Hölgyfutár, 1863. január-június (14. évfolyam, 1-77. szám)

1863-01-15 / 7. szám

jai nem engedék meg ? — Ha egy kis tü­relme lesz, én megtanítom rá . Ha karácsony este­ felülne egy szellem szárnyaira, és három király napig beutazná éjszakát, délt, keletet s nyugatot, hol keresz­tény népek laknak, mindenütt kiváncsi arcokra lelne, s látna olyasokat, mik gyakran nevetsé­gesek ugyan, de az emberi életre befolyással vannak ; nem mintha egy felsőbb kéz vezény­­lené, de mert a véletlen körülmények valósága mellett tanúskodnak néha; hiába, emberek va­gyunk ! Oroszhonban, ha elérkeznek a végzetes napok (Sviatki) összegyűlnek egy házhoz a helység if­jai, megdicsőitik énekeikkel a szent napot s azután elkezdődnek a végetlen jósla­tok. Az úgynevezett szép vagy piros lányok (Brasnyja djewicsckky) ólmot és viaszt olvasz­tanak s választottjaik lesekedése mellett vízbe öntik, ha a meghilt ólom vagy viasznak ház ido­ma van, lakot változtat az illető a választott titkon örül, házasságra gondol; ha gunyhó alakú, falura költözik , nő ábránd­ozóvá lesz, a szép nő eljegyeztetik, választottjának egy mosolya vagy kézszorítása erősíti a jóslatot; ha a jegecekből koszorú alakja bontakozik ki, a piros lány férjhez megy, s a rokonok cél­zásai még pirultabbá teszik a boldogot ; ha van oly szerencsétlen, ki árkot vagy vermet önt mindenki komorrá tesz, mindenki tudja halál jelentőségét, de senki sem akarja kimondani a borzasztó szót, a választott ki­kel a jelentőségek ellen, s kétségbe vonja a valódiságot; ha egy görbe fát ábrázol az öntet, haragja lesz a kis ártatlannak, a választott vigasztalja őt s ad­­d­ig kutat, mig a görbe mellett egyenes fát — örömet — fedez fel; kis harag után végetlen öröm, a komorság helyét az előbbi vidámság váltja fel. — Voltak idők, mikor a gazdagab­bak aranyat vagy ezüstöt olvasztottak s öntöt­tek ; de azok rég elmúltak ! Szinte ily közönséges a tyuk és kakas ál­tali jövendölés ; a djevicsekky Brasnyják min­­denike tesz a szoba külön szögleteibe vizet, ke­nyérmorzsát és gyűrűt, azután behozza tyuk vagy kakasát s leteszi a középen, ha az állat vízhez fut, férje iszákos, ha kenyérhez, igen szegény lesz, de ha a gyűrűt választja kap­zsisága, akkor gazdagon megy férjhez, akkor nem adná madarát Pétervárért sem a gyilkoló kés alá. Azon nők, kiknek eljegyzést, vagy es­küvőt ígért a jóslat, kilopódzanak a szomszéd szobába, háttal fordulnak az ablaknak s ki­dobják cipőjöket, a merre a hegye van, azon tájról jön a vőlegény, ha a ház felé van for­dulva, helységbeli lesz a jóslott férj. Nagyobb szerepet játszik ezeknél, külö­nösen Szibéria vidékén a tájjóslat. Az asztal közepére feltesznek egy vízzel telt tálat a szép lányok körülállják, választottjaik pedig elké­rik a jelenlévő rokonoktól gyűrűik, karpere­­ceik s egyéb ékszereiket s beleteszik a tálba; a dajkák ezalatt sót s kenyeret tesznek egy székre, melyre a legöregebbet a tál felé for­dítva ráültetik, a fiatalság rákezdi a jós­­hymnust: Hosszú létet a kenyér és lónak — slava Még hosszabbat dicső császárunknak !