Ifjúmunkás, 1951 (4. évfolyam, 93-143. szám)

1951-01-12 / 93. szám

A szovjet képviselő életéből... N. M. Mickjevics gyorsfémvágó esztergályos, Sztáliva tarto­mányi szovjetjének képviselője. A nemrég lezajlott válasz­­tások alkalmával műszakonként 3 normát teljesített. N. M. Mlickjevics gyorsfémvágó örömmel adja át tapasz­talatait A. P. Dubina és V.V. Csekurin fiatal esztergályosok­nak. - • ■..... • ---------­ '­p A­ nehézipar fejlesztése az ötéves terv központi feladata Szerte az or­szágban meg­indult a nemes küzdelem első ötéves tervünk nagyszerű cél­kitűzéseinek gyakorlatba ültetéséért. A Párt vezette dolgozó nép hatalmas lel­kesedéssel látott hozzá a szocializmus építését bizto­sító feladatok teljesítésé­hez. A nagyszerű felada­tok, célkitűzések, amelye­ket a törvényerőre lépett ötéves terv irányoz elő, teljesítésre várnak. Ke­mény, az eddiginél is határozottabb harcot kö­vetelnek minden becsüle­tes dolgozótól, minden if­jútól. Hazánkban a tervszerű gazdálkodás két éve alatt, a Párt vezetésével megte­remtettük azokat a felté­teleket, amelyek az ötéves terv alapjait, a szocializ­mus építésének biztosíté­kait képezik. Az alkotó munka, a békéért vívott harc eredményei tovább fokozódnak, még hatalma­sabb növekedést érnek el az ötéves terv teljesítése révén. Pártunk a sztálini nagyszerű tanítást követ­te,­­a kommunizmust épí­tő Szovjetunió tapasztala­tait alkalmazta, amikor az ötéves terv fő feladataként a szocialista ipar és an­nak magja,­­ a gépeket gyártó nehézipar állandó és fokozatos fejlesztését irányozta elő. Csak a nehézipar és magja, a gépipar, képes biztosí­tani az egész ipar egye­temes és fokozódó fejlődé­sét, a közlekedés, a mező­­gazdaság fellendítését és ütemes építését. A nehéz­ipar az, amely biztosítja hazánk gazdasági függet­lenségét, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy minden kapitalista befo­lyástól mentesen építhes­sünk új életet hazánkban. Az ötéves terv során ki­épülő és óriási mértékben megerősödő szocialista ipar hazánkat a háborúra uszító imperialisták ellen harcoló hatalmas béketá­bor még erősebb pillérévé teszi. Az öt év folyamán meg­változik az ország képe. Az ország különböző vi­dékein épülő művek a jobb élet és a béke erős pil­léreivé válnak. A beszter­cei havasok öléből magas­feszültségű vezetékek szál­lítják majd a villanyt, a fényt Moldva legeldugot­tabb falvaiba is. A Duna- Fekete-tengeri csatornán hatalmas hajók szállítják majd könnyűszerrel szo­cialista iparunk termékeit, a nép­jólét emelkedését biztosító javakat. Vajda­­hunyadon vegyi-koksz üzem, Kesicán hatalmas turbogenerátor gyár és szerte az országban szá­mos nagy gyár és üzem épül. Ahhoz, hogy mindezeke­ket a nagyjelentőségű cél­kitűzéseket gyakorlatba ültessük, hogy a tervből fakadó távlatokat elérhes­sük, az ország minden dol­gozójától, minden IMSZ- tagtól és ifjútól öntudatos és alkotni akaró munkára, kemény küzdelemre van szükség. A terv alapvető feladatainak sikeres telje­sítéséért a beruházásokra előirányzott hatalmas ösz­­szegből, 1,330 milliárd lej­ből, csak az iparra 51,4 százalékot, vagyis 684 mil­liárd lejt fordítunk, amely­ből 1 százalékot a ter­melő eszközöket gyártó ipar fejlesztésére haszná­lunk fel. Az ipari beruhá­zások eredményeként az ötéves terv végére 144 szá­zalékkal növekszik szocia­lista iparunk. A terv utol­só évében, 1955-ben 8 mil­lió 533.000 tonna szenet, 10.000.000 tonna kőolajat, 1.252.000 tonna acélt és sok más ipari terméket termelünk. 