Aszód - Aszódi Tükör, 2009 (21. évfolyam, 2-12. szám)

2009-02-01 / 2. szám

m­m ingyenes kiadvány XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. FEBRUÁR ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Szünetel a közmunka­program állami támogatása Egy kormányrendelet módosításaként január 1- jétől leállították az Út a Munkához elnevezésű köz­foglalkoztatási program ál­lami finanszírozását. E fog­lalkoztatási forma az or­szág 3200 településének mindegyikén 10-15 ember számára biztosított megél­hetést; a kifizetett mini­málbér és járulékainak 90%-át fedezte az állam. A változás Aszódon tizenöt állás nélküli polgár foglal­koztatását érinti. Az állam újragondolja a köz­foglalkoztatási programot, a te­rületi munkaügyi központok viszont felsőbb utasítás híján (folytatás a 6. oldalon) m­a Bezárt az aszódi szeméttelep, nő a hulladékszállítás díja Késik a kerepes-ökörtelekvölgyi lerakó átadása Január 29-én a Közép- Duna-Völgyi Természetvé­delmi és Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzést tartott az aszódi hulladék­­lerakónál, és az EU előírá­sainak megfelelően rendel­kezett a szeméttelep legké­sőbb február 9-i bezárásá­ról. A képviselő-testület ja­nuár 22-i döntésének meg­felelően a városban kelet­kező kommunális hulladé­kot február 2-tól az A­ SLA. Magyarország Kft. vácrá­­tót-csörögi átrakótelepére szállítják, ezért már egy héttel a határidő előtt be­zárták a telepet, s erről ér­tesítették a lakosságot és a környező településeket. A hulladék távolabbra szállí­tása és lerakása az eddiginél je­lentősen nagyobb kiadással jár. A decemberben ez évre megál­lapított 14.800 Ft-os díjba be­építették a szállítás munkadí­­ját és a géppark amortizációját, de az aszódiak nem fizettek magáért a lerakásért és az előírt földtakarás költségeiért sem. A képviselő-testület lapunk nyomdába adása után,­­ február 12-én dönt a szemét­szállítási díj emeléséről, amely­nek mérséklése érdekében la­punk nyomdába adásakor, a testületi ülés előtti szerdán is tárgyalásokat folytattak. (A környező nagyobb városokban élők már esztendők óta húsz­ezer Ft feletti éves díjat fizet­nek a lakossági szemétszállí­tásért, míg Aszódon az évek so­rán a szükségesnél szerényebb díjemelésekre került sor. (folytatás a 4. oldalon) Az aszódi szeméttelep Bag felől. Itt a vége Emléktábla-avató a Petőfi Sándor Gimnáziumban Cser Lászlóra, az intézmény egykori igazgatójára emlékeztek (cikkünk a 8. oldalon) A Magyar Kultúra újabb aszódi Lovagja (11. oldal) A Nagy Terv tévéstábj­a könyvtárban forgató (15. oldal)

Next