— slava Császárunk ne öregedjék soha ! — slava Xi ne fáradjon soha a lova — slava Szép ruhája mindig új maradjon — slava Alattvalója mindig Iliin szolgáljon — slava­k végeztével egyenként benyúlnak a tálba, s mit a szerencse nekik szánt abból, iparkodnak jogiak A sörimádó német és csehek gyermekei egyszerűbben iparkodnak a jövő titkait kitudni, egy pohár vízbe teszik a tojás fehérét,­­ ha az gömbbé válik eljegyzést, ha négyszöggé, ha­lált , ha templom idoma lesz, esküvést, ha hajó lánynak kedvesétőli elválást, férjes nőnek férje távoli visszajöttét, ifjúnak utazást jelent. Avagy egy vízzel telt edény szélére kirakják ismerőseik neveit egy dióhéjba égő viaszt gyetgát illeszte­nek s mint a hajót, a vizszinére bocsátják, a minő­anévnél megáll a kis kalauz, úgy fogják hívni férjt vagy feleséget. Sokan ismét is­merőseik neveit gombócokba rejtik s elkez­dik főzni, mely leghamarább jön a viz színére az abban rejtett név lesz a férjé. — A kaka­sokat ők is használják — a szoba közepére búzát vagy árpát hintenek, ha a szárnyas ál­latok sietve esznek, közel van alesküvő, ha las­san, meg nem bizonyos, ha békésen esznek, boldogul fognak élni, ha nem, civódás fogja a nő napjait keseríteni. Azonban, ha az eddigiek nyilvánosan s inkább mulatság kedvéért létetnek, vannak szép olvasónőm olyanok is, melyeket mély ti­tok fed — például ha a hajadon jövendő férjét akarja látni, ki­vesz a seprőből három szál ve­­szőt, megsöpri velök a küszöböt s aztán feje alá rejti; kis hidat készít belőlök, fejvánkosa alá teszi szinte és elalvás előtt azt mondja „a ki engem szeretet vezet a hídon“, persze gyak­ran az jelenik meg álmában, kire legtöbbet gondol se boldog. Hogy készítik a LucaSzéket, vagy mit kell csinálni a keresztutakon nem mondom meg, mert az egyiknél kis kezed vághatnád meg a keresztutakon pedig valami mumustól ijedhetnél meg. Most tudod, kis hamis, mit kell csinálni, ha jövőd akarod tudni, ne köszönd meg, hogy megtanítottalak rá, hanem tekints szép sze­meiddel rám, és én meg leszek jutalmazva, ha pedig templomot vagy koszorút találsz jö­vőben önteni, súgd meg nekem is — majd el­megyek esküvődre. Bercelly Jenő. Tulajdonon : JVfff/t/ if/nnc özvegye. 43 Nemzeti színház. j Jan. 12. „Csalódások“. Kisfaludy Ká­roly vigjátéka, a Gőzön testvérpár és Alajosné asszony első fölléptekü­l. A régi iskolának, melyre az akkori német szinműirodalom nagy befolyást gyakorolt, e mű kétségkívül egyik legéletrevalóbb terméke, melyet még ma is örömest és oly jó előadás mellett, mint a mai, élvezettel szoktunk végig hallgatni. E műben vannak sikerült alakok, melyeknek előállítá­sára színészeink különös tehetséggel bírnak, valamint minden más marguirozott alak sze­­mélyesítésére is. G­ó­z­o­n Ida (Lidi) és Gózön Piroska (Vilma) ezúttal először lépvén föl a nemzeti színpadon, jó színpadi alakjuk és ro­konszenves hangjuk mellett jó fölfogást, szor­galmas igyekezetet és elvitázhatlan tehetsé­get tanúsítottak. Különösen kiemelendő ré­szükről azon szerénység, hogy első fölléptü­kül ily szerény szerepeket választottak, mert a ki hegyre akar menni és kezdetben nagyo­kat lép, vagy kifárad mielőtt a célpontot elér­né, vagy pedig, a­mi még roszabb, menthetle­nül elbukik. Csak bátran tehát előre a cél felé. Alajosné assz. (Luca) szintén kivívta szép játéka által a közönség tetszését, minek folytán azt hisszük, hogy a szerény igényekkel bíró színésznőt, ki valóságos nyeremény volna színházunkra, az igazgatóság nem fogja elsza­lasztani. K. Komlósy Ida (Lombayné) sok érzéssel személyessé a fiatal özvegyet, s csu­pán a második fölvonásbeli öltözéke ellen tehe­tünk kifogást, ugyanis örömestebb láttunk volna a világos zöld szili helyett valami söté­tebbet. Ezt leszámítva, valóban nem tudjuk érteni, hogy az igazgatóság miért mellőzi anyi­­ra e tehetséges és szorgalmas színésznőnket, kire minden pillanatban teljes biztossággal számolhat. Szigeti (Mokány) eredeti magyar alakját szokott művészetével állitá elő. Szilágyi S , Feleki, Lendvay és Tóth S. jól tölték be helyeiket. Az előadás átalában összevágó volt. Közönség szép számmal.