1 . E nagyszerű és megtisz­telő feladatok teljesítésé­ért dolgozó ifjúságunk, az IMSZ irányításával már most kemény harcot kell kifejtsen. Nemrég jelent meg a minisztertanács ha­tározata az 1951 évi álla­mi tervre vonatkozólag. A határozat összegezi és vi­lágosan leszögezi azokat a feladatokat, amelyeket az ötéves terv részlegeként az első évben teljesítenünk kell. „Az 1951 évi ipari össztermelés értékét 497 milliárd lejben állapítjuk meg (az 1948 december 31-i változatlan árakon számítva), ez 124 százalé­­é­kot jelent 1950-hez ké­pest“. Az első év folyamán a széntermelés 125,2 szá­zalékot, a kőolaj 116,7 szá­zalékot, az acéltermelés 108,9 százalékot kell elér­jen az 1950 évihez arányít­va. Ezek a feladatok arra kell ösztönözzenek minden IMSZ-tagot ,s dolgozó if­jút, különösen azokat, a­­kik a nehéziparban dolgoz­nak, hogy fokozzák mun­­kalendületüket, állítsák a terv teljesítésének szolgá­latába bátor kezdeménye­zésüket. Indítsunk határo­zott küzdelmet a régi, el­avult normák kiküszöbö­léséért, törekedjünk az ön­költségi ár állandó csök­kentésére és a terv sike­réért alkalmazzuk mind szélesebb körben példamu­tatóink, a hős komszomo­­listák haladott módszereit a munka termelékenysé­gének fokozásáért, az anyagmegtakarítás bizto­sításáért. IMSZ-szerveze­­teink komoly munkát kell kifejtsenek az ifjúságnak az ipari termelés állandó fokozására történő moz­gósítása terén. Gondoskod­janak az ifjak szakmai képzettségének állandó fo­kozásáról. Irányítsák a dolgozó ifjak ezreit a szak­iskolák és szakmai tanfo­lyamok felé, járuljanak hozzá a megfelelő képzett­séggel rendelkező szakká­derek neveléséhez. Növel­jék az ifjak tömegeiben a Haza és a Párt iránti sze­retet szellemét, amely a munka jobb megszervezé­­­­sére, a termelési előirány­zatok túlszárnyalására, új eredmények kiharcolására ösztönzi harcos ifjúságun­kat. Szervezzék meg úgy munkájukat, hogy a dicső­séges Komszomol tapasz­talatainak alkalmazásával, az cd­GS terv teljesítésé­ért­­-ó harcban minden­kor becsülettel teljesítsük azokat a megtisztelő fel­adatokat, amelyeket az öt­éves terv törvénytervezeté­nek általános vitája al­kalmával elmondott beszé­dében, szervezetünk és egész dolgozó ifjúságunk nevében Gheorghe Flores­­cu elvtárs vállalt, aki töb­bek között a következőket mondotta: „Az ötéves terv első lépéseivel egyidejűleg vállaljuk, hogy hatalmas offenzívát indítunk a szo­cialista versenyek megszi­lárdításáért és kiszélesíté­séért az ifjúság soraiban... Mozgósítjuk az ifjúságot, hogy bevegye a tudomány várát, alaposan elsajátítsa a műszaki ismereteket, hogy a magasabb szakmai­ képzettségért küzdjön. Az ifjúságnak az a fel-­­adata, hogy az első sorok­­­ban küzdjön azért a petró­­­­leumért és szénért vívott­­ csatában, amely vér gya­nánt futja be szocialista iparunk ereit“. A magasztos feladatok nagyszerűségének tudatá­ban fokozzuk tehát mun­kánkat, hogy az ötéves terv központi feladatának teljesítéséhez való tevé­keny hozzájárulásunkkal, újabb sikereket érjünk el a békéért, a szocializmus építéséért folyó harcban. 2M-0 ft- ups társ, KÖZLEMÉNY Az Ifjúmunkás Szövetség Központi Vezetősége 1. év január 8-án és 9-én plenáris ülést tartott. Az ülés napirendi pontjai a következők voltak: 1. Az Ifjúmunkás Szövetség hozzájárulása a békéért vívott harchoz a Román Népköztársaságban. Előadó Paul Cornea elv­­az Ifjúmunkás Szövetség Központi Vezetőségének titkára. 2. Az Ifjúmunkás Szövetség feladatai az ötéves terv megvalósításáért vivott harcban Előadó Gheorghe Florescu evtárs, az Ifjúmunkás Szövetsé­g Központi Vezetőségének első titkára. 