Herkules, 1894. január-december (11. évfolyam, 1-24. szám)

1894-01-01 / 1. szám

Előfizetési díj: Negyedévre ....... 1 frt Félévre ............... 2 frt Egész évre.......... 4 frt Egyes szám 20 kr. Negyedév h­avonk­b­il kétszer. SZERKESZTIK: S­z­e­r­ke­s­z­t fi slé­r XI évfolyam 1. szám. Budapest, 1894. január 1. RULES PORZSOLT KÁLMÁN. kiadóhivatal Budapest, József-körut 5. szám. Kéziratokat vissza nem küldünk. Az „Achiles" Sport-Egylet," az „Aradi Korcs.-Egylet. „Magy. Testgyakorlók köre" a „Beregszászi Korcsolyázó-Egylet,“ a „Bpesti, hegy­vidéki turista-Egylet,“ a „Budapesti Korcsolyázó-Egylet," a „Budapesti Torna-Egyle­t „Debreczeni Korcsolyázó-Egylet," a „Debreczeni Torna-Egylet," az „Egyetemi Ath­letikai Club," „Első Magyar Vivó-Egylet". az „Érsekújvári Vívó- és Torna-Egyesület," a „Fertői Csóna­­kázó-Társaság,“ a „Győri Csónakázó-Egyesület," a „Kassai Korcsolyázó-Egylet," a „Kolozsvári Ath­letikai Club." a Kolozsvári „Kor­csolyázó-Egylet," a „Föv. Vivó-Club." a „Körmendi Ath­letikai Club", a Kunszentmártoni Csónakázó-Korr­solyázó-Egylet." a „Magyar- Óvári Torna- és Vivó-Egylet,“ a „Marosvásárhelyi kerékpár-Egy­let." a „Makói Torna-Egylet", a,.Maros-Vásárhelyi Korcsolyázó-Egylet" a „Lévai Torna- és Vivó-Egylet," a..Lőcsei Korcsolyázó-Egylet"a „Maros-Vásárh. Torna-Egyl.“ a ..N.­Bányai Torna és Korcsolyázó-Egylet" Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet", a „Nagy-Kanizsai Torna-Egylet," a „Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet," a „Nemzeti Hajós-Egylet", a Neptun Budapesti Evező-Egylet," az „Ó-Becsei Kerékpár-Egyesület," az „Ó-Budai Torna-Egylet," a „Pécsi Ath­letikai Club", a „Po­zsonyi Hajós-Egylet", a „Pozsonyi Torna-Egylet,“ a „Privigyei Korcsolyázó Egylet," a ..Rimaszombati Korcsolyázó-Egylet," a „Sátoralja­újhelyi Korcsolyázó-egylet," a „Selmeczi Akadémiai Athleta-Club," a „Soproni Korcsolyázó-Egylet," a „Szabadkai, torna-Egylet,"a„Szarvas- Korcsolyázó-Kör," a „Szegedi Csónakázó-Egylet," a „Szegedi Korcsolyázó-Egylet" a „Szegedi Torna-Egylet" a „Székely-Udvarhelyi Korcsolyázó-Egylet," a „Székesfehérvári Korcsolyázó-Egylet", a ..Temesvári Korcsolyázó-Egylet" és az „Újvidéki kerékpár-­­Bicychi Egyesület" a „Pápai korcsolya-egylet", a „Torontáli korcsolyázó és hajós-egylet." „Szegedi Kerékpár-egyesület." „Veszprémi torna, egylet" „Tordai korcsolyázó-egylet" „Budapesti Torna-Club" „Zsombolyai athletikai club" a „Szászvárosi ath­letikai club", a „Szol­noki korcsolyázó-egylet", a „Budapesti polgári lövészegyesület " „Sportkedvelők, köre", a „Magyar Úszó-Egylet" HIVATALOS KÖZLÖNYE. közoktatásügyi miniszter e nagyméltósága 47.020. számú rendeletével ajánlja e lapot Magyarország összes tanintézeteinek. iz éves jubileum. (1SS4 - 1994 ) Tiz éves munkásságunk jubileumát minden zaj nél­kül, csöndes munkával üljük meg. Több