Havi Közlöny, 1907 (30. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

• • • • HAVI KÖZLÖNY AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LELKIPÁSZTORKODÁS KÖRÉBŐL.­­ 1907. S HARMIN­CZADIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTŐ : D* KOVÁTS SÁNDOR. T A R T A L O M - J E G­Y Z É K. Pápai és püspöki körlevelek. Allocutio Pii PP. X. in Consistorio d, 6. Dec. 1906, de mira Epporum concordia cum S. Sede deque eadem exoptanda fidelium cum Eppis concordia ................................................................ 1 Decretum de quotannis recolendo consecrationis actu in festo SS. Cordis Jesu................................613 Decretnm Sacrae Romanae et Universalis Inquisi­tionis de propositionibus proscriptis....................777 De rectoribus ecclesiarum................................• . 369 Gróf Mailáth Gusztáv Károly, erdélyi püspök, főpásztori rendelete a templomi búcsúünnepek megüléséről „...........................................................783 X. Pius pápa Ő Szentsége legújabb Encyklikája a franczia papsághoz és néphez............................123 X. Pius pp. ap. körlevele a magyar püspöki kar­hoz sz. Erzsébetről...................................................941 X. Pius pp. körlevele a Modernizmusról . . 1059 1193 SS. D. N. Pii PP. Allocutio Habita in Consistorio die XV. Mens. Aprilis MDCCCCVII......................611 Gróf Zichy Gyula, pécsi megyés püspök, a papi exercitiumokról és szent missiókról .... 241 Pőpásztori körlevelek . 59 183 317 431 555 699 863 Irányczikkek, értekezések, fejtegetések. A csőd. (Szegi dr.)....................................................159 A gyermek első gyóntatása és a suggestio (Fe­kete F.)................................................................... 31 A hazai egyházmegyei nyugdíjintézetek alapsza­bályainak kánonjogi alapjairól. (Kováts L. dr.) 373 497 631 A Házassági Per. (Geisz A. dr.)............................405 A katholikus sajtópártolás országos szervezése. (E. K.)......................................................................1085 A kivándorlási törvény. (Benyács István.) . . . 993 A kötelmi jog az erkölcstanban és a jogászoknál. (Kováts L. dr.)........................................................139 A pap oltáréneke és a Vaticana (Járosy D.) . . 279 A pápának fentartott censurák alól való feloldo­zás. (Cs. J. dr.)...................................................671 A papság és a politika. (Kirschanek D.) . . . . 943 A példaadás fontossága a pastorátióban. (Kováts L. dr.)........................................................................249 Apróságok a népmissiókra vonatkozólag. (Fr. Leo, A sarutlan karmelita atyák missióihoz stb. kö­tött fakultások. (Fr. Leo, C. C. D.)....................869 A szabadtanítás pécsi országos kongresszusának tanulságai. (Spectator.) ...... ... 1097 1219 A szegénység jövője. (Kirschanek 0.)....................619 A Szentlélek Isten tisztelete. (Szegi dr.) .... 507 A temesvári keresztény-szocziális kurzus.­­ (Spec­tator.) ............................................................ 1105 1229 A theol. tanárok fizetésrendezése. (Kováts S. dr.) 833 A vegyes vallás tiltó akadálya alól való fölmen­tés jogalapja. (Tauber S. dr.) ............................641 Az aranymise megünneplése. (Petrinus.) .... 529 Az egyházi építkezési kötelezettség. (Szegi dr.) 651 Az új Syllabus. (Kováts S. dr.)................................789 Beküldött kérdés és felelet. (Faber dr.)....................287 Beküldött kérdés ....................................................861 Beküldött kérdés (Kováts L. dr.)............................765 Beküldött kérdés: Mily alapon dispensálnak a magyarországi püspökök a vegyes vallás aka­dálya alól?...............................................................537

Next