3. Az Ifjúmunkás Szövetség feladatai a RNK villamosítási tervének végrehajtásával kapcsolatban. Előadó Fazekas János elvtárs, az Ifjúmunkás Szövetség Központi Vezetőségének titkára. A plenáris ülés lefolyásáról lapunk következő számában számolunk be. ij IIi. évf. 11. sorozat, 93 szám, 1951 január 12 VOMUNIII SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Bucureşti, Str. Po­pa Nan 32. Telefon: Szerkesztőség: 57960 Kiadóhivatal: 57966 5 lej gTaxa poștală plătită în numerar la: Cont la CEC Nr. 19323.] Előfizetések 1 évre 220 lej 6 hónapra 115 lej ________________3 hónapra 00 lej A dolgozó ifjúság lendülettel vetette magát az ötéves tervért vívott harcba Az ötéves terv első napjaiban született termelési eredmények arról tanúskodnak, hogy hazánk dolgozó ifjúsága, vállvetve a töb­bi dolgozóval, e terv bátor harcosává akar válni. Masáénak vallja a tervet és tudja, hogy annak teljesítésével a bőséges élet alap­jait veti meg. A január első napjaiban elért eredmények nagysze­rű hazafias cselekedeteket tükröznek. RESICA A Sovrommetal üzemek mun­­kásifjai az első két nap folyamán újabb eredményekkel köszöntöt­­ték az ötéves tervet. Az ifjúsági magaskohónál dolgozó három IMSZ termelési brigád 7,40 szá­zalékos normatúlszárnyalást ért el. A legjobb eredményt a Stain­­gu Voicu és Berea Vasil vezette IMSZ-brigádok érték el, 11 szá­zalékkal teljesítették túl előirány­zataikat. Január 2-ánl a Neagoie Nichifor vezette IMSZ-brigád 5,5 százalékkal teljesítette túl elő­irányzatát. Az öntőosztályon dolgozó Te­lesen Gh. vezette IMSZ-brigád 200 százalékos, az Ardeleanu Áron vezetésével dolgozó brigád 180 százalékos, Muresan Aurel elvtárs brigádja pedig 175 szá­zalékos normatúlszárnyalást ért el. ZSILVÖLGYE Az ötéves terv első váltásá­ban eddig nem tapasztalt lelke­sedéssel dolgoztak a szépmeden­­ce harcosai. A pe­trillái bányában dolgozó Bic­ea Nicolae vezette brigád már­ az elő­váltásban 123 százalékkal fejtett több üzenet az előirányzatánál. Hasonlókép­­pen kitűnt Bugár Jenő elvtárs brigádja, amely 54 százalékkal haladta túl előirányzatát. Az előirányzatnál 11 csille szánad termelt többet. A Hajdú Gyula elvtárs vezette IMSZ termelési brigád pedig 138 százalékos nor­­matúlszárnyalást jegyzett fel a versenygraf­ikonra. Az aninószai bányában dolgozó IMSZ-brigádok is jelentős ered­ményeket értek el. Boda Ferenc elvtárs brigádja 85, mg Soros András elvtárs brigádja 52 szá­zalékkal teljesítette túl a nor­mát. SZTALINVAROS Az ötéves terv első napjai a Sovromfractor­is jumu­­rhásainak is nagyszerű alkalmat nyújtottak arra hogy tettekkel bizonyítsák harci készségüket, amellyel a terv rájuk eső részét akarják tel­jesíteni, így az alkatrészkészítő osztályon dolgozó Kocsis Ilona elvtá­rsnő 70 százalékkal teljesí­tette túl előirányzatát. Fotache Marin elvtárs pedig, aki az in­­jektor-testek készítésénél dolgo­­zik, 8 óra alatt 370 alkatrészt készített az előirányzott 210 al­katrész helyett. Ugyancsak je­­­entős eredményt ért el Burlacu Vasile elvtárs is, aki 300 alkat­részt termelt a normán felül. BUKAREST Az Industria Bumbacului c. üzem két élmun­kásnője, Matei Paraschi­va és Ana Boghina, az ötéves terv első váltásakor már ötven szövőszéken dolgoztak. A két élmunkásnő e nagyszerű kez­­deményezése arról tanúskodik, hogy megértették, hogy a munka termelékenységének növelése és az önköltségi ár csökkentése­i terv teljesítésének