Gyógyhír, 1999 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1999-01-31 / 1. szám

VI. évfolyam 1. szám, 1999. január 31. A HUNGAROPHARMA RT. INFORMÁCIÓS LAPJA Új év, új kihívások A közvélemény kutatók minden év elején közzé­teszik a lakosság körében szerzett tapasztalataikat. Ebben az évben már másodszor fordult elő, hogy Magyarországon a borúlátó emberek száma keve­sebb volt, mint az optimistáké. Volt aki egyenesen úgy fogalmazott: a magyarok megfosztották magu­kat a pesszimizmus világrekordjától és elkerültek a „pesszimizmus” sávjából. A megkérdezettek közül már csak 39% vár rosszabbat évet 1999-ben, mint korábban. 32% változatlanságot és 23%-a egyene­sen jobb évet feltételez. Gazdasági fellendülést vár a megkérdezettek 16%-a. A leginkább derűlátó cso­portok a 40 és különösen a 30 év alattiak, a közép és felsőfokú végzettségűek, a fővárosban, illetve a na­gyobb városokban lakók és az átla­gos, vagy annál nagyobb jövedel­műek. A felmérésből az is kiderült, hogy jelentős arányban látják a gazdasági nehézségeket is. Az év első napjai már jelezték azt, amit vártunk, hogy nem lesz könnyebb dolgunk ebben az évben sem. A gyógyszer-kereskedelem mű­ködése rendszeresen a társadalmi figyelem középpontjában van. Na­gyon sokan hiszik ugyanis azt, hogy a gyógyszerek árát a gyógy­szer-kereskedelem feleslegesnek vélt költségei növelik évről évre. Ez ideig keveset beszéltünk arról, hogy az alapvető tevékenységek­­a gyártás, a nagykereskedés és a be­tegek közvetlen kiszolgálása­ mindegyike szüksé­ges, nem váltható ki. Ezek a tevékenységek a világ minden pontján az adott alapvető tevékenység vég­zésére szakosodott vállalkozásoknál folytathatók a leghatékonyabban és a leggazdaságosabban. Magyarországon a kilencvenes években alapvető­en átalakult a gyógyszerellátás. Az átalakulás a fejlett gazdaságú országokban működő piaci viszonyok irá­nyába indult el. A változások egybeesnek a főbb eu­rópai irányokkal. A korábbi elosztási mechanizmust a piaci viszonyok váltották fel a magánpatikák megje­lenésével és a gyógyszertári központok privatizáció­jával. Az átállás azonban a szükségesnél és a kívána­tosnál lényegesen lassabban haladt és halad. Párhuza­mosan vannak jelen napjainkban is az elosztási me­chanizmus jellemző vonásai és a piaci mechanizmu­sok elemei. A piacvezető cég megkülönböztetett helyzetben van. Ez feladatokat és felelősséget is ró minden munkatársára. A Hungaropharma a többi gyógyszer-nagykeres­kedelmi céghez hasonlóan már az év első heteiben is érzékelhette a gyógyszerpiac problémáit, feszültsége­it. Az érdekképviseleti szervezetek közreműködé­sével intenzív tárgyalások folytak és folynak az egyes szakterületek talponmaradásáért, a jövedelmező tevé­kenységet biztosítani tudó feltételek megteremtésé­ért. A bizonytalanság nem csak a gyógyszeráremelé­sek előkészítése kapcsán érzékelhető. A Hungaro­pharma legfontosabb partnerei a patikák és a náluk vásárló betegek sokszor ingerülten reagálnak a sok esetben megalapozatlan hírekre, a piaci mozgásokra, a várt és váratlan vásárlási hullámokra. A megválto­zott körülményekhez igazodni kell. Ez változtatásokat kíván a legjob­ban dolgozó szervezetben is. A pi­acvezető pozíció megőrzése érde­kében olyan szervezetet kell kiala­kítani és működtetni, amely képes a piaci információkat a lehető leg­gyorsabban összegyűjteni, arra rea­gálni és az igényeket kielégíteni. A Hungaropharma munkatársai büszkék lehetnek az elért eredmé­nyekre, a piacvezető pozíció meg­tartására. A büszkeség azonban nem vezethet megelé­gedettséghez. A kihívások naponta teszik próbára a szakértelmet, a szervezet reagálóképességét. A kihívá­soknak naponta kell megfelelni. A kezdeményezők, a cég törekvéseivel azonosulni tudók bátran köthetik sorsukat a Hungaropharmáéhoz. Okkal bízhatunk együtt a biztos jövőben. A Hungaropharma életében az 1999. év azért is jelentős, mert különleges jubileumhoz közeledünk. A cég fennállásának 50. évfordulója alkalmat ad a visszatekintésre, a gyökerek megismerésére. Orte­ga y Gasset spanyol filozófus mondta, hogy a múlt­nak megvan a maga igaza. Ha nem adjuk meg neki, jön és követeli. Követeli ott is, ahol nincs igaza. A hagyományok ereje egy kicsit ebben is rejlik. Merít­sünk belőle és alapozzuk meg a Hungaropharma kö­vetkező 50 évét. Szabó Ferenc elnök-vezérigazgató A TARTALOMRÓL: ♦ Viták a gyógyszeráremelés körül ♦ Euro a közös pénz ♦ Amit a munkavállalónak tudni kell ♦ Bátorságot adó gyógyszer ♦ Rövid hírek ♦ Hírek a Hungaropharma életéből ♦ Személyi hírek 1

Next