Ifjúmunkás, 1952 (5. évfolyam, 152-195. szám)

1952-03-05 / 152. szám

A torjai kollektív gazdaságban működő politikai kör munkájáról ! Hazánk dolgozó népe pártunk vezetésével jegyve szebb eredményeket ér el a mezőgaz­daság szocialista átalakításáért folytatott harcban. A küzdelemből ifjúsági szerveze­tünk is kiveszi a részét. Az IMSZ falusi alapszervezeteinek egyik fontos feladata, hogy az ifjúság politikai ne­velése érdekében használjon ki minden lehe­tőséget. Ifjaink politikai felkészültsége nagy­ban hozzájárul az eredmények fokozásához. Ifjaink politikai színvonala emelését lé­nyegesen előmozdítják a különböző fokú po­litikai körök, amelyeket ifjaink egyre sűrűb­ben látogatnak. A torjai „Dózsa György” kollektív gazda­ságban működő IMSZ alapszervezet ezen a téren szép eredményeket ért el. Jelen pilla­natban két politikai kör működik. A körök előadásait a ta­gork nagy része látogatja. Az előadásokat hetenként tartják .Az ifjak jegy­zeteket készítenek és a szemináriumok szín­vonalát hozzászólásaikkal emelik. Nézzük meg mélyebben, hogy a Szervezeti Szabályzatot tanulmányozó politikai kör milyen eredményeket ért el. A politikai kört Zöldi G. Julianna elvtársnő vezeti, aki azonkívül, hogy propagandista, az IMSZ ve­zetőségének is a tagja. Az alapszervezet őt bízta meg a politikai nevelés munkájával. Az egyszerű, közvetlen modorú propagan­distát nagyon szeretik a­z ifjak és megbe­csülik. ,,Az előadásokra 3-4 nappal hamarabb készülök —­ mondja Zöldi elvtársnő. — Az előadásokat a szabad előadás módszeré­vel tartom”. Igyekszik egyszerűen és érthe­tően beszélni, hogy a politikai körben részt­vevő tizenhét ifjú minél jobban megérthesse a feldolgozott kérdéseket. Kapcsolatot tart a párt alapszervezet propagandistájával, aki nagyon sokat segít az elvtársnőnek, hogy színesek és vonzók legyenek az előadá­sok. Rendszeresen látogatja a propagandis­ták szemináriumát, amelyet az IMSZ vajon vezetősége részükre tart. Ez szintén nagy se­gítséget jelent munkájában. A politikai kör részvevőivel idejében fel­dolgozták a pénzreformról szóló határozatot. A pénzreform jelentőségét valamennyien megértették. Az előadások első r­észét, s az ismétlő szemináriumot már befejezték és most fognak hozzá az anyag második részé­hez. A politikai kör munkája kihat az alapszer­vezet életére is. Az alapszervezet különösen kultúrtéren szép eredményeket mutat fel. Színjátszó csoportjuk, 8 párból álló tánccso­portjuk és 9 tagból álló tornacsoportjuk van. Ezek vasárnaponként az ifjak kezdemé­nyezése nyomán ellátogatnak egy-egy közeli faluba, hogy ott a kollektív gazdaság elő­nyeiről meggyőzzék a szegény- és középpa­rasztokat. Beszélnek az elért eredmények­ről, szebb életükről Természetes, hogy mindezt a színdarabokkal, énekekkel, és elő­adásokkal támasztják alá. De a fenti eredmények mellett hibák is mu­tatkoznak. A vezetőségi ü­lés keretében há­romszor értékelték ki a po­litikai kör munká­ját. Azonban a vezetőségi ülések nem hoz­ták meg a kellő eredményt, mert bár meg­vitatták a politikai kör hiányosságait, nem hoztak konkrét határozatot. A politikai körben is találunk hiányossá­gokat. Például, hibás a megszervezés és a propagandista, valamint az alapszervezet vezetősége részéről hiányzik a komoly ellen­őrzés. Minden tagnak adjanak egy-egy konkrét feladatot, a vezetőségi üléseken pedig hozzanak konkrét határozatokat, ame­lyek teljesítését ellenőrizzék. Ha ezeket a hi­ányosságokat kiküszöbölik, még szebb ered­ményeket érhetnek el. Ilyenformán megjavul a munka az alap­szervezetben és a politikai körökben is. Ez pedig odavezet, hogy a közeljövőben az alapszervezet még szebb eredményekkel büszkélkedhetik. A politikai körökben részt­vevő ifjak pedig még alaposabb meggyőző munkát fejthetnek ki az egyénien gazdálko­dók között. Falmiságaink a választási agitáció felentős eszközei Villám­ankét a nagyváradi Jelenleg a vezetőszervek megválasztása az IMSZ szervezeteinek egyik legfontosabb prob­lémája és már hozzá is láttak a választások megszervezéséhez. Tudják jól, hogy nagy mér­tékben ettől függ szervezeti életünk fellen­dülése, jelentős megerősödése. A választások megszervezésében nem kis szerep hárul az agitációra és az agitáció egyik legfontosabb eszközére, a faliújságra. Faliújságjaink, amelyekről mindannyian