Ifjúmunkás, 1948 (1. évfolyam, 2-42. szám)

1948-03-16 / 2. szám

Tanulmányozzuk, dolgozzuk fel I.Ghfl­­ie­vics beszédét A munkás - paraszt szövetség egyes kérdéseiről Megjelent a „Scan­dia“ 1074. számában 1948 március 18 I. évfolyamú szám A d 8 Rei SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHÍgJ||^ Bucuresti, Calea Victoriei 10° Telefon: Szerkesztőség: 3-59.68, 3-30.29 Kiadóhivatal : 4-80-75 3-80.23 ELŐFIZETÉSEK: Kollektív elffktetések alkalmazottak részére egy évre 300 lej Egyéni előfizetés: egy évre 370 lej Támogató előfizetés üzemekt vállalatok részére 10.000 lej Bukarest. — Március 15. hétfő délután. A Köztársaság terét még a délelőtt folyamán szorgos ifjú­munkások öltöztették ünnepi dísz­be. A Köztársasági palotával szem­­ben hatalmas emelvényt ácsoltak, melyen vörös és nemzeti szkrű zász­­lók lobognak a tavaszi szélben. A vö­rös vászonnal borított tribün magasí­­tott hátfalán Gheorghiu-Dej elvtárs hatalmas arcképe disílik. Ott látjuk a munkásság nagy tanító meste­reinek : Marx, Engels, Lénia ás Sztálinnak arcképét is. Mindenütt feliratok, jelszavak, öles betűkkel Egyéves az Ifjúmunkás Szövetség Kemény küzdelmekkel és nagysze­rű­ megvalósításokkal teljes eszten­dő áll mögötte. Ezt ünnepük most az ifjúmunkások. Négy óra után a szélrózsa min­­den irányából jönni kezdenek az ifjúmunkások. Jönnek, egyre jönnek, fegyelmezetten és tömött romokban. Egyes csoportok pattogó ritmusú munkásindulót énekelnek, mások az ifjúság jelszavait zúgják szüntelen : „Dolgozunk és harcolunk, NDF-re szavazzunk“. Nem csak üzemi ifjú­munkások , katonák, háztartási halmazottak, diákok is jönnek szép számba, öt óra tájt V­t százezernyi ifjú hullámzik a téren. A közelben és távolban feliratos táblák, zász­lók ezrei magasodnak. Nem min­dennapi látvány ez. Az ifjúság friss, harcos lendületének, visszagyűrhe­­tetlen ereterejének gyönyörű meg­nyilatkozása. Az emelvényre szerelt mikrofon előtt Petre Dumitrescu elvtárs, az IMSz Központi Bizottságának tagja, Ilfov megye titkára beszél. Üdvözlő szavai után Gh. Florescu elvtárs, a Román Munkáspárt Központi­­ Bi­zottságának tagja, az IMSz főtit­­vai b%3, & *** a iíAAsz­ In jenzésé*. Flor­escu társ átfut az Ifjt­i mun­­kas Szövetség sikereinek főbb állo­­másain, amelyek : Agota-Bot­­rka, Nagy­csány-Kolozsvár, Manilia, Craiova. Beszél a munkával szem­­beni új magatartásról, amelyek be­szédes bizonyítéka az önkéntes ro­­hammunkában résztvevők hatalmas, 100.000-et meghaladó száma. Meg­állapítja, hogy új munkaterepek várnak ránk a szarva­ visói és a Bukarest—Livezeni közötti munka­­területeken. Le kell győzzük a ter­e­et — jelenti ki Gn. Florescu­ elvtárs —, felszínre kell hozzunk sok olyan természeti gazdagságot, melyet a múlt rendszerek pak­agon hagytak heverni. A falu ifjúsága is be­kapcsolódik a munkába, igen hasznos segítséget nyújthat, aho­­gyan mi is hasznosan fogunk köz­reműködni felvilágosításában és ön­­tudatosításában. Az az erő, mely képessé tesz bennünket arra, hogy egész köztársaságunk ifjúságát moz­­gósítsuk, ifjúságunk egysége. Azt akarjuk, hogy a munkában és harc­­ban egyesült munk­ás, paraszt, diák és egyetemista ifjúság a Román Népköztársaság egyetlen hatalmas szervezetet alkosson, sok nehézség áll még előttünk — folytatja Flo­rescu elvtárs —. Az imperialisták újabb háborúba akarják a világot