Herkules, 1906. január-december (23. évfolyam, 1-20. szám)

1906-01-15 / 1. szám

­. szám. XXIII. évfolyam. Budapest, 1906. január 15. Előfizetési dij: Negyedévre.......2 kor. Félévre ............... 4 kor. Egész évre... ... 8 kor.HERKULES Egyes szám 40 fill. Szerkesztőség: Megjelen julius és augusztus kivételével havonként kétszer. PORZSOLT JENŐ: Az Achilles Sport-Egylet, Aradi Korcsolyázó-Egylet, Budapesti polgári lövészegyes , Budapesti Torna-Club, Beregszászi Korcsolyázó-Egylet, Bpesti hegyvidéki Turista-Egyl., Budapesti Torna-Egylet, Délvidéki Kerékpár-Egylet, Debreczeni Korcsolyázó-Egylet, Debreczeni Torna-Egylet, Fővárosi Vivó-Club, Érsekujv. Vívó­­s Torna-Egyes­, Győri Csónakázó-Egyesület, Gyöngyösi Korcsolyázó-Egylet, Kassai Korcsolyázó-Egylet, Kassai Tornázó- és Vivó-Egylet, Kolozsvári Athletikai Díj , Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet, Körmendi Ath­letikai Club, Kunsztmártoni Csen -Korcs -Egyl., Lévai Torna- és Vivó-Egylet, Lőcsei Korcsolyázó Egylet, Lőcsei Vívó- és Torna-Egyesület, Magy. Testgyakorlók Köre, Márm.-szigeti ifj. Torna-Egylet, Magyar Úszó-Egylet, Maros-Vásárhelyi Torna-Egylet, Magyar-Óvári Torna- s Vivó-Egyl. Maros-Vásárhelyi Kerékpár-Egyl., Maros-Vásárhelyi Korcs.-Egylet, N.-Bányai Torna- és Korcs.-Egyl., Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet, Nagy-Kanizsai Torna-Egylet, Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet, HIVATALOS Nemzeti Hajós-Egylet, Neptun Bpesti Evező-Egylet, Ó-Becsei Kerékpár-Egyesület, Ó-Budai Torna-Egylet, Pécsi Athletikai Club, Pápai Korcsolya-Egylet, Pozsonyi Torna-Egylet, Privigyei Korcs.-Egylet, Rimaszombati Korcs.-Egylet, Quarnero Csónakázó-Egylet, Sátoraljaújhelyi Korcs.-Egylet, Selmeczi Akad. Athleta Club, Soproni Korcsolyázó-Egylet, Soproni ev. főgymn. testgy. Köre, Sportkedvelők Köre, Szabadkai Sport-Egylet, Szabadkai Torna-Egylet, KÖZLÖNYE, Szarvasi Korcsolyázó-Kör, Szatmár-Németi Torna- s Vivóegyl., Szegedi Csónakázó-Egylet, Szegedi Korcsolyázó-Egylet, Szegedi Torna-Egylet, Székely-Udvarhelyi Korcs.-Egylet, Székesfehérvári Korcs.-Egylet, Szegedi Kerékpár-Egyesület, Szászvárosi Athletikai­ Club, Szolnoki Korcsolyázó-Egylet, Temesvári Korcsolyázó-Egylet, Torontáli Korcs.-és Hajós-Egylet, Torontáli Athletikai Club, Tordai Korcsolyázó-Egylet, Újv­déki Kerékpár-Egyesület, Veszprémi Torna-Egyesület, Zsombolyai Athletikai­ Club Együttes disztornák. A téli sportesemények közt mindenesetre a legáltalánosabb kedveltségű­­ látványosságok az egyleti disztornázások, és nemzeti erősödés szem­pontjából is a legtöbb figyelmet érdemelnek. Érdemes tehát az egyleti hisztornázásokkal fog­lalkozni, keresni a módokat, melylyel az ügyet előbbre lehetne vinni. Minden sport csak úgy lendülhet fel, ha iránta nemcsak az azt űzők, hanem a közönség széles rétege is érdeklődik. Ez az érdeklődés a sportoknál a versenyek, mu­tatványok tömeges látogatásában nyilvánul. Ugy de itt mindjárt gátló körülményre bukka­nunk, mert az egész országban nincsen egyet­len olyan téli tornacsarnok, hol nagyobb számú tornászok és megfelelő számú közönség elférne. A Nemzeti Torna­ Egylet tágas csarnoka is csak kevés nézőre számítva épült, s itt is a torná­szoktól kell elvenni a tért, ha nagyobb közön­séget várnak. Pedig e szép csarnok könnyen el volna látható körbefutó karzattal, hol elég nagy közönség találna helyet. Az egyesület maga ta­lán nem bírná az átalakítással járó kiadásokat, de azt hisszük, hogy ily munkára úgy a város, mint az állam szívesen nyújtana támogatást. E támogatást az egylet azzal hálálná meg, hogy helyiségeit a téli évadban pár estére átengedné más egyleteknek is disztornáikra. De ha egyszerre fel is épülne felsőbb tá­mogatás, vállalkozás, vagy egyesülés útján va­lamely alkalmas helyen egy hatalmas tornacsar­nok, azért az ügy nem nyerne vele. Úgy va­gyunk ugyanis, hogy a sok apró sport és tor­naegyesület külön-külön sem elég jó tornászt, sem elég fizető közönséget nem tudna össze­­toborzani Azért úgy kellene a hatalmasabb tornász­élet fellendítéséhez fogni, hogy több egyesület együttes disztornát rendezne , így a mutatványok is szebbek lennének, a közönség meg nagyobb számban jellene meg. A nyári szövetkezeti disztornázások szoká­sos sikertelensége ne vegye el az intéző körök kedvét, mert tornázásunk, mint különben is szobai növény, még oly fejletlen, hogy a nagy szabad tért, az erős napfényt még nem bírja ki. Különben is a mi meleg nyárunkon, sőt már tavasszal is a tornászatot mindenki az időjá­ráshoz jobban találó sporttal cseréli fel. De té­len mindenki tornázik : evezős, atléta, kerékpá­ros, labdarúgó stb. Mindezen sportbarátoknak résztvevése a disztornázásokban biztosítaná a nagy­közönség érdeklődését is. SZERKESZTIK : PORZSOLT KÁLMÁN. A vallás- és közoktatásügyi miniszer­­ nagyméltósága 47.020. számú rendeletével ajánlja e lapot Magyarország összes tanintézeteinek.

Next

/
Thumbnails
Contents