Mezőgazdasági Mérnök, 1971 (12. évfolyam, 1-18. szám)

1971-01-18 / 1-2. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK1 MEZŐGAZDASÁGI A GÖDÖLLŐI ATE LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 1—2. SZ. ÁRA: 80 FILLÉR Hasznos kezdeményezés NAGYSZERŰ kezdeménye­zés született az új esztendő első napjaiban a KISZ-bizott­­ságon. Ifjúsági szövetségiünk azt javasolta az egyetemi tu­dományos kutató munka szer­vezőinek, irányítóinak:­­ kös­senek szerződést, amely a ku­tatási főtémák patronálását célozná. A tervezett megállapodás értelmében a KISZ-bizottság vállalja, hogy a hallgatók tu­dományos diákköri tevékeny­ségét a fő témákra koncentrál­ja, ugyanakkor — az igények­nek megfelelően — építőtábo­rokat szervez a témákhoz kap­csolódó (például komplex lúd­­program) létesítmények minél gyorsabb, határidőre való el­­k­észítése Az ötlet, amely pillanatnyi­lag még embrionális állapot­ban van, remek lehetőséget rejt magában, s mindkét fél számára hasznos. Egyrészt se­gítséget jelent az oktatókna­k­kutatóknak a szabad hallgatói kapacitás koncentrálásával, másrészt szélesíti a hallgatók szakmai látókörét,­ figyelmét a népgazdaságilag fontos, fő tu­dományos témákra irányítja. Ez az együttműködés termé­szetesen csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a tanszékek is elsősorban a főtémák mgmeg­­oldásába vonják be diákkö­röseiket, s a témával kapcso­latos tanszéki, vagy több tan­szék oktatóit-kutatóit össze­fogó munkaértekezletekre, vi­tákra is meghívják a részfel­adaton dolgozó hallgatókat. Hogy a hallgató is világosan lássa a téma egészét, lebonyo­lítását, szervezését, az egyes részfeladatok összefüggéseit, a célt amiért, dolgozik. Vagyis, tisztában legyen a munka komplexicitásával, jelentőségé­vel. EZEN AZ alapon mindkét fél csak profitálhat a megkö­tendő szerződésiből. Miniszteri A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztériumban miniszteri értekezleten tár­gyaltak az ifjúság körében folytatott munkáról, megvitat­ták a kormányhatározat vég­rehajtásáról szóló jelentést, a mezőgazdaságban, az élelmi­szeriparban, a fagazdaságban dolgozó és a tárcához tartozó közép- és felsőfokú tanintéze­tekben tanuló fiatalok helyze­tét és a további teendőket. A miniszteri értekezlet meg­állapította, hogy az ifjúság eszmei, politikai nevelésében, kulturális, sportolási körülmé­nyeiben, a gazdasági építő munkában jelentős sikerek születtek az utóbbi időben, számos helyi feladat megoldá­sából is példásan kiveszik a részüket a fiatalok. Ezek el­lenére azonban fokozottabban kell törődni a kormány ifjúsá­ értekezlet­ ­i határozatának végrehajtá­sával és az MSZMP X. kong­resszusa útmutatásának valóra váltásával. A miniszteri érte­kezlet a továbbiakban rámu­tatott arra, hogy az ifjúsággal kapcsolatos munka a vezetők elsőrendű politikai, gazdaság­­szervező feladata, amely a na­pi teendők elválaszthatatlan, szerves része. A miniszteri értekezlet fog­lalkozott ezenkívül a szakem­berek továbbképzésének a kor­szerűsítésével és határozatot hozott a továbbképzés egysé­ges rendszerének kidolgozásá­ra. Célja, hogy az egyetemi, felső- és középfokú végzettsé­gűek — szakmájuk legújabb technikai, műszaki üzemszer­vezési ismereteinek elsajátítá­sa érdekében — legalább 4—5 évenként vegyenek részt szak­mai továbbképzésben. A TARTALOM­RÓL: Esti beszélgetés Megmérettetnek Kilenc szocialista brigád A közgyűlés margójára Hasznos kezdeményezés A toronyszoba titka A technikát képviseli Irodalmi melléklet Görbe tükör Ülést tartott az OEFT Január 18-án ülést tartott az Országos Egyetemi és Főis­kolai Tanács. A