Hospodářská Politika, leden-březen 1929 (III/1-13)

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA OBECNÉ OTÁZKY HOSPODÁŘSKÉ. Zjištění školského vzdělání při sčítání lidu (Dr. Ro­bert Kollar) ................................................................26 ( 2) Hospodářství a politika (Dr. K. S.).........................43 ( 3) Hledá se hospodářský program (Několik slov k dis­kusi) (O. U.)................................................................. 299 (16) Význam vnitřního trhu (Dr. Robert Kollar) . . .360 (19) Hospodářství a statistika (K letošnímu zasedání ně­mecké statistické společnosti) (Dr. Ant. Boháč) . . 409 (21) Ekonomisace v průmyslu a obchodě (Inž. Jos. Till) 410 (21) Oč usiluje regionalismus? (Dr. Karel Malík) . . . 472 (24) Jak bojovat za průmyslový mír (Ing. Karel Kříž) . 478 (24) Celní ochranářství a racionalisace výroby (Inž. Fr. Kliment)........................................................................... 677 (35) Odpovědnost českých techniků (Inž. Z. Mlynařík) . 688 (36) Odpovědnost českých techniků (Ing. Dr. Fr. Ra­douš, Hradec Králové)................................................... 743 (39) Zhospodárnění veřejné správy a veřejných podniků (Dr. Robert Kollar) 842 (44), 860 (45), 898 (47), 919 (48) Další potřeby moderní organisace našeho hospodář­ství (Ing. VI. Klimecký).............................................. 844 (44) SPRÁVA. K reformě zákona o nejvyšším správním soudě (Dr. Jaromír Basch)............................................................. 707 (37) Nebezpečí osnovy o reformě nejvyššího správního soudu (Judex) ............................................................ 779 (41) MÉNA, PENĚŽNÍ TRH, PLATEBNÍ BILANCE. Národní banka v r. 1928 a náš měnový stav (Dr. F. Fousek).............................................................................130 ( 8) Naše Národní banka a peněžní trh (Dr. J. Hraše) 192 (11) Zavedení zlaté měny (Dr. F. Fousek)............................ 798 (42) Vztahy mezi různými typy ukládacích papírů (JUDr. Josef Hraše) . 641 (33) FINANCE STÁTNÍ. K diskusi o státovkovém dluhu (-I-) . . 258 (14), 280 Naše reparační účty (J. Chmelař)............................... 656 (34) Státní závěrečný účet 1928 (JUDr. Karel Altman) . 783 (41) DANÉ. Stížnosti do daňové reformy (Dr. Emil Meissner) . 151 ( 9) In marginem nového zákona o dani z obratu (Dr. Jiří Kurfürst) ..................................................................... 705 (37) Jak jest vyměřiti všeobecnou daň výdělkovou, pro­­vozuje-li poplatník více výdělečných činností? (Dr. Emil Meissner).................................................. 726 (38) FINANCE, SAMOSPRÁVY. HOSPODÁŘSTVÍ ZEMÍ A OBCÍ. Problém definitivního finančního vyrovnání v Čes­­skoslovensku (Dr. Armin Spitaler) . . . 624 (32,689 (36) Soustava údělová (Dr. Otakar Klapka).................... 881 (46) České zemské finance (Dr. J. Kolářík) . 452 (23), 538 (27) Rozpočet české země na rok 1930 (Dr. J. Kolářík) 847 (44) Upadá Morava hospodářsky? (Dr. J. Chylík) . . . 536 (27) Obce a jejich hospodářství (F. L.).............................. 761 (40) PENĚŽNICTVÍ A PENĚŽNÍ ÚSTAVY. Mezinárodní konvence o potírání penězokazectví ze dne 20. dubna 1929 (Dr. Jan Čakrt).................... 342 (18) Organisace zpravodajství a hospodářské služby v bankovnictví (Karel Kiesler)...................................413(21) O vědeckém řízení bank (Inž. A. Kopřiva) .... 