sodorni, de az imperialista,ellenes erők erősebbek, mert állandó növe­kedésben vannak, míg az előbbiek mindinkább szétesnek. Biztosak vagyunk a demokrácia győzelmében, az emberiség jövőjében, a békében, a haladásban, a DIVSz, DNSz és a Szoksz­i V‘i»s­­*»«% /,unal­mas imperializmus elleni erőt kép­­visel. A továbbiakban Florescu elvtárs rámutat arra, hogy a háborúra u­­szítóknak azzal kell válaszolnunk, hogy építünk. Március 28-án nagy és szép feladat hárul országunkra , az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megválasztása. Az új demokratikus Alkotmány az elkövetkezendő ösz­­szes megvalósításaink biztosítéka, melyet a Népi Demokrácia Frontja. Folytatása a 2-ik oldalon Az IMSz egyéves fennállásának megünneplése a Köztársaság terén tartott nagygyűlésen kifejezést adott harci akaratának a Népi Demokrácia Frontja választási győzelméért „Az IMSz élenjáró szerepet töltött be, hangadója volt az önkéntes munkának, az ifjúság új szellemben való nevelésének“ - mondotta Gh. Vasilichi elvtárs A felvonulás A nép jobblétéért új és fontos intézkedéseket i­gazt.ztosított demokratikus korm hozzá fognak járula."'g'"fagozók é­­le'akörülményeinek megjavulásához A mezőgazdasági termékeket sza­badon szállíthatják és árulhatják megszűnt bármilyennemű zárolás és formaság, amely akadályozta e fon­tos élelmi cikkek forgalmát a ter­­melőtől a fogyaszóig. A vetőmag­vak árát Gheorghiu-Dej elvtárs ipar, és kereskedelemügyi miniszter határozatára a következőképpen ál­­lapították meg : búza kilója 5,60 báni, zab kilója 5,30, árpa kilója 4,70, amely megfelel annak az ár­nak, melyet a beszolgáltatások al­kalmával az állam fizetett. Más­­részt a minisztérium elhatározta, hogy az április 15-ig be nem vetett­­ állami földeket, amelyek nem tar­toznak még a BEA Zrt.­ irányítása alá, azoknak adják ki, akik azokat meg is tudják művelni. A pénzügymin­sztérium újabb a­­dókedvezményeket nyújtott a kis­iparosoknak. Ezek az intézkedések természetes következményei azoknak az erőfe­szítéseknek, amelyeket a városi és­ falusi dolgozók a kormány vezeti­, jével a nemzetgazdaságunk egész­séges alapokra helyezéséért és dol­gozó népünk életkörülményeinek megjavításáért folytattak. Régen divat volt választások ide­­jén, hogy a képviselők kimentek a falvakra és fűt-fát ígértek a nép­nek. Ezek az idők azonban örökre letűntek. Soha vissza nem térnek. Igen könnyűszerrel tehettek „választási“ ígéreteket, mert senki sem valósította meg azokat és mert az embereknek nem volt mit en­niük, az urak reményekkel táplál­ták őket, annál is inkább, mert ez semmire sem kötelezte őket. Ha a be­csapott emberek tiltakoztak, ha ha­ragjuk azok ellen fordult, akik rendszeresen hazudtak nekik. Meg­volt az orvosság erre: létezett egy úgynevezett alkotmány, amelyet a közismert módon alkalmaztak, hogy elhallgattasák és arra kényszerítsék őket, hogy lemondjanak a jobb életért folytatott harcukról. Országunk ma nagyméretű átala. Folytatása a 2-ik­ oldalon Olvasd­a a 6-ik oldalon a bolgár-román ifjúsági egyezmény aláírásának közleményét Petre Lupu elvtárs Rsmanata­ megyei jelölt, az IHSz titkára Petre Lupu elvtárs élete a romá­niai munkásosztály és az ifjúság szolgálatában folytatott szakadatlan harc elő példája. 