Aszód - Aszódi Tükör, 2013 (25. évfolyam, 2-9. szám)

2013-02-01 / 2. szám

ingyenes kiadvány XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / ASZÓD VÁROS KÖZELÍTI HAVILAPJA 2013. FEBRUÁR Hatvanon át vezet az út Tűzoltóőrs létesül Aszódon a Rendelőintézet állami működtetéséig A MedCenter Kft. 2012 őszén idén április 1-jei ha­tállyal felmondta a Szakor­vosi Rendelőintézet mű­ködtetésére Aszód Város Önkormányzatával kötött megállapodást. A feladat társulási formában történő ellátását az érintett galga­­menti települések többsé­ge nem vállalta, így a képvi­selő-testületnek más, meg­nyugtató megoldást kellett keresnie. Az önkormányzat felkérésé­re a Kató és Társa 2003 Ta­nácsadó Kft. által elvégzett szakmai-gazdálkodási vizsgá­lat szerint a MedCenter Kft. je­lentős betegforgalom mellett nagyon színvonalas szakmai tevékenységet végzett, ugyan­akkor az intézmény - elsősor­ban az egészségügyi ellátás állami alulfinanszírozása miatt - folyamatosan veszteséggel működik. A cég a szerződésben foglaltakat (pl. eszközbeszer­zés, infrastruktúra-bővítés) részben teljesítette, emiatt kö­zel 54 millió Ft-tal tartozik a városnak, e fejlesztések pedig elengedhetetlenek az ellátás színvonalának megtartásához illetve emeléséhez. Az intéz­mény jelenleg havi 1,5-2 millió Ft-os hiánnyal működtethető, de az OEP-finanszírozás to­vábbi csökkenésével és a költ­ségek növekedésével a hiány nőni fog. A fentiek miatt Aszód egy­maga képtelen megbirkózni a közel 40 ezer lakos betegellátá­sával. Az állam legkorábban május 1-től, de a változó jogsza­bályok miatt valószínűleg ké­sőbb veszi át a rendelőintéze­tek működtetését, így az aszódi intézmény április 1-től üzemel­tető nélkül maradna. (folytatás a 2. oldalon) a Malom közi régi tűzoltószertárban A képviselő-testület támo­gatja a BM Országos Kataszt­rófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezését: a szervezet a Malom köz 15 szám alatti egy­kori tűzoltószertár épületében önálló tűzoltóőrsöt állítana fel, ami kezdetben 18 fős állomán­­­nyal és egy tűzoltóautóval, 24 órás váltásban működne Az épületben a Kacdi-Nagy Kál­mán ny villamosmérnök által létrehozott és gondozott Aszódi Elektromos Gyűjtemény talál­ható, amely az Osváth Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeu­mi Alapítvány (OGELMA) se­gítségével a Petőfi Múzeum szomszédságában található raktárban kapna új helyet. Az önkormányzat megkapta a szaktárca helyettes államtit­kárának a Petőfi Múzeummal kapcsolatos állásfoglalását: az állam továbbra is évi 17,8 millió Ft forrást biztosít Aszódnak az intézmény működtetésére A múzeum korábbi fenntartója a megállapodás ellenére január 31-ig nem egyenlítette ki köz­műtartozásait, ezért a szolgál­tató elzárta az épület gázcsap­ját. A múzeum áramellátására is ez a sors várt volna, de a díj­hátralék összegét sikerült át­íratni az önkormányzat szám­lájára Az összesen mintegy há­rommilliós tartozást behajtják a korábbi intézményfenn­tartótól. Az Aszódi Járás fő célja: minél közelebb hozni az ügyintézést a polgárokhoz Az Aszódi Járási Hivatal január elseje óta fogadja a közigazgatási egység tizenegy településéről érkező ügy­feleket. A munkatársak az okmányirodái és a gyámhiva­tali szakterületek mellett több mint kétezer - eddig sok­szor csak távolabb, pl. Gödöllőn vagy a fővárosban intéz­hető - igazgatási ügy megoldásában segítenek a polgá­roknak. Dr. Szebenyei Zsolt hivatalvezetővel a működés során szerzett tapasztalatokról és az előttük álló fela­datokról beszélgettünk. A tizennyolc Pest megyei já­rás vezetőit december 17-én ne­vezte ki Navracsics Tibor köz­­igazgatási és igazságügyi mi­­szter. Az államigazgatási és jogi diplomával rendelkező Dr. Szebenyei Zsolt korábban a közigazgatás különböző szak­területein dolgozott; az önkor­mányzatitól a minisztériumi szintig elsősorban jogalkalma­zói feladatokat látott el. Dolgo­zott ügyvédi irodában, az APEH-nál ill. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalban. 2009-től két évig a Gödöllői Földhivatalt irányította; ez idő alatt megismerkedett az intéz­mény illetékességi területén ta­lálható 27 város és nagyközség, köztük az aszódi járás több településének hétköznapjaival. Szakmai tapasztalatait a járá­sok kialakításának háttérmun­kájában is kamatoztathatta. - Nagy szakmai várakozással és kíváncsisággal érkeztem Aszódra - mondta bevezetőül a Városházán helyet kapott já­rásközpont vezetője, aki család­jával a főváros XVII. kerületé­ben él - A hivatalunk nem túl nagy, 30 fő alatti a létszámunk. Ugyanakkor a feladatunk nem kevés, munkatársaim január­tól az eddigieken kívül több száz ügy intézésében tudnak segítséget nyújtani Az 1983-ban megszüntetett járási közigazgatási hálózat új­bóli kialakítása - elsősorban a szűk anyagi források, eseten­ként a helyi sajátosságok miatt - országszerte több helyen (folytatás a 4. oldalon)

Next