tövissel, mint rózsával volt berakva e tíz éves pálya ; a reá való visz­­szaemlékezésre tehát nem érdemes sok időt fecsérelnünk, annyival kevésbbé, mert előttünk még számos megol­datlan feladat s bevégezendő munka áll. Múlt számunkban röviden rámutattunk azokra a pontokra, melyeket tíz éves programmunkból létesíte­nünk sikerült, azokból láthatták olvasóink, hogy mely feladatok várnak még a jövőben reánk. Oly fontosak és oly sürgősek ezek a teendők, hogy a tíz éves fordulónál nem állhatunk meg pihenni, s nincs időnk magunkat jubiláltatni, összes jutalmul és elégtételül tíz éves munkánkért az elért erkölcsi sikereken kívül csupán azt választottuk, hogy az első dec­ennium lezárásakor betekintést enged­tünk a sportvilág irányadó személyiségeinek a mi tíz éves működésünk titkos rugóiba, műhelyünkbe és in­­tenczióinkba. Mint már múlt számunkban jeleztük, fölkértük a budapesti sportegyesületek képviselőit, hogy vizsgálják át lapunk számadásait s állapítsák meg, vájjon tíz éves működésünkben csakugyan ideális c­élzatok vezettek-e bennünket, vagy pedig önző érdekek ? E kérdésre válaszul minden kommentár nélkül kö­zöljük­ az alábbi nyilatkozatot. S ezzel megültük a mi jubileumunkat. • Nyilatkozat. Alulírottak, a budapesti sportegyesületek képviselői — Porzsolt Kálmán úrnak, a „Her­kules“ szerkesztőjének fölkérésére — a Herku­les tiz éves fennállása alkalmából átvizsgáltuk a lap számadásait s könyveit és ezekből a kö­vetkezőkről győződtünk meg: 1." a testi nevelés reformjának előmoz­dítására s a testedző sport terjesztésére 1884-ben alapított „Herkules“ czimű lapot Porzsolt testvér urak tiz éves fennállása alatt teljesen díjtalanul s minden anyagi haszon nélkül szerkesztették; 2 a testgyakorlati és sport­irodalom gyarapítására szolgáló „Herkules“ könyv­tárt is hasonlóképen dijtalanul szerkesz­tették ; 3. dijtalanul írták a következő kötete­ket, nevezetesen : Porzsolt Jenő úr „A kor­csolyázás kézikönyve“, Porzsolt Kálmán úr „A testgyakorlati oktatás rendszere“, Porzsolt Lajos úr „A labdajátékok könyve“, „A tornázás kézi­könyve“ és a „Tornakártyák“ czímű műveket; mindezeken felül 4. Porzsolt Kálmán úr ez időtartam alatt a „Herkules“ fenntartására deficitkép ösze­­szesen 2164, azaz kétezerszázhatvannégy fo­rintot fizetett sajátjából. Budapest, 1893. decz. 21. Hegedűs Sándor orsz. képviselő, a „Nemzeti tornaegylet“ elnöke. Dr. Hudomel József :­ „Hunnia magyar kerékpáregylet“ elnöke. Gerenday György a „Magyar athletikai­ club“ alelnöke. Dr. Kollár Lajos a Budapesti tornaegylet“ elnöke. Dietzl Gusztáv a „Neptun budapesti övezösegylet“ pénzbirnoka. Iszer Károly a „Budapesti tornaclub“ képviseletében. Freyberger Pál a „Budapesti polg. lövészegyesület“ h. főlövész­­mestere. ‘ . V - 0*4 Lajos . ,j n „Budapesti polgári lövész-egyesület“ pénztárnoka.^ ■. ./T­

Next

/
Thumbnails
Contents