28 évvel ezelőtt született Iasiban. Apja bádogos, anyja pedig szövőmunkásnő. Petre Lupu már kicsi korában megismerte a szegény ember keserves életét, a látástól vakulásig tartó munkát. Nehezen élt és keményen dolgozott. Hogy randiját kifizesse, hogy tan­­könyveket és füzeteket vásárolhas­son házitanítóskodott. 16 éves korában a Kommunista Ifm­júsági Szövetség tagja lesz. Ettől kezdve egy olyan útra lép, amelyet soha sem fog elhagyni. Harcos és lelkes tagja lesz a «Diákok Olvasó­­körének» és lapot ad ki «Irodalmi és tudományos Oldalak» címen, a­melyben harcos, élesen bíráló cikke­­ket közöl, nem kimérve sem a «tör­ténelmi» kormányzatok romlottsá­­gát, sem a kizsákmányolok kiszol­gálóinak ideológiai zűrzavarát. Mun­kabírása révén rövidesen kitűnik. 1939-ben beválasztják a Kommunista Ifjak Szövetségének moldvai tarto­mányi vezetőségébe, ahol felelőség­­teljes munka vár rá. Ugyanebben az évben leteszi az érettségit és beirat­kozik az egyetemre. Mindez a vas­gárdista uralom legsötétebb korsza­kában történik. A haladó egyetemi hallgatók vezetője lesz, megszerve­zője és lelke annak a harcnak, ame­­lyet az ifjúság az országot karmaiba kaparintó fasizmus ellen folytatott. Petre Lupu a Sziguranca kopóinak kezére kerül. Aljas módon megkí­­nozzák és két évi börtönre ítélik. A börtön nem törte meg, épp ellenke­zőleg, a börtön cellájában harci készsége megerősödik. A karánse­­besi börtön, amelynek foglya csak növeli fasiszta hóhérok iránti gyűlö­letét. A Tg.-Jiu.t lager megacélozza erejét. Mikor a felszabadulás rég várt napja augusztus 23-ika elérke­zett, Petre Lupu kimeríthetetlen e­­rővel veti magát a fasiszták ellen vívott harcba és küzd az ország de­­mokratizálásáért. Eleinte az R­K. P. olténiai tartományi vezetőségének tagja. Később az ifjúsági mozgalom vezetéséhez kerül és itt dolgozik mind a mai napig, az ifjúság törek­véseinek fáradhatatlan harcosa. Sze­retett irányítója, szervezője, ezer jó barátja és idősebb testvér, Petre Lupu az IMSz titkárának neve szo­rosan egybefonódik az ifjúsági moz­­galom életével és harcával, az elért eredményekkel, a leküzdött nehézsé­­gekkel s az elhárított akadályokkal. Ezért, március 28 án a Népi Demo­krácia Frontjára szavazunk, hogy rá szavazzunk, aki mindnyájunké. Pavel Laid kora gyermekko­rában ismerte meg az élet ne­hézségeit. A Valcea megyében lévő Brezoi községbeli munkás­nak — Pavel Lala apjának — hat gyermeke volt. Nehezen telt arra is hogy Pavel az öt elemit elvégezze. A Carpatina cég műhelyeiben inaskodik. Tanonc­­evei után munkát keres. Egy medgyesi gyárban, később a brassói IAR. üzemekben, majd a Voina-gyárban dolgozik. Bár­hol dolgozott, igyekezett közel­kerülni m­unkástársaihoz és arra törekedett, hogy gondjaikat megismerje. Jogaik megvédé­sére buzdította őket. Ezt a bű­nét­ nem bocsáthatták meg fő­nökei. Felmondtak neki, így került 1938-ban az Astra vagon­gyárba. Ettől kezdve élete egy­re nehezebbé válik. De az ül­döztetés évei csak megszilárdí­tották határozottságát és köze­­­lebb hozták a szervezett harc­hoz, a munkásság Pártjához. Ez 1942-43-ban történt. Az illegá­lis munka veszedelmei és ne­hézségei még jobban megacéloz­ták harci elszántságát. , Az Astra gyári munkások tiltakozó és érdekvédelmi tünte­tésének első soraiban találjuk Pavel Lala elvtársat. De főnö­­kei és a rendőrség kapói ezt nem is gyanították. Mert az Astra-munkások tudtak titkot tartani. Ez a titoktartás mentet­te meg Lala elvársat a munka és a harc számára.