Mezőgazdasági Mérnök, 1973 (14. évfolyam, 1-18. szám)

1973-01-27 / 1. szám

Még mindig tart 1ШI i ....................................... a vizsgaidőszak. Ezt bizonyítja felvételünk is. Bővebbet erről a témáról lapunk 3. oldalán találhat a kedves olvasó. Február 3-ig jelentkezhettek Felhívjuk a mezőgazdaság­­tudományi kar II. és III. éves hallgatóinak figyelmét, hogy a melegégövi oktatási osztály speciálkollégiumára 1973. feb­ruár 3-ig jelentkezhetnek a dékáni hivatalban. A speciálkollégiummal kap­csolatos mindennemű felvilá­gosításokat ugyancsak a déká­ni hivatalban kaphatnak. Bronz fokozat a tangazdaságnak Benedek János tanácselnök a városi vb által alapított em­­lékplakettekkel jutalmazta azokat az üzemi, vállalati kol­lektíváikat, amelyek az elmúlt esztendőben kiemelkedő tár­sadalmi tevékenységet fejtet­tek ki a város érdekében. A plakett bronz fokozatát — többek között — az egyetemi tangazdaság is elnyerte. Gra­tulálunk! Európában elsőként: MELEGÉGÖVIOK­OZ­TASI OSZTÁL­Y EGYETEMÜNKÖN, jelenleg több mint nyolcvan külföldi hallgató tanul. Az elkövetkező években várhatóan tovább nö­vekszik egyetemünk szerepe a felszabaduló és a függetlensé­gét elnyert afrikai, latin-ame­rikai, közel-keleti és ázsiai or­szágok mezőgazdaságának fej­lesztésében, vezető szakembe­reinek képzésében. A mezőgazdaságtudományi kar ilyen irányú feladatköré­nek bővítése, munkájának korszerűsítése indokolja egy önálló osztály felállítását a trópusi-szubtrópusi szakisme­retek oktatására. A külföldiek mellett, a ma­gyar hallgatók szintén érdek­lődnek a trópusi-szubtrópusi mezőgazdasági alapismeretek iránt. Ez is indokolja, hogy a tanévnyitón elhangzott beje­lentés nyomán, a második fél­évtől megkezdje munkáját a melegégövi oktatási osztály. Az új szervezeti egység tan­széki jogállással 1973. feb­ruárjától működik majd. A tanárképző intézet mellett új épületet kap, ennek elkészül­téig a növénytani tanszéken belül lel otthonra az osztály. A MÁSODIK FÉLÉVBEN­­ beinduló új oktatási forma a „trópusi országok természet-­­­védelmi ismeretei” témakör-­­­ben — egyelőre fakultatív jel­­­­legű előadássorozatból és a trópusi országokban járt ok­tatók ismeretterjesztő előadá­saiból tevődik össze. A külföldi hallgatók általá­nos mezőgazdasági ismereteit heti három órában speciálkol­légium formájában bővítik majd a trópusi botanikai és állattani ismeretekkel. Szá­mukra ez a stúdium kötelező. A magyar diákok a követ­kező félévben — évfolyamtól függetlenül — önként jelent­kezhetnek a speciálkollégium­ra, amellyel párhuzamosan in­tenzív nyelvtanfolyamon kell részt venniük. Az előadásso­rozatra jelentkezők és nyelv­­ismeretekkel rendelkezők — illetve nyelvtanfolyamon ta­nulók — közül választják ki a jövő tanév elején azt a 15— 20 hallgatót, akik szakirányu­lásuktól függetlenül vállalkoz­hatnak a már kötelező meleg­égövi mezőgazdasági ismere­tek elsajátítására. 