956 (50) Příspěvek k vědeckému řízení bank (Inž. Karel Zik­mund) ..........................................................................979 (51-52) Nutnost zvláštního záloženského zákona (Dr. F. Fousek)..................................................................... . 6(1) K otázce zákona o záložnách (Inž. VI. Veselý — Eduard Stanislav) .......................................................42 ( 3) Diskuse o nutnosti záloženského regulativu (Inž. Vlád. Veselý — JUDr. Vlastislav Zátka) . . . . 59 ( 9) K diskusi o nutnosti záloženského regulativu . . 102 ( 6) K diskusi o revisi peněžních ústavů (Univ. prof. Dr. Drahovský)............................................................118 ( 7) K diskusi o záložnách (JUDr. Lad. Fr. Dvořák, gen. řed. Ústřední jednoty hoSp. družstev v Praze) . .238 (13) Záloženský regulativ (Dr. F. Fousek) . . . 598 (30—31) O spořitelnách a spořivosti........................................136 ( 8) Druhý mezinárodní kongres spořitelen v Londýně (Dr. Wild).......................................................................815(43) Co bude s reorganisací zemských úvěrních ústavů? (Karel Engliš)......................... ..............................238 (13) Likvidace důsledků války u spořitelen, zvláště ně­meckých (Dr. Vilém Pospíšil)..............................973 (51-52) POJIŠŤOVÁNÍ. Stoupající význam pojišťovnictví a jeho bezpro­střední úkoly (Gen. řed. Dr. Jaromír Rašín) . . 7(1) Hospodaření čsl. život, pojišťoven (Ferd. Krejčí .215(12) Průmysl a požární statistika (Emil Gutfreund) . . 937 (49) ROZBORY BILANCÍ Československé velkobanky v r. 1928 (Inž. VI. Kli­mecký ...................................................... 433 (22), 475, 500 Pololetí u českoslov. bank (Ing. VI. Klimecký) . . 659 (34) Říšskoněmecké banky v bilancích za rok 1928 (Inž. VI. Klimecký)............................................. 259 (14), 281, 300 Rakouské banky v roce 1928 (Ing. VI. Klimecký) . 384 (20) SLOVENSKO. Baníctvo na Slovensku v r. 1928 (Dr. Imrich Karvaš) 199 (11) Obchodní styky maďarsko-slovenské v roce 1928 (Inž. P. Zaťko)............................................................ 382 (20) Štatistika väčších priemyselných závodov na Sloven­sku (Dr. Imrich Karvaš)............................................. 642 (33) Zaměstnanost slovenského priemyslu (Kš.) . . 750 (39) Cukrovarská, lihovarská a škrobárenská kampaň na SÍovensku (Inž. Josef Šála)........................................ 825 (43) PRÜMYSL OBECNÉ. Chemický průmysl československý v uplynulém roce a jeho vyhlídky pro rok 1929 (Dr. inž. Jaroslav Je­línek) .....................................................................15 (1), 48 Spojitost cukrovarství s produkcí zemědělskou a s chemickým průmyslem (j)........................................ 581 (29) Naše cukerní kříse (Dr. R. Hotowetz)....................170 (10) Králodvorská cementárna a Pražská železářská spo­lečnost (Z řad odborných) (Montanus)................321 (17) Stav mlynářství v ČSR (Z. O. Ml.) . . 39(H20) , 416 (21) Situace československého textilního průmyslu- (Dr. .. J. Walter, tajemník obchodní komorýyy. Liber^ *-4W (24) Bavlnářská konvence (Dr. D. Zachystaí) , ľS .'Slá (48) Kontingentace výroby pivovarské u náš XI?r. J. Chý- 1 lík, Brno)........................................\ ’ **d> -Á2ff <26) Přestane být umělé hedvábí rouletoií- cfrenr-^-fríkp^-■ JJ podnikání? (Dr. inž. Jaroslav Jelínek)'^-!'' vr —31) Budoucnost českoslov. výroby nerleťo^Sbo— (Dr. Jindřich Mayer)................................................. 731 (38) Vývoj cukrovarství v Čechách (Josef Podhora) 975 (51-52) 1

Next