tudjuk, hogy ha tükrei az ifjak munkájának, az alapszervezet életének, most különöskép­pen jelentős mértékben járulhatnak hozzá a választás jó megszervezéséhez. Tekintsünk be a a nagyváradi „Solidarita­tea” IMSZ alapszervezete életébe. Olvassuk el a faliújság cikkeit és ebből megállapíthat­juk,­­természetesen csak akkor, ha a faliuj­­ságszerkesztő-kollektíva jól végzi munkáját­, hogy az IMSZ-alapszervezet hogyan készül a választásokra. A faliújság az első pillanatban sok mindent elárul. Látjuk, hogy a szerkesztő-kollektíva nem fordít kellő gondot a faliujság külalak­jára, a faliujság nem tanúskodik az ifjúi frissességről, kezdeményezésről, ötletességről. Ha nem volna rajta az IMSZ-jelvény, a cik­kek elolvasása után senki sem tudhatná, hogy ez az ifjúság faliújságja. No, de olvassuk el a cikkeket. Elég sok van. Nyolc darab. Kezdjük hát a legelején. Az el­ső cikk címe: Munkavállalásokkal köszöntjük a vezetőszervek megválasztását. A cikket Nyúzó elvtárs, az egyik brigád felelőse írta brigádjának munkavállalásairól. A második cikk a választásokkal foglalkozik. Feladata lett volna, hogy röviden ismertesse a válasz­tások jelentőségét, majd a helyi viszonyokra vonatkoztatva írja meg, hogy miért van szük­ség a Solidaritatea IMSZ-alapszervezete meg­erősítésére, mit jelent az üzem IMSZ-tagjai számára a választás. A cikk azonban még az általános kérdéseket sem tárgyalja megfelelő­képpen. A faliújságon találunk még két cik­ket. Ezek a szocialista versennyel elméleti a­­lapon foglalkoznak. Meghatározták a szocia­lista verseny fogalmát, de az üzemből egyet­len példát sem hoznak fel. Várjon miért? Ta­lán a Solidaritatea-ban megszűntek a szo­cialista versenyek? „Akiket érdemes megkri­­tizálni” című cikk arról szól, hogy vannak olyan ifjak, akik nem akarnak faliujságcik­­keket írni (A cikk írója feltételezi, hogy ez már elég „kritikára érdemes” tény). A cikk írója azzal vádolja a szóban forgó ifjakat, hogy ha nem akarnak faliujságcikket írni, akkor nem is lehetnek jó harcosai a szocializ­musnak. Mindenesetre ezeknek az elvtársaknak, név­­szerint Orbánnak, Juhásznak és Deáknak, nem hisszük, hogy sokat használt a bírálat, nem „Solidaritatea" cipőüzemben hisszük, hogy érdemes­ volt őket ily módon megbírálni. •A faliusság egyik legjobb cikkét Veress Ro­zália elvtársnő,­az üzem ifjú sportmestere írta. Az ifjú sportolóknak a választás tiszteletére elhangzott vállalásaival foglakozott. A cikk röviden és konkréten ismerteti a kérdést. Az alapszervezeti bizottság tagjai közül a terme­lési és szakmai nevelési felelős, Taglick­i Árpád írt a választásokról, azonban ez a cikk sem kapcsolódik a helyi kérdésekhez. Általánosság­ban beszél a választásokról, említést tesz a demokratikus centralizmus és a belső demo­krácia elvéről, viszont gyakorlati módon nem magyarázza meg ezt. Arra lett volna szükség, hogy a cikk írója példákat hozzon fel cikké­ben, amelyből az ifjak könnyen megértik a demokratikus centralizmus és a belső demo­krácia elvét. A cikkek olvasása nyomán megállapíthat­tuk, hogy a faliusság központi problémája a választás. Következtethetünk arra, hogy az alapszervezet hozzálátott a választás megszer­vezéséhez, hiszen az ifjak már a termelés terén szép vállalásokat tettek, a sportolók pe­dig a választás tiszteletére barátságos mér­kőzést játszottak a Flamura csapatával. Ész­revehettük azonban azt is, hogy az alapszer­vezet bizottsága nem tulajdonított kellő jelen­tőséget a faliújságnak, amikor a választás­ elő­készítését tárgyaló legfontosabb cikkek neg­it­ását olyan kurtán-furcsán intézték el, aho­gyan azt Taglicht elvtárs, meg a többi cik­kek írói tették. A szerkesztőbizottság tagjai sincsenek tisztában feladataikkkal, nem tartanak ülést, nincs munkatervük és ami a legsúlyosabb, nem ellenőrzik a megírt cikkeket így kerül­hetnek a faliújságra hibásan gépelt cikkek a választások esetén pedig olyan dolgok, ame­lyek semmiféle segítséget nem jelentenek az ifjaknak a választási előkészületekben, csu­pán a helyet töltik a faliújságon. A szer­kesz­­tőbizottság munkájáért felelős az alapszerve­­zet bizottsága, de felelős a városi bizottság is.A szerkesztőbizottságokkal ugyanis nem tartottak ülést, melyen ismertették volna fel­adataikat. De nem támogatták gyakorlati ú­­ton sem őket, ha kimentek az üzembe. A