1973 SZEPTEMBERÉTŐL az 5—6. szemeszterben heti há­rom órában, majd 1974-től fo­lyamatosan a 7—8. félévben kerül sor három témakörben a kötelező speciálkollégiumokra. Az első témakör a „főbb trópusi növényi kultúrák ter­mesztése’’ lesz, amely egy-egy trópusi növény részletes ter­mesztési ismereteitől egészen a betakarítási, feldolgozási és tartósítási műveletekig terjed ki. A tervezett oktatási prog­ram következő témaköre a „trópusi körülmények között jelentős haszonállatok tartási és tenyésztési ismeretei”, amely szintén komplex mó­don, a tenyésztéstől az állati termékek feldolgozásáig tár­gyalja az egyes haszonállato­kat. Harmadik téma a „mezőgaz­dasági nagyüzemek létesítésé­nek, munkaszervezésének alapelvei melegégövi orszá­gokban”. Az előadásokon meg­ismertetik a hallgatókat a kü­lönböző szövetkezeti társulá­sok, állami gazdaságok és tan­gazdaságok szervezési, üze­meltetési, jogi és agrárpoliti­kai kérdéseivel. Az ismertetett tematika ele­ve feltételezi, hogy meghívott előadók is közreműködjenek a melegégövi oktatási osztály munkájában, továbbá, hogy az osztály intenzív kapcsolatokat alakítson ki más felsőoktatási és tudományos intézmények­kel. A MELEGÉGÖVI mezőgaz­dasági ismeretek oktatása egyelőre elméleti jellegű lesz Távolabbi cél, hogy kétoldali­ egyezmények alapján az osz­tály — amely később intézet­té fejlődne — együttműködést alakítson ki a jövőben kije­lölendő bázisintézményekkel Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában. Az adott orszá­gokban jelentkező szakmai feladatok megoldásában vál­lalt kötelezettségeken túlme­nően, az együttműködés — mind az oktatás, mind a ku­tatás területén — lehetőséget biztosít az oktatók és hallga­tók trópusi ismereteinek gaz­dagítására, illetve gyakorlati tapasztalatainak bővítésére. Természetesen a gyakorlati oktatás bevezetéséhez az osz­tály oktatástechnikai felszere­lésének kiépítése is szükséges. Ez szintén a jövő feladata. Perspektivikusan, a meleg­égövi oktatási intézet felada­tát képezné továbbá, az el­múlt években hazánk mező­­gazdasági felsőoktatási intéz­ményeiben végzett külföldi szakemberek szervezett to­vábbképzésének a biztosítása. Ezen belül lehetőség nyílna egy­etem­i doktori fokozat meg­szerzésére, aspirantúra végzé­sére, hosszabb időtartamú ta­pasztalatszerzésre, illetve spe­­ciális tanfolyamok szervezésé­re. Az Európa-szerte — céljá­ban és feladatában — egye­dülálló oktatási forma hozzá­járul, hogy a külföldi hallga­tók olyan diplomatervet vá­laszthassanak, amely hazájuk mezőgazdasági problémáihoz kapcsolódik. A magyar hallga­tóknak pedig lehetőséget biz­tosít, hogy a melegégövi or­szágok mezőgazdasági ismere­teire alapozva folytassanak tudományos munkát. KEZDETBEN a melegégövi mezőgazdasági ismeretek ok­tatási anyaga nem veszi még figyelembe a mezőgazdaságtu­dományi karon kialakult szak­­irányulásokat, a későbbiek so­rán azonban azokhoz alkal­mazkodva, illetve új szakirá­nyulásként épülne be a tan­menetbe. Bízunk benne, hogy a me­legégövi oktatási osztály már a jövő félévben is beváltja a felállításához fűzött reménye­ket, s fokozatosan kikristályo­sodó szervezeti egységként gazdagítja az egyetem okta­tási-kutatási profilját. MERT csak ezen feladatok sikeres elvégzése után egészít­hetjük ki szívünk szerint mostani tájékoztatónkat —, amelyet dr. Pál István egye­temi docens, dékánhelyettestől kaptunk — a melegégövi ok­tatási osztályon beindult és az elképzeléseket valóra váltó gyakorlati munkával és az „el­ső” félév tapasztalataival! Tormái László ♦ Trópusi — szubtrópusi ismeretek + Egyelőre fakultatív jelleggel . Bázisintézmények