Szent István Egyetem, 2003 (5. évfolyam, 1-13. szám)

2003-01-28 / 1. szám

Az állatorvos­­hallgatók győztek Előző számunkban megírtuk, hogy a GTK hallgatói eredményesen szerepeltek a "Hazám Hazája Európa" versenyen. Arról akkor még nem értesültünk, hogy a szelle­mi tornát az Állatorvos-tudományi Kar Tóth Balázs, Berkes Ágnes és Harsányi Zsuzsanna V. évfolyamos állatorvos sza­kos hallgatókból álló csapata nyerte meg. Ezúton gratulálunk nekik és tanáruknak, dr. Visnyei László egyetemi docensnek! Címlapunk Balázs Gusztáv, Kiszely András és Hídi Szilveszter munkája Megrendelőlap Alulírott (név) (cím) megrendelem a Szent István Egyetem újságot... példányban egy évre Előfizetési díj: 1000 Ft + (az egyetem szervezeti egységein kívüli címekre) 1000 Ft postaköltség * Az előfizetési díjat a megrendelőlap visszakül­dése után számomra postázott csekken fizetem be. * Az előfizetési díjról számlát kérek. (*­­ a kívánt szöveg aláhúzandó.) ......................................... aláírás A megrendelőlapot a Szent István Egyetem Szerkesztősége, 2103 Gödöllő Pf 303. címre kérjük SZENT ISTVÁN EGYETEM A Szent István Egyetem lapja. Felelős szerkesztő: Balázs Gusztáv. balazsg@mail.digitel2002.hu Munkatársak: Győre Balázs főmunkatárs, Farkas Tibor, Frumori Zoltán (Buda), Spiegler Patrícia, Lakatos Márk (Gyöngyös). Felelős kiadó: Dr. Szendrő Péter rektor. Nyomdai előkészítés: RH+Video Bt., 2100 Gödöllő, Fenyvesi főút 2. Készült a SZIE nyomdájában. Felelős vezető: Lajos Mihály. A szerkesztőség postacíme: 2103 Gödöllő, Pf. 303. Telefon: 06(28) 420-200/1031 Telefax: 06 (28) 410-804 universitas@gikk.gou.hu www.szie.hu ISSN 1585-518 X 2 ^ univerzitás A GTK felhívása az agrároktató és kutató műhelyekhez A Szent István Egyetem Gazdaság- és Tár­sadalomtudományi Kara - az Agrárgazda­ságtani és Agrárpolitikai, valamint más tan­székeinek kezdeményezésére - felhívással fordul az ország valamennyi agrároktató és kutató műhelyéhez, hogy segítsék elő a magyar agrártársadalom sikeres felkészülé­sét az európai uniós tagságunkra. A kar, a nagy lehetőségek legjobb haszno­sításához új, további programokat készít annak érdekében, hogy már a 2002-2003. évi téli időszak is ezt szolgálhassa. Számí­tunk a Magyar Tudományos Akadémia közreműködésére, továbbá hazánk más egyetemeinek, főiskoláinak e programhoz való csatlakozására. Kérjük, hogy a lakos­ ság tájékoztatását ellátó szervezetek is se­gítsék elő - más országok pozitív gya­korlatát követve - a minél sikeresebb felké­szülést, az Európai Unióban való helyt­állásunkat. A Szent István Egyetem, egykori diplomá­saival együtt, legjobb tudásával kész a nemzet ügye mellé állni és vállalja a kihí­vást. Gödöllő, 2002. december 18. Dr. Villányi László egyetemi tanár, intézeti igazgató Dr. Guth László egyetemi docens, a SZIE főtitkára Dr. Molnár József egyetemi tanár, a GTK dékánja Ez nem vicc - mondták a buszsofőrök a me­redek emelkedőre, amikor megérkeztek a gö­döllői hallgatókkal Ortenberg kastélyába. A kirándulás alkalmával százan is eljutottak az Európai Parlament épületébe, néhány nap­pal később pedig Koppenhágában megálla­podás született az Európai Unió kibővítésé­ről. Ez már tényleg nem vicc, de mi azért elő­vettük azt az archív fotót, amely az Eurobuszt örökítette meg a gödöllői kampusz előtt ‘97- ben. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, az Illen, de még a Rákos-patakon is. Lapunkban igyek­szünk nagyobb teret szentelni az európai in­tegrációnkról szóló egyetemi híreknek, mert úgy gondoljuk, hogy ez a folyamat része a polgárosodásnak és a modernizációnak; egy­ben hisszük, hogy a sokszínű Európa a ma­gyar színeket is megbecsüli — a szerk. A tartalomból UNIVERZITÁS Kritikus tömeg, jókedvű hallgatók 3 A késztetés még nem kerekedett felül az előítéleteken 4 Ybl kar, ipari együttműködés 7 Dr. Dohy János (1934-2002) 7 Maradnak a kaptárnál 8 Gyönyörködtető változatosság 8 PERISZKÓP Koppenhágai megállapodás, gödöllői felhívás 9 Vizit az Európai Parlamentben 10 AULA Felhívás a XIII. Agrár-közművelődési napokon való részvételre 13 Meghívók PhD értekezések vitájára 14 Pályázat Hajdú Iván Ösztöndíjra 15 RÁADÁS Tábor a Pipis-hegyen 16 Bács-Kiskun Megyei Diákklub alakult 16 Szent István Egyetem

Next