Solidaritatea IMSZ-alapszervezetének faliúj­ságja sokkal jobban teljesíthetné hivatását, ha a szerkesztőbizottság tervszerű, komoly munkát végezne és munkájában segítséget kapna a városi bizottságtól is. A városi bizottság propaganda és agitációs szekciója tekintse sokkal fontosabb problé­mának a faliújságok szerkesztőbizottságainak irányítását és a faliújság ellenőrzését. Egy pillanatig se késlekedjen felszámolni a fali­újságok működése terén észlelt hiányosságo­kat, mert a választási kampány idején a fali­újságok csak így tölthetik be hivatásukat. A holnap Az idegen, aki más városba utazik (bár­milyen hivatalos ügyben is) nyitott szemmel rója az utcákat. Mindaz, ami a helyi lakosnak megszokott, mindennapos jelenség­e számá­ra újat jelent, így áll a dolog ezzel az idegennel is. Járt­­kelt az utcákon, megnézte a botanikus ker­tet, az egyetem épületét és különböző kultúr­­érdekességeket. Megérdeklődte, mi van a szín­házak, mozik műsorán, és így tovább. A színinövendék, (aki nem tudott az ide­gen h ittlétéről) elgondolkozva baktatott a Bo­lyai Egyetem felől. Gondosan kikerülte a tócsák csillogó tükreit, köszönt az emberek­nek (akik ráköszöntek, vagy akiket ő vett először észre) és figyelte az arcok, kirakatok, ruhák sokaságát, s a céljuk felé igyekvő já­rókelőket. Arra gondolt, hogy ma Sztaniszlavszkij­ köre lesz, majd próbája, illetve drámai gya­korlata. Újból elismételte a megtanult sze­représzeket. Ajka mozog — aki nem tudja kicsoda, váltig csodálkozhat a mozgóajkú, maga elé mormogó fiatalemberen. A színi növendéknek sok ismerőse van. A Herbákból, a CFR műhelyekből. Találkozik velük és sokszor hosszasan elbeszélgetnek. A lakása is itt van kint a városban. A há­zinéni és férje nem is sejti, hogy ő tanul­mányozza őket. Ott él családjukban, mert ott is sokat ta­nulhat. Az egyszerű, de hős emberek jellemé­ből tanul, gyarapítva saját ábrázoló erejét. Az életből tanul a mi szininövendékü­nk, amelynek zeg-zugos részeit hűen akarja ábrá­zolni a színpadon. Ő nem akar papírfigurá­­kat színpadra vinni! Őt kinevetné Mariska néni ( a háziasszony), ha úgy játszana, aho­gyan ők (Mariska néniék) sohasem éltek, so­hasem beszéltek és gondolkoztak. A növendék tudja ezt é­s vasszorgalommal tanul az élet­ művészei­ ből, Mariska néniéktől, akik ismerősei és akiknek ismerőse. A szininövendék régen látott ismerősébe botlik — éppen a fentemlített idegenbe, aki a város kulturszépségein bámészkodik. Beszélnek mindenről, időjárásról, művé­szetről, jellemekről, közös ismerősökről, — legalább tíz „Hogy vagy" hangzik el egy fél­óra leforgása alatt. A növendék megmutatja hol a „Szentgyörgyi István" Színművészeti Intézet. Az idegen besétál a nagy kapun, fel­megy az emeletre. Átsétál néhány szobán, megnézi Szentgyörgyi István alakításait áb­rázoló képeket. Egyszóval ismerkedik. Megismer néhány embert, akiről írni akar. Megismerkedik néhány növendékkel, akik már teljes egészében az új művészet katonái lesznek. Az új váltás — Láttam a rothadt légkörű, régi színhá­zat. Figyeltem azt, ami a színpadon kívü­l, az életben történt a színésszel. Az életben, ahol már eltűnt a színpadi mosoly , s a színpa­don oly nyílt jellemből törtető, másokat „fu­ró” rosszindulatú, önző ember lett. Féltem ettől a színháztól, nem is mertem köze­ledni felé. Később arra gondoltam, hogy le­het ez másként is — élhetnek a színészek máskép is, élhetek én is. Sokat szavaltam az IMSZ és az MNSZ kulturcsoportjaiban. Aztán eljöttem Marosvá­sárhelyről, ide Kolozsvárra. Szüleim ott él­nek, én itt. — Hol dolgozik az édesapja? — A CFR-nél vonatvezető, — mondja, s közben nagy vastag ceruzával játszadozik az asztalon. — Milyen szerepeket alakított? — Játszottam Csehov „Sirályában" a cím­szerepet, majd a „Harmadévesek” Kátyáját, most pedig Schiller ,,Ármány és szerelem.” című darabjára készülök. A Éi beszél, beszél az utolsóéves Erdős Ir­ma, IMSZ-tag. Beszél, néha szaggatottan, máskor nekiindultan. Kicsendül hangjából, hogy nagyon szereti hivatását. lile Ferenc jellegzetes, darabos arca is ugyanolyan komoly, amint eddigi életútjá­ról beszél. — A nagyváradi „Solidaritatea” munkása voltam. Felsőrészkészítő. Apám szintén Vá­radon, a villamosműveknél dolgozik, Kile Ferenc sohasem felejti el, amikor először ol­vasta a Színművészeti Intézet