­­ Augusztus 23.-a Lala elvtár­sat munkára készen találja. Folytatja az megadásban meg­­kezdett munkáját. A brassói he­­lyi szervezetnél dolgozik, később megyei, majd tartományi titkár lett. Az ifjúmunkásság országos kongresszusa az IMSz Központi Bizottságának titkárságába szó­lítja. Azóta köztünk van, az IMSz tagjai között, irányít és vezet bennünket. Az, hogy a Népi Demokrá­cia Frontja képviselőnek jelölte, újabb alkalom arra, hogy a ro­mániai­fjúság kimutassa szere­tét iránta, az if­júság egyik leg­nagyobb vezetője iránt. Pavel Lala elvtárs Teleom­mn­ megyei jelölt, az IMSZ titkára Népünkhöz híven a jobb jövendő jegyében, előre a Népi Demokrácia Frontjának teljes győzelméért írta: FAZEKAS JÁNOS az Ifjúmunkás Szövetség Végre­hajtó Bizottságának tagja. A román és magyar nép kö­zös harca régi keletű. A tatárok, a törökök közös ellenségeink vo­ltak, s habár az akkoriban nagy­nak tűnő távolságok miatt nem alakulhatott ki mindenütt egy kö­­zös front, a harcot mégis mind­két nép — ha külön-külön is —, de azonos ellenség ellen folytatta. Később, a középkor közepe tá­ján, a parasztforradalmak is kö­zös harcban találták népeinket. Bu­dai Nagy Antal, Dózsa György, Horia Closca és Crisan, 1848 mind­­két nép ünnepel. Csupán a kapitalizmus és fő­­ként ennek végső foka, az impe­­riatizmus, igyekezett területi, ha­talmi, kizsákmányolási kérdésekből széthúzást, gyűlölködést előidézni. E gyűlölködési politika egyik alap­­köve a fasizmus és annak ideoló­­giája volt. De miközben az imperiali­mus, s főként a fasizmus mindent megtett, hogy e két nép harckö­zösségét megbontsa, addig a fasiz­mus elleni harcban a román és magyar nép legjobbjai még szoro­sabbra fűzték kapcsolataikat, har­ci közösségüket, közös ellenségük ellen. Ezért tartja hősi halottain­ak Románia munkásifjasága, Fai­­mon Sârbu, Vasile Roagu és Iosif Clisci­vel együtt Bernát Andort, Ocskó Terézt, Czellér Lajost és másokat. Augusztus 23.ika után közöse­n folyt a harc a fasizmus marad­ványainak a fasiszta ideológia méreghatásának felszámolásáért. Itt is közös volt a harc Sanatescu és Badescu kormányainak megbukta­tása, a földosztás, az 1946-os választási győzelem, a pénzügyi re­form s az azt előkészítő megfeszített munka országszerte, az élet­­színvonal emeléséért folytatott ál­landó harc nem tett különbséget román és magyar között, ugy­an­ez, ami a­­ jobb életért folytatott harcban történt, észlelhető a baj­ban, az Ínségben is : az aszály ide­­jén mindkét nép közösen küz­dött, fogott össze a nehézségek le­­küzdéséért. E közös harc következményei a közös győzelmek, a közös megva­­lóslások voltak. Így például a ro­mán és magyar munkásifjúság egyaránt részesült az „egyenlő munkáért egyenlő bér“ elvének megvalósításából, a kollektív szer­ződések, valamint az újonnan léte­­sített tanoncotthonok és étkezdék, a ruházkodási segélyek előnyeiből, a szervezkedési és gyülekezési szabadságból. A földreform a román és magyar falusi ifjúságot egyaránt föld­höz és házhelyekhez juttatta. 953. 