Aszód - Aszódi Tükör, 1993 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

GÁZ TÁJÉKOZTATÓ A gázberuházás Aszód és Kartal leágazó vezetékének építé­sével 1992. december hónapban megkezdődött, 1 km-es szakasz már elkészült. Az 1992-ben megkezdett munkálatok alapján az ÁFA vissza­igénylés megtörtént, így a 115 millió Ft értékű ÁFA visszaigé­nyelhetőség a beruházás szerződött részeire biztosított költség­­többletként nem jelentkezik. A szerződéskötés a 8 település aláírásával 1992. IV. negyedév­ben megtörtént. December hónapban a 10 millió Ft értékű szakasz-számlát a Polgármesteri Hivatal kiegyenlítette. A lakossági fogyasztók OTP hitelének ügyintézését a Polgár­­mesteri Hivatal fogja lebonyolítani. Február hónapban minden gázigénylő lakost, aki a gázigényét már bejelentette, a lakásán felkeresik a Polgármesteri Hivatal dolgozói, és a hitelfeltételek­kel kapcsolatos részletes tájékoztatót adnak, a kölcsönigény­léssel kapcsolatos ügyintézést elvégzik. Az OTP hitelfelvétel lebonyolítását csak a közműfejlesztési hozzájárulás (50 eFt) összegéig végzi a Hivatal. A lakáson belüli szerelési munkák hitelét a lakosok közvetlenül az OTP-nél kér­hetik. Az önkormányzati bérlakásban és szolgálati lakásban lakók február hónapban tájékoztatást kapnak arról, hogy mely lakás lesz elidegeníthető, és melyik lesz elidegeníthetetlen. A városi teljes gázellátásnak pénzügyi helyzete a következő: Versenytárgyalás és végleges szerződés ma még csak a Hat­van—Aszód—Kartal közötti gerincvezeték létesítésére köttetett 98 millió Ft értékben. A településen belüli hálózat költségvetése az 1988-ban készült tanulmánytervre alapoz 1994-ig prognosz­tizált árakon. Miután a részletes kiviteli tervezés a szerződéskö­tést nem előzhette meg és ez várhatóan március végén készül el, a tervezéskor figyelembe vett kiadási és bevételi adatok április hónapban lesznek véglegesek. Úgyhogy bizonytalan még a Ve­szélyes Hulladéklerakó telepítéséért ígért kompenzációs összeg, melyről írásos értesítést az önkormányzat a mai napig nem ka­pott. Az eddig ismert legpontosabb adat a Heti Világgazdaság cikkében megjelent 200 millió Ft-os összeg, melyről az Aszód városra jutó hányad sem ismert ma még. (1993. január 14.) A kompenzációs összeg mértékét várhatóan 2-3 héten belül meg­határozzák. Ezek alapján a kiadási és bevételi adatok (melyek még változni fognak): Kiadás: Aszód teljes városi hálózata és gerincvező hányada 160 mH Aszód város intézményeinek gázellátása: 45 mFt Várható kiadás összesen: 205 mFt Bevételek: Lakossági (1000 lakást számítva) 50 mFt Vállalatok, intézmények 35 mFt Kompenzáció (a VH. telepért) 88 mFt Beruházási hiány (INNOTERV vállalja át) 32 mFt Várható bevétel összesen: 205 mFt A bevételek összegei a március 31-i gázigény-bejelentési ha­táridő után lesznek véglegesek a kompenzáció ismeretében. A jelenlegi hiányt az INNOTERV tulajdoni hányad fejében pótolja minden településen. A gázberuházás a kompenzációval és az INNOTERV tulajdo­ni hányadával biztonsággal megvalósítható. A belső szerelési munkákhoz ajánlott tervezők, kivitelezők névsora az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján lesz kifüg­gesztve. FIGYELEM! Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy az 1993. ja­nuár 12-ei képviselőtestületi határozat alapján a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Vécsey Károly Helyőrségi Klub 1993. február 1-től összevonásra kerül. Az új intéz­mény neve: Vecsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház. Címe: Aszód, Szabadság tér 10. Telefon: Aszód 83. A Kossuth L. u. 72. sz. alatti épület más jellegű hasz­nosításra kerül. 1993. március 31-ig délelőttönként ügyeletet tartunk még a házban az emeleti irodán. Az Aszódi Tükör­rel kapcsolatos ügyintézés: előfi­zetés, hirdetés, cikkleadás itt történik. Az esetleges változásokról az újság hasábjaink tájé­koztatják Olvasóinkat! Az újság előfizetési díja: 240,- Ft/év 1 példány ára: 20,- Ft Pardi Lászlóné felelős kiadó

Next