Aszód - Aszódi Tükör, 2011 (23. évfolyam, 2-12. szám)

2011-02-01 / 2. szám

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA 2011. FEBRUÁR Közösen Aszód jövőképéért Két évtizede kapott városi rangot településünk Szemvillanás alatt elröp­pent az a két évtized, ami Aszód városi rangra emelé­se óta társadalmat és kör­nyezetet egyaránt alapo­san átformált. A Galga­­mente fővárosának is neve­zett szűkebb pátriánk utóbbi húsz évének króni­kája vidám és szomorú pil­lanatokról, eseményekről egyaránt tanúskodik. Előb­bieket erősítette az a nagy­szabású ünnepség, amelyet január 22-én több mint öt­száz vendég részvételével tartottak az Evangélikus Egyház Petőfi Gimnáziu­mának tornacsarnokában. Aszódról számos kiadvány és filmalkotás született már; al­kotóik számba vették iskoláit, műemlékeit, részletesen leír­ták földrajzi és geológiai viszo­nyait, környékének néprajzát, hagyományait. A maga és a város képviselő-testülete nevé­ben valamennyi megjelentet köszöntő Sztán István polgár­mester - külön kiemelve váro­sunk kitüntetettjeit, valamint a testvértelepülésekről érke­zett polgármestereket - ünnepi beszédében a fenti gondolatok­kal utalt Aszód gazdag törté­nelmi múltjára és eredmé­nyeire - A múlt fényes eseményei mellé szeretném odatenni a jelen nem kevésbé tanulságos lapjait - mondta, miközben a közönség a Galga Televízió munkatársai által összeállított kisfiún képsorait láthatta. - Arról szeretnék szólni, hogyan él, lélegzik, küzd, törődik, fárad, örül, bosszankodik, munkálkodik, szórakozik egy magyar kisváros a XXI. század első éveiben, ahol az emberek zöme már évszázadunk negye­dik, ötödik évtizedeinek lehető­ségeit is fürkészi Amikor Bagyin József pol­gármester átvette a város kul­csát, nagyok voltak a várakozá­sok, merészek az álmok s a vá­gyak. A változások nem bizto­sították az akkori tervek gyors megvalósulását. A fejlődés (folytatás a 4. oldalon) Szépen, jól, magyarul Lapzártánk után a Csen­­gey Gusztáv Általános Is­kolában rendezték meg a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” Verseny területi fordulóját. A megmérette­tésen két korcsoportban (5-6. ill. 7-8. osztály) 20-20 felső tagozatos illetve kö­zépiskolás diák indult. A zsűri elnöke Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas szín­művésznő volt, tagjai: Boros Krisztina, az Apáczai Kiadó szakreferense, Sáhóné Bordás Éva, Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza igazgatója és Petréné Magyar Mária, a Nap­sugár Óvoda pedagógusa. (folytatás a 20. oldalon) Merjünk hinni a kimondott szó erejében! Jótékonysági est a zetelakai árvaház létrehozásáért Január 29-én ismét az Evangélikus Egyház Petőfi Gimnáziuma volt szíves há­zigazdája a „Mi remélünk, ők remélnek...” című nagy­szabású - és ugyancsak könyvbemutatóval egybe­kötött - eseménynek. A zetelakai bentlakásos ne­velőotthon támogatására ren­dezett jótékonysági esten Aszód és a Galgamente számos közreműködője mellett fellé­pett Mar­k Péter Jászai- és Nagy Miklós-díjas énekmű­vész, a bagi Muharay Elemér Népi Együttes, a Csatangoló Táncegyüttes és a Dózsa György Táncművészeti Szak­­középiskola növendékei Mint azt Katona Erika, a Duna Tele­vízió munkatársa is kiemelte: a jótékonysági est életrehívója a művészet - az irodalom, a vers és a zene volt. (folytatás a 8. oldalon)

Next