egyik alapfel­tétele. VAJDAHUNYAD Az ötéves terv első napjait a vajdahunyadi kombinát valameny­­nyi IMSZ termelési brigádja a szocialista versenyek fokozásával köszöntötte. Az ifjúsági kemen­cénél dolgozó Stanciu Aurel első olvasztár vezette brigád 40,4 százalékkal több acélt termelt az előirányzott normánál. Az Ilie Gheorghe elvtárs vezette brigád pedig 27,73 százalék acélt csa­polt a terven felül. Az­ ifjúsági magaskohónál dol­gozó három IMSZ termelési bri­gád 20,5 százalékkal olvasztott több vasat az előirányzatnál. NAGYBÁNYA A nagy­bányai színesfémkombi­­nás bányászai azzal a határozott szándékkal indultak munkába, hogy egyre több színesfémet tere­mel­jenek hazánknak. A zazar­­bányai kitermelésnél az 1951 első Vágásából senki sem hiányzott. A váltás végére a 384. szinten dolgozó Décsei Sándor csoport­ja 91 százalékkal, Zemes Petru csoportja 66 százalékkal, míg Hotea Alexandru csoportja 50 százalékkal szárnyalta túl elő­irányzatot. Nimara Dumitru elvtárs csoportja 130 százalékkal szárnyalta túl normáját az ötéves terv megkezdésének első napján. A csoport a fővárosi Vulcan üzemben dolgozik. Segítsük meg a szabadságáért és békéért küzdő hős koreai népet A RNK Demokrata Nők Szövetségének és a Vörös Kereszt Központi Bizottságának felhívása hazánk dolgozóihoz Polgártársak és polgártársnők, nők és férfiak, ifjak, leányok, gyermekek Hat hónap telt el azóta, hogy a békeszerető koreai népet az a­­merikai imperialisták csapatai megtámadták. Hat hónap óta, nap mint nap tűz pusztítja és a leigázók vad­­állatias bombatámadásai rázkód­­tatják meg és zúzzák porrá és romhalmazzá Korea városait és falvai­t. Az amerikai imperialisták csa­patai rommá változtatták Кo­­reát és pusztulást hoztak rá. Minden becsületes embert fel­háborítanak azok a barbárságok, amelyeket az amerikai fasiszták Koreában elkövetnek. Bombáz­­zák a civil lakosságot, a kórhá­zakat, a gyermekotthonokat, a sebesül­tszállítmányokat, legép, fegyverezik a nőket, férfiakat, a védtelen öregeket, a szántófölde­ken dolgozó parasztokat és meg­­ölik a bölcsőben lévő gyerme­­keket. De az amerikai agresszorok minden erőfeszítése ellenére, a­­mely Korea leigázására és a ko­reai népnek a szabad életre irá­­nyuló akaratának megtörését célozza, a kínai önkéntesek által segített koreai néphadsereg ös­­szezúzza az amerikai csapatokat és megszabadítja hazája földjét a leigázók hordájától. Az imperialisták háborús őrü­­letükben és az egész világ ural­mának vadállatias ösztönétől vezérelve méginkább előkészülnek egy újabb háború kirobbantásá­ra. Az imperialisták remilitari­­zálják és a támadó Atlanti-pak­tumba vonják Nyugat-Németor­­szágot. Az egész világ népei ellensze­gülnek az imperialisták gyilkos terveinek. A koreai népnek harc­ban elért sikerei azoknak a né­peknek (a legyőzhetetlen erejét bizonyítják, amelyek egységesen harcolnak a szabadságért, demo­kráciáért és függetlenségért, a háborús gyújtogató imperialisták ellen. A koreai nép harcával és pél­dájával hozzájárul az egész vi­lág békeharcának megszilárdítá­­sához. Íme ezért azonosították magu­kat az egész földkerekség száz­milliói a hős koreai néppel és kibocsátották az ,,El a kezekkel Koreáról"-felhivást. POLGÁRTÁRSAK ÉS POL­­GÁRTÁRSNŐK! Az új háborúra uszító amerikai hódítók barbár bűncselekményei, a békés népek elleni bombatá­madások, a férfiak, nők és a gyermekek vad legyilkolása, gyű­­lölettel tölti el országunk min­den békét és életet szerető em­berének szívét. Nem engedhetjük meg, hogy