Mezőgazdasági Mérnök, 1986 (27. évfolyam, 1-11. szám)

1986-01-01 / 1. szám

V XXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM , ÁRA: 1,80 FORINT . 198­6. JANUÁR A GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM LAPJA Ülést tartott az Egyetemi tanács Napirenden a Matematikai és Számítástechnikai Intézet munkája, és a vizsgairányelvek kialakítása December 20-án ülést tartott az Egyetemi Tanács. A tes­tület tájékoztatót hallgatott meg a Matematikai és Számítás­­technikai Intézet átfogó felügyeleti ellenőrzésének tapasztala­tairól, meghatározta az egyetemi tanulmányi és vizsgasza­bályzat egységes értelmezésének és gyakorlati megvalósításá­nak irányelveit, továbbá megvitatta az egyetem 1988—90. évi nevelési tervet és a Termelésfejlesztési Intézet szervezeti és működési szabályzatának tervezetét. Színvonalas, eredményes oktatás A Matematikai és Számítás­­technikai Intézet munkájáról, helyzetéről dr. Soós Pál egye­temi tanár vezetésével öttagú bizottság készített jelentést. Elbeszélgettek az intézet igaz­gatójával és a­­ társadalmi szervek képviselőivel, infor­mációkat gyűjtöttek a gépész­­mérnöki kar valamennyi és a mezőgazdaságtudományi kar néhány tanszékén, s 200 kér­dőívet osztottak ki a hallga­tók között, amelyből 130-at vissza is kaptak. Az alábbiak­ban röviden ismertetjük a bi­zottság értékelését. E szerint a Matematikai és Számítástechnikai Intézetben színvonalas oktatómunka fo­lyik. Az előadásokat, gyakor­latokat, a vizsgáztatási mód­szereket és a jegyzeteket a hallgatók többsége megfelelő­nek tartja. Úgy vélik azon­ban, hogy mind a matemati­ka, mind a számítástechnika oktatását gyakorlatiasabbá kéne tenni, az elméleti anyag gyakorlati alkalmazhatóságát minden esetben kidolgozott példákon kellene bemutatni. Több problémát jeleztek a szovjet hallgatók a számítás­­technika oktatásával kapcso­latban. Néhány ezek közül: nem eléggé rendszerezett az anyag; kevés a konkrét pél­da; túl gyors az ütem; a gya­korlatok nem kapcsolódnak eléggé az előadásokhoz; a ta­nároknak gyakran vannak nyelvi nehézségeik. A karok illetékes dékánhelyettesei és az intézet igazgatója intézke­déseket tesznek ezeknek a gondoknak a megszüntetésé­re. Az intézet dolgozóinak he­ti óraterhelése általában 10- 12 óra. A számítástechnika tananyagának kidolgozásával jelentős fejlesztőmunkát vé­geztek, és — lehetőségeikhez mérten — követni tudják a tudományterület fejlődését. A bizottság megítélése szerint a műszaki jellegű al­kalmazott kutatások köre túl­ságosan szűk az intézetben. Ezt bővíteni lehetne például azzal, ha diszciplináris kuta­tás keretében vállalkoznának a szaktárgyak oktatóival együttműködve egyes tan­­anyagrészek matematikai, számítástechnikai alkalmazá­sainak kidolgozására, progra­mok elkészítésére. 