tanács tagjai megvitatták az ifjúságról szó­ló törvénytervezetet és több módosító javaslatot tettek a törvénytervezettel és a végre­hajtási jogszabályokkal kap­csolatban. Ezután Szűcs Istvánné, a KISZ KB egyetemi és főisko­lai osztályának vezetője, az OEFT főtitkára ismertette a tanács következő félévi mun­katervét, majd röviden vázol­ta az egyetemi KISZ-szerve­­zetek előtt álló legfontosabb feladatokat. Mint mondotta, a KISZ KB álláspontja szerint az 1970-es esztendő alapvetően eredmé­nyes volt, pozitívan értékelhe­tő a fiatalok harca az árvíz ellen, illetve az árvíz sújtotta vidékek újjáépí­éséért, a szabadulási évforduló és a Lenin-centenárium jegyében lezajlott országos tudományos diákköri konferencia, az egye­temi és főiskolai hallgatók kulturális seregszemléje stb. Ami az 1971. év feladatait illeti, azt az MSZMP KB if­júságpolitikai határozata, a­ párt X. kongresszusa, a ne­gyedik 5 éves terv és a KISZ VIII. kongresszusára való ké­szülődés határozza meg. Az 1970-es pártdokumentumok szellemének megfelelően to­vább kell erősíteni, ki kell domborítani a KISZ kommu­nista jellegét, ki kell alakíta­ni a vezetőképző tanfolyamok új, hatásosabb rendszerét, ki kell dolgozni az egységes kö­vetelményrendszert. Vezető­képző tanfolyamokon, alap­szervezeti taggyűléseken meg kell ismertetni az MSZMP X. kongresszusának határozatait, m V­nt Weil иг ifjúságot megvalósítására. Nem ha az egyetemi KISZ-azok­ért, szervezetek már most elkez­denek gondolkodni, mit te­hetnek a negyedik 5 éves terv­­országos és helyi feladatainak megvalósításáért, mert a KISZ KB 1971 őszén ismét megszervezi a „diákok a ne­gyedik 5 éves tervért” moz­galmat. Tulajdonképpen ezeknek a feladatoknak a szellemében készül a KISZ 1971 decembe­rében sorra kerülő VIII. kong­resszusára, amely a pártkong­resszus szellemében hosszútá­vú programot ad a Kommu­nista Ifjúsági Szövetségnek. Befejezésül a tanács csatla­kozott az NDSZ felhívásához, amelyben követeli a Nixon adminisztráció legújabb ár­tatlan áldozatának, Angela Davisnek szabadon bocsátását. HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiii NAPIRENDEN: A szakszervezet \z utóbbi időben — alapszervezeti választási taggyűlések és a rövidesen sorra kerülő küldöttértekezlet — egyetemi életünk homlok­terébe kerültek a szakszerve­zeti mozgalom külső jelei. Dr. Véner István szb-titkárral mi a szakszervezeti munka tár- politikai szerepe talmát, mélységeit igyekez­tünk boncolgatni. Az MSZMP KB kongresz­­szusi beszámolója leszögezte: „Az elmúlt négy évben a szakszervezetek politikai sze­repe növekedett, jogköre bő­vült”. Ebből a megállapítás­ból kiindulva, vajon hogyan alakult az egyetemi szak­­­­szervezeti élet, mennyiben se­gítette elő a szakszervezet he­lyi adottságaink, sajátos kö­rülményeink között pártunk politikájának érvényesülését? Nem könnyű kérdés. Rend­kívül bonyolult, sokrétű ösz­­szetevője van a politikai munkának. Talán nem vélet­len, hogy mi is a legkézen­fekvőbbel, a politikai oktatás­sal kezdtük a beszélgetést. — Azt hiszem, senkire sem hat az újdonság erejével az egyetemen — hiszen ez már több éves gyakorlat —, hogy­­ a politikai, ideológiai tovább­­­­képzésnek, természetesen a­­ pártbizottsággal és a párt­­­­alapszervezetekkel együttmű­­­­ködve, részben a szakszerve-­­­zet a gazdája. Mi szervezzük­­ a ,,társadalom időszerű kérdé-­­­sei” tanfolyamokat. Az idén­­ ebben az oktatási formában,­­ 18 csoportban, 360 dolgozónk­­ képezi tovább magát. Köztu­­­­domású, hogy a szocialista­­ brigád cím elnyerésének is­­ egyik fontos előfeltétele a­­ rendszeres politikai képzés.