békés embereket gyil­­koljanak azért, mert harcolnak a békéért, hazájuk szabadságá­ért! Nem engedhetjük meg, ho­gy az a tűz, amely ma pusztít Ko­reában, kiterjedjen a mi gyer­mekeink bölcsője felé! Az amerikai imperialisták bűn­cselekményeivel szemben egyre nő népünk békeharcos akarata, hogy megvédjük nemzeti függet­lenségünket és szabadságunkat. A mi népünk azzal felel az új há­borús uszi­toknak, hogy megerő­síti munkafegyelmét, megszilár­dítja a dolgozók egységét ötéves tervünk teljesítéséért vívott harc­ban, hazánk véderejének növelé­sében. Ugyanakkor népünk meg­­szilárdítja szolidaritását­­z ösz­­szes békéért harcoló népekkel. Minden békét óhajtó, becsületes ember kötelessége, hogy hozzá­járuljon a koreai nép, az ame­rikai agresszió áldozatai, a téli időben hajléktalanná vált árva gyermekek megsegítéséhez. Ebből a célból a BDNSZ és a Román Népköztársaság Vörös Keresztje a koreai nép megsegí­tésére gyűjtési kampányt indí­tott és arra hív minden békesze­­rető embert, hogy válaszoljon erre a felhívásra. Fogadjátok szeretettel a gyűj­tő csoportokat! Adjatok szívesen ruházati tár­gyakat, meleg harisnyákat, ket­­tyűket, sálakat, cipőcskéket, gyer­mekruhácskákat! A koreai nép támogatása hozzájárul az embe­riség békeharcához, az új hábo­rús uszítók elleni harchoz. Le az imperialista kezekkel Ko­reáról! Éljen a népek szolidari­tása a világ békéjéért vívott harcban. A RNK DEMOKRATA NŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A RNK VÖRÖS KERESZTJÉ­­NEK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A főiskolai téli világbajnokság a dolgozókkal vállvetve küzdő egyetemi hallgatók felejthetetlen örömünnepe lesz Sztálin vár­os-Pojánin január 28 és február­­4. között zajla­nak le a főiskolai téli világbajnoságok. Az immár hagyományossá vált főiskolai világbajnokságot el­­eészben még a nyomort és ínséget szülő második világháború előtt szervezték meg. Azóta kilencszer ker­ült sor a világbajnok­ság lebonyolítására. A háború után a főiskolai világbajnokságot első ízben 1947-ben rendezték meg. Ennek azonban merőben eltérő céljai voltak. Amíg a háborút megelőző években e versenyeket a gyárosok, nagykereskedők, bankárok és más kapitalista elemek gyermekei saját szórakozásuk érdekében rendezték, addig a háború után a NDSZ-be tömörült egyetemi és főiskolai hallgatók baráti találkozójává, a dolgozókkal vállvetve küzdő demokratikus diák­ság felejthetetlen öröm ünnepeivé váltak. Az egyre nagyobb töme­get magába foglaló NDSZ, amely a DÍVSZ keretében tevékeny harcra mozgósítja ma már közel 5 millió tagot számláló nemzeti szervezeteit, a bajnokságot arra használja fel, hogy az ifjak közt fajra és nemzetiségre való tekintet nélkül még jobban elmélyítse a barátságot. A bajnokság alkalmával az ifjak egymást megisme­rik, megszeretik és hazájukba visszatérve még komolyabban har­­colnak azok ellen, akik újabb háború kidobbantására törekednek, akik a fajokat és nemzetiségeket egymás ellen uszítják. E bajnok­ságok alkalmával egyre jobban kifejezésre jut a világ demokrati­kus diákságának az az eltökélt szándéka, hogy e D­VSZ zászlaja alatt a kapitalista országokban fokozzák a diákok életszínvonalá­nak emeléséért és a tartós békéért folyó harcot. E télen hazánkban rendezik meg a főiskolai világbajnokságot. E ténynek különösen nagy a jelentősége. Hazánkban első ízben ke­­rül lebonyolításra világbajnokság Ez is azt bizony­­­ja, hogy ha­zánkban a sport fejlődése teljes mértékben biztosítva van Pártunk