1932—84. között saját erő­forrásból mintegy húszmil­lió forintos belső fejlesztést Amit a vizsgázóknak Az 1969-ben elfogadott s azóta négyszer módosított ta­nulmányi és vizsgaszabályzat­tal kapcsolatos irányelvek meghatározása azért vált szükségessé, mert az utóbbi időben, egyrészt a tantervkor­­rekciók miatt, másrészt a ta­nulmányi és vizsgaszabályzat­ra vonatkozó alaprendelkezés várható újrafogalmazása kö­vetkeztében, többször előfor­dult, hogy a karok, illetve a szabályzatot alkalmazók kü­lönbözőképpen értelmezték a szabályzat rendelkezéseit. A Művelődési Minisztérium ez évben kiadja az új alap­­rendeletet. Annak megfelelő­en egyetemünkön is változik a jelenlegi vizsgarend. Ezért most átfogó irányelvek meg­fogalmazására nincs lehetőség, és ez nem is lenne célszerű, egyes kérdésekben azonban nem lehetett tovább várni az egységes állásfoglalás kialakí­tásával. Néhány az Egyetemi Tanács irányelvei közül: — Üzemi gyakorlatát nem teljesítő hallgató az abszolutó­riumot csak akkor kaphatja valósítottak meg, az R—2- es gép tárolókapacitásának bő­vítésével és a lokális termi­nálrendszer kialakításával. Helyiségek hiányában ugyan­akkor évek óta megoldatlan a segédanyagok előírásszerű raktározása. Az intézet kezelésében lévő számítógépek kihasználása megfelelő. Fontos eredmény a két számítógépes gyakorlóte­rem létesítése, a programozni tudó hallgatók többsége itt ta­nulta meg és gyakorolta be a programkészítést. A szervezeti fejlesztésre vo­natkozó intézeti elképzelések: új név felvétele; az intézet két tanszékből és egy szá­mítástechnikai központból áll­na, amely a számítástechnika tárgyhoz szükséges oktatói lét­számot is biztosítaná. Az Egyetemi Tanács a bi­zottság jelentését egyhangúlag elfogadta, és elismerését fejez­te ki az intézet dolgozóinak, tudniuk kell még, ha a gyakorlatot pótol­ja.­­ Amennyiben adott tárgy­ból a hallgató elégtelen gya­korlati jegyet kapott és elmé­leti vizsgát is kell tennie, az elégtelen gyakorlati jegy ki­javításáig erre nem kerülhet sor. — A gyakorlati jegy pótlá­sára, kijavítására az ismételt vizsgákra vonatkozó szabályo­kat kell alkalmazni, az ismét­lések száma azonban nem érinti az ugyanabból a tárgy­ból előírt elméleti vizsga meg­ismétlésének lehetőségeit. (Az I—IV. félév elégtelen vizsgái közé viszont beszámítandó.) — Ha a hallgató a szorgal­mi időszak végén kapott elég­séges, közepes vagy gyakorlati osztályzatát javítani kívánja, a tanszékvezető erre a vizsga­­időszakon belül lehetőséget biztosíthat.­­ A záróvizsgán a vizsgáz­tató, külön tétel kiadása nél­kül, a hallgató előző félévek­ben tanult ismereteit akkor is számon kérheti, ha a tárgy­ból azokban a félévekben kol­lokviumot tett vagy gyakorlati jegyet kapott. Ha az előző félévekben a számonkérés módja kollokvium volt, ak­kor a gyakorlati anyagot, ha pedig gyakorlati jegy volt, ak­kor az elméleti ismereteket tételesen is számon lehet kér­ni.­­ A hallgató akár csopor­tos, akár egyéni vizsgarend alapján kíván vizsgára jelent­kezni, egyszerre csak egy idő­pontra iratkozhat fel (másik vizsganapra csak indokolt esetben, a tanszékvezető által megállapított módon, illetőleg sikertelen vizsga esetén). — A teljes vizsgaidőszak­ban lehetőség van a sikerte­len vizsgák pótlására. Hely­telen az olyan gyakorlat, amely a vizsgaidőszakon belül utóvizsga-időszakot jelöl meg.­­ A vizsgáztatást egy ok­tató végzi, azonban a szigorlat csak bizottság előtt tehető le, amely kettő vagy több tagú. A szigorlati bizottság elnöke egyetemi tanár vagy docens lehet. Az első megismételt vizsgát a hallgató kérésére, a másodikat pedig minden eset­ben szintén kéttagú bizottság előtt kell letenni.