Aszód - Aszódi Tükör, 2001 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2001-01-01 / 1. szám

ASZÓD VÁROS HAVILAPJA 60,­ Ft Január elsejétől újabb felada­tokat kaptak az okmányiro­dák. A személyes iratok ügy­in­tézésén túl már a vállalkozók és a gépjárművek okmányaival is az itt dolgozó munkatársaknak kell foglalkozniuk. Nekik az el­ső héten nemcsak a megnöve­­kedett munkával, hanem az új számítógépes rendszer hibáival is meg kellett birkózniuk. Mos­tanság viszont már kezdik ma­gukat utolérni. -A kezdésnél a többi okmányiro­dához hasonló gondokkal küsz­ködtünk - tájékoztatta az Aszódi Tükröt Kissné Kulybits Gizella jegyző, aki szerint főleg a jogo­sítvány és a forgalmi engedély adatainak kezelésekor bizonyta­lankodott a számítógépes rend­szer. A nehézségeket tovább fo­kozta, hogy az új program közel 600 oldalas kezelői utasításait csak decem­­ber utolsó napján kap­ták meg a munkatársak, így en­nek tanulmányozására nagyon kevés idő jutott. Jó lett volna, ha a kollégák - hasonlóan az okmány­irodák júliusi beindítása előtt - központi képzésen vehetnek részt, és ennek keretében tesztelik a rendszert. Az okmányirodák többsége igyekezett rendőrségi alkalmazottat szerezni, hogy Mégis lesz sportcsarnok Aszódon? 5.oldal) ezzel is könnyebben menjen az átállás. Aszódon ez nem sikerült.­­Mi olyan helyzetben voltunk, hogy mindenképpen államigazga­tási szakembert szerettünk volna alkalmazni, emiatt „lekéstünk” a gyakorlottabb rendőrségi ügyinté­zőkről. Egy kollégát átvettünk ugyan a helyi rendőrőrstől, ő vi­szont nem közlekedés-igazgatási szakterületen dolgozott. A jegyző szerint az okmányiro­da kezdi magát utolérni az adat­­feldolgozás terén. Ez annak is kö­szönhető, hogy az első napok ro­hanta után most már valamivel egyenletesebben érkeznek az ügyfelek. Az iroda azt a gyakorla­tot követi, hogy - mivel nincs ele­gendő hely leültetni őket - elve­szik tőlük a papírokat, majd tele­fonon értesítik az érintetteket az okmányok el­készültéről. Bár így a pol­gároknak két­szer kell az ok­mányirodába betérniük, megússzák az idegtépő vára­kozást Az aszódi ok­mányirodában jelenleg öt munkatárs - ennyi keretet kapott a polgármes­teri hivatal - dolgozik, ám egy főre még szükség volna, ugyanis be­tegség, szabadságolás esetén egye­lőre nincs ki pótolja a kiesett mun­kaerőt. Az okmányiroda hétköznap 8- 12 óráig fogadja az ügyfeleket. Itt is a gyakorlat teszi a mestert Utolérte magát az okmányiroda Folytatódnia kell a takarékosságnak 57 és fél milliós költségvetési hiány A 2000. évitől 20 millió forinttal kisebb, mintegy 57,5 millió Ft forráshiánnyal kezdi az önkor­mányzat az idei esztendőt. Ugyanakkor az önhiki pályáza­ton szerezhető állami támoga­tás is kevesebb lesz. Augusztus­ban várhatóan a költségvetés módosítására lesz szükség, hogy a pályázati pénz megérke­zése után fennmaradó mintegy 20-30 millió Ft működési for­ráshiányt betömje az önkor­mányzat. 2001-ben 1 milliárd 610 millió forint bevétele lesz az önkor­mányzatnak, amiből - a szenny­vízcsatorna-hálózat építése foly­tatódásának köszönhetően - 532 millió Ft felhalmozási bevétel­nek számít. (folytatás a­ 3. oldalon) Rossz üzletnek bizonyult a bombariadó Drogdealereket fogtak el Aszódon Most már bizonyos, hogy vá­rosunkban is megjelent a drog. Az aszódi rendőrőrs munka­társai nemrégiben két drogdea­lert-egy 19 és egy 16 éves fiút­­fogtak el.­ ­ Az igazság az, hogy egyiküket egészen más ügyben hallgatták ki, és ekkor kerültek elő olyan bizonyítékok, amelyek arra utaltak, hogy az illető drogban is utazik - nyilatkozta lapunknak Nemes István rendőr őrnagy, az aszódi rendőrőrs parancsnoka. - Ezen a vonalon el tudtunk indul­ni, s hamarosan kézre került az is, akitől ő vásárolta az anyagot. A nyomozás tovább folyik, mert a „keresztapa” még nincs meg. Nemes úr a drogfogyasztók szo­kásairól is tájékoztatott. Eszerint a törzsvevői kör a 17 és 25 év kö­zötti korosztály közül kerül ki. Az anyagot egy megbeszélt he­lyen veszik át, és általában köz­területen fogyasztják el. A sze­rek közül a „sláger” a hasis és a party drogok, vagyis az Extasy (folytatás az 5. oldalon)

Next