­­ Ig­y önmagáért beszél az a­­ tény is, hogy 1970-ben a ver­­­­senybe benevezett 10 brigád­­ közül kilenc elnyerte a szo­cialista címet. — Ha már szóba került­­ szocialista brigádmozgalot időzzünk el talán egy kies!­ ennél a témánál. — Az egyetem sajátos, intézményi jellegéből követ­kezően, nálunk a szocialista (Folytatás a 3. oldalon) Fleischmann Imre Emlékplakett Dr. Kolbai Károly Kossuth­­díjas nyugalmazott egyetemi tanárnak, több évtizedes ki­emelkedő növénynemesítő munkájáért, január 22-án dr. Gergely István, a mezőgazda­­sági és élelmezésügyi minisz­ter helyettese, átnyújtotta a Fleischmann Imre emlékpla­kettet. Gratulálunk! iiNiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiHiMiiMimiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiHiiiiíiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiM Osztályzat születik Vizsgariportunk az 5. oldalon Február 4—8. KISZ-vezetőképző Az egyetemi KISZ vb tag­jai és a kollégiumi felelősök február 4—8. között vezető­képző tanfolyamon vesznek részt Csopakon. Megvitatják az MSZMP KB ifjúságpolitikai határozataiból az egyetemi KISZ-szervezetre háruló konkrét feladatokat, kidolgozzák a II. félévi mun­katervet, meghatározzák a X. kongresszus feldolgozásának formáját, módszerét, megvon­ják a tagösszeírás mérlegét, értékelik a kulturális kérdő­ívekre beérkezett válaszokat Ezenkívül szó esik még a munkás- és parasztszármazá­sú hallgatók fokozott megse­gítésével kapcsolatos felada­tokról, meghatározzák a kol­légiumi munka alapelveit és a konkrét tennivalókat, elké­szítik a KISZ VIII. kongresz­­szusára kibocsátott vitaanya­got, illetve a jelentés vázlatát Akadémiai székfoglaló Dr. Cselőtei László tanszék­vezető egyetemi tanár, a Ma­gyar Tudományos Akadémia levelező tagja, január 12-én tartotta akadémiai székfoglaló előadását. Egyetemünk professzora nagyszámú érdeklődő előtt tartotta expozéját. Az öntözés fejlesztésének alapja a zöld­ségtermesztésben címmel. Kitüntetés Dr. Tibold Vilmos tanszék­­vezető egyetemi tanárnak a Magyar Agrártudományi Egye­sületben kifejtett társadalmi munkájáért a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a „Mezőgazdaság kiváló dolgo­­sa” kitüntetést adományozta. Megalakult a mezőgazdasági ifjúság tanácsa Január 19-én tartotta ala­kuló ülését a KISZ mezőgaz­dasági ifjúsági tanácsa. A tanács, mint a mezőgaz­daságban dolgozó fiatalok ja­vaslattevő, kezdeményező és véleményező szerve, elemzi a mezőgazdasági fiatalok prob­lémáit, foglalkozik érdekvé­delmükkel, a politikai nevelő munkával, a brigádmozgalom helyzetével és a falusi KISZ- szervezetek életével, munká­jával. A tanács első ülésén meg­vitatta az ifjúsági törvényter­vezetet, meghatározta a KISZ- kongresszus előkészületeivel kapcsolatos feladatokat és a IV, 5 éves tervből a me­zőgazdaságban dolgozó fiata­lokra háruló tennivalókat. Pályázati felhívás Hazánk felszabadulásának 26. évfordulója tiszteletére a mezőgazdaságtudományi karon pályázatot hirdetek tudomá­nyos diákköri dolgozatok készítésére. A pályaművek alapján a mezőgazdaságtudományi kar tu­dományos diákköri tanácsa 1971. áprilisában konferenciát ren­dez. A pályázaton a tudományos diákkör tagjai vehetnek részt. A dolgozatokat, a hallgató konzulensének és tanszékveze­tőnek véleményével együtt, három példányban a mezőgaz­­­ságtudományi kar tudományos diákköri tanácsához kell be­nyújtani. A részletes feltételeket a diákköri tanács ismerteti. A legjobb pályaműveket, a tanács javaslata alapján, ju­talmazni fogom. A dolgozatok beadási határideje: 1971. március 15 Dr. Pethő György egyetemi tanár rektor

Next