Aszód - Aszódi Tükör, 1991 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1991-01-01 / 1. szám

t £ u A Művelődési Ház közérdekű kiadványa "S­zép karácsonyt, békés új évet mindenkinek ! Hosszú ünnep lesz az idei karácsony! Advent 4. Szenteste, vasárnapját követi hétfőn majd karácsony kettős ün­nepnapja. Sok-sok szép lelki ajándék mellett az ünnep végét váró sóhajok jelzik, hogy az ünnepekkel lehetőséget kaptunk, de ezzel nem mindig élünk hasznosan. Az Aszódon élő evangélikusok és római katolikusok vezetői nevében köszöntöm az Olvasót karácsony áldásait kérve és kívánva. Jó hírrel kopogtatunk az otthonok aj­taján, hogy elmondjuk: Megváltónk szü­letett, aki a JÉZUS nevet viseli, azaz Szabadító! Csodálkozva olvassuk egy öreg ember prófétai szavait, melyek a mi nemzedékünk életében is aktuálisak: "Ez sokak elesésére és felemelésére rendeltetett és jelül, melynek ellene mondanak, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata" (Lk.2,34-35). S milyen igaza lett Simeonnak!­­ De gondoljunk a napkeleti bölcsekre is, akik a gyermek Jézusban - hitben - látták azt, aki erősebb, nagyobb, aki­ről így szólt a prófécia: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Békesség Feje­delme (Ézs.9,5). Csodálkoznunk kellene azonban azon is, hogy ennek ellenére mennyi ember szíve van tele félelemmel, bizonytalanság­gal , naivitással, tehetetlenséggel, kétségbeesett kérdések halmazával! S mennyiben oka ennek a tájékozatlanság? Hová megyünk a kérdésekkel? Hol keres­sük a választ? Ott, ahol a megkérde­zettek is félnek, tanácstalanok, tájé­kozatlanok? Vagy bezárkózunk a félel­mekkel, bizonytalanságokkal? Megol­dás, ha nem megyünk ki az utcára? Be­­letemetkezhetünk az elfoglaltságokba? Ezekkel próbálkozva, küszködve, egyre kevesebb az időnk egymásra, a gyerme­kekre, lelki dolgainkra! Pedig van vá­lasz a kérdésekre! Van orvosság a fé­lelmekre, bizonytalanságokra! Pótolni lehet a tudatlanságot, az ebből fakadó tájékozatlanságot és a kétségbeesést fel lehet oldani! A válasz a KARÁCSONY! Oda kell figyel­nünk Jézusra! El kell mennünk Jézus­hoz! A választ Nála kell keresnünk!­­ De keresnünk kell, mert a válasz nem hullik az ölünkbe. Ne várjunk olyan csodát, hogy egyszer csak megvilágoso­dik minden... Ott, kerestük a választ, ahol eddig hiába ott ilyen csoda nem történhet velünk! JÉZUS MEGSZÜLE­TETT! így Jézusban van a válasz! Ott kell keresni. Vele kell a kapcsolatot felvenni!­­ Ez a HIT! Ebben lehet­­ érdemes­­ gyermekeket világra hozni, felnevelni, mert Jézussal nem idegbe­teg, érzéketlen, neveletlen, durva, kötekedő, lármás, "okos" gyerekeket nevelünk, hanem példás életű, tiszte­letben élő, szorgalmas, nyílt szívű holnapért fáradozunk! Ilyen értelemben CSALÁDI ÜNNEP a ka­rácsony! De talán helyesebb, ha az OTTHONOK ÜNNEPÉT összefüggésben tudjuk a GYÜLEKEZETÜNK ÜNNEPÉVEL, hiszen ta­pasztalati tény, ahol a karácsony gyü­lekezeti ünnep, ott a karácsony a csa­lád, az otthon ünnepévé is válik! De külön elképzelhetetlen! Ahogyan a fa nem vas, úgy a fából készült karikát akárhogyan álcázza­­ valaki, akkor sem lesz az vaskarika! így van a kará­csonnyal is. Sok elmúlt karácsony el­szalasztott lehetősége egyszer össze­csap a fejünk felett! Karácsony újra JÉZUSHOZ HÍV!­­ Hívja azt is, aki valamikor tudott gyermeki­en örülni a karácsonynak, de elsiváro­­dott ez a Jézus feletti öröme, majd elracionalizálódott, végül elmateria­lizálódott! Emiberi tartásunkért, tisz­tább gondolkodásunkért, erkölcsünkért kapjuk újra a karácsonyi felhívást: "öregek, ifjak, jöjjetek...". Jöjje­tek, hogy gyülekezetként csodálkozzunk együtt Isten nagy csodáján: együtt vagyunk, mint egy család, Isten csa­ládja, ahol felszabadult, megbékélt, megnyugodott, megvilágosodott ember­ként, házastársként, családként érez­hetjük a lelki összetartozást és biz­tonságot "Isten megnyílt ege alatt". Legyen ez a NÉHÁNY SOR a karácsonyi harangszóban egy kondulás. Nyitott templomajtók várnak... karácsony jó hírével, az evangéliummal - sok-sok alkalomnál, értékes időtöltéssel, va­lódi Ünneptartással... a jövő évi ál­dás ígéretével. így kívánunk minden aszódi családnak szép Karácsonyt és boldog, békés új évet. Detre János A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek 2 Mindenkit vár az Aszódiak Baráti Köre 3 Múltról a mának 3 A hagyaték 4 Egyházi hírek 4 Katalin bál 1990 5 Olvasóink írják 5 II. Sápi Ferenc teremlabdarúgó torna 6 Hírek, események, gondolatok 7 Közlemények, információk 7 III. évfolyam 1. szám 1991. január Jlteb I­I .et és eredményekben, sikerekben gazdag békés, boldog fi Jr % '■v! fi jé Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 4 /Sn Új Évet kivan az­ok . .. .. g>, ASZÓDI TÜKOR Szerkesztősége

Next