Aszód - Aszódi Tükör, 2004 (16. évfolyam, 1-12. szám)

2004-01-01 / 1. szám

Ismét Aszód vendége lesz Habsburg Ottó Február 9-én híres és népszerű vendége lesz Aszódnak. Városunk­ba látogat Habsburg Ottó. A jeles férfi nem először jön városunkba, hiszen 1997. januárjában már járt Aszódon a Páneurópai Unió Ma­gyar Egyesülete Aszódi Szervezete megh­ívásának eleget téve. A vendéget most is ez a szervezet hívta meg. Habsburg Ottó a délelőtt folyamán Aszód két középisko­lájába látogat el, délután pedig Ba­­gyin József polgármester fogadja őt a Polgármesteri Hivatalban. Mi, aszódiak is találkozhatunk vele, ugyanis 17 órakor az Evangélikus Gimnázum aulájában kezdődő Csatlakozás az Európai Unióba cí­mű lakossági fórumon részt vesz, és válaszol a kérdéseinkre. Oldjon Isten minden jót Ez új esztendőben:­­ V­ett­­ jobb időt, mintO tavaly volt. Ez új esztendőben: 36 tapaszt, öát^fejet^ nvápt. zóMmemmmmfot E^úkesztendöb^h nd]pnds te nr minden jót EzvUiKszterTOOPejT: Vegye^l^mi­l­i^nemfiirfi Ez uj esztenod­^p mitől félünk mentsenimem ümi dMaHü nk.Jemenimeit Ez új cszt^göben Dráguló szolgáltatások városunkban is Az emelkedés az inflációval arányos Megszokhattuk már, hogy az év eleje áremelkedéssel kezdődik. Nincs ez másképpen most sem. A vigaszunk legfeljebb annyi le­het, hogy a helyi szolgáltatások díjai nagyjából az inflációval azonos mértékben emelked­nek. így van ez a vízdíj esetében, amelynek árát 7%-kal javasolta megemelni a Víziközmű Kft. s ezt a képviselő-testület el is fogadta. A díj tervezésénél figyelembe kel­lett venni a bevezetésre kerülő energiaadót, az innovációs hoz­zájárulást, valamint a vízkészlet használati járulék emelkedését is. A szolgáltató továbbra is megtart­ja a kialakított differenciálást, mely értelmében a lakosság havi 3m3 vízmennyiséget kedvezményes áron fogyaszthat. A hatósági ár ennek megfelelően 270 Ft/m3 -ről 290 Ft/m3+ÁFA összegre emel­kedhet. Természetesen a lakos­sági és a közületi díj ennél keve­sebb, mivel a Kft ismét megigényli az állami támogatást. A közüzemi csatornamű díja évi 14,47%-kal emelkedik. A hatósági árképzésnél figyelembe kellett venni, hogy a hálózathoz tartozó öt településen a díjnak egysé­gesnek kell lenni. A Víziközmű Kft-nek nem kis gon­dot okoz, hogy a szennyvíz-tisz­­tító-telep kihasználtsága mind­össze egyharmada a teljes kapa­citásnak, ezért ez a tevékenység (Folytatás a 6. oldalon) Jótékonysági bál az iskoláért Második alkalommal rendez jó­tékonysági bált a Csengey Gusz­táv Általános Iskola Szülői Mun­kaközössége. A cél hasonló, mint tavaly, a befolyt bevételből az is­kola felszerelését szeretnék to­vább gazdagítani. A jól sikerült 2003-as bál tiszta bevétele 534 ezer Ft volt. Ebből a tanintézmény egy jó minőségű hangosító beren­dezést és egy elektromos zongo­rát vásárolt. A január 31-én 19 órakor kezdődő bál fővédnöke ezúttal is Búzás Já­nos képviselő lesz. A rendez­vényre 2000 Ft-ért vásárolható jegy-amely a vacsora és egy kis meglepetésműsor árát is tartal­mazza - az iskola titkárságán, va­lamint a Szülői Munkaközösség vezetőségénél. Aki nem kíván a bálon részt venni, ám szeretne hozzájárulni a fejlesztéshez, meg­teheti: a Szülői Munkaközösség ugyanis patronáló jegyeket is ki­bocsátott, amelyek 500 Ft-ért vá­sárolhatók meg az iskolában. RZ

Next