Herkules, 1898. január-december (15. évfolyam, 1-24. szám)

1898-01-05 / 1. szám

1. szám. Előfizetési díj: Negyedévre............ 1 frt Félévre__________ 2 frt Egész évre ______ 4 frt Egyes szám 20 kr. Megjelen havonkint kétszer. XV. évfolyam. A kőszegi á.­ kön­zelettár Az Achiles Sport-Egylet, Aradi Korcsolyázó-Egylet, Budapesti polgári lövészegyes., Budapesti Torna-Club Beregszászi Korcsolyázó-egylet, Bpesti hegyvidéki Turista-Egyl., Budapesti Korcsolyázó-Egylet, Budapesti Torna-Egylet, Délvidéki Kerékpár-Egylet, Debreczeni Korcsolyázó-Egylet Debreczeni Torna-Egylet, Fővárosi Vívó-Club, Érsekujv. Vívó­­s Torna-Egyes­, Győri Csónakázó-Egyesület, Gyöngyösi Korcsolyázó-Egylet. Kassai Korcsolyázó-Egylet, Kassai Tornázó- és Vivő-Egyes. Kolozsvári Athletikai Club, polgári fiúiskola ara 1876. Ziti : fi'sZs HERKULE SZERKESZTIK PORZSOLT JENŐ. PORZSOLT KALMAN. Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet, Körmendi Athletikai Club, Kunsztmártoni Csen.-Korcs.-Egyl. Lévai Torna- és Vívó-Egyet Lőcsei Korcsolyázó-Egylet, Lőcsei vívó- és Torna-Egyesület, Magy. Testgyakorlók Köre, Márm.-szigeti ifj. torna-egylet, Magyar Úszó-Egylet, Maros-Vásárhelyi Torna-Egylet, Magyar-Óvári Torna- szivó-Egyl., Marosvásárhelyi Kerékpár-Egylet, Maros-Vásárhelyi Korcs.-Egylet, N.-Bányai Torna- és Korcs.-Egyl., Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egyl., Nagy-Kanizsai Torna-Egylet, Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet, Nemzeti Hajós-Egylet, Neptun Bpesti Evező-Egylet, O-Becsei Kerékpár-Egyes., Ó­budai Torna-Egylet, Pécsi Athletikai Club, Pozsonyi Hajós-Egylet, Pápai Korcsolya-Egylet, Pozsonyi Torna-Egylet,t, Privigyei Korcs.-Egylet, Rimaszombati Korcs.- Egylet Quarnero csónakázó.-egylet, Sátoraljaújhelyi Korcs. Egyl. Selmeczi Akad. Athléta-Club, Soproni Korcsolyázó-Egylet, Soproni ev. főgymn. testgy. köre. Sportkedvelők Köre, Szabadkai Sport-Egylet, HIVATALOS KÖZLÖNYE A múlt és a jövő Az év első napja csaknem mindenkit bi­zonyos magába szálló, számotvető gondolko­dásra késztet. Mennyiben felelt meg lapunk is a múltban kötelességének, mennyiben érdemli meg a jövőt illetőleg a bizalmat, azt olvasóink illetékesek megítélni, de a mi kötelességünk mérlegelni a múlt év eseményeit s részben, irányt szabni a jövő munkásságának. A testgyakorlatok ügyében minden­esetre a legjelentősebb az ifjúsági testgyakorlatok kér­dése, melynek a múlt év sok kecsegtető jó reménységet hozott, de a valósulás csak a jö­­vőé. Mindenesetre az iskolai tornázásban a mi­nisztériumi külön szakosztály felállítása kor­szakot alkotna, mert a sok tervezgetésnek, re­formeszméknek megtestesülését eredményezné. A kerületi tornaversenyen a vidéki tanuló­ságnak sok panasza volt a fővárosi egyletek­ben gyakorló bajnok­társaiknak könnyű győ­zelmük miatt. E kérdésben a Magy. Athletikai Club memoranduma a kellő helyen, a közok­tatásügyi minisztériumban van, és elintézése bizonynyal tisztázni fogja ez ügyet is. Egyik­másik tanügyi lapban az ifjúságnak elsportoso­­dása ellen felmerült jogosult hangok is le fog­nak csillapodni, ha a középiskolai tanulóknak egyleteskedését a minisztérium intézi el. A testi erősödés ügyét türelmetlenül sürgető, ennek mindenek felett való fontosságát hangoz­tató czikkek lapunkban is voltak olvashatók, mely hang, mely modor sok tanügybarát előtt ellenszenvessé tették a tornázást és az eltor­­nászosodás korai vádját idézték elő. — De ugyan ki beszélhet a jó túlhajtásáról, mikor a legtöbb iskolának még kellő tornaterme sincs, játéktere alig néhánynak, a harmadik tornaórá­ról már ki sem beszél ! Sőt már arról is vitat­koznak, hogy a játék a tanulót hátráltatja ta­nulásában, hogy a tornaóra után szelleme kép­telen a munkára. Tanárok, tanítók beszélnek és írnak komolyan a tornázás ellen általában. Mi voltunk az elsők, kik a természetesebb mozgá­sokat, a szabadban való játékot először sür­gettük a német szobatornával szemben, de soha­sem beszéltünk általában a tornázás ellen. — Megértük, hog­­ a megindított szekeret magunk­nak kell fékezni. Nem a tornázás, hanem a rossz tornatanítás ellen kell küzdeni. A múlt arra tanítson bennünket, hogy türelemmel és előrelátással építsünk. Sok szó hangzik fel az ifjúsági versenyek ellen is, melyek pedig oly sok jót eredményez­tek. De itt is az a baj, hogy a megindult mun­kásság félbeszakadt és vezetés, felügyelet nél­kül a jó ügy rossz irányba halad. Az egyleti életben főleg az athleticizmus tért­ódítása és gyakorlásában való tökéletese­dése érdemel említést. Fővárosi és vidéki torna­egyleteink nem zárkóznak el többé az athleti­kai gyakorlatok és versenyektől és így eleve­nebb élet költözött körükbe. A kerékpározás rohamosan terjed, s vele az egyletek alakulása, ÁLLOMÁNYBÓL TÖRÖLVE CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Kőszeg /Szerkesztője Ferencz-körút " földszint 03 ~ 1- TTKi Kiadóhivatal , V József-körút 43 Szabadkai Torna-Egylet, „___ Szarvasi Korcsolyázó Kör, //^ rf Szatmár Németi torna és vivót-egyl. " A1 Szegedi Csónakázó-Egylet, Szegedi Korcsolyázó-Egylet, Szegedi Torna-Egylet, Székely-Udvarhelyi Korcs.-Egylet, Székesfehérvári Korcs.-Egylet, Szegedi Kerékpár-Egyesület, Szászvárosi Athletika-Club, Szolnoki Korcsolyázó-Egylet, Temesvári Korcsolyázó-Egylet, Torontáli Korcs.- és hajós-Egylet, Torontáli athletikai club Tordai Korcsolyázó-Egylet, Újvidéki Kerékpár-Egyesület, Veszprémi Torna­ Egyesület, Zsombolyai Atlétikai­ Club, vallás-és közoktatásügyi miniszter , nagyméltósága 47.020 számú rendeletével ajánlja e lapot Magyarország összes tanintézeteinek.

Next

/
Thumbnails
Contents