyéről, s je­lenleg a központi épület első emeletén, a 128-as szobában található. (A KISZ-bizottság­­gal szembeni kis folyosón, az agrárgazdaságtan­i tanszék egy­kori helyén.) Telefonunk változatlanul­: 224. RÖVIDEN A Pest megyei KISZ-vb so­ron következő rendes ülését január 16-án, az egyetemen tartotta. Témája: Az Agrártu­dományi Egyetem KISZ-bi­­zottságának jelentése az agi­­tációs- és propagandamunká­ról. A téma előadója: Murvai László, az egyetemi KISZ-vb titkára volt. A vb tagjai az ülés után megismerkedtek az egyetem új létesítményeivel. AZ AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM LAPJA­IRA: 40 FILLÉR VIZSGAIDŐSZAK (Papp Ambrus felvétele.) Bővülnek külföldi kapcsolatain! Az elmúlt esztendőben tovább szélesedtek és mélyül­tek egyetemünk külföldi kap­csolatai. Egyezményes csere­­kapcsolatokat létesítettek a karok a Tyimirjazev Akadé­miával, a Humboldt Egye­temmel, a Balcescu Egyetem­mel, a varsói, a brnói és nyit­­rai mezőgazdasági főiskolák­kal, a drezdai Műszaki Egye­temmel, a lipcsei Marx Károly Egyetemmel, a poznani főisko­lával, a moszkvai mezőgazda­­sági gépészmérnöki főiskolá­val, a moszkvai hidromotori­­zációs intézettel... A kölcsönös kapcsolatok ki­terjedtek az oktatás és a ku­tatás valamennyi főbb terüle­tére. A külföldi tapasztalat­­cserék jó ötleteket adtak a tananyagok korszerűsítéséhez, az üzemszervezési szak prog­ramjának kialakításához, ta­pasztalatokat nyújtottak a kis­csoportos oktatáshoz, a tudo­mányos diákköri munkához, elősegítették a szocialista or­szágokban azonos időben ké­szülő tankönyvek tematikájá­nak egyeztetését. A tapaszta­latszerzés kiterjedt a kutatás során használt műszerekre, mérőberendezésekre, a labora­tóriumi épületek belső beren­dezésére. Különösen érdemlegesek a Tanárképző Intézet tapaszta­latai. Számára a külföldi (len­gyel és NDK-beli) kapcsolatok mindenekelőtt azért haszno­sak, mert hazai vonatkozásban igen kevesen­­foglalkoznak a szakpedagógia, s ezen belül az agrárpedagógia kérdéseivel. A lengyelországi látogatások során elsősorban a csoport­­munkához kaptunk elméleti és gyakorlati segítséget azzal, hogy több iskolában is lehető­ségünk nyílt óralátogatásra, alkalmunk volt az elméleti megfogalmazások és a gyakor­lat összevetésére. Értékes szak­dokumentációs anyag került az intézet birtokába, mely hoz­zásegít az agrárpedagógiai rendszer kidolgozásához. Ami a hallgatói cseregya­korlatokat illeti, a mezőgazda­ságtudományi kar 180 har­madéves hallgatója töltötte külföldön nyári gyakorlatát, illetve annak egy részét. A ko­rábbiakhoz képest a cseregya­korlatok helye bővült a kubá­­nyi, a sczeczini és a szófiai mezőgazdasági főiskolákkal. A gépészmérnöki kar hallgatói a Moszkvai Mezőgazdasági Gé­pészmérnöki Főiskolán, a drez­dai Műszaki Egyetemen, a lip­csei Marx Károly Egyetem Mezőgazdasági karán, vala­mint a poznani gépesítési ka­ron tettek eleget a termelési gyakorlat követelményeinek. Jelentősen növekedett az egyetemi KISZ-bizottság kül­ügyi tevékenysége is. Tavaly négy ország, hat agrárfelső­oktatási intézményével létesült különböző jellegű, állandó ösz­­szeköttetés. A kétoldalú szer­ződések értelmében 61, a KISZ KB költségén pedig hat hallgató utazott tavaly külföl­di építőtáborba. Említést ér­demel, hogy az idén a KISZ- bizottság hat külföldi tdk-s hallgatót fogadott Gödöllőn. 1969-ben a hallgatók kb. hét százaléka utazott az if­júsági szervezet segítségével külföldre. 1970. JANUÁR 19. 4 Нлеку Az egyetem rektora január 2-án, új évi munkakezdő érte­kezleten fogadta az egyetemi tanács tagjait, a párt- és a társadalmi szervek képviselőit, valamint az egyetem vezető beosztású oktatóit és dolgozóit. ★ Az agrárfelsőoktatási intéz­mények KISZ-titkárainak ér­tekezletét január második fe­lében egyetemünkön rendezik. Napirendi pontok: Az új egye­temi rendeletek bevezetése; Erkölcsi, politikai nevelés; Ju­bileumi évfordulók egyezte­tése. ★ A filmklub első előadását február 17-én tartja. ★ A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium jóvá­hagyta az egyetemi tanács ál­tal megtárgyalt tanulmányi és vizsgaszabályzatot, valamint az egyetem szervezeti és mű­ködési szabályzatát. Az új szervezeti szabályzat alapján rövidesen sor kerül a tanácsok tagjainak megválasz­tására. ★ A KISZ KB felhívására a felsőoktatási intézmények or­szágos művészeti fesztiválját március, április, május hóna­pokban tartják. Az Agrártudományi Egye­tem szereplési naptára: Márciusban, Szegeden ren­dezik az irodalmi színpadok, színjátszó csoportok sereg­szemléjét. Ugyanekkor szek­­cióüléseken a vers, a próza előadói és az alkotókörök ve­zetői tanácskoznak. Áprilisban, Egerben a népi együttesek, Miskolcon a kép­zőművészeti körök bemutató­ját tartják. Egerben kollégiu­mi titkárok, KISZ-vb tagok, KISZ-klubvezetők, Miskolcon foto-filmkiállítók tanácskoz­nak. Májusban Keszthelyen, az egyetem ének- és zenekara szerepel.

Next