a trópusi országokban Az intézetté válás perspektívája •­, rírta Hírr/'r-;* *3 Te fe«l­j ” Könyvír'a e“---HS ! Egyetem történeti ! OY* i VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK A GÖDÖLLŐI RTE LAPJA XIV. K­VF., 1. SZÁM ARA: 60 FILLÉR 1973. L 27. Programozott tananyag - egyéni tanulás Az utóbbi években megva­lósuló oktatási reformnak egyik fontos célkitűzése az ok­tatás hatékonyságának növe­lése. A felsőoktatás szakiro­dalmában, de napi oktató­munkánk során is sok szó esik e feladatról Viszont a figyelem szinte kizárólag a tantervi elméleti és gyakor­lati órák helyes felhasználása felé fordul. Ez igen fontos, azonban úgy véljük, hogy a tant­erv szerinti heti óraszá­mok csökkentése miatt, foko­zottabb figyelmet kell szen­telni a hallgatók egyéni tanu­lására is. Az egyéni tanulásban a tan­könyvek, jegyzetek és a jól ki­választott, ésszerű arányban megkövetelt szakmai-tudomá­nyos irodalom tanulmányozása segít. Sokat jelentene még az egyéni konzultáció, azonban egy oktatónak jobb esetben 60 —70 hallgatóval kellene fog­lalkoznia, ezért a megfelelő szinten ez megoldhatatlan fel­adat. Intenzívebb önálló munkára A diákok eredményesebb egyéni munkájának egy más­fajta segítőjére kívánjuk fel­hívni a figyelmet. Az önálló tanulásnak hasznos előrevivő­je lehet a modern programo­zott oktatási eredmények fo­kozottabb alkalmazása felső­­oktatásunkban. A programozás előnye ab­ban jelentkezik, hogy a tan­anyag struktúrájának logiku­­sabb felépítésére, a részele­mek bontására és az elsajátí­tás pszichikus törvényeinek fokozottabb érvényesítésére készteti mind a programot ké­szítő oktatót, mind a tanulót — állapítják meg a felsőokta­tási irányelvek. A programozott oktatás se­gítséget nyújt a hallgatóknak a megértésben, a folyamatos önellenőrzésben, az új isme­retek begyakorlásában, alkal­mazásában. Ezzel módot ad az intenzívebb önálló munkára, az egyéni adottságoknak leg­megfelelőbb ütemű tanulás önvezérlésére. A programozás módszerét gép nélküli és gépi eszközök felhasználásával egyaránt al­kalmazni lehet. Természetesen a programo­zás lehetőségét tárgyanként. (Folytatás a 2. oldalon.) Magasabb nyersanyagnorma a menzán Az MSZMP KB határozata nyomán megjelent kormány­­rendelet értelmében, az új esztendő első munkanapjától megemelkedett az egyetemi és főiskolai menzák nyersanyag­­normája. Nálunk január 3-tól hét forint 25 fillérről 8,30 fo­rintra, tehát egy forint 5 fil­lérrel nőtt a hallgatói ebéd nyersanyagnormája, a vacso­rához felhasználható összes fejenként 6,90 Ft Ez a szociális intézkedés biztosítja, hogy az időközben életbe lépett árváltozások el­lenére, minőségében és meny­­nyiségében tovább javulhas­son hallgatóink étkeztetése. Nem kis gond árán, de va­lahogy a reggelit is kikalku­lálja a konyha. Jó lenne azonban, ha a hallgatók szin­tén tartanák magukat a ko­rábbi megállapodáshoz és minden KISZ-alapszervezet ténylegesen leadná azt a bizo­nyos X mennyiségű étkezési jegyet a reggeli költségeinek a fedezésére. 