felhívását, a­­m­ikor először vetődött fel benne a gondolat: színész lesz. Addig azonban még sokat ki­lett harcolnia. Sokat. Elsősorban a sa­­ját maga aggályaival: bátortalan volt, nem mert nekifogni. Az üzemi elvtársak biztat­ták. Biztatta Mráz elvtárs és Tarsó elvtárs a kulturcsoport felelőse is. És ma már itt va­n. Sokat tanul. Most végzi a középiskolát Pótolia az elmulasztottakat. A következő da­rabokban játszott eddig: „Harmadévesek”, „Élteli menedékkel­­", „Agyag és Porcelán”, pillanatnyilag a ,,Csongor és Tünde” kal­márja szerepére készül. Vagy itt van Csorba András — Ne légy te, fiam, komédiás, nem élet az.... — Így beszélt András anyja, amikor kitudódott fia álma De András hajthatatlan maradt. — Úgy éreztem, hogy ez a pálya lesz legmegfelelőbb számomra. — mondja az „Agyag és Porcelán” Igor századosa, a ,,Csongor és Tünde” Csongora, a „Lelkiis­meret“­öntőmestere és a ,,Harmadévesek” Andreja. — Csorba András, aki most végzi az utolsó évet, Szabó József sovány, szőke fiatalember, a rendező tesz. Most fogja megrendezni Csíki Gergely „Ingyenélők”-jét. — Vár­a­di vagyok. Anyám volt cseléd, szakácsnő, bejárónő. Már régebbre nyúlik vissza vonzalmam a művészeti pálya iránt. Emlékszem a tánccsoportunk munkájára, az iskolai előadásokra, ahol paródiáinkban kigúnyoltuk a nyugati irodalom csődjét, hír­­dető ponyvatermékeket. Eleinte nem akartam szinipályára menni, láttam a kenyérhajszát a rosszmájú intrikákat , féltem és undo­rodtam. A beszélgetések során már másodszor hallunk a félelemről a régi színház iránt Amitől András anyja óvta fiát, azért volt bátortalan Kile Ferenc, attól undorodott Sza­bó József és attól félt Erdős Irma, a pol­gári színház polgári szellemétől, hazug vilá­gától. . De ezek a fiatalok beviszik a kulisszák mö­gé az őszinteséget, a becsületet,­­ amelyet dolgozó szüleiktől tanultak, melyet maguk­kal hoztak az egyszoba-konyhás, vagy földes lakásból , az apró külvárosi bérhá­zak sajátos környezetéből. Ez a környezet a múltban még sötét volt, de mégis becsü­letes, őszinte, egyenes világ. Büszkén és örömmel tekintünk rájuk. A mi színészeink és művészetünk a miénk lesz. A miénk lesz az az igazi színjátszás, amelyet a munkások és dolgozó parasztok gyermekeitől látunk. Az a munkás, akit meg­elevenítenek, igazi munkás lesz. Lesz alak­jában saját magukból, az életből, a munkás­­osztályból, ahonnan jöttek. Kit hazánkban a művészet? A válasz egy­szerű: a népé. Ám még jobban meggyőző­dünk erről, ha új művészeinkre nézünk, a­­kik vér a munkásosztály véréből, hús az osztályunk testéből. Büszkék vagyunk rá­juk. Büszkén, tudatosan, teljes meggyőződés­sel valljuk: a bejárónő fia, a CRF munkás leánya és a felsőrészkészítő munkás művé­szete győz a burzsoá művészeten, amelynek stúdióiban Truman leánya énekel jazz-dalo­­kat, míg Amerika egyszerű emberei békére és kenyérre vágynak. Hogy győz művésze­tünk, arra biztosíték az Erdős Irmák, Csorba Andrások, lile Ferencek, Szabó Józsefek igyekezete és forró szeretetük, mellyel meg­értik és tanulják mesterségüket. & ft. PÁSKÁNDI GÉZA IFJÚ MUNKÁS 1952. március 5—2. oldal Egy üzemi klub életéből A kolozsvári Auto-Tr­ans­port épülete előtt elhaladó járókelő figyelmét nem kerülheti el az épületből kiszűrődő élénk zaj. Ez a zaj, ez a zsibongás megismétlődik a hét bármely napján négy és nyolc óra között. A járókelő persze kiváncsi a zaj okára. Bekandikál a szobába. A sötétvörös drapériák nem fedik el teljesen a belátást. A ping-pong asztalon se­rényen pattog a labda. A másik teremben ösz­­szeráncolt homloka felnőttek, de főleg fiatal­emberek hajolnak sakktáblák fölé. A te­rem túlsó sarkából ki-ki szűrődik egy-egy dallamtöredék. A kiváncsi ember tovább néz­­degél. Itt olvasgatnak. A csend teljes. Gon­dolkodva, nézelődve lapozgatják a folyóirato­kat, újságokat és könyveket. — Itt élénk lehet a klubélet... — mormogja elismerő hangon a járókelő. A kolozsvári Auto-Transport tartományi igazgatósága klubjában nemcsak a felületes szemlélő, hanem a tüzetes érdeklődő szerint is élénk klubtevé­kenység van. A klub veze­tősége ötletesen, észszerűen kidolgozott mun­katerv alapján szervezte meg a klub műso­rát. Schenl József igazgató és Riebel Olga könyvtáros elvtársnő, mindent megtesz, hogy a vállalat dolgozói minél többet szórakozhas­sanak és