Századunk, 1929

Könyvismertetések és bírálatok - Eddington, A. S.: The nature of the physical world. (Érdy Lajos)

Könyvismertetések­ és bírálatok Viszont másfelől maga a természettudomány, különösen pedig az elméleti fizika rohamos léptekkel halad előre. A relativitáselmélet, az elektron­elmélet, a kvantumelmélet teljesen átalakítják az anyag szerkezetéről, mi­­voltáról, a mozgásjelenségek tér- és időbeli lefolyásáról, az energia termé­szetéről való felfogásunkat. Új eszmék jelennek meg, amelyek a legszorosabb összefüggésben vannak a legmélyebb filozófiai problémákkal, úgyannyira, hogy a f­ilozófi­ia egyik legfőbb mestere, Bergson szükségesnek tartja, hogy külön műben foglalkozzék a relativitáselmélet időfogalma és a saját idő­elmélete közti összefüggésekkel. Ellenben maguk a természettudó­sok hallgat­nak, úgyhogy Eddington­nak most ismertetendő műve egyike a legelső jelen­tősebb rendszeres kísérleteknek annak megvizsgálására, hogy minő változást jelentenek az elméleti fizika új, nagy eredményei világfelfogásunk megalko­tásában. A probléma önmagában is rendkívül érdekes, de kétszeresen jelentős az­ író személyénél fogva. A. S. Eddington ugyanis egyik legtekintélyesebb képviselője a mai angol tudományos életnek, a cambridge-i egyetemen a csil­lagászat tanára, a híres «törpe csillagok» felfedezője, a modern elméleteknek egyik kiváló ismerője és tolmácsolója. Maga a mű azoknak az előadásoknak összefoglalása, amelyeket az illuszt­ris szerző, mint meghívott előadó tartott Edinburgban 1927 telén. Az előadá­sokat a Gifford Lectures statútumainak megfelelően a művelt nagyközönség előtt tartotta és ez a körülmény megszab­ja az egész mű előadásmódját. Egyet­len egy matematikai jelet sem használ, de másfelől elég nagy követelményeket támaszt. Könnyebbnek látszik, mint amilyen valóban. Előadása vonzóan színes, eleven, temperamentumos, telve plasztikus hasonlatokkal, meglepő, találó képekkel. Érdekes és élvezetes olvasmány. Élvezhetővé teszi a súlyos és komoly mondanivalókat, valóságos mintája annak, hogy mint lehet a leg­elvontabb dolgokat is közel hozni az olvasó lelkéhez. Szándékosan használ­tam a «lélek» szót az « értelem » helyett. Eddington nemcsak megérteti olva­sójával az anyagot, hanem megszeretteti vele, felkelti az érdeklődést az ismertetett gondolatok iránt, érezteti minden során át, hogy itt nem játékról van szó, hanem a megismerésért, az igazságért folytatott izgalmas, etikai természetű erőfeszítésről. Az olvasó a szerzővel együtt nemcsak átgon­dolja, hanem valósággal átéli ezt a drámai küzdelmet. A nagyképűség, a rend­szerre való törekvés teljesen hiányzik belőle, egyszerű, őszinte, becsületes amennyire lehet, világos. Nemes hevület fűti és teszi lendületessé minden sorát. Tartalmát tekintve a mű két részre oszlik. Az első rész, amely az egész könyvnek mintegy kétharmadát teszi ki, ismertetés: 10 fejezetben tájékoztatja a művelt nagyközönséget az elméleti fizika új eredményeiről. Megbeszélésre kerülnek: a klasszikus fizika bukása, a speciális és általános relativitáselmélet, a gravitáció modern problémái, az entrópia tétele, a világmindenség szerke­zetére vonatkozó újabb eredmények, a Planck-féle kvantumelmélet, az új kvantumelmélet, az anyag Schrödinger-féle hullámelmélete. Csupa új dolog, a legutolsó 25 év kutatásainak eredménye. Tekintetbe veszi a legfrissebb vizs­gálatokat is, hiszen az új kvantumelmélet alig 4 éves. Folyóiratunk termé­szetének megfelelőleg nem térhetünk ki részletesebben erre a részre, csak rá­mutatunk arra, hogy nehéz feladatát olyan bravúrral oldja meg, amelyet csak az ismertetett anyagon való tökéletes uralkodás, nagy pedagógiai készség és­a tárgy szeretete tesz lehetővé. A figyelmes olvasó rendkívül sokat tanulhat belőle, azonban igen nagy figyelemmel kell olvasni, mert különben elveszti az ember a fonalat. Különösen áll ez a gravitációról szóló két fejezetre, amelyek csak látszólag könnyűek. Kétségtelen, hogy Eddingtonnak sikerül a dolgok lényegét közelebb hozni a matematikai nyelvhez nem szokott olvasó értelméhez, azonban teljesen neki sem sikerül a feladat, nem tud egészen leszállani és bizony, bármennyire élvezetes is az olvasmány a be­avatottaknak, a laikus közönség számára a csúcsok itt is ködbevesznek

Next

/
Thumbnails
Contents