Szent István Egyetem, 2001 (3. évfolyam, 1-13. szám)

2001-01-26 / 1. szám

/ N Az 1991-ben 25 hallgató és dr. Bujáki Gábor kollégiumigazgató által létre­hozott Gödöllői Egyetemi Kollé­giumért Alapítvány karácsony előtt 146 szociálisan rászorult egyete­mistának adott összesen 700 ezer fo­rintos támogatást. A kollégisták évről évre pályázaton nyerhetik el ezt a se­gítséget, tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy külföldi állampolgárok. Az alapítvány céljai között a tehet­séges diákok támogatása is szerepel. ^_______________________________./ Balázs Gusztáv és Hídi Szilveszter munkája | ' Megrendelőlap Alulírott (név) (cím) megrendelem a Szent István Egyetem újságot... példányban egy évre Előfizetési díj: 1000 Ft + (az egyetem szervezeti egységein kívüli címekre) 1000 Ft postaköltség * Az előfizetési díjat a megrendelőlap visszakül­dése után számomra postázott csekken fizetem be. * Az előfizetési díjról számlát kérek. (*­­ a kívánt szöveg aláhúzandó.) .............................................. aláírás A megrendelőlapot a Szent István Egyetem Szerkesztősége, 2103 Gödöllő úf 303. címre kérjük eljuttatni. SZENT ISTVÁN EGYETEM A Szent István Egyetem lapja. Felelős szerkesztő: Balázs Gusztáv. Munkatársak: Győre Balázs főmunkatárs, Rózsa István, Farkas Tibor, Farkasné Fülöp Hajnalka (Internet, számítástechnika), Gémesi Réka (Jászberény), Hámori Zoltán (Buda), Spiegler Patrícia. Hirdetésfelvétel: 06-20-9279-290. Felelős kiadó: Dr. Szendrő Péter rektor. Nyomdai előkészítés: RH+Video Bt., 2100 Gödöllő, Fenyvesi főút 2. Tele Fax: (28) 421-825. Készült a SZIE nyomdájában. Felelős vezető: Lajos Mihály. A szerkesztőség postacíme: 2103 Gödöllő, Pf. 303. Telefon: 06(28) 420-200/1031 Telefax: 06 (28) 410-804 e-mail: universitas@gikk.gov.hu ISSN 1585-518 X 2 . univerzitás Otthon, Európában Helytálltak a Csíkszeredájak Kaposvárott rendezték meg a "Hazám ha­zája - Európa" elnevezésű országos vetél­kedőt az agrár-felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A Szent István Egye­temet egy-egy csapat képviselte a Gaz­daság- és Társadalomtudományi Karról, a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetből, a Kertészettudományi Karról, a Gazdál­kodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar­ról, valamint először a GTK Csíkszeredai levelező tagozatáról. A verseny a hagyo­mányoknak megfelelően átfogó ismeretet követelt meg a hallgatóktól az Európai U­­nió felépítéséről, történetéről, működési mechanizmusáról, az agrárpolitikáról, a magyar gazdaság és agrárium helyzetéről. A hallgatók általános felkészültségét jelzi a szoros verseny, amelyben 18 csapat in­dult. A Gazdaság- és Társadalomtudomá­nyi Kar csapata - holtversenyben - a máso­dik-harmadik helyen végzett, és csak a zsűri (vitatható) döntésén múlt, hogy a harmadik helyezettnek járó díjat hoz­hatták el. A Csíkszeredai tagozatot képvi­selő csapat a 12. helyet szerezte meg, an­nak ellenére, hogy az ő felkészülési lehe­tőségük korlátozott volt. A második helyezett GTK-s csapatot a kö­vetkező hallgatók alkották: Márton Edit GTK IV., Vágány Judit GTK V, Vánkos Éva GTK V. A Csíkszeredai csapat tagjai: Böjtke János GTK IV. levelező hallgató, Csiszár Levente GTK V. levelező hallgató, Orbán Rozália GTK III. levelező hallgató. Doktori PhD értekezések vitái Meghívó A Szent István Egyetem Állattenyésztés­tudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Komlósiné Orosz Szilvia "Nagymeny­­nyiségű oldható rostot tartalmazó ta­karmánykeverék etetésének hatása pe­csenyekacsában, különös tekintettel a zsír­­anyagcserére" című doktori PhD ér­tekezésének 2001. január 31-én (szerda) 13.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter K. u. 1., földszinti rektori tanácsterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: dr. Bárdos László állatorvosi tu­dományok kandidátusa. Tagok: dr. Vincze László mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Kovácsné dr. Gaál Katalin mezőgazdasági tudomá­nyok kandidátusa, Kőrösiné dr. Molnár Andrea mezőgazdasági tudományok kan­didátusa, dr. Bódi László mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Opponensek: dr. Gippert Tibor mező­­gazdasági tudományok kandidátusa, dr. Dublecz Károly mezőgazdasági tudomá­nyok kandidátusa. Jegyző: Balláné Erdélyi Márta PhD hallgató. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Tudományos Továbbképzési In­tézetben. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észre­vételt is tehet. Dr. Dohy János s.k. Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola vezetője Meghívó A Szent István Egyetem Növénytermesz­tés-tudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Bucherna Nándor "Génexpressziós változások a növényi fejlődés során" című doktori PhD értekezésének 2001. február 9-én (péntek) 10.00 órakor tartandó nyil­vános vitájára. Helyszín: SZIE Gödöllő, Páter K. u. 1., földszinti rektori tanácsterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: dr. Balázs Ervin akadémikus Tagok: dr. Sík Tibor biológia tudomá­nyok doktora, Jámborné dr. Benczúr Erzsébet mezőgazdaság tudományok kandidátusa, dr. Barnabás Beáta me­zőgazdaság tudományok doktora, dr. Tyi­­hák Ernő mezőgazdaság tudományok doktora. Opponensek: dr. Galiba Gábor biológia tudományok kandidátusa, dr. Pauk János mezőgazdaság tudományok kandidátusa. Titkár: dr. Bánfalvi Zsófia biológia tudo­mányok kandidátusa. Az értekezés megtekinthető a Szent Ist­ván Egyetem Tudományos Továbbkép­zési Intézetben. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen ész­revételt is tehet. Dr. Virányi Ferenc s.k Növénytermesztés-tudományi Doktori Iskola vezetője Szent István Egyetem

Next