­­ Szabálytalan az olyan el­járás, amely szerint a hallga­tót a vizsgán nem osztályoz­zák, vagy kívánságára a vizs­gáztató elégtelen jegyet ír be azért, hogy így az ismételt vizsgán jobb jegyet érhessen el. — A megismételt vizsga, a tanszékvezető hozzájárulásá­val, kollokvium esetén már 3 nap után letehető, szigorlat­nál azonban mindenképpen be kell tartani a minimális egy hetet. — Egyértelműen érvényesí­tendő az a gyakorlat, hogy az I—IV. félév engedélyezett 11 elégtelen vizsgájába a hall­gató lezárt féléveinek minden megismételt vizsgáját, beszá­molóját, gyakorlati jegyét és különbözeti vizsgáját be kell számítani. Az Egyetemi Tanács az irányelveket egyhangúlag el­fogadta. A testület a módo­sító javaslatokkal együtt ugyancsak egyhangúlag elfo­gadta a termelésfejlesztési in­tézet szervezeti és működési szabályzatának tervezetét és az egyetem 1986—90-es neve­lési tervét. D. S. Események képekben Mikroszkópok előtt az állattan gyakorlati vizsgán. Aki kérdez, dr. Kiss István adjunktus és Cseh Ferenc tanár­segéd Avatási ünnepség az aulában. Dr. Bíró Ferenc rektor doktorrá fogadja Tóthné Lökös Klára tanszéki mérnököt. Cikkeink a 3., a 4. és az 5. oldalon olvashatók. Számítógépes oktatóprogram-börzét rendezett a gépész­mérnöki kar, amelyen hallgatók is részt vettek. (A FELVÉTELEKET BÁNKUTI PÉTER KÉSZÍTETTE) Agrártücov'.ilnyi Egyetema Központi Könyvtára Gödöllő Egyetemtörténeti K, gy, , V 7 Új jogszabályok Oktatóink a tervezetekről Az oktatási törvény és a végrehajtását szolgáló mi­nisztertanácsi rendelet nyo­mán a közeljövőben új jog­szabályok­­kerülnek kiadásra a felsőoktatási intézmények szervezeti és működési sza­bályzatára, tanulmányi és vizsgaszabályzatára, a fize­tendő térítési díjakra, a fel­vételi eljárásra és a fegyelmi szabályzatra vonatkozóan. A Művelődési Miniszté­rium a jogszabálytervezetek koncepcióit társadalmi vitára bocsátotta. Egyetemünk vala­mennyi oktatási szervezeti egysége megkapta és vélemé­nyezte ezeket. A kialakított álláspontokat megküldték a karok dékánjának. Mindhárom karon az észrevételeket meg­vitatták vezető - oktatói­­ érte­kezleten, az összesített véle­ményeket pedig eljuttatták a rektori hivatalba. A javaslatok alapján itt állították össze azt az anya­got, amely az egyetemi ész­revételek lényegét tartalmaz­za. Az anyagba nem „dol­gozták bele” a KISZ vélemé­nyét, hanem külön csatolták hozzá (Ezt lapunk 2. oldalán ismertetjük). Dr. Raátz Elemér egyetemi főtitkár elmondta, hogy a vé­lemények igen széles skálán mozogtak, olykor ellentmond­­tak egymásnak, ezért nehéz volt egységes javaslatokat ki­dolgozni. A végső állásfogla­lás minden kérdésben a több­ség akaratát tükrözi. Oktatóink a szervezeti és működési szabályzatról szóló tervezetet alapvetően jónak ítélik, mert körültekintően tesz javaslatot mind a szer­vezeti felépítésre, kapcsolat­­rendszerre, mind pedig a mű­ködésre és a feladatokra. A felvételikről rendelkező jogszabály tartalmát fő vo­násaiban elfogadhatónak tartják, de úgy vélik, a pá­lyaalkalmasság szempontjából tovább kell fejleszteni. Egyet­értenek a koncepció azon célkitűzéseivel, hogy a felvé­teli eljárást demokra­ti­kusab­bá kell tenni, megjegyzik azonban, hogy az anyagból teljes egészében kimaradt a szakközépiskola, a szakma­­csoportos felvételi vizsga és az országos szakmai