és kormányunk állandó gondoskodása révén. A bajnokság, a most épü­lő korszerű téli sportkombinátban, Sztálinváros-Pojánán zajlik le. A nagyszerű sportváros építésén erejét megfeszítve hétszáz ifjúsági brigád dolgozott, öntudatos és lelkes munkájuk eredményeként az építkezések idő előtt feje­ződtek be. Az építkezések idő előtti befejezéséhez nagyban hoz­­­­zájárultak a vasárnaponkénti ezerszámban önként vállalkozó sztá­j­linvárosi ifjúmunkások is, akik lelkesen dolgoztak az európai vi­­­szonylatban is egyik legszebb és legkorszerűbb téli sportkombinát építkezésén. Munkájuk azt igazolta, hogy megértették az építke­zés gyors befejezésének fontosságát, azt bizonyította, hogy szá­mukra is kedves vendégek lesznek a világ különböző tájairól ideérkező ifjak, akik ugyanezért a célért küzdenek. A korszerű turistaszállók, a hatalmas ugrótornyok, az 5000 fé­rőhellyel rendelkező jégkorongpálya és a többi korszerű felszere­­lés, mind pártunk és kormányunk támogatásáról tanúskodnak. Több ország főiskolásainak nemzeti szervezete már bejelentette részvételét. Eze­k, valamint a többi országok demokratikus diák­jai is lelkesen készülnek e nagyszerű találkozóra. A főiskolai téli világbajnokságon résztvevő ifjak saját szemük­kel látják majd azokat a megvalósításokat, amelyeket dolgozó né­pünk szeretett Pártunk vezetésével rövid idő alatt megvalósított. Látni fogják azokat a nagyszerű­ életfeltételeket, amelyet Pártunk ■hazánk becsületesen tanuló­ diákjai számára biztosít. Ez a kéz­zelfogható valóság fokozottabb harcra ösztönzi a kaptalista or­szágokban élő ifjakat és a népi demokratikus országok ifjainak is újabb lend­­letet ad s velük együtt bennünket is arra lelkesít, hogy egyesi lét erővel, fáradtságot nem kimélve valósítsuk meg a DÍVSZ Tanácsának a világ demokratikus ifjúságához intézett fel­hívását: „IFJAK EGYESÜLJETEK! ELŐRE A TARTÓS BÉKÉÉRT!“ Felhívjuk a levelező elv­társak figyelmét, hogy min­den egyes hozzánk bekül­dött levelükben írják meg pontos lakhelyüket, munka­helyüket, (üzem, iskola, kol­lektív gazdaság, állami gaz­daság stb.) valamint pontos ciüket is, (utca, házszám, város vagy község és rajon). Üzemi és diák levelező elv­társak írják meg a szekciót, vagy osztályt is, ahol dol­goznak, illetve tanulnak. SZERKESZTŐSÉG. Levelezőink figyelmébe! Felsőfokú tanintézeteinket a haladás és a szocialista építés bástyáivá fejlesztjük Hazánk fővárosában az elmúlt napokban fejeződött be a fel­sőfokú intézetek IMSZ alapszervezetei titkárainak és a tanulás­ban élenjáró diákoknak országos értekezlete Az értekezletet az IMSZ Központi Vezetősége hívta össze, hogy megvizsgálják az Ifjúmunkás Szövetségnek a diákok szakmai és tudományos ki­képzésének megjavítsa, valami­nt a tanulási fegyelem megszilár­dítása terén kifejtett munkáját. Az értekezlet megnyitásán, az elnöki emelvényen helyet fog­laltak: La an­te Routu elvtárs egyetemi tanár, Gh. Florescu, Paul Cornea, Mihail Roller akadémikus, Constantin Balmus akadémi­kus, dr. N. G. Lupu, Ion Gheorg­he és Gh. Gheorghiu elvtársak. Az értekezletet Paul Cornea elvtárs, az IMSZ Központi Ve­zetőségének titkára nyitotta meg. Ismertette az értekezlet célját. Beszédében kitért arra, hogy a felsőfokú oktatás kérdése az If­júmunkás Szövetség érdeklődésé­nek a központjában áll, mert fel­sőfokú tanintézeteinkben képezik ki azokat a technikus és szak­­kádereket, akik arra hivatottak, hogy az ország hatalmas építőte­­lepeinek fontos munkálatait vezessék, az új nemzedéket