Herkules, 1914. január-december (31. évfolyam, 1-20. szám)

1914-01-15 / 1. szám

1. szán». Előfizetési dij: XXXI. évfolyam. Budapest, 1914 január 15. Negyedévre... _ '■ 1 kor. Félévre.......... 4 kor. Egész évre... ... 8 kor. Jvgyes szám 40 fillHERKULES SZERKESZTIK : PORZSOLT JENŐ. PORZSOLT KÁLMÁN. Főmunkatársi KÁRPÁTI BÉLA. Achilles Sport-Egylet Aradi Korcsolyázó-Egylet Budapesti polgári lövészegyes , Budapesti Torna-Club, Beregszászi Korcsolyázó-Egylet, Bpesti hegyvidéki Turista-Egv'-. Budapesti Torna-Egylet, Délvidéki Kerékpár-Egylet, Debreczeni Korcsolyázó-Egylet, É­rsek­weni Torna-Egylet, E­ftstfarosi Vivó-Club, Érsekujv. Vívó-­s Torna-Egyes., Győri Csónakázó-Egyesület, Gyöngyösi Korcsolyázó-Egylet, Kassai Korcsolyázó-Egylet, Kassai Tornázó- és Vivó-Egylet, Kolozsvári Athletikai Club, Kolozsvári Korcsolyázó-Egylet, Körmendi Athletikai Club, Kunsztmártoni Csen -Korcs -Egyi , Lévai Torna- és Vivó-Egylet, Lőcsei Korcsolyázó Egylet, Lőcsei Vívó- és Torna-Egyesület, Magy. Testgyakorlók Köre, Márm.-szigeti ifj. Torna-Egylet, Magyar Úszó-Egylet, Maros-Vásárhelyi Torna-Egylet, Magyar-Óvári Torna- s Vivó-Egyi , Maros-Vásárhelyi Kerékpár-Egyl., Maros-Vásárhelyi Korcs-Egylet. N.-Bányai Torna- és Korcs.-Egyl., Nagy-Enyedi Korcsolyázó-Egylet, Nagy-Kanizsai Torna-Egylet, Nagy-Kállói Korcsolyázó-Egylet, HIVATALOS Nemzeti Hajós-Egylet, Neptun Bpesti Evező-Egylet, Ó-Becsei Kerékpár-Egyesület. Ó-Budai Torna-Egylet, Pécsi Athletikai Club, Pápai Korcsolya-Egylet, Pozsonyi Torna-Egylet Privigyei Körc­s.-Egylet. Kimászóm­bati Korcs.-Egylet, Quarnero Csónakázó-Egylet Sátoraljaújhelyi Korcs.-Egylet. Leleneczi Akad. Athleta Club, Soproni Korcsolyázó-Egylet, Soproni ev. főgymn­­es egy Köre, Sportke­dvelők Köre. Szabadkai Sport-Egylet, Szabadkai Torna-Egylet, KÖZLÖNYE. Szarvasi Korcsolyázó-Kör, Szatmár-Németi Torna-­s Vivóegy. Szegedi Csónakázó-Egylet, Szegedi Korcsolyázó-Egylet, Szegedi Torna-Egylet, Székely-Udvarhelyi Korcs.-Egylet, Sz­ékesfel­érvári Korcs.-Egylet, Szegedi Kerékpár-Egyesület, Szászvárosi Athletikai­ Club, Szolnoki Korcsolyázó-Egylet, Temesvári Korcsolyázó-Egylet, Torontáli Korcs.-és Hajó,I.-Egylet, Torontáli Athleti­kai Club, Tordai Korcsolyázó-E­gylet, Újvidéki Kerékpár-Egyesület Vesz­p­­é­n­i To­­rna-Egyesület. Zsombolyai At­lkírta, Szerkesztőség és kiadóhivatal II., Irma-tér 3. szám, I. em. 3. Megjelen július és augusztus kivételével havonta kétszer. Testnevelési korosztályok. A testnevelésben az egész művelt világ­ban ma meglehetős ellentétes véleményekkel találkozunk. A német torna, a svéd gimnasz­tika, az angol athletika, a franczia katonás­torna, az angol katonás­ cserkészet, a sportok számtalan faja kínálkozik az ifjúság erősíté­sére, de a válogatásban mindjárt nagy az ellentét, úgy a népek, mint az egyének közt. A gyakorlatoknak kedveltsége népi és egyéni rokonszenvén épülvén fel, magára gyakorlat megfelelő voltára ebből nem is lehet követ­keztetni. Hibás volna a következtetés a gya­korlatot űzők számából is, mert így biztosan az angol verseny-athletika volna a legjobb testfejlesztési mód. De sokan úgy akarják eldönteni, hogy melyik gyakorlat a legmegfelelőbb az ifjúság számára, hogy a gyermekek kedvéből, gyakor­latozó hajlamából azt választanák, melyet a tanulók ma a legnagyobb kedvvel gyakorolnak. Természetesen így a labdarúgás lenne a leg­jobb nevelési testgyakorlat! E rövid czikk keretében nem lehet ala­posan kijelölni a nevelési testgyakorlatok fajait, hanem a szakkörökben nálunk is erősen ellen­tétes felfogásokat akarják egymáshoz közelebb hozni. Illetőleg arról akarnák meggyőzni a meg­yőződésre hajlandókat, hogy az elvi szem­pontokat tekintve, nincsen is közöttük nagy ellenét, mert nincsen olyan anglomanikus, a ki a tornát általában és olyan német imádó, ki a versenyzést mindenképpen eltiltaná a tanuló­ságnak. Az ellenfél a felfogásokban főleg onnan származik, hogy engedményeket tenni nálunk a vitatkozásban szégyennek tartják, hogy az okosabb enged­ély nem magyar elv. Mi min­denáron le akarjuk c­áfolni ellenfelünket, mi győzni akarunk ott is, hol a megalkuvás az igazság érvényesítését jelenti. Hol volnánk ma, ha a német tornatanítás ellen e lapokban min­den nemzetet megelőző küzdelem is nem a teljes győzelem, a teljes leverés hevével vita­­tott volna?! Az ellentétek élét véljük elvenni, ha az alábbiakban az emberi életkort korszakaszokra osztva, megjelöljük az egyes korosztályoknak megfelelő gyakorlatokat. Azt hisszük az is nagy baj volt eddigi vitáinkban, hogy mindig csak a 10—18 év közt levő ifjúság gyakor­latait kerestük és sem az előbbi, sem az utóbbi korra nem gondoltunk. A tornatanítás reformja alig érintette eddig a kis­gyermekek és serdült ifjak gyakorlatait. Az emberi életkort testnevelési szempont-

Next

/
Thumbnails
Contents