tanul­mányi verseny eredményei­nek beszámítása. A tanulmányi és vizsga­rend szabályait ismertető vi­taanyaggal összességében egyetértenek. Minden olyan újítást méltányolnak, amely a képzési célban foglaltak ered­ményesebb megvalósítását, a hallgatók alaposabb, széle­sebb körű felkészítését és a kimagaslóan tehetséges hall­gatók segítését célozza. . A fegyelmi szabályzatra vonatkozó vitaanyagot álta­lában jónak tartják, mert an­nak alapján a hallgatói fe­gyelmi vétségek, illetve a kapcsolódó fegyelmi eljárá­sok minden eleme megnyug­tatóan tisztázható. A tandíjak és eljárási dí­jak rendezését mindhárom kar időszerűnek tartja. Hoz­záteszik azonban, hogy ugyanezt kéne tenni az ösz­töndíjakkal is. Úgy vélik, nemcsak büntetni kell a rosszakat, hanem jobban ju­talmazni a jókat. Feltétlenül szükségesnek tartják, hogy a befolyt összegeknek legalább egy részét az intézmények sa­ját képzési céljaik megvaló­sítására, illetve a hallgatók­kal kapcsolatos kiadásokra (például tanulmányi nívódí­jakra) fordíthassák. Mivel a jogszabályok hosz­­szabb időre készülnek, egye­temünk oktatói a különböző díjaknál nem tartják szeren­csésnek konkrét forintössze­gek megjelölését. A javasolt díjakat célszerű lenne az 1987-es évre elfogadni, s azt követően rendszeresen kar­bantartani, amit az intézmé­nyek legfelsőbb vezető testü­lete végezne. P. Gy. Választásokra, kongresszusra készülődik a KISZ Az elkövetkezendő hetek­ben az ország körülbelül 900 000 KISZ-tagját érintő vál­lalkozás startol. Megindul a készülődés a KISZ-választá­­sokra és a KISZ május 22— 24-ére összehívott XI. kong­resszusára. Az előkészületek kezdetének legizgalmasabb kérdése az volt, hogy a kari és egyetemi szintű KISZ-vezetőket milyen módon válasszuk meg. A vá­lasztás kétféleképpen történ­het. Közvetlenül, amikor min­den KISZ-tag saját maga sza­vazhat a küldöttközgyűlés ál­­al elfogadott jelöltekre és köz­vetve, amikor a KISZ-tagok küldötteik útján választják meg a vezetőségeket. A KISZ- bizottság december 9-i ülésén ez utóbbi mellett döntött. A tavasszal megrendezésre kerülő alapszervezeti taggyűlé­seknek és a kari, valamint egyetemi küldöttgyűléseknek négy fontos napirendje lesz: a vezetőségek beszámolói a végzett munkáról, a tagság megújítása, az új vezetőségek megválasztása és felkészülés a XI. kongresszusra. Az alapszervezeti vezetősé­gek januárban és február ele­jén minden KISZ-taggal elbe­szélgetnek arról, hogy kit sze­retnének a különböző szintű vezetőségekben látni, és hogy milyen ötleteik vannak a szer­­vezet munkájával kapcsolat­ban. Az alapszervezetek KISZ- vezetőségének véleménye alapján indulnak el február­ban a kari és egyetemi szintű jelölőbizottságok, hogy min­denkitől személyesen megkér­dezve, hivatalosan összegyűjt­­sék a jelöltek nevét. A beszél­getések során a mozgalom helyzetéről, teendőiről, a mi egyetemi feladatainkról el­hangzó vélemények pedig a beszámolók elkészítését, illet­ve a kongresszusra való felké­szülést fogják megalapozni. A felkészüléshez már több tájékoztató is rendelkezésre áll: 1. „Mi a teendőnk?" A KISZ KB kongresszusi levele. (Ezt a dokumentumot kollégiumi szobánként minden hallgató­hoz, a dolgozóknál pedig min­den KISZ-csoporthoz eljuttat­juk.) (Folytatás a 3. oldalon.)

Next