Visegrád - Visegrádi Hírek, 1995 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1. szám

Visegrádi VISEGRÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Hírek 1995. január XI. évfolyam 1. szám Újévi első nyitogatónkkal még visszakanyarodunk az óév utolsó nagy, közéleti eseményéhez, a december 11-i hely­­hatósági választásokhoz. Ezen apropóból kértem beszél­getésre Hadházy Sándort, Visegrád régi-új polgármesterét. - A választások eredményeként a falu vezetésében a folyto­nosság is szerepet kapott, így először az elmúlt négy év ered­ményeiről, kudarcairól szeretnék egy pár szót hallani. - Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, hadd köszönjem meg azt a bizalmat a képviselő-testület és a magam nevében, amit a falu megválasztásunkkor belénk helyezett. Ígérem, hogy min­den erőnkkel lelkiismeretesen azon leszünk, hogy a község ja­vát szolgáljuk. Az elmúlt négy évben úgy érzem, igen fontos szerep jutott a helyi önkormányzatoknak. Az 1990-es választá­sok után egy teljesen új jogi környezet alakult ki, így sok válto­zás érintett minket is, pl. megváltozott a pénzügyi szabályozás, vagy említhetném a hatásköri törvényt. De mindenek előtt az önkormányzati törvényben foglaltaknak kellett eleget tennünk. Működtetni kellett az intézményeket, gondoskodni kellett a szo­ciális ellátásról, és minden egyéb községi feladatnak meg kel­lett felelni. Ez teljes egészében sikerült, hiszen a működés problémamentes volt, pénzügyileg mindig biztonságos háttérrel rendelkeztünk. Jelentős sikernek és eredménynek tartom, hogy a nagymarosi vízlépcső helyreállításával kapcsolatban az ön­­kormányzati véleményt sikerült elfogadtatni a kormányzati kö­rökben is, így a helyreállítandó területeken jelentős ingat­lanfejlesztés valósulhat meg. Régi krónikus problémák is meg­oldódnak ezáltal, vízisportok számára jó adottságú terület fog kialakulni, a község a település központi részén komoly sport­területet kap. Meg kell említeni, hogy Visegrád egész területén rendezett lesz a Dunapart, az infrastruktúra fejlesztésében hosszútávú lehetőségek nyílnak. Hiszen kiváltható lesz a viseg­rádi szennyvíztelep, a jelenlegi vízbázis kétszerese áll majd ren­delkezésre, ez vízminőség javuláshoz vezet majd, megoldódik a kórház vízproblémája, és a fejlesztések előtt is utat nyit.­­ Ebben a visszatekintésben már szerepet kap a jövő is.­­ Mivel a feladatok egy része már korábban keletkezett, így sok kérdés esetében a múlt és a jövő összekapcsolódik. Per­sze vannak olyan esetek, amelyeket már megnyugtatóan sike­rült rendezni. Vannak újonnan keletkezett problémák, és folya­matos munkák is vannak. - Folytassuk akkor hát a visszatekintést, és egyben a jövőbe­­nézést is. - Egy gondolat erejéig még visszakanyarodok a körgát meg­oldásához, hiszen óriási jelentőségű beruházás kezdődött el. Megoldást kap Visegrád kétoldali energiaellátása, folytatódik a 11-es út átépítése, melynek első szakasza már elkészült. Re­mény van arra, hogy a helyreállításra kerülő területekből az ön­­kormányzat is részesedni fog. A megvalósítás 1996 közepére fejeződik be. A tervek a Hivatalban továbbra is megtekinthető­ek, illetve mindenkinek szóban is szívesen adunk felvilágosítást. Befejeződött Visegrád telefonfejlesztése két ütemben, mely­hez az önkormányzat anyagilag is hozzájárult. További kedvez­mény, hogy ez a fejlesztés a helyi adóból is levonható. Az intézményhálózatból az egészségház fejlesztése emelhe­tő ki, hiszen a házi­orvosi szolgálat feltételeit biztosítottuk, úgy átalakításokkal, mint eszköz beszerzéssel. A fogászati rendelő teljes felújítása és a géppark teljes cseréje megtörtént. A gyer­mekorvosi rész is komoly műszerállománnyal gyarapodott. Kül­ső felújítást kapott az óvoda, a hivatal és az iskola egy része. A Művelődési Házon is elvégeztük a legszükségesebb karbantar­tási munkálatokat. A közbiztonság javítása érdekében a Pest Megyei Rendőrka­pitánysággal közösen létrehoztuk a helyi rendőrőrsöt, mely a közeljövőben már teljes létszámmal fog működni, és fejti majd ki áldásos tevékenységét. - Milyen szerepet kap az idegenforgalom a jövőben? - Eddig is fontos szerepet kapott Visegrád életében az ide­genforgalom, és ezt csak erősíteni kívánjuk. Gondolok itt a Pa­lotajátékokra, melyet sikerült egy országos hírű nemzetközi eseménnyé fejleszteni. Visegrád rendkívül jó pozitív reklámot kapott elsősorban a televízió jóvoltából. A Palotajátékok ürü­gyén egy 2300 férőhelyes tribünrendszert hoztunk létre, amely a királyi palota déli udvarán az egész nyári szezonban lehetősé­get biztosít bármilyen szabadtéri rendezvény megtartásához. Ezért a jövőbe tekintve kijelenthető, hogy talán már 1995-ben vállalkozhatunk egy nemzetiségi fesztivál és találkozó megren­dezésére. De ezen túlmenően elmondhatom, hogy pesti kő­színház vezetőivel is folytattunk tárgyalásokat, és elképzelhető, hogy ezek is eredményesek lesznek. A Salamontorony udvarán kialakítható egy 375 férőhelyes színház, melynek tervei elké­szültek. A létesítéshez szükséges anyagi eszközök fele rendel­kezésre áll, és remény van arra, hogy a másik rész is biztosított lesz. Mint ismeretes, az elmúlt években a Salamontorony udva­rán opera- és más zenei előadások voltak, amelyek hozzátar­toznak az idegenforgalmi jellegű kulturális programkínálathoz. Elnézést, hogy most egy kicsit hosszabban foglalkoztam a múlttal, de egyrészt a felsoroltakat kívánjuk folytatni, másrészt a jövőről már a Visegrádi Hírek különszámában szóltam, s azokat a terveket meg is kívánjuk valósítani. - Néhány szót azért szeretnék hallani olyan tervekről, melyek esetleg akkor kimaradtak. - Úgy gondolom, hogy a következő négy év egyik legfonto­sabb feladata az utcák felújítása lesz, gondolok itt elsősorban a Temető sor szilárd burkolattal való ellátására. Nagyon szeret­ném, ha sikerülne megvalósítani egy jelentős járda­építési prog­ramot.­­ Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok az elkövet­kező négy évre. Mikesy Tamás NYITOGATÓ

Next