neveljék és szeretett hazánkat megszilárdítsák s a legmagasabb fokra emeljék. Voicu Alexandru elvtárs, az IMSZ bukaresti szervezete felső­fokú oktatási osztályának felelőse, beszámolójában ismertette a bukaresti szervezet főiskolásainak a szakmai és tudományos kikép­zés megjavítása terén kifejtett tevékenységét. Beszéde során ki­hangsúlyozta, hogy az egyetemi IMSZ Szervezeteknek az a szere­pe, hogy a dékáni hivataloknak és a tanári karnak erőteljes segít­séget nyújtsanak abban a munkában, amely a diákok kommu­­nista szellemű nevelésére, továbbá a diákok szakmai, politikai és ideológiai színvonalának emelésére irányul. — Az Ifjúmunkás Szövetség — mondotta beszéde során Voicu elvtárs — azt tekinti a diák legfontosabb kötelességének és ugyan­akkor megtisztelő feladatának, ha élen jár a tanulásban. Viszont ha lemarad és elhanyagolja a tanulást, az­t kötelességmulasztás­nak, szégyenteljes d­olognak tartja. Voicu elvtárs ismertette továbbá a bukaresti szervezet hiá­nyosságait. E hibák a szervezeti munka terén mutatkoznak. Nem tudatosították eléggé, hogy a békeharcban a diák legfőbb köte­lessége a tanulás. Utána Florica Mezincescu elvtársnő, helyettes közoktatásügyi miniszter ismertette a minisztériumnak a felsőfokú oktatással kapcsolatos feladatait. A második napon megtörténtek a hozzászólások. Sok ifjú szólt hozzá Voicu elvtárs jelentéséhez. A munka és a tanulás fokozása érdekében javaslatokat tettek. Baran Traján elvtárs a sasi munkásegyetem hallgatója rámutatott arra, hogy a hallgatók miért nem látogatják a konzultációs órákat. Az ifjak legtöbb esetben leértékelik a konzultációs óra jelentőségét. Vi­szont többször megtörtént, hogy a konzultációs órán általánosan ismert problémákról beszéltek, amelyek nem kötötték le a hallga­tók figyelmét. A műszaki egyetemek küldöttei külön megbeszélést tartottak, megtárgyalták saját különleges problémáikat. Burlacu Petru, a Iasi műegyetem villamosítási karának hall­gatója elmondta, hogy a kar hatalmas lelkesedéssel köszöntötte az ötéves terv törvényét. Részletesen ismertette, hogy vilamosítá­­­si tervünk keretében milyen nagyszerű feladatok állnak a főisko­­lások előtt. A megbeszélés tanulságait Sergiu Rasev elvtárs, a fővárosi gáz- és petróleum intézet rektora foglalta össze. A közgazdasági inézetek küldöttei is külön gyűlést és megbe­szélést tartottak. Az Agrobiológ­iai Intézet, a Mezőgazdasági Gép­i­­pari felsőiskolák ,valamint az Állatorvosi karok küldöttei is ki­cserélték tapasztalataikat. Ezután Leonte Rautu elvtárs, a BMP KV tagja, egyetemi ta­­­nár, emelkedett szólásra. Beszéde során összefoglalta az elhang­s­zo­tt hozzászólásokat. Részletese­n foglalkozott az egyetmi hallga­tók feladataival. A főiskolások­nak az a kötelességük, — mondot­ta — hogy a tudományt, a technikát és a kultúrát alaposan el­­sajátítsák. Beszélt az IMSZ nagy feladatáról. Az IMSZ köteles­sége a tanuló ifjúság mozgósítása. Az előadó rámutatott arra, is, hogy a főiskolás ifjak ma komolyan veszik a tanulást. Ez an­­­nak köszönhető, hogy az egyet­emi hallgatók szorgalmát, munka­bírását és képességeit helyesen értékelik. Kifejtette, hogy fokozni kell az óralátogatást és az egyé­ni tanulást a kollektív tanulással kell összekötni. Nagyon fontos továbbá az elméletben tanultak gyakorlati megvalósítása. Rauta elvtárs felszólította a főiskoláso­kat, hogy kérlelhetetlenül harc­oljanak az osztályellenség befura­kodott elemei ellen . Paul Cornea elvtárs zárósz­avaiban kiemelte az első