Herkules, 1893. január-december (10. évfolyam, 1-24. szám)

1893-01-01 / 1. szám

X. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1883. január 1. Előfizetési d­­ij : Negyedévre ....... 1 frt Félévre .............. 2 frt Egész évre........... 4? frt Egyes szám 20 kr. SZERKESZTIK : Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, József-körut 5. szám. Megjelelt h­avonkint kétszer. PORZSOLT JENŐ. PORZSOLT KÁLMÁN. Kéziratokat vissza nem küldünk. Az „Achiles“ Sport-Egylet,“ az „Aradi Korcs-Egylet, „Magy. Testgyakorlók köre“ a ..Beregszászi Korcsolyázó-Egylet,“ a „Bpesti, hegy­vidéki turista-Egylet,“ a „Budapesti Korcsolyázó-Egylet,“ a „Budapesti Torna-Egyle­t „Debreczeni Korcsolyázó-Egylet,“ a „Debreczen- Torna-Egylet,“ az „Egyetemi Athletikai Club,“ „Első Magyar Vivó-Egylet“, az „Érsekujvári Vivó- és Torna-Egyesület,“ a „Fertői Csóna­­kázó-Társaság,“ a „Győri Csónakázó-Egyesület,“ a „Kassai Korcsolyázó-Egylet,“ a ..Kolozsvári Athletikai Club,“ a Kolozsvári „Kor­csolyázó-Egylet,“ a „Főv. Vivó-Club,“ a „Körmendi Athletikai Club“, a Kunszentmártoni Csónakázó-Korcsolyázó-Egylet,“ a „Magyar- Óvári Torna- és Vivó-Egylet,“ a „­Marosvásárhelyi Kerékpár-Egylet,“ a „Makói Torna-Egylet“, a ..Maros-Vásárhelyi Korcsolyázó-Egylet“ a „Lévai Torna- és Vivó-Egylet,“a..Lőcsei Korcsolyázó-Egylet“a „Maros-Vásárh. Torna-Egyl.“ a „I.­Bányai Torna és Korcsolyázó-Egylet,“ Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet“, a „Nagy-Kanizsai Torna-Egylet,“ a „Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet,“ a „Nemzeti Hajós-Egylet“, a Neptun Budapesti Evező-Egylet,“ az „Ó-Becsei Kerékpár-Egyesület,“ az „Ó-Budai Torna-Egylet,“ a „Pécsi Athletikai Club“, a „Po­zsonyi Hajós-Egylet“, a „Pozsonyi Torna-Egylet,“ a „Privigyei Korcsolyázó Egylet,“ a „Rimaszombati Korcsolyázó-Egylet,“ a „Sátoralja­újhelyi Korcsolyázó-egylet,“ a „Selmeczi­ Akadémiai Athleta-Club,“ a „Soproni Korcsolyázó-Egylet,“ a „Szabadkai torna-Egylet,“a „Szarvasi Korcsolyázó-Kör,“ a „Szegedi Csónakázó-Egylet,“ a „Szegedi Korcsolyázó-Egylet“ a „Szegedi Torna-Egylet“ a „Székely-Udvarhelyi Korcsolyázó-Egylet,“ a „Székesfehérvári Korcsolyázó-Egylet“, a „Temesvári Korcsolyázó-Egylet“ és az „Újvidéki kerékpár-­­Bicych- Egyesület“ a „Pápai korcsolya-egylet“, a „Torontáli korcsolyázó- és hajós-egylet.“ „Szegedi Kerékpár-egyesület “ „Veszprémi torna­egylet“ „Tordai korcsolyázó-egylet“ „Budapesti Torna-Club“ „Zsombolyai athletikai club“ a „Szászvárosi athletikai club“, a „Szol­noki korcsolyázó-egylet“, a „Budapesti polgári lövészegyesület“ „Sportkedvelők köre ” HIVATALOS KÖZLÖNYE. A vallás- és közoktatásügyi miniszter e nagyméltósága 47.020. számú rendeletével ajánlja e lapot Magyarország összes tanintézeteinek. Tizedik év. Tizedik évébe lép e számmal a „Herkules“. Tíz éve lesz már, hogy a testedző sport terjesztésére s a magyarországi testi nevelés reformálására vállalkoztunk. Büszkén tekinthetünk vissza a lefolyt időre, mely a „Herkules“ egész programmjának mindenütt diadalt ara­tott. Gúny és kicsinylés fogadott a vaskalapos „torna­tudósok“ részéről s közöny a sportsmanek részéről. Ma már azonban reform­programmunknak majdnem minden egyes pontja elfogadtatott úgy a közoktatási kormány, mint a sportvilág által. Terjesztettük a sport minden ágát, úgy a felnőttek, mint az ifjúság körében. Szapo­rítottuk a testedző egyletek számát s intenzívebbé tettük működésüket nem csak a buzdítás, hanem külön érté­kes verseny­díjak kitűzése által is. Nem csak hogy ki­­lencz éven át minden fizetés és anyagi haszon nélkül, sőt áldozatokkal szerkesztettük a „Herkulesét, hanem ezenfelül egész kis szak­könyvtárt írtunk össze szintén minden honorárium nélkül. Így­ kiadtuk az első magyar könyvet a korcsolyázásról, az első magyar munkát a labdajátékokról, az első gyűjteményét a tornataoktatásra vonatkozó törvények és rendeleteknek, az első kötetet a veloczipédezésről, az első füzetet a vitorlázásról, az első rendszeres művet a tornázásról és a torna­kártyákról, valamint az első sport­novella-kötetet. Te­hát mindenütt, a sport minden ágában alapvető mun­kásságot fejtettünk ki. Agitácziónkkal kivittük, hogy a versenyek bevizettek az iskolákba s most már országos tornaversenyek és intézeti versenyek rendeztetnek, to­vábbá az eddigi német rendszerű tornát játékokkal, kirán­dulásokkal, a korcsolyázás és úszás sportjaival élénkí­tették. Mind ez eszme, mind e terv a „Herkules“-ből kelt szárnyra s a tudatlanság ép annyit támadott min­ket miattuk, mint a rossz akarat. Ma azonban régi el­lenfeleink versenyeznek velünk a reform -­alkotásokban. És ez igen helyes dolog. Mert az eszmének jóságát semmi sem bizonyítja jobban, mint ha minél többen megtámadják, a­míg új, s minél többen elcsenik, mikor már diadalra jutott. A szerkesztőség: TALLIÁN GYULA.

Next

/
Thumbnails
Contents