Aszód - Aszódi Tükör, 2008 (20. évfolyam, 1-12. szám)

2008-01-01 / 1. szám

f­i­l I­ m­m­m­m ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ingyenes kiadvány XX. ÉVFOLYAM I. SZÁM 2008. JANUÁR November 29. A polgármester távollétében Rigó Lászlóm alpolgármester vezette az ülést, ahol a GA­­MESZ-vezető fegyelmi ügyé­nek zárt tárgyalása után dön­tött a Tél utca mögötti lakó­övezetben a IX. Portfolió Kft. beruházásában megépült víz- és csatornaközmű átadás-átvé­­teléről és az ehhez szükséges intézkedések megtételéről Ezután elfogadták a GA­­MESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd a lakásren­delet lakbéremelés miatti mó­dosítására került sor. A korábbi évekhez képest jelentős, 40 szá­zalékos emelésre a lakásokkal kapcsolatos kiadások fedezése miatt került sor, emelte ki Gyárfás Zsuzsa, a Pénzügyi Bi­zottság vezetője Az önkor­mányzati bérlakásokra vonat­kozó - az átlagnál még így is alacsonyabb - havi bérleti díj január 1-jétől összkomfortos la­kásnál 230, komfortos lakásnál 175, félkomfortos lakás eseté­ben 154, komfort nélküli lakás­nál pedig 40 Ft négyzetméte­renként. A szociális szükségla­kásoknál ez az összeg 6 Ft, ga­rázsok esetében pedig 121 Ft/m2. A testület döntött a Szabadság tér 8/b alatti társas­házi ingatlan földszint 2. szá­mú lakására vonatkozó elide­genítési tilalom feloldásáról Az ingatlan bérlői számára a más­fél szobás, 51 m2-es lakás vétel­árát közel ötmillió Ft-ban hatá­rozták meg. (A vevők kérésére a következő ülésen elhalasztot­ták az adásvételt.) A Közbeszerzési Bizottság ja­vaslatára ad hoc szakmai bi­zottságot hoztak létre a Köz­ponti Orvosi Ügyeletre meghir­detett pályázat elbírálására. Sándor János elmondta: há­rom cégtől érkezett pályázat, s mindháromé megfelelt a fel­tételeknek. Mivel az elbírálás szakmai döntést igényel, a Közbeszerzési Bizottság nem rangsorolta a pályamunkákat, amire az érdekeltek meghall­gatása után az ad hoc bizottság tenne javaslatot. Sándor János javaslatára el­napolták az önkormányzat jogi képviseletének ellátására vo­natkozó napirendet, mert nem volt egyértelmű, hogy novem­ber 8-án szavaztak-e a képvi­selet ellátására javasolt ügyvéd (folytatás a 2. oldalon) A jelentős emelés ellenére Aszódon alacsonyak a lakbérek Bölcsőde utca lett a Kossuth Lajos út 80-as tömbből Bagi csomópont: Összefogásban az erő? A bagi képviselő-testület több ülésén foglalkozott a 3-as számú főút bagi-domonyi ke­reszteződésének ügyével Ab­ban egyetértenek, hogy a köz­ség területén lévő balesetveszé­lyes közlekedési csomópontot - körforgalommal vagy forga­lomirányító lámpás berende­zéssel - biztonságosabbá kell tenni, de többen hangsúlyoz­zák: a probléma nem csupán a településé, azt az érintettekkel közösen kell megoldani (folytatás a 8. oldalon) Ismét a főtér ékessége lehet Előző számunkban beszá­moltunk arról, hogy egy svéd­magyar befektetői csoport megvásárolta a Fodmaniczky­­kastélyt. A Főtér-projekt szem­pontjából is fontos esemény kapcsán máris jelentős látoga­tottságot ért el az új tulajdonos - sajnos egyelőre csak angol nyelven olvasható - honlapja (www.astodcastle.com). Itt egyebek közt háromdimenziós grafikákkal adnak ízelítőt a majdani szállodakomplexum­mal kapcsolatos elképzelése­ikről. Aki nem ért oda időben, a hátsó sorban Mirigykedhetett Karácsonyi fellépés a Vöröskereszt ajándékaival December 21-én este telt ház előtt lépett fel a fél Irigy Hónaljmirigy a volt Tiszti Klub színpadán. (Vol­tak, akik - biztos ami biztos alapon - már több mint egy órával az ingyenes rendez­vény kezdete előtt elfoglal­ták a helyüket.) A fergete­ges műsor után a Körzeti Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei édességgel és játékokkal szándékozták meg a műsorra kiváncsi gyermekeket.

Next