Mezőgazdasági Mérnök, 1988 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

XXIX. ÉVFOLYAM, 1. SZAM IPro 1 . ÁRA: 1,80 FORINT . 1988. JANUÁR Mezőgazdasági­­ Mérnök A GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM LAPJAШ штшш— ———— Gödöllői mezőgazdasági tudományos napok Kutatási-fejlesztési tanácskozás intézményünkben Nagyszabású gépész-show színhelye volt intézményünk január 19-én és 20-án, amikor itt rendezte meg az MTA— MÉM agrár-műszaki bizottsága a mezőgazdasági, az erdészeti és faipari szakemberek számára immár hagyományos kuta­tási-fejlesztési tanácskozását. ■ Mint azt dr. Petrasovits Imre rektor köszöntőjében el­mondotta, ez a 12 éve rendszeresen megtartott rendezvény mintaértéket hordoz, ugyanis elengedhetetlenül fontos fó­ruma a kutatóintézeti, az egyetemi és a gyakorlati szakembe­rek véleménycseréjének, mely megtermékenyítheti a kutató és a felhasználó szervezetek együttműködését. De e tanácskozás fontos azért is, mert a fiatal szakemberek számára bemu­tatkozási fórumot jelent, s hozzájárul ahhoz is az ilyen jel­legű tartalmas nemzetközi szintű találkozó, hogy Gödöllő a valóságban is agropolisszá váljék. A rektori megnyitót követően Botka László, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság munkatársa az elektronizálási kormányprogram végrehajtásáról beszélt, dr. Hajdú József, a MÉMMI tudományos főosztályvezetője pedig a mezőgazda­­sági gépesítési programos kutatások helyzetéről és elmúlt két­évi eredményeiről szólt. A plenáris ülést követően az ország minden pontjáról összesereglett szakemberek nyolc különböző szekcióban két napon át folytatták a tanácskozást, és vitatták meg a kon­zultációs témákat.­ ­ F. A résztvevők egy csoportja a tanácskozáson Rektorunk üdvözölte a megjelenteket BÁNKUTI PÉTER FELVÉTELEI Az óév utolsó pártbizottsági ü­lésének témája az egyetem oktatás- és szervezetfejleszté­si koncepciójának gyakorlati megvalósítása és a további feladatok voltak. Dr. Petrasovits Imre rektor szóbeli kiegészítése­ alkalmá­val szólt arról, hogy néhá­­nyan úgy vélték, túl sok az írásos (egyébként bárki által hozzáférhető) javaslatban a végrehajtandó feladat. A rek­tor véleménye szerint azok há­rom évre szólnak, s mindenki felfedezheti benne azon része­ket, melyek reá vonatkoznak. Az ott megfogalmazottak­ kö­zül mindenkinek szelektálva arra kell koncentrálnia, amely a saját tevékenységi területé­re vonatkozik. Beszélt arról is, hogy erő­síteni kell az önállóságot és az együttműködési készséget egyaránt. Ezt kifejtve mon­dotta, hogy az önállóság kari szinten elfogadható, azonban az együttműködési készség, képesség még kívánnivalót hagy maga után. A tanszékek viszonylatában azonban gon­dot jelent az önállóság és az együttműködési készség egy­aránt. Meglehetősen furcsának tar­totta rektorunk azt a tényt, hogy néhány vezető értetlenül áll, ha valamilyen feladat végrehajtását határideje le­jártakor számonkérik rajta. A vitában felszólalók egyi­ke felhívta a figyelmet arra, hogy a nem túl távoli jövő­ben már komoly gondot je­lent a kollégiumi szálláshelyek akut hiánya, s az elsősorban a magyar hallgatók politikai hangulatát rontja. Különösen kellemetlen lehet majd ez a tény akkor, ha már a mosta­ni gyöngyösi hallgatók is ide­érnek. A megoldás már nem sokáig várathat magára. Más azt tette szóvá, hogy a kibontakozás érdekében a drága „tudományos turiz­must” (értsd: értelmetlen utaz­gatásokat) sem ártana jobban kordában tartani. Ami az előző felvetést ille­ti rektorunk szerint lehető­ség lehet a kollégiumi szállás­helyek bővítésére épület vá­sárlása, egy új épület építése (melyre minimálisan 200 mil­lió forint