Herkules, 1892. január-december (9. évfolyam, 1-24. szám)

1892-01-03 / 1. szám

I3£. évfolyam.____________________________ 1. szám_______________Budapest, 1892 január 3. és­­ kiadóhivatal Egyes szám 20 kr. SZERKESZTIK: Budapest, József-körut 5. szám. Meg­jelen h­avonkint kétszer. PORZSOLT JENŐ, PORZSOLT KÁLMÁN. Kéziratokat vissza nem küldünk. Előfizetési díj : TTTVnT70TT T71CH Szerkesztőség Negyedévre ....... 1 frt Félévre .............. 2 frtHERKULES Az „Achiles“ Sport-Egylet,“ az „Aradi Korcs-Egylet, „M­egy. Testgyakorlók köre“ a ..Beregszászi Korcsolyázó-Egylet,“ a „Bpesti, hegy­vidéki turista-Egylet,“ a „Budapesti Korcsolyázó-Egylet,“ a „Budapesti Torna-Egyle­t „Debreczeni Korcsolyázó-Egylet,“ a „Debreczeni Torna-Egylet,“ az „Egyetemi Athletikai Club,“ „Első Magyar Vívó-Egylet“, az „Érsekújvári Vívó- és Torna-Egyesület,“ a „Fertői Csóna­­kázó-Társaság,“ a „Győri Csónakázó-Egyesület,“ a „Kassai Korcsolyázó-Egylet,“ a „Kolozsvári Athletikai Club,“ a Kolozsvári „Kor­csolyázó-Egylet,“ a „Főv. Vivó-Club,“ a „Körmendi Athletikai Club“, a Kunszentmártoni Csónakázó-Korcsolyázó-Egylet,“ a „Magyar- Óvári Torna- és Vivó-Egylet,“ a „Marosvásárhelyi kerékpár-Egy­let,“ a „Makói Torna-Egylet“, a „Maros-Vásárhelyi Korcsolyázó-Egylet* a „Lévai Torna- és Vivó-Egylet,“ a „Lőcsei Korcsolyázó-Egylet“a „Maros-Vásárh. Torna-Egyl.“ a „II.-Bányai Torna és Korcsolyázó-Egylet,“ Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet“, a „N­agy-Kanizsai Torna-Egylet,“ a „Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet,“ a „Nemzeti Hajós-Egylet", a Neptun Budapesti Evező-Egylet,“ az „Ó-Becsei Kerékpár-Egyesület,“ az „Ó-Budai Torna-Egylet,“ a „Pécsi Athletikai Club“, a „Po­zsonyi Hajós-Egylet“, a „Pozsonyi Torna-Egylet,“ a „Privigyei Korcsolyázó Egylet,“ a „Rimaszombati Korcsolyázó-Egylet,“ a „Sátoralja­újhelyi Korcsolyázó-egylet,“ a „Selmeczi Akadémiai Athleta-Club,“ a „Soproni Korcsolyázó-Egylet,“ a „Szabadkai torna-Egylet“,a „Szarvas Korcsolyázó-Kör,“ a „Szegedi Csónakázó-Egylet,“ a „Szegedi Korcsolyázó-Egylet“ a „Szegedi Torna-Egylet“ a „Székely-Udvarhely Korcsolyázó-Egylet,“ a „Székesfehérvári Korcsolyázó-Egylet“, a ,,Temesvári Korcsolyázó-Egylet“ és az „Újvidéki kerékpár-­­Bicych Egyesület“ a „Pápai korcsolya-egylet“, a „Torontáli korcsolyázó- és hajós-egylet.“ „Szegedi Kerékpár-egyesület.“ „Veszprémi torna egylet“, „Tordai korcsolyázó-egylet“ „Budapesti Torna-Club“ „Zsombolyai athletikai club“ a „Szászvárosi athletikai club“, a „Szol­noki korcsolyázó-egylet“, a „Budapesti polgári lövészegyesület“ __________________________________HIVATALOS KÖZLÖNYE:_____________.­­•­­_________ A vallás- és közoktatásügyi miniszter­­ nagyméltósága 47.020. számú rendeletével ajalja e lapot Magyarország összes tanintézeteinek, ajánlja a szaklap megrendelését. Az állami és államilag segélyezett iskolák megrendelhetik költségvetésükből. A felekezeti iskoláknak ajánlani lehet a megrendelést. Kiterjed e jól szerkesztett szaklap első helyen a tornázásra, azután a korcsolyázás, csónakázás, vívás, veloczipédezés stb. köreire. A kilenczedik év elején. A „Herkules“, mely hetven sportegyletnek hivatalos közlönye, s me­lyet a közoktatási miniszter rendeletileg ajánlott az összes tanintézetek­­nek, külön rovatokban foglalkozik a testedző sport minden fajával: a vadászat, lovaglás, athletika, torna, korcsolyázás, vívás, úszás, lab­­dázás, boxolás, lövészet, tourista-sport, veloczipédezés, kocsisport, csó­­­nakázás, vitorlázás stb. ismertetésével. E lap nyolcz évi fennállása alatt számos sport­egyesületet létesített az országban, versenydíjakat tűzött ki, hét külön szakmunkát adott ki a sport különböző ágairól s inaugurálta a tornatanítás nemzeti irányú reformját. E lap által nyolcz év előtt fölállított s azóta memorandumokban, röpiratban s felolvasásokban propagált re­form-program m­ból három pon­tot már létesített a közoktatási kormány: a tornaversenyek rendezését s a játékoknak és a korcsolyázásnak bevitelét az iskolába. De sorban megvalósításra kerülnek a „Herkules“ program­jának többi pont­jai is: a tornaképzés reformja, a vívásnak és úszásnak bevitele az iskolákba, a veszedelmes tornaszerek eltávolítása, a katonai gyakorlatoknak és a czéllö­­vésnek rendszeres tanítása, a tanuló kirándulások rendszeresítése, a torna­órák szaporítása, a tornatanárok fizetésének szabályozása, a testedzésnek az egyetemeken meghonosítása, nemzetközi sportkiállítás rendezése stb. stb. E prog­ramot megvalósításához tisztelettel kérjük a művelt közönség támogatását kilen­czedik évfolyamunk elején. A vallás- és közoktatásügyi miniszter kör­rendelete a „Herkules“ érdekében A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Magyarország összes tanke­rületi kir. főigazgatóihoz és kir. tanfelügyelőihez a következő iratot intézte : 47020. sz. A „Herkules­" czimü testgyakorlati hetilap, szerkesztik: Porzsolt Jenő és Porzsolt Kálmán, eddigi fennállása után olyannak bizonyult, mely a maga nemé­ben szakirodalmunkban hézagot pótol ennélfogva terjedése kívánatos. Felhívom tehát czimet, hogy hatáskörében az iskolában s azok elöljáróinak A „Herkules“ előfizetési ára „Pihenő “czimű szépiro­dalmi képes melléklappal együtt: egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, negyed évre 1 frt. Az előfizetési pénz postautalványon a „Herkules“ kiadóhivatalába (Budapest, József­ körút 5.) küldendő.

Next

/
Thumbnails
Contents