tanulhassanak szabadidejükben. A munka jómenetele érdekében a klub munkáját 20 tagú kollektíva irányítja. Köztük 16 IMSZ- tag is. Riebel elvtársnő rendszeresen ol­vassa a ,,Könyvárosok útmutatójának” min­den számát. — Az „Ifjúmunkás”-ban nemrég olvastam a szovjet könyvtárosok munkájáról. Ezúttal sok érdekeset tudtam meg a szovjet könyv­tárról. Sok mindent mi is meg akarunk való­sítani. A könyvtáros elvtársnő a könyvtár mintegy iOOOO technikai, ideológiai és szépirodalmi könyvét egytől-egyig ismeri. A fiatal olvasók­nak az „Ifjú gárdát”, a „Jeltüzeket", „A párt napfényes jövő felé vezeti az ifjúságot” Jack London, „Vaspata”, „így edződött az acél” és hasonló könyveket ajánl. A klub látogatói között legtöbb az ifjú. Ren­desen itt töltik el szabadidejük nagy részét Itt látjuk Vodilla István és Tolvaly László szenvedélyes ifjú sakkozókat, de itt vannak az egész fiatalok is: Raicu Marinel és Dragoste Ion szakiskolások, akik itt tanultak meg sak­kozni. Az asztaliteniszezők csoportjában meg­találjuk a „törzsvendégeket”, Szőke Richárd és Szoher Tibor fiatal műszaki rajzolókat. A klub vezetősége a párt és a szakszerve­zet segítségével a klubban több találkozót rendezett a sztahanovista munkások és az if­jak, valamint a többi dolgozók között. Az egyik ilyen találkozó alkalmával Năsaudeanu Ion, Munkaéremmel kitüntetett százezres sof­­főr, Babkin szovjet gépkocsivezető módszeré­ről tartott előadást. Nagyon eredményes volt Rábakov: ,,Emberek a volánnál” című köny­vének ismertető előadása is. A könyv több mint 150 példányban található a könyvtárban, de az előadás óta egyetlen példány sincs bent. Az előadások kiváltották a kellő hatást. Sok soffőr — köztük számos ifjúmunkás — áttért a Babkin-féle szovjet módszer alkalmazásá­ra. Darkó János és Moraru Ion ifjúmunkások már százezres gépkocsivezetők. Ezek a té­nyek azt bizonyítják, hogy a kolozsvári Auto-Transport klubja a termelés komoly len­­dítökereke. Bizonyítja továbbá azt, hogy az a klub, amely tevékeny részt vesz a dolgo­zók és az ifjak nevelésében, komoly segítséget jelent a terv teljesítéséért és béke megvédé­séért vívott harcban. FABIAN LAJOS így használják ki szabadidejüket A szőke fiú szakértő szemmel nézte a „be­­­csületesen" agyonfoltozott futball-külsőt. A ssoftőrtől hamarjában gumit szereztek, mert jó belsővel is hadilábon álltak. Három apró­­ lyuk volt rajta. Akkor vették észre, amikor jó szőke fiú fel akarta fújni. Vájjon a pálfalvi „Lenin Zászlaja“ kol­­­lektív gazdaság ifjai csak ilyen rongyos fut­ball-labdával játszhattak? Nem. Van szép, új labdájuk is, ám most nagy a sár, vigyáz­nak reá, nem akarják tönkretenni. — A sárnak jó ez is... — bök a rossz kül­sőre az egyik. Vasárnap délután futballozni akarnak. Ez a sportág Pálfalván is nagy közkedveltségnek örvend. Jól megtanulták. A rajonban verhetetlenek voltak, csak az utolsó, döntő mérkőzésen kaptak ki a szat­­márzsadányiaktól. Majdnem egy hétig lógott a falusiak orra a „hazai“ csapat veresége miatt. Hogyne, amikor egész nyáron min­den vasárnap ott szurkoltak a csapatnak a töltésen. Még az öregasszonyok is ott voltak. Sikoltoztak aggodalmas tekintettel, ha ve­szélyben volt a pálfalviak kapuja. Megalaku­lása óta e csapat jónéhány ügyes játékost nevelt fel. Például Bogdán Miklós traktoris­tát, Groza Sándor és Pap János dolgozó ifja­kat. Tehát e téren nincs semmi hiba. A sakk is nagy népszerűségnek örvend. Minden vasárnap, sőt ha szabadidejük van hétköznap is a brigádosok szobájában, a rá­­dió hangjainál sakkoznak az ifjak. Bogdán József, Pilinszki János és Balogh Andor már nagyon jól sakkozik. A kollektív gazdaság IMSZ-alapszervezete munkatervébe vette, hogy megalakítja röp­labda-csapatát. Amint látjuk, a kollektív gazdaság ifjai komolyan sportolnak. A sporttevékenységben természetesen hiányosságokkal is találko­zunk. Különösen a GMA-próbák terén. Elhanyagolták továbbá a leányok bevoná­sát a sportmunkába. A GMA-próbák terén főleg a vajon bizott­ság a hibás. November óta egyetlen aktivista sem járt Pálfalván. Az alapszervezetnek tehát az a feladata, hogy a GMA-próbák letételével és az ifjak mozgósításával kapcsolatban konkrét munka­­tervet állítsanak össze. Ugyanakkor a leá­nyokat kapcsolja be a sportmunkába. LENDÜLETES KULTURTEVÉKENYSÉG A kollektív gazdaság ifjai élénk