Aszód - Aszódi Tükör, 2014 (26. évfolyam, 3-7. szám)

2014-03-01 / 3. szám

ASZOVI ■ [UNK] Alaposan meglepődhetett az ünnep napján az, aki a tíz órakor kezdő­dő városi rendezvényre a reggel hét órakor tapasztalt időjárási viszo­nyokhoz öltözött. Addigra ugyanis lehűlt a levegő, viharossá erősödött a szél, s bizony alaposan meg kellett markolni a zászlórudakat, hogy ne vigye el a dekorációt a szél. Szerencsére csupán ez okozott némi kellemetlenséget, s az ünnepségre kíváncsi közönség méltó módon tu­dott emlékezni hazánk történelmének egyik legdicsőbb eseményére. „Az ünneplés alkalom, hogy új, nagyszerű dolgok szülessenek” AZ 1848-AS FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK A résztvevők a Podmaniczky Művészeti Alapiskola Rónai Lajos intézményvezető által vezényelt fúvószenekarának indulóira gyü­lekezhettek, majd a Himnusz meghallgatása után a Csengey Gusztáv Általános Iskola 5. a osztályos diákjai - akiket osztályfőnökük, Ács­­né Tóth Beáta készített fel - elevenítették fel az 1848. március 15-én kirobbant pesti forrada­lom legfontosabb eseményeit, illetve annak kö­vetkezményeit. Ezt követően Sztán István pol­gármester mondott ünnepi beszédet. A város első embere kihangsúlyozta, ünnepeink a múlt­tal kapcsolnak bennünket össze, ám egyben a jövőre figyelmeztetnek. Amikor múltbeli nagy­szerű eseményekre, esetleg egy történelminek nevezhető pillanatra emlékezünk, az egyben jelzés, figyelmeztetés is, hogy ne feledjük, mire kell törekednünk a jövőre nézve. Az ünneplés pedig jó lehetőség arra, hogy a közösség által új, nagyszerű dolgok szülessenek. Az ünnepség az önkormányzat, a város in­tézményeinek, civil szervezeteinek és az ün­nepséget megtisztelő politikai pártok koszo­rúzását követően a Szózat hangjaival ért véget. R.: Fotó: Rácz Zoltán 2014. március Kamat-és tőketörlesztés helyett utak épülhetnek NINCS ADÓSSÁGA ASZÓDNAK Hivatalosan is megszabadult Aszód az adósságától, miután az önkor­mányzat képviseletében Sztán Ist­ván polgármester aláírta az erről szóló határozatot. Az adósság állam által történő átvállalását bizonyító bizonyságlevél még nem került át­adásra, ennek hivatalos ceremóniájára rövi­desen sor kerül. Az állam gesztusát a polgár­­mester levélben köszönte meg Tállai András önkormányzati államtitkárnak, egyben kérte őt, hogy a fel nem használt 400 millió fejlesz­tési pénzből támogatást juttasson a városnak. (Folytatás a 6. oldalon.) Tizenhét ifjú tehetség mutatkozott be AJTÓT NYITOTTAK, avagy MŰVÉSZETI GENERÁCIÓVÁLTÁS VÁROSUNKBAN Tizenhét Galga mentén élő ifjú tehetséges képzőművész mu­tatkozhatott be az Aszód Váro­si Kulturális Központ Galériájá­ban a városi intézmény és az Osváth Gedeon Emlékére Létre­hozott Múzeumi Alapítvány kö­zös kiállításának köszönhetően. A rendezvény során kiderült, igazi generációváltásnak lehe­tett tanúja a mintegy 100-120 fős közönség. (Folytatás a 7. oldalon.)

Next