1972 I. félévében ugyanis 37 ezer forinttal fize­tett rá az egyetem erre az egyezségre, mert a hallgatók nem teljesítették vállalt köte­lezettségüket! Ha a menzáról esik szó, óhatatlanul felvetődik az ok­tatói, dolgozói ebéd kérdése. Annál is inkább, mert az utóbbi hetekben elég sok pa­nasz hangzott el az előfizeté­ses ebédre, a „fapadoson” ét­kezők több minőségi és meny­­nyiségi kifogást emeltek. A panasz jogos, de nem reá­lis. Nem szabad ugyanis fi­gyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az előfizetéses ebéd nyersanyagnormája 5,85 fo­rint. (Csak tájékoztató jelleg­gel: a nyersanyagnorma tehát 5,85 + 2,16 a rendelettel sza­bályozott rezsi. Vagyis, egy ebéd gyakorlatlag 8 forint 1 fillérbe kerül, amiből 5,55-öt a dolgozó fizet, 2,46 forintot pedig az egyetem térít állami költségvetésből.) Visszatérve az 5 forint 85 fillérre, nem szorul különösebb magyará­zatra, hogy ebből az összegből nem lehet sem jobb minősé­get, sem nagyobb mennyiséget produkálni. A legnagyobb jó­indulattal és leleménnyel sem! A panasz ennek ellenére nem maradt pusztába kiáltott szó. A szakszervezeti és­ a menzabizottság a konyha ve­zetőivel együtt megvizsgálta, hogyan lehetne mégis segíteni. Hosszas latolgatások, kalkulá­ciós számítások után megálla­podtak a bűvös 6,92 forintnál. Ebből az összegből a konyha már elfogadható ebédet tudna készíteni, s a dolgozóknak sem jelentene különösebb anyagi többletet, mindössze ebéden­ként 1 forintot. Mert az ter­mészetes, hogy a dolgozói ét­keztetési normaemelés nem terhelheti a költségvetést. (Az étkezés hozzájárulás összege összegyetemi szinten így is évi 474 ezer forintot tesz ki.) Ez nem lenne összhangban a szo­ciális juttatásokban érvényre jutó differenciáltság elvével. Márpedig pártunk és álla­munk éppen ezen helyes és igazságos elvektől vezéreltetve kompenzálta az árváltozáso­kat a családi pótlékok, a nyugdíjak, a szociális ösztön­díjak havi 50 forintos kiegé­szítésével, s éppen ezért ke­rült sor — állami költségve­tésből — a gyermek- és diák­élelmezés nyersanyagnormá­jának a megemelésére. A dolgozói étkeztetés javí­tása, tehát csakis az ebédje­gyek minimális, egyforintos megemelésével lett volna megoldható. Az egyetemi köz­vélemény azonban elutasította ezt az alternatívát. Így min­den marad a régiben: azonos áron, gyengébb minőségű ebéd. Azoknak, akik végleg nem értenek egyet a többség döntésével, természetesen módjukban van áttérni az á la carte-ra. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben a menzá­nak nem lesznek kötelezettsé­gei. Mert annak, hogy az ételt melegen tálalják, az evőesz­közök, tányérok, terítők, po­harak tiszták legyenek, az étel ne legyen elsózva stb. — az égvilágon semmi köze sincsen a nyersanyagnormához. felhívás! Hazánk felszabadulásának­­28. évfordulója tiszteletére a mezőgazdaságtudományi karon pályázatot hirdetek tudományos diákköri dolgozatok készítésére. A pályaművek alapján a mezőgazdaságtudományi kar tudományos diákköri tanácsa 1973. márciusában konfe­renciát rendez. A pályázaton a tudományos diákkörök tagjai vehetnek részt. A dolgozatokat a hallgató konzulensének és tanszék­­vezetőjének véleményével együtt három példányban a kar tudományos diákköri tanácsához kell benyújtani. A részletes feltételeket a diákköri tanács ismerteti. A legjobb pályaműveket a tanács javaslata alapján jutalmazni fogom. A dolgozatok beadási határideje: 1973. március 1. Dr. Udvari László tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

Next