kulturális tevékenységet fejtenek ki. A kulturtevékenységbe bekapcsolták a kol­lektíván kívüli ifjakat is. Szinjátszócsoport­­jukban több egyénileg gazdálkodó ifjú dolgo­zó paraszt is szerepel, akik most már látják, hogy a kollektív gazdaság a kulturális fejlő­dés terén is milyen nagy előnyt jelent a ma­gángazdálkodással szemben. Szinjátszócsoportjuk most adja elő az „Ilonka hozománya“ című színjátékot és a „Mezítlábas menyasszony“ szerepeit is szor­galmasan tanulják. Március 8 tiszteletére ké­szülnek ünnepi műsorral. Kulturcsoportjuk­­nak 35—40 tagja van, akiknek mindegyike tevékenyen veszi ki részét a kulturális neve­lőmunkából. A szépen berendezett, tiszta színházterem­ben minden második vasárnap előadást tar­tanak. A brigádtagok rendszeresen hallgatják a rádiót is. Bogdán Jancsi például most is ott ül a rádió előtt. A csárdás pattogó ütemére ingatja fejét. — Étlen-szomjan is elhallgatnám... — mormogja. Azonban nemcsak a zenét, hanem a mező­­gazdasági híreket, politikai és ipari beszámo­lókat is nagy figyelemmel végighallgatják. Az ifjak szeretik a kulturmunkát. A nyáron nem egyszer történt meg, hogy késő estig ott maradtak. Február végén négy nap alatt tanulták be az egyik egyfelvonásos darabot, amelyet az­tán a következő vasárnap elő is adtak. A kulturcsoport március másodikán a kol­lektív gazdaságban műsoros bált rendezett. A színjátszók szolgáltatták a műsort. Már­cius 8-a után pedig Szárazberekre mennek és a falusi dolgozókat szórakoztatják. A kulturmunkában kiváltak: Budai Ilon­ka, Bogdán János, Károly Etelka, Bogdán József, Megyesi Kató elvtársak. Az élénk kulturélet azt bizonyítja, hogy ott folyhat igazán jó kulturtevékenység, ahol a dolgozó parasztok kollektív gazdaságba tömörültek. Könnyebbé vált a munka, több idő jut a tanulásra és a kulákkizsákmányo­­lástól megszabadult dolgozó parasztok na­gyobb kedvvel szórakoznak. Aki a rádiót hallgató, vagy szerepet tanu­ló ifjakat nézi, arra gondol, hogy jónéhány évvel ezelőtt mennyire más vett az életük. Látástól-vakulásig a földesurak földjét túr­ták. Ámde ma már ezek az ifjak részt kérnek a nép kultúrájából és sikerrel kapcsolódnak be népünk kulturforradalmába. A nagy nép táncos, dalos gyermekei Itt állnak előttünk a floreascai stadion hatalmas színpadán a négyszázhetvenötmil­­liós kínai nép táncos és dalos gyermekei, hogy a tiszteletükre összegyűlt dolgozóknak bemutassák gyönyörű művészetüket. A férfiak fekete öltönyben, a nők hosszú fehér ruhában, gallérjukon vörös rózsá­val állnak a színpadon. Mihail Beniuc gyönyörű verse nyomán Doftanáról, Gheorghiu- Dej elvtársról énekelnek. A kínai zenekar ifjai, arccal a közönség felé, ott ülnek a színpad előterében. A mű­­sorszámok közötti szünetekben szemük a közönség arcát kutatja. A közönség is őket nézi. Ismerkedünk az arcokkal, a maruilulavágása szép barna, vagy fekete szemekkel. Nagy utat tettek meg ezek a dalosok, táncosok. Megtették a Nagy Menetelés út­ját, míg végül egy szabad nép fiaiként ide állhatták, hogy velünk Sztálinról, Mao-Ce­­dunról és Gheorghiu-Dejről énekelhessenek. Mongol népi öltözetben ugrik a színpadra két táncos, hogy a szép népi figurák­kal emlékeztünkbe véssék egy felszabadult nép őseinek haladó hagyományait. A mon­gol népi tánc után fiatal kínai énekesnő jön a színpadra. A kenyérharcról dalol. Da­lában a nagytömegű kínai dolgozó parasztság hősies harca nyer kifejezést. Tibeti tánc következik. Tibet felszabadult népének képviselői boldogan mutatják be őseik haladó örökségét. Majd baritonénekes dalol a Hoang-Ho folyó hőseiről, akik megfékezik a megáradt vízóriást. A Hanok népi tánca is hatalmas tapsot kap. A táncosokat többször visszahívja a lelkes közönség. A kínai klasszikus opera egyik darabjának jelenetével ismerkedünk meg. Ez a szám a majmok királyának turpiságairól szól. A zenészek időközben egyenként a színpad háta mögé mennek. Itt haladnak el az első sorok előtt. Az egyik megsimogatja egy néző ölében bámészkodó kisgyerek ar­cát. Ismeretlen szavakat mond, senki sem érti, csak mosolygó arckifejezéséből követ­keztetnek. Bizonyára neki is van ilyen kisfia, akinek majd elmeséli, hogy mennyi lel­kes tapsot kaptak Mao-Ce-dun fiai a Román Népköztársaságban. Énekük szövegéből nem értettünk semmit, a beszédjükből sem, de láttuk művésze­tük hatalmas