­­ Jan. 13. „Norm­a“ opera 2 felv. zené­jét írta Bellink E remek dalmű, a rut idő dacára is szép­számú közönséget gyűjtött a színházba. B­o­g­­n­ár A. mint (Ad­algisa) ma másodszor lépett fel, s mai énekével fényesen igazolta azon dicsérő állításainkat, mit múltkori fellépése alkalmával róla elmondottunk. A közönség ma is melegen fogadta, s több zajos taps- és kihívásban részesült. Voggenhuber V. (Norma) az első felvonásban a „Casta dí­vát,“ igen művészileg énekelte el. Marchettiur gyengébb volt mint első alkalommal, talán ő nála is úgy változik a hang, mint épen most az időjárás. Katzvinszky (Orveso) igye­kezett jól énekelni. Nyílt posta. A­ következő költemények íróinak. „Összetöröm lantom nem sokára.“ Igen kérjük, legyen szíves mielőbb szándékát teljesíteni. „Szeretni már én nem tudok.“ Azt fájdalom mi is tapasztaljuk , mert ha szeretne bennünket, bizo­nyosan nem írna verset, annál inkább, hogy azt ne­künk megkü­ldené. „Ugy­e irigylitek tőlem a dicsőséget.“ Isten mentsen ettől minden embert. „Igen kértél kis­lány, Hogy írjak verset neked.“ Bizonyosan nem tudta még akkor, hogy ön ilyen híres poéta. Kérjük, önt fizetetlen leveleket ne kül­dözzön. „Petőfihez“ van benne egy pár csinos, jó gondo­lat, de ennél még jobbat várunk öntől. Lisznyai Kálmánnak, önnek egy tisztelője V. Károly úrnál (reáliskola-utca Havas ház) egy na­gyobb csomagot tett le az ön számára. Szüksége lenne mielőbb elszállittatni, de­­ K. nem tudja az ön szállását. Azért elvárja önt, vagy küldöttét bár­mely nap reggelén 9—10 óráig. K. Béla várja a „Mátrába“ ígért verset. Nyílt­ tér. Nyilvános köszönet. Alelkit ked­ves kötelességemnek tartom­­. Mizsei En­dre ú­r nemzeti színházi orvos irá­nyában nyilvános köszönetet mondani — ki a múlt hóban veszélyes agy­velő gyu­la­d­á­s­o­m­b­ó­l — s tíz nap múlva ugyan csak e betegségnek még veszélyesebb is­métlődéséből gondos és lelkismeretes or­vosi működése következtében teljesen kigyó­­gyitott. Két ízben állok a halál szélén, s a tisztelt orvos úr két ízben mentett meg. Megmentett pedig egyszerűen ember­baráti szeretetből, s nem jutalomra vágyva, melyet eléggé tanúsít az is, hogy a karácsonyi ünnepeken szerzett n­é­h­á­n­y filléremet nagy­l­e­l­k­ű­e­n vissza­u­t­a­s­í­t­á. Engedje meg hát, és ne sértse szerénysé­gét az, ha nemes tettét melyet úgy sem lennék képes soha eléggé megjutalmazhatni -- mind magam, mind távolévő szüleim és rokonaim ne­vében nyilvánosan meg­köszönöm, és boldog­ságáért imádkoznom —• már pedig írva vagyon hogy a szegények áldása és buzgó imája töb­bet ér isten előtt a földi kincseknél. Best, január 8. 1863. Hegyi Elek s. k. l-sö évi theologus. Kiadó : hl mich (* tut. far. magy. akad. nyomdász. IT.ST, 1808. KMICSI GUSZTÁV MAGY.­ARAI). NYOMDÁSZ BARATOK TEKE 7. SZ. A. Melléklet : Előfizetési felhívás a „Nemzeti Képes Újságra.“

Next