Herkules, 1912. január-december (29. évfolyam, 1-20. szám)

1912-01-15 / 1. szám

% t~ ö ..A': ■■ kzék * v- N­I -I. szám. XXIX. évfolyam. / —• Budapest, 1912 január 15. Előfizetési dij: Negyedévre..._ 2 kor. Félévre .............. 4 kor. Egész évre... ... 8 kor.HERKULES Egyes szám 40 fill PORZSOLT JENŐ. PORZSOLT KÁLMÁN. Kőmunkatárs: KÁRPÁTI BÉLA. Szerkesztőség és kiadóhivatal IX., Üllői út 119. sz. földszint 2. SZERKESZ­TIK : Achilles Sport-üegylet Aradi Korcsolyázó-Egylet Budapesti polgári lövészegyes., Budapesti Torna-Club, Beregszászi Korcsolyázó-Egylet, Bpesti hegyvidéki Turista-fegyl., Budapesti Torna-Egylet, Délvidéki Kerékpár-Egylet, Debreczeni Korcsolyázó-Egylet, Debreczeni Torna-Egylet, Fővárosi Vivő-Club, Érsekujv. Vivő­­s Torna-Egyes., Győri Csónakázó-Egyesü­let, Gyöngyösi Korcsolyázó-Egylet, Kassai Korcsolyázó-Egylet, Kassai Tornázó- és Vivő-Egylet. Kolozsvári Athletikai Club Kolozsvári Korcsolyázó-Egy­let, Körmendi Athletikai Club, Kunsztmártoni Csen -Korcs -Egyl., Lévai Torna- és Vivó-Egylet, Lőcsei Korcsolyázó Egylet, Lőcsei Vívó- és Torna-Egyesület, Magy. Testgyakorlók Köre, Márm.-szigeti ifj. Torna-Egylet, Vlagyar Úszó-Egylet. ,Vlaros-Vásárhelyi Torna-Egylet, Magyar-Óvári Torna- s Vivó-Egyl . Vl­áros-Vásárhelyi Kerék­pár-Egyl., Maros-Vásárhelyi Korcs -Egylet, N -Bányai Torna- és Korcs.-Egyl., Magy-En­yédi Korcsoly­ázó-Egy­let, Nagy-Kanizsai Torna-Egylet, Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet, h­ivatalos Nemzeti Hajós-Egylet, Neptun Bpesti Evező-Egylet, D-Becsei Kerékpár-Egyesület, Ó-Budai Torna-Egylet, Pécsi Athletikai Club, Pápai Korcsolya-Egylet, Pozsonyi Torna-Egylet, Privigyei Korcs.-Egylet, Rimaszombati Korcs.-Egylet, Quarntro Csónakázó-Egylet, Sátoraljaújhelyi Korcs.-Egylet, Selm­eczi Akad. Athleta Club, Sopron Korcsolyázó-Egylet, Soproni ev. főgyim­­­cestgy Köre, Sportkedvelők Köre, Szabadkai Sport-Egylet, Szabadkai Torna-Egylet, KÖZLÖNYE Szarvasi Korcsolyázó-Kör, Szatmár-Németi Torna-­­ Vivóegy., Szegedi Csónakázó-Egylet, Szegedi Korcsolyázó-Egylet, Szegedi Torna-Egylet, Székely-Udvarhelyi Korcs -Egylet,­­ Székesfehérvári Korcs­-Egylet, Szegedi Kerékpár-Egyesület, Szászvárosi Ath­letikai­ Club, Szolnoki Korcsolyázó-Egylet Temesvári Korcsolyázó-Egylet, Torontáli Korcs­- és Hajós-Egylet Torontáli Athletikai Club, Tordai Korcsolyázó-Egylet, Új­vidéki Kerékpár-Egyesület, Veszprém, To­­rn­a-Egyesü­let, Zsombolyai Athletikai­ Club Megjelen július és augusztus kivételével havonta kétszer. A ferenczvárosi fiúk győzelme, Berlin, Hamburg, Bréma labdarúgói hódol­tak meg a Ferenczvárosi Torna Club labda­rúgói előtt. Londonban, a labdarúgás hazájá­ban is jól megállták helyüket. Athlétáink, vivőink, úszóink, evezőseink külföldi dicső szereplése után a legnépszerűbb sportban aratott eme győzelmeket, mondhatjuk az egész ország mű­veltebb közönsége lázasan leste s most lelke­sen üdvözli a győzteseket. Magasabb szempontból nézve talán sok savanyu lélek előtt kicsinyesnek tűnhetik fel ez az országos győzelmi mámor, melyet Lon­don, Berlin, Hamburg lakosaiból összesen nem nézett végig annyi ember, mint mennyi nálunk egy vasárnapi rendes mérkőzésen egy pályán megjelenik. Annyi igaz e savanyú bölcsesség­ből, hogy nemzeti hiúságunknak kevés is elég a lelkesedésre, de viszont az is igaz, hogy sport szempontjából e győzelem nem kicsiny dolog. S ha már más téren nemzetünknek nem kínálkozik babér, annál jobban örüljünk a sport igazságos, a nagy politikától távol eső küzdelmein elért győzelmeinken. "De a sportszemponton kívül is azért örü­lünk magyar fiúk versenygyőzelmének, mert az ifjúságnak iskolai testi nevelésére is jótékony hatást gyakorol Sok szülő gyermekeinek testgyakorlatára csak azután kezd figyelmet fordítani, mikor a versenyeken látja a küzdőket. A versenyek közönségének 50 százaléka maga soha semmi­féle sportot sem űz és nem is űzött. Eleinte fiai kedvéért, később a maga mulatságáért is kijár a versenyekre, s pár évvel olyan lelkes sport­barát lesz, ki gyermekei erősödéséért mindent megtesz. De van a nyilvános versenyzésnek az iskolai testgyakorlat szempontjából még más jelentősége is. Itt látja be mindenki, hogy igazi testi nevelésről csak akkor lehet szó, ha a nevelendő maga is testben nevelkedni, erő­södni akar. Ne higyye azt egy zopfos német tornatanár se, hogy a testgyakorlatokat reczipe szerint adagolni lehet. Pl. a mai rendszerünk szerint a német, svéd, angol módszerek bár­mily keveréke mit sem ér, ha csak beveszi a gyerek. Vagyis mit sem érnek az olyan gyakor­latok, melyet a fiú nem úgy űz, mint kellene s csak addig gyakorolja, amig a parancs tart. Csak az olyan testi nevelésnek lesz nagy eredménye, melyet a fiuk kedvvel űznek s melyet az életben a maguk kedvéből is űzni fognak.

Next

/
Thumbnails
Contents