kincsének apró mozaikjait, láttuk és éreztük mozdulataikból volt kuli apáik múltbeli szenvedését és mai felszabadult örömüket. Éreztük és hallottuk éne­kükben Sztálint, a békét és a szabadságot. Hogyan készítsünk Dégi Sándor luizi-calugara-i levelezőnk legutóbbi levelében arról írt, hogy a bákó­­tartományi kis csángó faluban az ifjúság sze­retne még fokozottabban sportolni. Eddig is sportoltak, ám leginkább ez a futballban me­rült ki. Éppen ezért Dégi elvtárs és több IMSZ- tag kéri szerkesztőségünket, hogy javasoljon sportágakat és írja meg, hogyan lehetne sportszerelést szerezni, valamint készíteni. KEDVES ELVTÁRSAK: Nézzük meg elsősorban, milyen más sport­ágat javasolunk ? Először is sakk, torna, sí­zés, (ha még van felétek hó, s ha nincs, ak­kor jövőre), atlétika, futás, úszás, ugrás, (távol- és magasugrás). Mondjuk egyelőre ezeket vezessétek be. Most nézzük meg, hogyan juthattok felsze­reléshez. Tudjuk azt, hogy hazánk a dolgo­zók állama, amely alkalmat nyújt a sporto­lásra. Éppen ezért vállalataink és intézmé­nyeink bizonyos összegeket mindig a sport­felszerelés bővítésére irányoznak elő. Fal­cainkban szövetkezeteink bizonyos pénz­összeget, illetve százalékot adnak sportfel­szerelésre. Tehát vegyétek fel a kapcsolatot a helyi néptanáccsal és beszéljétek meg ezt a lehetőséget. A másik kérdés pedig az, hogy ifjaink sa­­ját maguk is készíthetnek sportfelszerelést önkéntes munkával. Például a legtehetsége­sebb ifjú fafaragókkal csináltassanak 3­-4 sakktáblát, vagy sífelszerelést, ugrómércét stb. Ezek a felszerelések aztán szintén a falu ifjúságának rendelkezésére állnak. Tehát így készítsetek és szerezzetek be sportfelszere­lést. Most pedig nézzük meg, hogy az IMSZ- alapszervezetben hogyan népszerűsíthetjük az egyes sportágakat a falusi dolgozó ifjú­ság körében, sportfelszerelést? Itt van például a sakk. A sakkozni tudó ifjak gyűlésen vállalják, hogy egy-két ifjút bizonyos időn belül megtanítanak sakkozni. E vállalás teljesítését majd az IMSZ-alap­­szervezet sportmunkával megbízott jelö­lőse ellenőrzi. Most pedig beszéljünk a többi sportágról. Tudjátok, hogy ebben az évben is megtartjuk a hagyom­ányos május 1-i népi futóversenye­ket. Ezekre mozgósítsátok az ifjakat. Készít­sétek elő őket és magyarázzátok meg nekik e futóverseny politikai jelentőségét. Alapszervezetetek vonja be a falusi leányo­kat is a sportéletbe. Ez rendkívül komoly kérdés. A muli társadalomban a leányok fa­lun és a városokban egyaránt nem voltak egyenjogúak a férfiakkal. Az urak ezzel is gyengíteni akarták a munkásosztály és a dolgozó parasztság harcos erejét. Ma azonban hazánk egyenlő jogokat biz­tosít férfinak és nőnek. Éppen ezért világo­sítsátok fel a leányokat, hogy hazafias köte­lességük, de egyben joguk is bekapcsolódni a sportélet bármely ágába. Alapszervezetetek vezetősége a háromhóna­pos munkatérv keretében a sporttevékeny­séggel kapcsolatban is dolgozzon ki részle­tes és konkrét tervet. Minden egyes sport­­kérdésért valamelyik IMSZ-tag konkréten feleljen és felelőssége tudatában végezze mun­káját. Például a sakkmozgalomért olyant IMSZ-tag feleljen, aki ért is a sakkhoz és maga is jó játékos. Ilyenformán, ha az alap­­szervezet sportfelelőse kollektívát épít ki maga körül, vagyis minden sportágért fele­lőssé tesz egy-egy IMSZ-tagot, megkönnyíti a sport munkáját. így fogjatok hozzá elvtársak, így kezdje­tek munkához, hiszen nemsokára itt a ta­vasz és még szélesebb sportlehetőségek nyíl­nak a sportolni vágyó ifjak előtt. IFJÚ KOLLEKTIVISTÁK ÉLETE Aki napközben a rovinei (Arad rajon) „Petőfi Sándor“ kollektív gazdaság IMSZ- alapszervezetének székházába belép, első pil­lantásra megállapíthatja, hogy nem mindig ilyen néptelenek ezek a szobák. Erről tanús­kodnak a fotomontázsokkal, képekkel és jel­szavakkal szépen feldíszített falak, a faliúj­ság, a sporteredményekről beszélő kimutatá­sok, az asztalra helyezett sakkjáték, a sarok­ban meghúzódó asztalon a rádió, a köréje ra­kott székek. Általában minden azt a benyo­mást kelti, mintha csak abban a pillanatban néptelenedett volna el a szoba. Ha valaki estefelé látogat ide, akkor valóban meggyő­ződhetik arról, hogy itt pezsgő élet folyik. Az egyik szobában népi táncokat, színdara­bot próbálnak, a másikban sakkoznak, mal­moznak, rádiót