Hospodářská Politika, duben-červen 1929 (III/14-26)

1929-04-06 / No. 14

Za vydavatelstvo: Dr. Frant. Fousek a M. Bitterman Za redakci: Karel Benda HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Roční předplatné v tuzemsku 120 Kč, v cizině 150 Kč - Jednotlivá čísla za Kč 2 50 6. DUBNA 1929 • ROČNÍK III. • ČÍS. 14 VYCHÁZÍ KAŽDOU SOBOTU Účet poštovního úřadu šekového čís. 86.147 Porážka diktátu a dialek­tiky OTÁZKY TÝDNE: Události v komunistické straně, které vvrcholily v těchto dnech ve zjevné revoluci proti polbyru, mají značný význam také pro celou parlamentní situaci u nás a proto nutno jim věnovati bedlivou pozornost. Ze 300 poslaneckých mandátů je dnes 40 v rukou komu­nistů, kteří nemají žádpého positivního vztahu k parla­mentní práci vůbec, ani k práci oposiční. Dokud trvá tento stav, je situace asi taková, jako by sněmovna měla jen 260 míst a ne 300. Proto jakékoliv oslabení komu­nistů znamená také silný mocenský posun ve sněmovně. Zní to sice paradoxně, ale odpovídá skutečnosti, že je­dině silný počet komunistických (nečinných) mandátů umožnil dnešní situaci, v níž má tak dominující posta­vení agrární strana přes to, že většinu voličů tvoří v naší sněmovně voličové měst. Oslabení komunistic­kých posic znamená v jistém smyslu také oslabení mo­cenského monopolu této strany. Jakmile by novými volbami počet komunistických mandátů se podstatně snížil ve prospěch jiných městských stran, ihned by mocenský poměr mezi jednotlivými politickými stra­nami byl úplně jiný než dnes, a umožnil by zajisté nové většinové kombinace. Rozklad v komunistické straně projevil se nyní v odporu sedmi spisovatelů, k nimž se přidalo 26 po­slanců, t. j. většina poslaneckého klubu. Také ve ven­kovských organisacích, hlavně na Kladensku, jeví se silný odklon od politiky polbyra diktované Moskvou. U komunistické myšlenky lze pozorovat obdobný vývoj jako u každého radikálního hnutí v dějinách. Počáteční mohutný elán, který sjednocuje všecky pří­vržence k společnému boji, tříští se časem a vznikají veliké rozdíly v názorech a to nejen v taktických otáz­kách, ale i rozdíly zásadní. Proto je dnes tolik sporů nejen v Moskvě, ale i v komunistických stranách všech ostatních států, kde přistupuje obyčejně ještě nový dů­ležitý činitel: politiku nelze provozovati ve všech zemích podle jediné a jednotné abstraktní moskevské šablony. Tak, jako se regionální způsob lidského myš­lení uplatnil ve středověku v odporu proti universální církvi (katolický = universální) a vznikly národní cír­kve protestantské, tak se tento činitel uplatňuje také ve vývoji komunistických stran vzrůstajícím odporem proti bezpodmínečnému diktátu moskevského papež­ství, jehož tajné pikle v jednotlivých zenrch se dnes neliší způsobem svého provádění (buňky, špionáž a p.) mnoho od způsobů, jež dříve v zájmu jiné idee prová­děli jezuité. Odpor proti tomuto moskevskému diktátu a dialek­tice jest proto organickým a stává se aktuálním hlavně tehdy, když rozkazy vyšlé z ústředí vedou k viditelným neúspěchům. Tyto neúspěchy byly v poslední době zvlášť v Československu veliké: fiasko Rudého dne, řada prohraných stávek diktovaných Moskvou bez ohledu na zdejší konkrétní situaci, silný pokles komu­nistických hlasů při volbách do odborových organisací atd. atd. Proto nutně se musela projeviti potřeba ne­závislosti na Moskvě a odpor proti politice polbyra. Potřeba určité nezávislosti na směrnicích vyšlých z ústředí není jen charakteristickou pro komunisty, ale projevila se již dříve také u socialistických stran II. internacionály. Před válkou, kdy tyto strany byly jen oposiční a stavěly se jen kriticky k současné společ­nosti, byly pro ně i do podrobností přísně závaznými směrnice, na nichž se usnesly jednotlivé sjezdy druhé internacionály. Po válce, kdy skoro ve všech evrop­ských státech tyto strany se zúčastnily po určitou dobu vládní moci, vynutila si tato positivní práce také různý postup v jednotlivých konkrétnech otázkách a tím urči­tou nezávislost na ústředí II. internacionály, která před válkou nebyla možnou.' Pokles komunistických přívrženců v dělnictvu uka­zuje také, že poválečná revoluční mentalita, žádající stálé jitření dělnické nespokojenosti, ustupuje positiv­nímu zájmu o zlepšení dělnického osudu. Náš dělník nechce býti veden od porážky k porážce jen proto, aby bylo učiněno zadost požadavkům určité revoluční doktríny, ale chce cítiti úspěch svých akcí ve zvýšení životní míry a ve viditelném zlepšení svých práv. Po­válečný typus nespokojeného revolucionáře ustupuje typu rozvážnějšímu, který nechce stávky jen prohrávat a který počíná pociťovati odpovědnost za důsledky svých akcí. Proto také nutně musí ubývati stoupenců revolučního komunismu. S hlediska státního lze tento zjev vítati, protože není v zájmu státu, aby jakákoliv část občanů se k němu i k jeho institucím stavěla negativně. Každý vzrůst po­sitivních složek v dělnictvu je posílením státu a poráž­kou komunistické dialektiky a moskevského diktátu. 1

Next