Herkules, 1902. január-december (19. évfolyam, 1-24. szám)

1902-01-15 / 1. szám

T­orna-magánórák. Szerkesztőségünkhöz érkezett levélből kö- | ZöljÜk aZ ollanói .3 lév Kc«.l, k­e..­,­ 1 OMj ÚlV !kC/,vi vk.v I szempontjából nyilvánosan is válaszolhassunk: „T. szerkesztő urak, szíveskedjenek felvilá­gosítani, hogy nekem, mint tornatanárnak nin­­csen-e jogomban, hogy tanítványaimat a szülők Vör­­ével, sőt azok felkérésére a délutáni­­ alatt az iskolai tornateremben külön Ahassam.“ . ..Megjegyzem, hogy a­zok havonként egy forintot fizetnek és igaz­­előtornászok közül a szegényebbek fent is velünk vannak.“ stb. Az igy feltett kérdésre feleletünk csak az lehet, hogy általában nincs joga egy tanárnak, így atom­tanárnak sem, tanítványait privát órá­kon o­ktatni.­­ Az ily különórák adására az általá n­­os tilalmat még az igazgató sem szüntet­heti meg, han­y a jogot kérelem útján csak az iskolafenntartó­ hatóságok nyújthatják, így van e dolognak száraz jogi oldala, mely alól azonban, nagyon jól tudjuk, úgy a múltban, mint jelen­ben, igen sok nem is gáncsolható kivétel volt és van. Ugyanis az igazgatók tudtával több is­kolában tartanak a tornatanárok privát­ órákat úgy a tornázásból, mint a vívásból. — De az igazgató engedélye, sőt ellenőrzése nélkül, mi úgy tudjuk, hogy egy iskolában sem volt ily magánoktatás, mert ezt senki sem helye­selhetné. Az oly tárgyakból egy tanár­­se taníthatja semmi feltétel alatt sem magánórán növendékeit, melyekből a rossz osztályzat esetleg i mt szé­kít.vog:' it. de enyhébben í­óható fel a dolog az ügyességek tanításánál a tornánál, szépírás­nál. — sőt e tárgyaknál mi nagyon is óhajtan­dónak tartjuk, h­ogy a hátramarad­ottabbak külön oktattassanak. De itt aztán a felsőbb. ' -beleegyezésén kívül azst is óhajtanak, h­og­y különórákra való felhívás az igazgató által esz­közöltessék és a tandíjat is az igazgató szedje be.­­ Kerülni kell ugyanis minden látszatot, nehogy ez ügy a tanár jövedelmének növelése­ként tűnjék fel. Az ily különórák ne is havonként díjaztas­­sanak, hanem a tandíjfizetések alkalmával. Az igaz, hogy ezáltal ismét az igazgatók munkája szaporodik, de az iskola érdeke és a tanári te­kintély védelme nem engedi hogy a t­anatanár tartsa a markát a forintokért tanítványai elé Kérdés azonban még, hogy általában jó-e, kívánatos-e, hogy a külön tornaórák minden iskolában meghonosodjanak. — Erre határozot­tan azt felelhetjük, hogy a mai heti két órai tornázás mellett jó és kívánatos a magánóra adás. — Mert e magánórákra a szülők főleg a gyenge, különös figyelmet érdemlő gyermekeiket küldik. Az igaz, hogy az erős, jó tornász ifjak is eljárnak ez órákra, de ezeket semmikép sem lehet a gyengékkel együtt tornásztatni. — A tornatanár feladata aztán, hogy e magánórákon XIX. évfolyam. Budapest, 1902. január 15. Előfizetési díj: Szerkesztőség: Negyedévre......... 2 kor. Félévre ... ......... 4 kor. Egész évre......... 8 kor. Egyes szám 40 fill.HERKULES IX., Ferenc­ körút 31. szám, 1 em. SZERKESZTIK : Kiadóhivatal: Megjelen havonkint PORZSOLT JENŐ. PORZSOLT KÁLMÁN. VIII., József-körút 43. kétszer. szám, földszt. Az Achiles Sport-Egylet, Aradi Korcsolyázó-Egylet, Budapesti polgári lövészegyes., Budapesti Torna-Club,, Beregszászi Korcsolyázó-Egylet,I­7 . Bpesti hegyvidéki Turista-Egyl , Budapesti Torna-Egylet, Délvidéki Kerékpár-Egylet, , Debreczeni Korcsolyázó-Egylet, Debreczeni Torna Eg­rlet, ■Fővárosi Vivó-Club, Érsekujv. Vívó­­s Torna-Egyes.,­­ Győri Csónakázó-Egyesület,­­ Gyöngyösi Kor­csolyázó-Egy­let, Kassai Korcsolyázó-Egylet, Kassai Tornázó- és Vivó-Egyes Kolozsvári Athletikai Club, Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet, Körmendi Athletikai Club, Kunsztmártoni Csón.-Korcs.-Egyl., Lévai Torna- és Vivó-Egylet, Lőcsei Korcsolyázó-Egy­let, Lőcsei Vívó- és Torna-Egyesület, Magy. Testgyakorlók Köre, Márm.-szigeti ifj. Torna-Egylet, Magyar Úszó-Egylet, Maros-Vásárhelyi Torna-Egylet, Magyarrávári Torna-­­ Vivó-Egyl., Maros-Vásárhelyi Kerékpár-Egylet, Maros-Vásárhelyi Korcs -Egyl., N.-Bányai Torna- és Korcs.-Egyl . Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet, Nemzeti Hajós-Egylet, Neptun Bpesti, Evező-Egylet, Ó-Becsei Kerékpár-Egyes., Ó-Budai Torna-Egylet, Pécsi Athletikai Club, Pápai Korcsolya-Egylet, Pozsonyi Torna-Egylet, Privigyei Korcs -Egylet, Rimaszombati Korcs.-Egylet, Quarnero Csónakázó-Egylet, Sátoraljaújhelyi Korcs.-Egylet, Selmeczi Akad. Athléta Club, Soproni Korcsolyázó-Egylet, Soproni ev főgymn. testgy. Köre, Sportkedvelők Köre, Szabadkai Sport-Egylet, Szabadkai Torna-Egylet, Nagy-Kanizsai Torna-Egylet, Nagy-Kallói Korcsolyázó-Egylet, HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szarvasi Korcsolyázó-Kör, Szatmár-Németi torna és vivó-egyl., Szegedi Csónakázó-Egylet, Szegedi Korcsoly­ázó-Egylet, Szegedi Torna-Egylet, Székely-Udvarhelyi Korcs.-Egylet., Székesfehérvári Korcs.-Egylet, Szegedi Kerékpár-Egyesület, Szászvárosi Athletika Club, Szolnoki Korcsolyázó-Egylet, T­e­m­e­s­cső Lysá­zó. Egylet, Torontáli KstfánMiássrajós-Egylet Torontáli Athletikai Club,­­bordái Korcsolyázó-Egylet, Újvidéki Kerékpár-Egyesület, Veszprémi Torna-Egyesület, Zsombolyai Athletikai Club A vallás- és közoktatásügyi miniszter ő nagyméltósága 47.020. számú rendel­tével ajánlja e hpot Magya­­rs­zág összes tanintézeteinek. -----------------------,------­

Next

/
Thumbnails
Contents