Gyógyhír, 1999 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1999-01-31 / 1. szám

Európában a gyógyszerforgalmazás piacán va­lójában csak három nagy játékos van, a Gehe, a Phoenix és az angol-olasz Unichem. David Newcombe, a Philips Harris szülővállalatának, a Novara-nak ügyvezető igazgatója mondta, hogy vállalatának nincs meg az izomereje ahhoz, hogy ezekkel az óriásokkal megbirkózzék. A három nagy vad tempóban mozgatta Európában a vállalat összevonásokat az elmúlt években. A Novara-nak valószínűleg igaza van, hogy ráhagyta a gyógy­szerelosztó üzletét az európai óriásokra, hogy azok kiharcolják maguknak és elvigyék a 22,5 millió fontos forgalomból a 13 millió fontos kivételes nyereségét. *** A birmingham­ i Philips Hamis Medical koráb­ban 500 embert foglalkoztatott a városban és Stoke-on-Trent-en. A céget a német gyógyszer nagykereskedő óriás a Phoenix vette meg a Novarától. A Novara Shewstone-i (közép-angliai) részlegének maradékánál foglalkoztatott 150 alkal­mazottnak azt mondták, hogy az új nottingham­ i központba kell költözniük, vagy le kell mondaniuk. A Phoenix, amely 22,5 millió fontot fizetett a birmingham­i gyógyszer nagykereskedőért, most először lép be az EK piacára ajánlatával, hogy versenyre keljen két legnagyobb európai riválisá­val, az Unichem-mel és a Gehe-vel, amely a kö­zép-nyugat angliai gyógyszertári láncot átvette tavaly. Novemberben a Phoenix megvette a R. Towland & Co. walesi gyógyszer nagykereske­dőt is. A Phoenix, Németország legnagyobb gyógyszer nagykereskedő cége, amely tavaly majdnem 3 milliárd fontot forgalmazott, szóvi­vője elmondta, hogy még túl korai lenne meg­mondani, hogy sor kerül-e állások megszünteté­sére birmingham­i központjában. De hangsú­lyozta, hogy Philip Harris Medical, amelynek öt lerakata van Strichley-ben, Molksham-ban, York­ban, Stoke-on-Trent-ben és Cambridge-ben, va­lamint York, Long Faton és Cheltenham körül 13 gyógyszertárból álló üzletlánca, teljesen más üz­letben tevékenykedik, mint a Rowland. Rowland főleg gyógyszertáraknak szállít Wrexham-ben és Cardiff-ben lévő lerakataiból, míg a Philip Harris Medical fő ügyfelei gyógyszer elosztó orvosok (dispensing doctors). David Newcombe, a Philip Harris szülő­vállalatának, a Novara-nak a cégve­zetője azt mondta, hogy azért adja el az orvosi részlegét, mert ugyan nyereséges, de az orvosok­nak és gyógyszerészeknek történő gyógyszerel­adás nem illet be a Novara fő üzletágába, ami tu­dományos és oktatási berendezés szállítása isko­láknak és laboratóriumoknak. A Novara egy évvel ezelőtt alakult a midland-i (közép-angliai) Philip Harris-nek versenytársával, a Nottingham csoporttal való egyesüléséből. A cso­port midland-i részlegének a maradványa, a Philip Harris Education, amely Lehnstone-ban egy raktár­ból és egy irodából áll 150 emberrel, új telephe­lyekre költözik augusztusban és ezzel véget ér a csoport hosszú ideig fennállt kapcsolata a West Midlands-i régióval. *** A stuttgarti Gehe AG gyógyszernagykereskedő megszerezte a düsseldorfi Dr. Krey Vigener GmbH & Co KG regionális gyógyszernagykereskedő cé­get a Gehe Pharma Handel GmbH leányvállalatán keresztül, 1999 január elsejei hatállyal. A vállalat­­felvásárlást még jóvá kell hagyatni a monopólium ellenes hivatallal. Az újonnan megszerzett cég a düsseldorfi területen szállít termékeket, amelynek piaci részesedése 30-35%, amivel a második he­lyen van a Linde Alzheimmitel GmbH mögött, és megelőzi a szövetkezeti Noweda AG. A Dr. Krey + Wigener megszerzése, amely 130 alkalmazottjával 270 millió márka forgalmat jelent, a Gehe piaci ré­szesedését 19%-ról 20%-ra emeli. *** A Gyógyszergyártók és Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA) élesen kifakadt az Európai Bizottság egyik újabb kiadványa (Communi­cations) ellen, amely a gyógyszerek egységes pia­cáról szól. Véleményük szerint a Bizottság nem ve­szi figyelembe az Európa Tanács azon kifejezett kérését, hogy terjesszenek elő terveket a gyógy­szerpiac további deregulálása érdekében, és hogy foglalkozzanak a párhuzamos kereskedelem kérdé­seivel. Az EFPIA a közleményt „mély csalódás­ként” utasítja el. Brian Ager, az EFPIA vezérigaz­gatója szerint „a közlemény nem vesz tudomást az iparpolitikai megfontolásokról”, amelyeket, az EU ipari miniszteri biztosa Martin Bangemann által szervezett kerek­asztal konferenciákon feltártak, és amelyek a közelmúlt éveiben összehozták a tagál­lamokat és az ipart. A kutatási alapokra épített gyógyszeripar azt várta a közleménytől, hogy ja­vaslatokat tartalmazzon az európai gyógyszeripar versenyképességének helyreállítására, az egészség­ügyben megfizethető ellátás szolgáltatásaira, és az egységes piac kiépítésére. „Ehelyett a közlemény nagy része a lehetséges költség­megszorító intézke­dések katalógusát tartalmazza, amelyek nem képe­zik részét semmilyen közép- vagy hosszú távú stra­tégiának”. Az ipar a jelzések szerint folytatja a har­cot az EU-ban a liberalizáltabb piac felé vezető lé­pések érdekében. * ** Vili. évfolyam, 1999. január9 PHARMORIENT 75

Next