hallgatnak, olvasnak. Az IMSZ-alapszervezet tevékenységéről ér­deklődőknek vájjon kell-e nagyobb bizonyí­ték arra vonatkozólag, hogy itt valóban megy a munka? Csupán ebből a néhány képből is bátran következtethet arra, hogy ezek az ifjak a szervezeti tevékenység minden terén becsülettel megállják a helyüket, így van ez a rovinei *,Petőfi Sándor” kollektív gazda­ság IMSZ-alapszervezetének esetében is. Erről tanúskodnak a tavalyi betakarítási kam­pányban elért eredményeik. Például annak ide­jén 18 tagból álló ifjúsági csoportjuk, mely a cséplőgépnél dolgozott, az összes csoportok közt a legjobbnak bizonyult. Egy hét lefor­gása alatt 577 mázsa 35 kg szemet csépel­tek ki, ilyen eredményt egyik csépi­­si cso­port sem ért el a községben. A tél folyamán pedig komolyan folyt a dohárfűcsomózási munka. A kollektív gazdaság vezetősége fel­kérte az IMSZ-alapszervezet vezetőségét, hogy az ifjakat mozgósítsa a dohánycsomó­­zási munkára, mert a dohányt idejekorán be kell szo­l­gáltatni. A vezetőség tagjai a gyű­lé­sen megbeszélték a teendőket és sikeresen végrehajtották a feladatot. Az ifjak segítsé­gével sikerült idejében befejezni a munkát és a kollektív gazdaság idejében teljesíthette kötelezettségét. A tavaszi vetési kampányban sem akarnak alább maradni az ifjak, s ezért lelkesen ké­szülnek. Az alapszervezet általános taggyűlé­sén megbeszélték, hogy minden brigád kere­tében ifjúsági csoportot szerveznek. A hatá­rozatot tett követte A kollektív gazdaságba új tagokat vonnak be. Az IMSZ-tagok beszélgetéseik folyamán meggyőzik a dolgozó parasztokat a kollek­tív gazdaság előnyeiről, így például Halasi Gábor IMSZ-tag a tél folyamán esténként Boldizsár Sándor barátjához járt beszélge­tésre. Sokszor terelődött a szó a kollektív gazdaság tagjainak életére. Ilyenkor Halasi elvtárs lelkesedéssel beszélt arról, hogy mennyire megváltozott családja élete, miót­a beálltak a kollektív gazdaságba. Boldizsár Sándort és édesanyját meggyőzték az őszin­te szavak és beiratkoztak a kollektív gazda­ságba. Az ifjak a politikai nevelésről se feledkez­nek meg. Bár a politikai tanév megnyitása alkalmával az IMSZ rajoni vezetősége fele­lőtlen magatartást tanúsított és ezért az­ if­jak nehézségekbe ütköztek, de nem hátrál­tak meg. Megalakult a 16 tagból álló Szer­vezeti Szabályzatot tanulmányozó politikai körük, amely aránylag elég jól működik Az alapszervezet gondoskodik arról is, hogy a betűvető tanfolyamra járó ifjak rend­szeresen részt vegyenek az előadásokon és ha valamelyik hiányzik, akkor a vezetőség egyik tagja felkeresi, megkérdezi a hiányzás okait és meggyőző beszéddel rábírja az ifjút, hogy a következő alkalommal megjelenjék Az alapszervezetnek tíz tagból álló aszta­litenisz-csapata és tizenkét tagból álló sakk­csapata is van. A közelmúltban mindkét sport­ágban versenyt rendeztek. A kollektív gaz­daság vezetőségének segítségével most kézi­labdát és futball-labdát vásároltak és mun­katervbe vették, hogy azonnal, amint az idő megengedi, a kollektív gazdaság, gazdasági épületeinek udvarán egy kézilabdapályát ké­szítenek. Így élnek ma azok az ifjak, akiknek a múlt­ban csak reggeltől-estig tartó robot volt az osztályrészük. A kollektív gazdaság meg­alakulása után gazdasági helyzetük gyors­­ütemű­ javulásával párhuzamosan, az ifjak közé beköltözött a derűs, igazi fiatal élet is. Dolgoznak, tanulnak, szórakoznak és boldo­gan tekintenek a jövőbe. Látják, hogy ez az út, amelyre a párt iránymutatása nyomán ráléptek, a boldog, gondtalan élet felé vezet. Ezért dolgoznak teljes lelkesedéssel a kol­lektív gazdaság felvirágoztatásáért. Jellem­zők erre Varga János, a kollektív gazdaság IMSZ-tagjának szavai: „Az ifjaknak eltökélt szándékuk, hogy az idén még szebb eredmé­nyeket érjenek el a munkában. Még több munkanapegységet igyekezzenek majd telje­síteni. Ez az elhatározás különösen akkor érett meg az ifjakban, amikor az alapszer­vezeti általános nagygyűlésen feldolgoztuk kormányunk és pártunk Központi Vezetősé­gének határozatát a pénzreform és az árle­szállítással kapcsolatban. Tudjuk, hogy ez a mi érdekünkben történt és a kulákok, üzérkedők letörésére irányul. De tudjuk azt is, hogy ennek a nagyszerű vívmánynak a megszilárdításához csak úgy járulhatunk hozzá, ha minél több mezőgaz­dasági árucikket termelünk.’’ __ |

Next