Szent István Egyetem, 2017 (19. évfolyam, 1-9. szám)

2017-01-01 / 1. szám

SZENT ISTVÁN EGYETEM fókuszban az Egyetem Intézményi átalakítás A Kormány 1014/2017. (1.12.) Kormány­­határozata alapján a Szent István Egye­tem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudo­mányi Kar gyulai telephelyű Egészség­­tudományi Intézete 2017. február 1. nap­jától feladat­átadás keretében az egyházi fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézeteként műkö­dik tovább. Az átadás célja, hogy a Szent István Egyetem képzési portfoliójába kevésbé illeszkedő egészségügyi-szociális tudo­mányterület megfelelő helyre kerülve hosszú távon része maradjon a térség fel­sőoktatási palettájának, és a Gál Ferenc Főiskola égisze alatt eredményesen biz­tosítsa az ország megfelelő egészségügyi ellátásához szükséges színvonalasan kép­zett munkaerőt. A két intézmény szorosan együttműkö­dik annak érdekében, hogy az átadás után az oktatási tevékenység zavartalanul folytatódjon tovább. Tájépítészeti és Településtervezési Kar Megbízott dékán Dr. Tőzsér János rektor 2017. január 1 -től a pályázati eljárás lefolytatásáig, de legké­sőbb 2017. április 30-ig dr. Fekete Albert egyetemi docenst bízta meg a Tájépítészeti és Településtervezési Kar dékáni feladatai­nak ellátásával. Dr­­. Szilágyi Kinga 2000- 2009-ig külügyi, majd oktatási dékánhelyet­tesként dolgozott, 2012-től a kar dékánja volt. Az egyetem vezetése köszönetét fejezi ki a kar élén végzett eredményes munká­jáért, s további sikereket kíván oktatói, ku­tatói tevékenységéhez. SZENT ISTVÁN EGYETEM A Szent István Egyetem lapja Felelős szerkesztő: Balázs Gusztáv Webmester: Lajberné Jancsók Aranka Kiadja a Szent István Egyetemi Kiadó Kft. Felelős kiadó: Dr. Tőzsér János rektor Kiadóvezető: Lajos Mihály Nyomta: Prime Rate Kft. Nyomdai megrendelés száma: VA/17/0038 A szerkesztőség postacíme: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel.: (28) 522-000/1100 Fax: (28) 410-804 szieujsag@fh.szie.hu http://ujsag.szie.hu ISSN 1585-518 X (nyomtatott) ISSN 1787-4025 (online) s.—“ Téli örömök a SZIE-n Zsidai László grafikája 329 pályamunka a kari tudományos diákköri konferenciákon Az egyetem 2016/2017. tanévi TDK-j­át nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kie­melt eseményeként. A rektori különdíjakat december 6-án adta át dr Tőzsér János rektor és dr. Szilágyi Tivadar, a SZIE Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A díjazottakat és a témavezetőket, valamint a TDK szerve­zésében kiemelkedő munkát végző munka­társakat dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke is köszöntötte. Rektori különdíjban a következő hallgatók részesültek: ÉTK: Simon Natália. Témavezetők (Tv.): Pásztorné Dr. Huszár Klára e. docens, Dr. Kaszab Tímea e. docens, Dr. Gere Attila e. docens KERTK: Szakál Fanni. T­v.: Dr Gosztola Be­áta adjunktus. GTK: Törő Réka. Tv.: Dr. Illés B. Csaba e. tanár, Dr. Lehota József e. tanár GYEK: Arany Ferenc. Tv.: Dr. Egri Zoltán adjunktus, Dr Glózik Klára adjunktus GÉK: Balogh Luca. Tv.: dr: Medina Viktor e. docens MKK: Petres Martin. Tv.: dr: Körösi Katalin e. adjunktus, dr: Szabó Zoltán ügyvezető, Dr. Várallyay Éva tudományos főmunkatárs, Czotter Nikoletta tudományos segédmunka­társ TÁJK: Fentősi Eszter. Tv.: Boromisza Zsomboré, adjunktus VMÉK: Juhász Attila Botond. Tv.: Dr. Beda László professzor emeritus. A TDK dolgozatok prezentálása és értéke­lése karonként történt. Az összesen 41 szek­cióban 329 pályamunkát mutattak be hall­gatóink. Az OTDK-ra 174 pályamunkát tar­tottak érdemesnek a szakmai bizottságok. Az eredmények a kari honlapon érhetők el. A rektor elismerő oklevélben részesítette a következő oktatókat kiváló tudományszer­vezési munkájukért: Dr. Nguyen Duc Quang c. tanár (ÉTK), Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök (GTK), Fodor-Borsos Esz­ter tanársegéd (GTK), Dr. Gombos Béla f. docens (GAEK-Szarvas), Czinderi Kristóf tanársegéd (GAEK-Gyula), Bodnár Gábor tanársegéd (GAEK-Békéscsaba), Dr. Zsidai László e. docens (GÉK), Farkas Csaba ta­nársegéd (GÉK), Dr Pénzes Béla e. tanár (KERTK), dr: Bodnár Ákos adjunktus (MKK), dr: Sallay Ágnes e. docens (TÁJK), Dr. Kerekes Zsuzsanna f. docens (VMÉK), Fodor-Borsos Eszter Urbánné Malomsoki Mónika

Next