Herkules, 1910. január-december (27. évfolyam, 1-20. szám)

1910-01-15 / 1. szám

1. szám. Előfizetési dij: Negyedévre... . 2 kor. Félévre.................. 4 kor. Egész évre.......... 8 kor. XXCVII. évfolyam HERKULES SZERKESZTIK : PORZSOLT JENŐ, PORZSOLT KÁLMÁN. Főmunkatárs: KÁRPÁTI BÉLA. Budapest, 1910. január 15. Szerkesztőség és kiadóhivatal LX., Ferencz-körút 31. szám, I. em­. Egyes szám 40 fill. Achilles Sport-Egylet Aradi Korcsolyázó-Egylet Budapesti polgári lövészegyes., Budapesti Torna-Club, Beregszászi Korcsolyázó-Egylet, Bpesti hegyvidéki Turista-Egyl., Budapesti Torna-Egylet, Délvidéki Kerékpár-Egylet, Debreczeni Korcsolyázó-Egylet, Debreczeni Torna-Egylet, Fővárosi Vivó-Club, Érsekujv. Vivó-­s Torna-Egyes., Győri Csónakázó-Egyesület, Gyöngyösi Korcsolyázó-Egylet, Kassai Korcsolyázó-Egylet, Kassai Tornázó- és Vivó-Egylet, Kolozsvári Athletikai Chi­p, Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet, Körmendi Athletikai Club, Kunsztmártoni Csen.-Korcs -Egyl., Lévai Torna- és Vivó-Egylet, Lőcsei Korcsolyázó Egylet, Lőcsei Vívó- és Torna-Egyesület, Magy. Testgyakorlók Köre, Márm.-szigeti ifj. Torna-Egylet, Magyar Úszó-Egylet, Maros-Vásárhelyi Torna-Egylet, Magyar-Óvári Torna- s Vivó-Egyl., Maros-Vásárhelyi Kerékpár-Egyl., Maros-Vásárhelyi Korcs-Egylet, N.-Bányai Torna- és Korcs.-Egyl., Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet, Nagy-Kanizsai Torna-Egylet, Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet, Nemzeti Hajós-Egylet, Neptun Bpesti Evező-Egylet, Ó-Becsei Kerékpár-Egyesület, Ó-Budai Torna-Egylet, Pécsi Athletikai Club, Pápai Korcsolya-Egylet, Pozsonyi Torna-Egylet, Privigyei Korcs.-Egylet, Rimaszombati Korcs.-Egylet, Quarnero Csónakázó-Egylet, Sátoraljaújhelyi Korcs.-Egylet, Selmeczi Akad. Athleta Club, Soproni Korcsolyázó-Egylet, Soproni ev. főgymn. testgy. Köre, Sportkedvelők Köre, Szabadkai Sport-Egylet, Szabadkai Torna-Egylet, Szarvasi Korcsolyázó-Kör, Szatmár-Németi Torna- s Vi Szegedi Csónakázó-Egylet, Szegedi Korcsolyázó-Egylet, Szegedi Torna-Egylet, Székely-Udvarhelyi Korcs.-Egylet, Székesfehérvári Korcs.-Egylet, Szegedi Kerékpár-Egyesület, Szászvárosi Athletikai­ Club, Szolnoki Korcsolyázó-Egylet, Temesvári Korcsolyázó-Egylet, Torontáli Korcs.-és Hajós-Egylet, Torontáli Athletikai Club, Tordai Korcsolyázó-Egylet, Újv­déki Kerékpár-Egyesület Vesznép­ T­rna-Egyesület, Zsombolyai Athletikai­ Club h­ivatalos közlönye. Megjelen július és augusztus kivételével havonta kétszer. A jobb jövő reménye. A tornatanárok jobb jövőjéről akarunk szólni, de azt is mondhatjuk, hogy ezzel az iskolai testinevelés jövőjéről is szólunk Minden munkánál lelkesítő a munka értékének igaz­ságos jutalmazása; miért volna kivétel a torna­tanár munkája? A legáldottabb vidám kedély, a legnyugodtabb, a gondatlan élet mellett telje­sítheti csak a tanárság kötelességét. A gyer­mekvilág szeretete, a pálya megkedvelése a lelkes munka csak elégedett vagy legalább is nyugodt kedélyből származhatik. Ugy de milyen nyugodt az a tanár, ki óra alatt is azon gon­dolkozik, hogy honnan szerezzen pénzt éhező családjának. Mert azt beláthatja mindenki, hogy a nagy­városban ezer forintból csak egy kicsit népes család is alig élhet meg. De ne panaszkodjunk! Hála miniszterünk­nek, Apponyi Albertnak és lelkes tanácsossának dr. Barkóczy Sándornak, hogy a tornatanárok idősebbjei megkapják a várva várt fizetés­eme­lést. Mikor ezért az egész tornatanárság nevé­ben köszönetet mondunk, legyen szabad a hálátlanság színe nélkül a tanárság szerény óhajtását tolmácsolnunk. Tudja azt minden vagyontalan ember, hogy az életnek halálig tartó anyagi gondját a legtöbben a csekély kezdőfizetés korában szerzik meg, mikor soknak a tanulói években szerzett adósságokat is fizetni kell. Az is ter­mészetes dolog, hogy a mai, kevés időhöz kötött tél­­­atanári képesítésnek nem adhat az állam a mainál sokkal nagyobb díjazást. De azt szerénytelenség nélkül kívánhatjuk, hogy többet dolgozhassunk, hogy sorsunkon akkor, mikor a munkát még jobban bírjuk, valamit lendít­hessünk. Azt óhajtanák tehát, hogy szabályoz­­tatnék mellékfoglalkozásunk s ezzel nagyon­­szükséges mellékjövedelmünk. Az első munka, melyet a középiskolai tornatanítási utasítás is ránk ró, az előtornász­­órák tartása. Ezt addig is csaknem minden tornatanár tartott, hetenként egy órát. Ez nem elég, mert a nyolc osztály tanulóiból így csak a felsőbb osztályok tanulói jöttek, mely osz­tályokban már csapattornázás folyik. Holott az előtornászórák felfogásunk szerint nem csak az előtornászoknak valók, hanem az osztályok feltűnően fejlett és ügyes minden tanulójának. Így­ lenne az előtornászóra az iskolai tornakör alapja. Az ily órák díjazása, tehát méltóan illetné az iskolafenntartó ható­ságot. De a gyengébb testűek, felmentett tanulók orvosi utasításra való tornáztatása is a torna-

Next

/
Thumbnails
Contents