Visegrád - Visegrádi Hírek, 1994 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-01 / 1. szám

1994. január VISEGRÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek X. évfolyam 1. szám Ez évi első Nyitogatónkat dr. Lel­kes Lászlóval, a visegrádi gyógyszer­­tár vezetőjével és az Önkormányzat Népjóléti Bizottságának elnökével ké­szítettem. Mivel a gyógyszertárak is privatizáció előtt állnak, arról kér­deztem, hogy ez milyen hatással lesz a lakosságra?­­ A magyar Országgyűlés már állást foglalt amellett, hogy az állami tulaj­donban levő patikákat privatizálni kell, de az állásfoglalás kiterjed arra is, hogy a lakosság gyógyszerellátása állami feladat. Ennek felügyeletével és koordinációjával a népjóléti tárcát bíz­ták meg. A privatizációs pályázatok kiírásánál, ill. annak elbírálásakor pontrendszert állítanak fel. Ennek ér­telmében csak gyógyszerész privatizál­hat, és a szigorú szakmai kritériumok érvényre juttatása érdekében a pályá­zatok elbírálásánál 80 %-ban szakmai, 20 %-ban az anyagi érdekek fognak megjelenni. A népjóléti tárca a már meglévő szakhatóságokon keresztül fogja felügyeleti, ill. ellenőrzési jogát érvényesíteni. Emellett a már most is tapasztalható gyógyszer-liberalizáción át több és jobb orvossághoz juthatnak a betegek. - A visegrádi lakosság ezt miben foga érzékelni? - A jelenlegi gyógyszerbeszerzés he­lyett a leendő tulajdonos bármelyik nagykereskedőtől vásárolhat majd, ez remélhetőleg a gyógyszerek skáláját is növeli, de feltétlenül elősegíti majd a NYITOGATÓ gyorsabb beszerzést is. Tehát válto­zásra számíthatunk a szolgáltatás ja­vulásában. - Ez mennyiben érinti majd az ára­kat? - A gyógyszerek kötött áron kerül­nek forgalomba ezután is, így nem fordulhat elő az, hogy az egyik patiká­ban olcsóbb, a másikban drágább. A tulajdonos sem felfelé, sem lefelé nem változtathatja az államilag meghatáro­zott árakat. A gyógyhatású termékek viszont továbbra is szabadárasak lesz­nek, így itt előfordulhatnak árkülönb­­­ségek. Hangsúlyozni szeretném, hogy társadalombiztosítási támogatás rendszere ugyanúgy megmarad, tehát országosan egységes, de gyógyszeren­ként különböző lesz ezután is. Ahhoz, hogy a gyógyszerellátás a legjobb legyen, úgy minőségben, mint a TB támogatás figyelembevétele szempontjából, feltétlenül jó orvos - gyógyszerész kapcsolat kell, ami Vi­­segrádon megvan, és úgy hiszem meg is lesz. - A gyógyszertári tapasztalatok alap­ján hogyan változik Visegrád köz­egészségügyi helyzete? A betegség­meg­előzés nagyobb hangsúlyt kap-e ma­napság mint régen ? - Nem romlik Visegrád egész­ségügyi helyzete, az viszont megmu­tatkozik, hogy több az idős ember és kevesebb a gyerek. Az természetes, hogy az idős emberek több gyógyszert igényelnek, mint a fiatalok. A beteg­ség megelőzés főleg a gyógyhatású termékek alkalmazásával, ill. életmód­változással érhető el. A gyógyhatású termékek vásárlásában pozitív elmoz­dulás látható, de ez a fizetőképes ke­reslet függvénye is. - Hadd kérdezzem meg a Népjóléti Bizottság elmúlt évi munkájában mit tart a legjelentősebbnek? - Az Önkormányzat megalkotta a szociális rendeletét, melyet a bizottság készített elő és terjesztett be elfoga­dásra. Ez a rendelet a bizottság mun­káját nagyon megkönnyíti, mert vilá­gosan szabályozza a különböző kérel­mek, segélyek és más problémák elbí­rálását. Mindenkinek javaslom elolva­sásra. (Megjelent a Visegrádi Hírek mellékleteként. Szerk.)­­ Milyen gondokkal fordulnak Önök­höz leginkább? - Legtöbben az átmeneti segélyt, az iskolakezdési támogatást és a rendkí­vüli nevelési segélyt veszik igénybe. De mi döntünk a közgyógyellátásról, illetve a természetbeni juttatások oda­ítéléséről is. Hálátlan dolog a segélyek és pénzek elosztása, de megpróbáljuk lelkiismeretünk szerint legjobban megoldani. - Ha lehetne kívánni, mit kívánna a bizottság nevében ? - Azt, hogy minél kevesebben szo­ruljanak támogatásra, és azt, hogy még többet adhassunk. - Köszönöm a beszélgetést. Mikesy Tamás

Next