Visegrád - Visegrádi Hírek, 2018 (34. évfolyam, 1-12. szám)

2018-01-01 / 1. szám

2 2018. január VISEGRÁDI HÍREK 2017. november 15-én tartott testületi ülésen . Módosult a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.24.) szá­mú rendelet a bizottsági struktúrában történt változás miatt. 2017. november 15-i hatállyal a Településüze­meltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alábbi tagokkal működik: Mikesy Tamás elnök, Schuszterl Károly, bizottsági tag és itt Gerstmayer János külső bizottsági tag. Szintén e dátumtól hatályos, hogy a Vá­rosfejlesztési Bizottság tagjainak száma öt főről négy főre csökkent az alábbi összetétellel: Hintenberger András elnök, Mikesy Tamás, Bártfai István bizottsági tagok, Ábrahám Péter külső bizottsági tag.­­ Elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló. Az ön­­kormányzat az első háromnegyed évben 1.024.060 eFt bevételt és 492.458 eFt kiadást teljesített. Ez a bevételi összeg tartalmazza az év eleji nyitó 431.000 eFt pénz­készletet, de nem tartalmazza a harmadik negyedév adóbevételét, mert ez könyveléstechnikailag csak fél­évente kerül lekönyvelésre. Az önkormányzat pénz­készlete a tárgyidőszak végén 449.976 eFt volt. Bevé­teli oldalon látható, hogy mind a működési, mind a közhatalmi bevételek időarányos szint felett alakultak, a kiadási oldalon valamennyi intézmény a tervezetten belül maradt. A harmadik negyedévben 116.000 eFt értékben valósultak meg beruházások, ezek közül a legjelentősebb az iskola öreg épületének valamint a Sziget utcai társasház felújítása.­­ Módosította a képviselő-testület a 2017. évi költségvetést, melynek főösszege 1.812.467.677 Ft, a tartalék összege pedig 104.057.746 Ft . A hivatal 2018. január 1-től a kötelezően előírt ASP központhoz való csatlakozás kapcsán a rendszerhez kompatibilis informatikai eszközök (fénymásolók, nyomtatók, számítógépek, monitorok, valamint kártyaolvasók) beszerzéséről döntött a képviselő­­testület 2.700.705.- Ft + Áfa összegben, mely a korábban elnyert pályázatban elszámolható. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését ebből 129.900.-Ft terheli.­­ Szintén az ASP pályázat keretében döntött arról a testület, hogy a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításával a Közinformatika Közigaz­gatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft-t bízza meg 614.173.-Ft+áfa azaz összesen bruttó 780.000. -Ft díj ellenében.­­ Megbízást adott a testület a Craft Benson Kft. részére a Fellegvár óvoda felújításának és bővítésének enge­délyezési tervei elkészítésére 3.900.000.-Ft+áfa bruttó 4.953.000. -Ft összegben, a 2017. évi költségvetés tar­talék sora terhére.­­ A képviselő-testület, mint a Visegrádi Városfejlesztő Kft. taggyűlési jogait gyakorló szerve elfogadta Bozzay Péter ügyvezetői tisztségéről történő lemondá­sát 2017. november 20-val és egyúttal 2017. novem­ber 20-tól 2019. február 28-ig terjedő időszakra meg­választotta Szabados Ákost a Kft. ügyvezetőjévé.­­ Egyszeri 300.000,- Ft összegű támogatásban részesí­tette a képviselő-testület a Visegrádi Német Nemzeti­ségi Önkormányzatot a jövő évi támogatás terhére.­­ Elfogadta az önkormányzat Dunabogdány Község Önkormányzatának kilépését a Dunakanyari Család­­segítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás­ból 2017. december 31-vel. Ezzel együtt elfogadta a társulás társulási megállapodását, alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját.­­ Eleget tett az önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program kétévente előírt felülvizsgálatának és ennek eredményeként módosította azt.­­ Köszönettel elfogadta a képviselő-testület Szkok Iván szobrászművész által felajánlott, a „Görgei Artúr tá­bornok szobra Visegrádon” című pályázat keretében alkotott Görgei Artúrt ábrázoló samott-kerámia szo­borművét, melyet a jövő évben tervez felállítani. 2017. december 13-án tartott testületi ülésen . Elfogadásra került a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet.­­ Megalkotta a képviselő-testület a reklámok, reklám­­hordozók elhelyezéséről, alkalmazásának követelmé­nyeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet.­­ Újraalkotta a képviselő-testület a vagyongazdálkodás­ról szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét. A rendeletek a város honlapján teljes terjedelemben olvashatóak.­­ A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elfo­gadta a képviselő-testület a Településképi Arculati Kézikönyvet, mely szintén megtalálható a város hon­lapján.­­ Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület az elekt­ronikus ügyintézésről szóló 11/2008. (VI.12.) önkor­mányzati rendeletét, mivel az elektronikus ügyintézés­re kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától köte­lesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.­­ Elfogadásra került a jegyző beszámolója a polgármes­teri hivatal 2017. évi működéséről, valamint a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről.­­ Jóváhagyta a testület a 2018. évi munka- és üléstervét, valamint az önkormányzatra vonatkozó 2018. évi éves belső ellenőrzési tervét. A Visegrád 087/10 hrsz-ú ingatlan 12.000 m2-es részét az általános mezőgazdasági területből (Má-2) üdülő Tájékoztató a testületi ülésen történtekről

Next