megbeszé­lés nagy jelentőségét és hiszi, hogy ez az értekezlet a tanulás feljavításához és a fegyelem m­e­gerősítéséhez vezet. A gyűlés rész­vevői kitörő lelkesedéssel éltett­ék a Román Munkáspártot, az IMSZ vezetőjét, Szabad és bold­og életünk irányítóját. A diákok résztvettek azon az ünnepi gyűlésen, amelyen Jo­­sef Grohman, a NDSZ elnöke beszédet mondott. Ismertette a NDSZ köré felsorakozott ifjak békeharcát ,majd beszélt a hazánk­ban megartásra kerülő főiskolai téli világbajnokságról is. A küldöttek a három napos értekezlet alatt sokat tanultak. Megismerték a szovjet tanulási módszereket is, kicserélték tapasz­talataikat és most otthon munkához látnak. A tanultakat átad­ják társaiknak. A jövőben szorgalmas tanulásukkal járulnak majd hozzá, hogy felsőfokú­­an­intézeteinket a haladás és a szo­cialista építés bástyáivá fejleszthessék. A villamosítási terv megvalósításával felvirágzik kollektív gazdaságunk Még jól emlékszem arra, hogy 1937-ben Békás községben a liberális „politiku­sok" 14 környékbeli község ellátására vil­­lanytelepet akartak létesíteni. Közöttük szerepelt a mi közsé­günk, Barcs is. A részvénytársaság urai hatalmas összegeket szedtek be a dolgozó parasztoktól és a pénzt elosztották ma­guk között. Mi pedig hiába vártuk a vil­lany bevezetését. Kis szobánk továbbra is sötétségben maradt. Komolyan csak 1946-ban gondolhat­tunk arra, hogy köz­­ségünkben is felgyul­lad majd a villany­fény A pártszervezet mozgó­síto­tta a dol­gozó parasztodat, a­kik a Béreás-Bázos közötti 8 kilométeres útszakaszon önkéntes munkával állították fel az oszlopokat. 1947 június 29-re már teljesedett vágyunk. Községünket villany, fény világította meg. De csak reggel és este kaptunk áramot, mert a rékási villany,­telep nem tud töb­­bet termelni. Most örömmel érte­sültünk, hogy a nagy villamosítási terv nyo­mán egyre több és egyre olcsóbb áramot kap majd községünk. Kiszetó községben a Bégán turbina épül és ez lát majd el bennünket árammal. .. így aztán sor kerül­het arra is, hogy kol­lektív gazdaságunk­­ban villannyal hajtott gépeket használjunk., Megkönnyítjük mun­kánkat és a kollektív­­ gazdaságunk földje még több jövedelmet fog hajtani. A köz­ség dolgozó parasztjai is könnyebben hozzá­juthatnak majd az ol­csó villanyáramhoz és az eddigi sötétéget fény váltja majd fel. Mindezt már a nép­tanácsok valósítják­­ meg, amelyekbe leg­jobb harcosainkat vá­lasztottuk. Tudjuk, hogy minden lépésük a mi érdekünket, a dolgozó nép érdekeit, szolgálja. Amikor rá­juk szavaztunk, a vil­lamosításra, ötéves tervünkre szavaztunk. Rigó Juliánna, az „Ana Ipot­escu" kollektív gazdaság t­agja. Bázos község, Temesvár rajon Harcban az ötéves terv sikeréér Anyagmegtakarítással a tervért• A temesvári CFR új műhe­lyek III. bádogos osztályán dolgozó ifjúmunkások anyag­­megtakarítási mozgalmat in­dítottak. A tehénvagonok bá­doglemez fedelének kicserélé­sénél ezelőtt új bádogot hasz­náltak. A leszedett, régi bádog, legtöbb esetben a hulladék közé került­ Olteanu Pavel IMSZ tag javaslatára, a teher­vagonokról leszedett régi bá­dogból kiválogatták a hasz­nálható részeket és azokat megfordították, befestették és a vagonok befedésére használ­ták fel. A 11 tagú csoport két­­hónap­ alatt 200.000 lej meg­­takarítást jegyezhetett egyéni takarékossági lapjára. Az IMSZ-tagok lendülettel foly­­tatják a takarékossági moz­­galmat. Tudják hogy ezzel is az ötéves terv sikeréhez járul­­nak hozzá.­­ Magda Vladimir levelező

Next

/
Thumbnails
Contents