321 román és magyar ifjú vett részt közösen az analfabétizmus megsz­üntetését célzó iskolák előadásain. A katonai szolgálati idő leszállí­tásának, a hadsereg demokratikus szellemben való átszervezésének, a premistaria feloszlatásának, a tömegsport­­fejlesztésének, az ifjúság politikai jogainak kiszélesí­­tésének előnyeiből mindkét nép ifjúsága egyaránt részesült. A magyar és román ifjúság, közös harcával egyenlő jogokat ví­vott ki, mindkét nép ifjai számára. Ma Erdélyben magyar egyetem, magyar iskolák, magyar tanoncis­kolák működnek, olyan helyeken is, ahol eddig még sohasem voltak. A Népi Demokrácia Frontjának Alkotmány­tervezete újra ki­­s­étesíti a lakosság jogait. Biztosítja a választójogot 18 évtől, a m­unka és a pihenés jogát, a gyermekvédelmet, a közoktatás átszer-­­­zését, s mindezekkel együtt a legteljesebb egyenlőséget a különb­öző nemzetiségű -1­­ozók számá­ra. Mindezek az Alkotmány-tervez­­ és a Program.Ki Itvany gaz­d­asági vuzéHK««»^ * es KrizKi’ együtt a jobb jövő felé vezető ut­at rövidítik meg. Múltúnkból, jelenünkből egye­tlen feladat következik: a Népi Demokrácia Frontjának lelkes tá­mogatása. Ha vannak még olyanok, akiknek ez nem tetszik, akiknek nincs ínyükre az, hogy a romániai magyar iff­­úság jogai egyre bő­vülnek, hogy életszínvonaluk, az egész nép életszínvonalával egy­idejűleg, egyre emelkedik, ezek nem fognak utunkban feltartóz­tatni, akaratuk, óhajuk nem fog bennünket megakadályozni abba­n, hogy a Népi Demokrácia Front­­ját mindent lehengerlő győzelem­re vigyük. A romániai magyar ifjú­­ság felelőssége és hivatása teljes tudatában, a román ifjúsággal váll­­vetve, újabb feladatvállalással és politikai erejének teljes súlyával, a Népi Demokrácia Frontjának választási győzelméért küzd. Petre Mocuta elvtárs Arad­ megyei jelölt, az IMSz központi bizottságának tagja Mocuta Petre elvtárs 1922-ben született az arad megyei Kürtösön. Gyermekkora óta ismeri az első vi­lágháború utáni burzsoá­ nagybirto­­kos kormányzatok kegyetlen kizsák­mányolását. Apja vasúti munkás, ki reggeltől estig dolgozott, nevetsége­sen kicsi fizetésért. Ezért nem tudta elvégezni Mocuta elvtárs a szakis­­kólát, melyet oly nagy tudásszomj­ jal kezdett meg Arra kényszerült, hogy Aradon villanyszerelő inasnak szegődjön. A fiatal Mocuta kezd rá­ébredni a társadalmi berendezkedés igazságtalanságaira és elégedetlensége lassanként arra az elhatározásra ve­­zeti, hogy a munkásosztály harcával vállalja a szolidaritást. 1941-ben az aradi CFR-nél dolgozik Mocuta elv­­társ, itt az antoneseánus diktatúra idejében még inkább megerősödik elhatározása. Augusztus 23-a után tevékenyen veszi ki részét az ifjú­sági munkából. A KTSz megyei bi­zottságának tagjává választják. Ké­­sőbb a helyi CFR-ista ifjúság veze­tője, majd a Haladó Ifjúság megyei titkára. Munkájával vezetői tehetsé­­gét, szervező és kezdeményező ké­pességet árul el. 1946-ban ő a veze­tője a Román Ifjúság Jugoszláviá­­ban járt újjáépítési brigádjának és itt is kitüntette magát. Ugyanabban az évben Bánát­ tartományi titkárrá választják. 1947 februárjában meg­szervezi Aradon az Ifjú munka» Szövetséget — és érdemei és hozzá­­értése elismeréseként az Ifjúmunkás Szövetség Központi Bizottságának tagjává választják. Jelenleg Mocuta Petre elvtárs az Ifjúmunkás Szö­vetség központi újjáépítési osztályai­nál dolgozik. Bizalommal szavazza­­tok rá. Mocuta elvtárs hivatott kép­­viselője lesz a Nagy Nemzetgyűlés­ben a munkásifjúságnak, amelyhez tartozik, amelynek harcával élete egybeforrott. A nap felére, az 1-es szűm­i listára szavazva, ivöűnkef biz’ositjukl!

Next

/
Thumbnails
Contents