kellene), a fizető­­vendégszolgálat igénybevéte­le, illetve a posztgraduális ok­tatásban részt vevő hallgatók szállásigényének csökkenté­se. Hogy mely variáció, illetve melyek kombinációja segít a gondokon, még nem eldöntött tény, de hogy valamit sürgő­sen tenni kell, azzal mélyen egyetértett rektorunk. — b — pártbizottsági ülés Az egyetemi peresztrojka gondjai ­ Ha folytatnánk a címben megkezdett cigánynótát és főbe akarnánk lőni kanál­lal magunkat, igyekezni kell, mert lassan nem lesz mivel. Ugyanis a kanál, a villa és a kés meglehetősen fogyó eszköz. Mármint az egyetemi étkezdében. Mint hallom, ha a fogyás „dina­mikája” némileg nem csökken, még négy hónap, és elfogynak a december 9- én szolgálatba állított, meg­lehetősen tetszetős „eszedi­­gék”. A történetben egyébként vannak elgondolkodtató, szociológiai szempontból is érdekes részletek. Ugyanis az evőeszköz-triumvirátus közkézre bocsátott ezer darabjából már, csak 754 villa, 785 kanál és 7­93 kés található meg (január 15-ei adat). Ezek szerint, teljesen érthető módon, az éhező nép közül a legtöb­ben villát szeretnének ma­guknak, valamivel keveseb­ben hisznek abban, hogy lesz leves, amit kanállal ehetnek, viszont hogy húst is, nos úgy tűnik, abban bíznak a legkevesebben, tehát a kések érezhetik magukat a legnagyobb biztonságban. Az is figyelemkeltő mo­mentum, hogy a konyha vezetője, Nagy Ferencné (Erzsike), ha hosszabb időre elhagyja szolgálati helyét, tehát éjszakára és hét végé­re, széfként funkcionáló szekrényébe zárja az érté­kes kincseket, még a lát­szatát is kerülendő annak, hogy netán a konyhán ma­gán tűnnek el az evőeszkö­zök. Persze mit számíthat ez egy olyan profi eszmály­­tolvajnak, aki még — mi­ként azt a Kék Fényben láthattuk — attól sem riad vissza, hogy daruskocsit szerezzen magának, s úgy ahogy van, szekrényestül zsákmányolja el az értékes (most pénz helyett) evő­alkalmatosságokat. De a széfbe el nem zárt, rendszeresen végtelen ide­jű portyára induló poha­rak, sőt vizeskancsók, kis­tányérok és egyéb, az evésnél (a kultúráltnál) egyébként nélkülözhetetlen kellékek még mindig nem érezhetik magukat teljesen védettnek. Mi hát a teendő? — kér­dezhetnénk Lenin után szabadon, aki persze ennél fogasabb kérdésre kereste a választ, de talán erköl­csiekre is, így esetleg e he­lyütt is jogos feltenni. Állítsanak minden étkező mellé egy rendészt? Kissé megdrágítaná az akciót, de talán lenne némi foganatja. Vagy szereljenek minden kanálra, villára és késre egy csipogót, mint a mos­tanában divatos kulcsőrre? Ez is pénzbe kerül, de na­gyobb baj, hogy akkor esetleg — figyelembe véve a lopások tömeges jellegét — nem lehetne se tanulni, se dolgozni az éktelen csi­pogástól, olyan lenne az egyetem, mint egy keltető. Netán oly módon, mint a repülőtéri ellenőrzéseknél, mindenkinek át kellene haladni az étkezdéből kife­lé menet egy detektoros el­­lenőrzőkapun, s akkor csak egy helyen csipogna valami. Ez sem az igazi, mert aki­nek platina van beépítve szervezetébe, netán fém­foga van (esetleg vasszigo­ra), az állandó macerának volna kitéve. Talán az volna a leg­célravezetőbb, ha minden­ki hozna magával mindent, ami az evéshez szükséges, tálcát, mély tányért, la­pos tányért, kanalat, kést és villát, süteményes tál­kát, s a többit. Egycsapásra megszűnne a reklamáció a mosogatás elégtelenségei miatt, mindenki olyan kész­letből enne, amilyen van neki, illetve amilyennel pukkasztani akarja a kol­légáit, asztaltársait. Mert így sajnos csak azok pukkadnak meg mér­gükben, akik szerettek vol­na kulturáltabb étkezési lehetőségeket és körülmé­nyeket teremteni az étkez­dében, s persze azok is, akikben