Boros György: Dr. Brassai Sámuel élete (Kolozsvár, 1927)

Előszó

E­L­Ő­S­Z­Ó 1897-ben, midőn Dr. Brossai­­Sámuel meghalt, a magyar unitárius egyház Tanácsa megbízott, hogy életrajzát, fn­ te­k­­intettel tanári működésére, megírjam. Az előkészülethez azonnal hozzá fogtam. Az ország legtávolabbi részeire kiter­jedő levelezést kezdettem, mert Brossai hátramaradt iratai fözött önéletrajza nem volt, sőt a család száz utazására és élete főbb mozzanataira is, csak­ hosszú utánjárással szerezhettem néhány adatot. Fiatal korának legszebb 12 esztendeje, melyet erdélyi főúri családoknál töltött, jórészt homályban maradt, mert nemcsak a családfők­, hanem tanítványai is már régen elhunytak. A tanárit megelőzte az írói munkásság, s ez oly gyorsan tágult, hogy nem lehetett kibontakozni belőle. Az író és tanító Brassai szakadatlanul együtt haladott. Az unitárius iskola lőre soha sem nyújtott elég tágas teret hatalmas munkaere­jének. Ezek és sok hasonló ok és körülmény arra indította ii, hogy rendkívül hosszú és csodálatosan sok­oldalú munkássá­gát, lehetőségig öleljem föl annál is inkább, mivel 20 évre ter­jedő szoros összeköttetésem a néhai nagy férfiúval, olyan ér­tékes adatokhoz juttatott, melyek nélkül életrajzi nem lett volna teljes. Ez a szó (teljes) megdöbbent, mert hiszem Brassairól teljes és kimerítő életrajzot adni még gondolatnak is merész. Nagyon hosszú kutatásom és tanulmányozásom követke­zése lett, hogy a kijelölt időre a munka nem készült el s a ter­vezettnél 3, sőt 4-szer terjedelmesebbre nyúlt, így már leg­alább némi teljességet el­értünk, de valamint a munka közben, úgy most is, bizonyos szent félelem környékét, hogy vájjon nem vétettem-e a határtalan nagyságú és tüneményes tehet­ségű, rendkívüli ember ellen megbocsáthatatlanul. Annyi bi­zonyos, hogy lépéseimet mindig a bélmúló tisztelet és a hódoló szeretet vezette. A kézirat a háború kitörésekor (1914) készen, volt, de

Next