van valami jóérzés és becsület. Dokodi Ferenc Adjatok egy kanalat! Hr­­ Sokan voltak, akik kacagva tanultak .. . ... ám a vizsgáztatókkal szemben ülve lehervadt arcukról a mosoly (Vizsgariportunk a lap 4. oldalán található.) BOKODI FERENC ÉS TÖRÖK TÜNDE FELVÉTELEI Ünnepi munkásőregység-gyűlés A „Kolzi János” munkás­­őregység január 8-án tartotta évzáró-évnyitó egységgyűlé­sét. Az egységgyűlésen egye­temünk képviseletében részt vett többek között dr. Janik József rektorhelyettes és Fló­­risné dr. Sipos Ida, az MSZMP egyetemi bizottságának titká­ra. Az ünnepségen Várnagy At­tila, az egység parancsnoka számolt be az 1987-es kikép­zési évben végzett munkáról, részletesen értékelve az al­egységek tevékenységét. Az előző évben végzett munkája alapján az egyetemi szakasz nyerte el az Egység Kiváló Szakasza címet és vehette át az érte járó vándorzászlót. Kiváló Munkásőr kitünte­tésben részesült dr. Balogh János, a szakasz tagja, Kivá­ló Parancsnok kitüntetést ve­hetett át Majdányi József, az egység anyagi-technikai szol­gálatvezetője. Az egységparancsnok be­számolójában szólt arról is, hogy ez év januárjától az egységet egy századdal bőví­teni kell. Az új század bázi­sa az MSZMP Gödöllő Váro­si Bizottságának döntése alap­ján a Gödöllői Agrártudo­mányi Egyetem lesz. Az egységgyűlésen került sor az előképzős munkásőrök eskütételére, akik között hat egyetem­i hallgató és három egyetemi dolgozó volt. A hallgatók közül Fehér Gábor II., Borsos Lajos III., Kocsmár László III., Po­­lenszki András III., Major László V. évfolyamos gépész­­mérnöki kari hallgató és Jámbor Attila IV. évfolyamos mezőgazdaság-tudományi ka­ri hallgató, dolgozók közül pedig Krizsán János trakto­ros (lúdtenyésztési kutatóállo­más), valamint Kispál Tibor aspiráns és Kiss Mihály tan­széki mérnök (trópusi és szubtrópusi mezőgazdasági tanszék) tett esküt. Dr. Sassy László századparancsnok Új fakisli&fél­ tárgyak Előadó: Makovecz Imre Makovecz Imre Ybol-díjas építész fakultatív tantárgyat indít egyetemünkön. A mezőgazdasági építészeti és műszaki környezettervezési tanszék keretében a világhí­rű építész fakultatív tantár­gya 1988. első félévében kez­dődik. Címe: A magyar vidék épí­tészete. A tantárgy célja, hogy a vidéki települések építészeté­nek és kulturális életének változásain keresztül vizsgál­ja a társadalmi és politikai környezetet, a mezőgazdasági termelési mód hatását az élet­minőség alakulására, felhívja a figyelmet az agrárértelmi­ség cselekvésének lehetőségé­re, korlátaira és felelősségé­re. Az előadások, beszélgeté­sek, viták kéthetenként hét­főn délután lesznek. A tárgy részletes programja a gépész­mérnöki kar dékáni hivatalá­ban található. . A fakultatív tantárgyat a gépész IV—V. éves hallgatók részére hirdet­ték meg. A részvétel minden hallgató számára akár fakul­tatív tantárgyként, akár alkal­manként is lehetséges. Az érdeklődők további fel­világosítást az építészeti tan­széken dr. Heischl Gábortól (telefon: 451) kaphatnak. Vezetésetika Másik új fakultatív tan­tárgyat is választhatnak mind­három kar hallgatói, melyet­ Vezetésetika címmel dr. Gyi­­mesi Kornél, a filozófia— tudományos szocializmus tan­szék egyetemi adjunktusa ok­tat majd. Célja a hallgatók értelmisé­gi, vezetői feladatokra való felkészítése. Igen sokszínű az új tananyag. Csak néhány címszó a tematikából: kom­munikáció, retorika, személyi­séglélektan etika stb. A fel­­használásra kerülő irodalom szerzőiből: Siegel. Freud, Se­lyp János, Buda Béla, Lukács György, Ranschburg Jenő, Ancsel Éva és még sokan mások. Akik még ezek után sem döntöttek, nézzenek utána a tantárgyhoz ajánlott szépiro­dalomnak!

Next